Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз довгострокових фінансових вкладень

За статтею "Довгострокові фінансові вкладення" бухгалтерського балансу відображаються загальна сума довгострокових (на термін понад 12 місяців) інвестицій організації у доходні активи (цінні папери) інших організацій, статутні капітали інших організацій, створених на території Російської Федерації або за її межами, державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), а також надані іншим організаціям позик.

Згідно ПБО 19-02 для прийняття до бухгалтерського обліку активів в якості фінансових вкладень необхідно одноразове виконання наступних умов:

o наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування у організації права на фінансові вкладення і отримання коштів чи інших активів, що випливають з цього права;

o перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями (ризик зміни ціни, ризик неплатоспроможності боржника, ризик ліквідності та ін);

o здатність приносити організації економічні вигоди в майбутньому у формі відсотків, дивідендів або приросту їх вартості, використання при погашенні зобов'язань організації, збільшення поточної ринкової вартості і т. п.

До фінансовим вкладенням організації ставляться:

o вклади в статутні (складеному) капітали інших організацій, в тому числі залежних і дочірніх організацій;

o державні муніципальні цінні папери;

o цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери;

o надані позики;

o депозитні вклади;

o інші фінансові вкладення.

Фінансові вкладення приймаються до обліку за первісною вартістю.

Фактичними витратами на придбання активів в якості фінансових вкладень є: суми, що сплачуються згідно з договором продавцю; суми, сплачувані організаціям та іншим особам за інформаційні і консультаційні послуги, пов'язані з придбанням зазначених активів. Якщо організації надані інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з прийняттям рішення про придбання фінансових вкладень, і вона не приймає рішення про таке придбання, то вартість зазначених послуг відноситься на фінансові результати комерційної організації (у складі операційних витрат) або збільшення витрат некомерційної організації того звітного періоду, коли було прийнято рішення не купувати фінансові вкладення; винагороди, сплачувані посередницької організації або іншій особі, через яке придбані активи в якості фінансових вкладень; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів в якості фінансових вкладень. При придбанні фінансових вкладень за рахунок позикових коштів витрати за отриманими кредитами і позиками обліковуються відповідно до ПБО 10-99 та ПБО 15-2008.

Не включаються до фактичні витрати на придбання фінансових вкладень загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових вкладень.

Фактичні витрати на придбання активів в якості фінансових вкладень можуть зменшуватися або збільшуватися з урахуванням сумових різниць, що виникають у випадках, коли оплата проводиться в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), до прийняття активів в якості фінансових вкладень до бухгалтерського обліку.

У відповідності з Положенням вкладення організації в акції інших акціонерних товариств, що котируються на біржі або спеціальних аукціонах, котирування яких регулярно публікується, відображаються в річному бухгалтерському балансі за ринковою вартістю, якщо остання нижча від балансової вартості. Таке коригування здійснюється на суму резерву під знецінення вкладень у цінні папери. Резерв створюється на суму перевищення балансової вартості цінних паперів над їх ринковою вартістю.

Фінансові вкладення, по яких не визначається поточна ринкова вартість (які не звертаються на ОРЦП), підлягають відображенню в бухгалтерському обліку на звітну дату за первісною вартістю. За таким фінансовим вкладенням організація зобов'язана проводити перевірку на знецінення. Дана перевірка проводиться не рідше одного разу на рік за станом на 31 грудня звітного року при наявності ознак знецінення фінансових вкладень. Організація має право проводити вказану перевірку та дати складання проміжної бухгалтерської звітності. Якщо перевірка підтверджує стійке істотне зниження вартості фінансових вкладень, організація утворює резерв під знецінення фінансових вкладень на величину різниці між обліковою і розрахунковою вартістю таких фінансових вкладень (ПБО 19-02).

За борговими цінними паперами, по яких не визначається поточна ринкова вартість, первісна вартість може змінюватися за рахунок збільшення (зменшення) її на різницю між первісною і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу (ПБО 19-02).

Формування резерву здійснюється в кінці року за рахунок фінансових результатів організації. Сформований резерв у пасиві бухгалтерського балансу не відображається.

Задачі аналізу довгострокових фінансових вкладень:

o аналіз складу та структури довгострокових фінансових вкладень;

o аналіз джерел фінансування довгострокових фінансових вкладень;

o оцінка ефективності вироблених довгострокових фінансових вкладень.

Джерела інформації для аналізу:

o бухгалтерський баланс;

o додаток до бухгалтерського балансу (розділ "Фінансові вкладення");

o пояснювальна записка.

Для аналізу складу і структури довгострокових фінансових вкладень організації використовуємо дані, наведені в табл. 3.17.

Таблиця 3.17. Склад і структура довгострокових фінансових вкладень

Склад і структура довгострокових фінансових вкладень

Як випливає з даних табл. 3.17, в аналізований період величина довгострокових фінансових вкладень організації зросла на 3 239 879 тис. руб. Дані інвестиції найбільшою мірою представлені вкладеннями в дочірні і залежні суспільства (98,8% на початку року і 75,4% в кінці). Другою істотною статтею довгострокових фінансових вкладень є стаття "Надані позики", частка якої зросла з 10,2 до 24,6%.

При проведенні більш глибокого аналізу доцільно зіставити доходи від довгострокових фінансових вкладень та суму інвестицій з тим, щоб оцінити їх прибутковість. Інформація про доходи за фінансовим вкладенням представлена на сайті компанії "НЛ МК".

Відстрочені податкові активи

Ця стаття балансу містить інформацію про відкладених податкових активах, визнаних у бухгалтерському обліку згідно з вимогами Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" (ПБУ 18-02), затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 № 114н.

Під відкладеними податковими активами розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах (ПБО 18-02).

Відстрочені податкові активи дорівнюють величині, яка визначається як добуток вираховуються з тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, і ставки податку на прибуток, встановлену законодавством Російської Федерації про податки і збори і діє на звітну дату.

У разі зміни ставок податку на прибуток у відповідності з російським законодавством величина відкладених податкових активів підлягає перерахунку з віднесенням виникла в результаті перерахування різниці на рахунок обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Інші необоротні активи

До інших позаоборотних активів організації можуть ставитися:

o вкладення у необоротні активи, що обліковуються на відповідних субрахунках рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", зокрема витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті до обліку в якості об'єктів нематеріальних активів, основних засобів, а також витрати, пов'язані з виконанням незавершених НДДКР;

o обладнання, що потребує монтажу, під яким розуміють обладнання, що вводиться в дію тільки після складання його частин і прикріплення до фундаменту або опор, підлоги, міжповерхових перекриттів і інших несучих конструкцій будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання;

o ряд витрат, що відносяться до майбутніх звітних періодів і обліковуються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів", наприклад: витрати на освоєння природних ресурсів; разовий (паушальний) платіж за право користування результатами інтелектуальної діяльності і засобами індивідуалізації. Витрати майбутніх періодів відображаються у складі необоротних активів за умови, що період їх списання перевищує 12 місяців (Положення; ПБО 14-2007);

o вартість багаторічних насаджень, які не досягли експлуатаційного віку, яка обліковується на рахунку 01 "Основні засоби";

o суми перерахованих авансів і попередньої оплати робіт, послуг, пов'язаних з будівництвом об'єктів основних засобів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Доходи і витрати за фінансовим вкладенням
Короткострокові фінансові вкладення
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Відкладені рішення
Облік постійних та тимчасових різниць, постійних і тимчасових податкових зобов'язань (активів)
Оцінка компанії за активами
Аналіз необоротних активів
Аудиторська перевірка обліку необоротніх активів
Оцінка компанії за активами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси