Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура базової інформаційної технології

Концептуальний рівень опису (змістовний аспект)

Так як засоби і методи обробки даних можуть мати різне значення, то розрізняють глобальну, базову і спеціальну (конкретну) інформаційні технології.

Глобальна ІТ включає в себе моделі, методи та засоби формування і використання інформаційних ресурсів у суспільстві.

Базова ІТ орієнтується на певну область застосування (виробництво, наукові дослідження, проектування, навчання тощо). Вона повинна задавати моделі, методи і засоби вирішення інформаційних завдань у своїй предметній області.

Базова ІТ може бути представлена сукупністю інформаційних процесів, процедур і операцій (див. рис. 2.1) і спрямована на отримання якісного інформаційного продукту з вихідного інформаційного ресурсу у відповідності з поставленим завданням. Ця технологія може бути розглянута на трьох рівнях: концептуальному (визначається змістовний аспект, що використовує мову відповідної предметної області), логічному (відображається формальне - модельне - опис мовою інформаційних або математичних моделей) і фізичному (описується реалізація на мові програмно-апаратних засобів). Стосовно до інформаційної технології це означає змістовний опис використовуваних в ній інформаційних процесів і процедур на концептуальному рівні у вигляді набору моделей (інформаційних, математичних тощо) процесів та їх складових на логічному рівні і структурну реалізацію інформаційних процесів як сукупності апаратних засобів, системного та прикладного програмного забезпечення на фізичному рівні.

Спеціальні (конкретні) ІТ задають обробку даних в певних типах завдань користувачів.

Концептуальна модель базової інформаційної технології містить інформаційний опис предметної області (рис. 2.10).

На цій схемі виділені страти (верстви) інформаційних технологій, процесів, процедур і операцій. Вертикальною пунктирною лінією ліворуч відокремлені процеси та процедури, які працюють з інформаційними потоками, в яких переважає смисловий зміст (відбувається перетворення інформації в дані і навпаки), в центрі - працюють з даними, в яких переважає синтаксичний аспект інформації, а праворуч - працюють зі знаннями, в яких переважає семантичний аспект інформації.

Якщо побудувати ланцюжок, що складається з процесів і процедур, наведених на рис. 2.10 послідовно зліва на право, вийде опис у часі процесів перетворення інформаційного ресурсу в інформаційний продукт (рис. 2.11). Формування інформаційного ресурсу здійснюється в процесі "Отримання" і починається з процедури "Збір", що відображає предметну область (параметри, характеристики, стан об'єкта управління). Зібрана інформація повинна бути відповідним чином підготовлений (осмислена, структурована, перевірена на повноту, достовірність, ясність і т. д.). Після підготовки та перевірки інформація може бути передана для перетворення традиційними способами (телефон, кур'єр, пошта, телеграф), а може бути піддана алгоритмом перетворення в дані, тобто процесу введення.

Процедури збору, підготовки, перевірки і введення інформації в ІТ організаційно-економічних систем процесу "Отримання" своєї реалізації є в основному ручними (крім процедур перевірки і введення, які можуть бути частково автоматизованими). В процесі вводу інформація перетвориться в дані, що мають форму цифрових кодів, що реалізуються на фізичному рівні за допомогою різних фізичних явищ (електричних, магнітних, оптичних, механічних і т. д.).

Наступні за процесом "Отримання" інформаційні процеси вже виробляють перетворення даних. Ці процеси протікають в ЕОМ під управлінням різних програм. Процес обробки даних включає в себе процедури перетворення значень і структур даних шляхом моделювання, логічного виводу та ін, а також процедур організації обчислень.

Процес "Відображення" містить процедури перетворення даних у форму, зручну для сприйняття: звук, зображення - текстове, цифрову, графічну, відео, тверда копія на папері.

Рис. 2.10. Концептуальна модель базової інформаційної технології

Рис. 2.11. Процеси перетворення ІР

Процес формування знань є складовою частиною базової інформаційної технології, оскільки її вищим продуктом є знання. Формування знання як вищого інформаційного продукту до цих нір було прерогативою людини. Автоматизований процес надання знань може надати допомогу при вирішенні важко формалізованих завдань. У цьому процесі поєднуються такі процедури, як формалізація знань, їх накопичення та генерація (висновок) нових знань на основі накопичених у відповідності з поставленим завданням, пояснення отриманих автоматизованим шляхом знань.

Процес "Обмін" передбачає передачу даних між всіма процесами ІТ і пов'язаний з усіма процедурами на рівні даних. При обміні даними можна виділити три основних типи процедур: комутація, маршрутизація (передача даних по каналах зв'язку і організації мережі) і передача. Процедури передачі даних реалізуються за допомогою операції кодування-декодування, модуляції-демодуляції, погодження та посилення сигналів. Операції по організації мережі включаються в якості основних у процедури комутації та маршрутизації потоків даних (трафіку) в обчислювальній мережі. Процес обміну дозволяє передавати дані між абонентами і використовується в процесах отримання та відображення інформації, а також він сприяє процесу накопичення інформації, що надходить з багатьох джерел.

Процес накопичення дозволяє перетворювати інформацію, тривалий час зберігати, постійно оновлюючи, і при необхідності оперативно отримувати в заданому обсязі та за певними ознаками. Процедури цього процесу - архівування, відновлення та пошук складаються в організації зберігання (швидке і неизбыточное накопичення даних за заданими ознаками і не менш швидке здійснення їх пошуку) і актуалізації даних (підтримання збережених даних на рівні, що відповідає інформаційним потребам вирішуваних завдань). Актуалізація даних здійснюється за допомогою операцій додавання нових даних, коригування (зміни значень або елементів структур) даних та їх знищення.

В інформатиці часто використовують слова "інформація" і "дані", причому часто як взаємозамінні. Хоча в необхідних випадках фахівці відзначають і їх смислову відмінність. Наприклад, "інформація кодується за допомогою даних і одержуються шляхом їх декодування та інтерпретації". Кодування інформації відбувається в процесі введення її в пам'ять ЕОМ, і можна вважати, що дані - це інформація, представлена в спеціальній фіксованій формі, придатній для подальшої комп'ютерної обробки, зберігання і передачі.

У цьому сенсі представлені на схемі інформаційні процеси накопичення, обробки і обміну маніпулюють саме з даними, а процес отримання забезпечує надходження інформації та її перетворення в дані, так само як процес відображення виконує зворотну функцію перетворення даних в інформацію.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Міжнародні структури в галузі стандартизації інформаційних технологій
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Деталізація описів бізнес-процесів на рівні підрозділів
Логічний рівень (формалізоване/модельне опис)
Перший рівень
Кримінально-правові аспекти
Психологічні аспекти підприємництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси