Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Етапи стратегічного управлінського аналізу

Стратегія вказує на той вид бізнесу, в якому організація може конкурувати, а не на той, в якому вона могла б конкурувати в минулому.

Аналіз середовища діяльності підприємства включає наступні етапи:

o визначення структури середовища діяльності;

o аналіз структурних елементів і встановлення меж аналізу середовища;

o аналіз факторів, що впливають на структурні елементи середовища;

o формування інформаційної бази даних про середовище (зміст, джерела, обробка і оцінка інформації);

o аналіз зовнішнього середовища;

o аналіз внутрішнього середовища;

o оцінка підсумків аналізу.

Сфера діяльності підприємства (поле планування) ділиться на внутрішню і зовнішню середу, що обумовлено напрямками та сферами його діяльності (рис. 3.3).

До складу внутрішнього середовища діяльності підприємства (мікросередовища) входять наступні елементи:

o організація та управління;

o виробництво і економіка;

o інвестиції та фінансовий контроль.

Середовище діяльності підприємства

Рис. 3.3. Середовище діяльності підприємства

У внутрішньому середовищі підприємства ринковий механізм заміщений управлінським механізмом прийняття рішень. Всередині підприємства відсутні невизначеність, властива ринковому середовищі, витрати обігу (механізм купівлі-продажу) заміщені позамовними методом надання послуг (відповідно, позамовними урахуванням і калькулюванням витрат на виробництво) між підрозділами або попередельной схемою послідовного руху і обробки вихідного матеріалу (відповідно, попередільним урахуванням і калькулюванням витрат на виробництво).

У зовнішнє середовище діяльності підприємства входять такі підпростору діяльності, як:

o робоче середовище (мезосреда);

o загальна середовище (макросередовище);

o мегасреда.

Структуру робочої середовища (мезосреды) складають ринок і так зване ринкове оточення (рис. 3.4).

Основний зміст робочої середовища забезпечують функції підприємства як виробника, платника податків та відповідача за правові та господарські порушення, учасника економічних програм різних рівнів державного управління.

Структура мезосреды

Рис. 3.4. Структура мезосреды

Загальна середовище (макросередовище) містить елементи, побічно пов'язані з підприємством і впливають на формування макроекономічного стану його бізнесу. З цієї позиції загальне середовище бізнесу підприємства іноді називають "екологією фірми".

Виділяють наступні фактори макросередовища:

o технологічні;

o економічні;

o соціальні;

o політичні.

Відповідно діленню сфери діяльності на внутрішню і зовнішню розрізняють фактори, що впливають на процеси і результати діяльності підприємства: внутрішні та зовнішні чинники, які повинна враховувати система планування фірми.

Зовнішні фактори мають великий вплив на розвиток внутрішніх факторів. Фактори зовнішнього середовища:

o економічні: інфляція, дефляція, рівень зайнятості, стабільність валюти, податкові ставки, норма відсотка за кредит;

o конкурентні;

o технологічні;

o ринкові;

o політичні;

o соціальні;

o міжнародні (мегасреда). Внутрішні фактори:

o масштаби підприємства (розміри, просторове розміщення та комплексність виробництва);

o собівартість одиниці продукції;

o капітал і капіталомісткість продукції;

o забезпеченість ресурсами;

o якість продукції;

o вплив на навколишнє середовище. Конкурентні фактори:

o споживчі властивості продукції/послуг;

o ціни;

o фінансова стійкість підприємства;

o гнучкість технології (можливості: диференціація, диверсифікація, реструктуризація);

o бізнес-ідеї (з виробництва унікальної продукції, техніки і технології; по організації виробництва і управління);

o відносини з споживачами (кооперація, сервісні послуги, стійкість зв'язків);

o відносини з постачальниками (кооперація, стійкість міжгалузевих зв'язків).

Чинники конкурентного середовища зумовлюють загальні вимоги до ведення і планування бізнесу підприємства в умовах конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Оцінка факторів зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища

Значення фактора для визначення стратегічних позицій

Варіант 1

Варіант 2

Рівень оподаткування

Середнє

Висока

Величина державних капіталовкладень

Дуже висока

Висока

Технологічні зміни

Дуже висока

Нижче середнього

Соціальні зміни

Висока

Висока

Екологія

Низька

Висока

Політичні ризики

Низька

Висока

Факторами успішного ведення бізнесу фірми в конкурентному середовищі визнаються:

o зниження питомих витрат на виробництво продукції та підвищення якості конкуруючої на ринках збуту традиційної продукції;

o поява альтернативних джерел задоволення споживчого попиту для даного сегмента споживчого ринку;

o випуск принципово нової (унікальної) продукції для задоволення нових потреб.

Поряд з цим вимоги до розробки систем планування залежать від технологічних характеристик діяльності підприємства; вони зумовлюються такими факторами, як:

o галузеві технологічні особливості;

o характер і зміст міжгалузевих зв'язків;

o тривалість та особливості виробничого циклу. Нарешті, на бізнес фірми і його планування впливають

організаційно-економічні чинники:

o мінливість характеристик, складу і обсягу внутрішньої та зовнішньої ділової інформації;

o процеси організації виробництва і управління, прийняття і реалізації поточних, тактичних і стратегічних управлінських рішень;

o стан аналітичної роботи, обґрунтованість прийнятих рішень, об'єктивність та оперативність оцінки стану і перспектив розвитку підприємства.

Виходячи з аналізу факторів обґрунтовуються зміст, модель і структура системи планування.

Визначення стратегії включає поряд з встановленням орієнтирів, цілей і місії організації дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів, аналіз стратегічних позицій, які можуть привести до досягнення, утримання, розвитку та капіталізації конкурентних переваг.

Результати аналізу виконують наступні корисні функції:

o сприяють уточненню (встановлення) і посилення функцій підприємства;

o допомагають створити найбільш сприятливе враження про підприємство;

o забезпечують поточну діяльність інформацією, необхідною для ефективного виконання робочих функцій.

За підсумками аналізу середовища підприємства уточнюються орієнтири його діяльності.

В якості інструментарію стратегічного аналізу використовуються:

o формальні моделі;

o кількісні методи;

o самостійний творчий аналіз, заснований на специфіці організації, аналітичних та інтуїтивних здібностях менеджерів і плановиків.

Спочатку аналізується структура середовища діяльності підприємства, після чого з структурних елементів середовища виділяються найбільш важливі - граничні для просторового масштабу аналізу.

На встановлення меж впливають:

o кількість і характер критичних (найбільш значущих елементів середовища), які змінюються в залежності від розміру підприємства, галузевих видів діяльності, цілей і умов (географічних, природних, політичних тощо) функціонування;

o тимчасові обмеження, що випливають з минулого (історичного) періоду і періодів тривалості життєвих циклів (продукції, видів діяльності, підприємства);

o специфіка, унікальність елемента.

Крім аналізу середовища до предмету дослідження відносяться здібності менеджерів до стратегічного управління, що включають в себе оцінку їх здібностей:

o накреслити стратегічний курс за напрямом своєї діяльності;

o організувати справу, напрямок у відповідності з курсом;

o підвищити ентузіазм і зацікавленість людей в роботі.

Етапи стратегічного аналізу: 1) порівняння орієнтирів і можливостей; 2) аналіз альтернатив і варіантів майбутнього. Межі аналізу середовища діяльності підприємства:

o кількість і характер критичних елементів (точок) середовища;

o тимчасові обмеження: нижня межа;

o аналіз можливий при знанні унікального характеру елемента середовища.

Складність структури управління сучасним підприємством обумовлює необхідність впорядкування інформації та її потоків (табл. 3.5).

Таблиця 3.5. Джерела інформації про середовище діяльності підприємства

Зовнішнє середовище

Внутрішня середовище

Особистий досвід

Особистий досвід

Наукові дослідження

Звіти по НДДКР

Огляди ринку

Ділові звіти

Загальнодоступні бази даних

Бухгалтерська (фінансова) звітність

Публікації в ЗМІ

Статистика виробництва, продажу, якості

Матеріали професійних нарад

Конференції

Галузеві конференції

Доповідні записки керуючих

Засідання професійних колегій

Менеджери

Члени Ради директорів

Працівники фірми

Друзі

Аналітичні огляди менеджерів

Інші джерела

Інші джерела

Є кілька способів отримання інформації про критичних точках середовища:

o сканування середовища (пошук вже сформованої інформації, яка існує у ретроспективі);

o моніторинг середовища (відстеження поточної, знову з'являється інформації про середовищі);

o прогнозування (створення інформації про майбутній стан середовища).

Відстеження інформації здійснюється в рамках трьох головних типів систем її отримання.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Стратегічний управлінський аналіз
Методи стратегічного управлінського аналізу
Особливості, принципи і етапи управлінського аналізу
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Роль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємством
Методологічна основа управлінського аналізу
Стратегічний аналіз середовища управління
Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень
Етапи процесу прийняття управлінських рішень і роль менеджерів у них
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси