Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технічне забезпечення системи управління людськими ресурсами

Основу технічного забезпечення системи управління людськими ресурсами організації становить комплекс технічних засобів.

Комплекс технічних засобів (КТЗ) - сукупність технічних засобів збору, реєстрації, накопичення, передачі, обробки, відображення і представлення інформації, а також засобів оргтехніки.

КТС має забезпечувати вирішення завдань управління з мінімальними трудовими та вартісними витратами, з заданою точністю і достовірністю, у встановлені терміни. Ефективність функціонування кадрової служби при використанні КТС повинна забезпечуватися як за рахунок підвищення продуктивності праці персоналу служби, так і за рахунок можливості використання економіко-математичних методів вирішення завдань управління на основі більш повної і точної інформації.

КТС повинен володіти інформаційної, програмної та технічної сумісності входять в нього засобів; адаптируемостью до умов функціонування кадрової служби; можливістю розширення з метою підключення нових пристроїв.

Вихідними даними для вибору технічних засобів є:

- характеристики завдань, призначених для вирішення кадровою службою організації;

- характеристики технологічного процесу обробки інформації;

- технічні характеристики обладнання, яке може бути використане як складова частина КТЗ кадрової служби.

Основними характеристиками завдань, які повинні враховуватися при виборі обладнання, є: носії вхідної та вихідної інформації (документи, бланки, машинні носії інформації тощо); обсяг вхідної і вихідної інформації за вказаними носіям; обсяги обчислювальних робіт; терміни виконання робіт по розв'язанню задач управління людськими ресурсами; форми і способи подання результатів розв'язування задач користувачам.

При виборі обладнання слід враховувати призначення і склад комплектів обладнання і його основні характеристики: продуктивність при виконанні технологічних операцій; надійність роботи; сумісність устаткування різних типів, у тому числі персональних комп'ютерів; вартість устаткування; склад і кількість обслуговуючого персоналу; площа, необхідна для розміщення обладнання.

Склад і послідовність операцій щодо вибору технічних засобів для їх використання в службі управління людськими ресурсами включає:

-визначення видів робіт, які необхідно виконувати з використанням технічних засобів або автоматизувати;

- визначення вимог, що висуваються до технічних засобів. Обґрунтування складу показників, що характеризують вимоги, що пред'являються до технічних засобів;

- формування переліку технічних засобів, що випускаються вітчизняними і зарубіжними фірмами, використання яких дозволяє досягти цілей автоматизації розглянутих робіт в кадровій службі і вирішити відповідні завдання;

- визначення показників якості і функціональних можливостей технічних засобів в рамках сформованого переліку.

Особливий підхід потрібний до визначення потреби кадрової служби в персональних комп'ютерах. Вибір комп'ютерів повинен узгоджуватися з комп'ютерними уявленнями сервісних центрів.

Нормативно-методичне забезпечення системи управління людськими ресурсами

Нормативно-методичне забезпечення системи управління людськими ресурсами - це сукупність документів та нормативно-довідкових матеріалів, що встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики, методи, що використовуються при вирішенні завдань організації праці та управління людськими ресурсами і затверджені в установленому порядку відповідним компетентним органом чи керівництвом організації.

Нормативно-методичне забезпечення створює умови для ефективного процесу підготовки, прийняття і реалізації рішень з питань управління людськими ресурсами. Воно полягає в організації розробки і застосування методичних документів, а також ведення нормативного господарства в системі управління людськими ресурсами.

Нормативно-методичні документи поділяються на три групи:

- нормативно-довідкові документи;

- документи організаційного, організаційно-розпорядчого та організаційно-методичного характеру;

- документи технічного, техніко-економічного та економічного характеру.

Нормативно-довідкові документи містять норми і нормативи, необхідні при вирішенні завдань організації і плануванні праці в сфері матеріального виробництва і управління. До їх числа слід віднести:

1. Первинні операційні норми часу і розцінки; норми часу на виконання управлінських процедур (маршрутно-технологічна карта, технологічна карта управлінських процедур).

2. Похідні норми і нормативи, отримані на основі первинних (зведені норми трудових витрат на виготовлення продукції).

3. Норми, встановлені вищестоящими організаціями або в централізованому порядку (норми оподаткування фонду оплати праці; розмір прибуткового податку з фізичних осіб).

Документи організаційного, організаційно-розпорядчого та організаційно-методичного характеру регламентують завдання, функції, права, обов'язки підрозділів і окремих працівників системи управління людськими ресурсами; містять методи і правила виконання робіт з управління людськими ресурсами. Ці документи включають:

1. Законодавчих актів з питань праці та кадрів.

2. Укази Президента РФ, постанови і розпорядження Уряду РФ з питань праці, охорони праці, зайнятості.

3. Керівні документи (положення, інструкції, методичні вказівки, правила та інші документи) Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ та інших державних органів.

4. Накази, положення, інструкції, методичні вказівки, правила та інші документи міністерства, державного комітету, відомства, якщо їм підпорядковується організація.

5. Накази, положення, правила та інші документи, що видаються керівником організації або відповідними підрозділами з питань праці, чисельності, оплати праці і т. д. (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про підрозділ, посадова інструкція, штатний розклад).

Важливим організаційно-розпорядчим документом є Правила внутрішнього трудового розпорядку, які включають наступні розділи:

1. Загальні положення.

2. Порядок прийому і звільнення робітників і службовців.

3. Основні обов'язки робітників і службовців.

4. Основні обов'язки адміністрації.

5. Робочий час і його використання.

6. Заохочення за успіхи в роботі.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Колективний договір є найважливішим організаційним документом, який розробляється при безпосередній участі кадрової служби. Колективний договір - правової акт, регулюючий соціально-трудові відносини в організації або в індивідуального підприємця і що укладається працівниками і роботодавцем в особі їхніх представників.

До документів організаційно-методичного характеру відносяться ті, які регламентують виконання функцій з управління людськими ресурсами. Сюди входять: Положення щодо формування кадрового резерву в організації, Положення з організації адаптації працівників, Рекомендації щодо організації відбору персоналу, Положення по оплаті і стимулюванню праці, Інструкція з дотримання правил техніки безпеки та ін

Внутрішніми організаційно-регламентуючими документами є Положення про підрозділ і Посадова інструкція.

Положення про підрозділ (відділ, бюро, групи тощо) - документ, що регламентує діяльність якогось структурного підрозділу кадрової служби: його завдання, функції, права, відповідальність.

Типова структура положення включає наступні розділи:

1. Загальні положення (кому підпорядковується даний підрозділ, ступінь його самостійності, якими нормативно-правовими документами воно керується у своїй діяльності і т. д.).

2. Завдання підрозділу.

3. Організаційна структура підрозділів (схема із зазначенням лінійно-функціональної, методичної та іншої підпорядкованості окремих ланок і працівників підрозділу).

4. Функції підрозділу.

5. Взаємовідносини підрозділів з іншими ланками організації із зазначенням інформації, документації, отриманої і переданої даним підрозділом (від кого і кому, терміни і періодичність).

6. Права підрозділу (в межах покладених на нього функцій).

7. Відповідальність підрозділів (у межах наданих йому повноважень за неякісне, несвоєчасне їх виконання).

Типові положення про підрозділи, в тому числі й щодо кадрової служби, містяться в спеціальній літературі, але потрібні їх адаптація, уточнення стосовно до кожної конкретної організації.

Посадова інструкція - документ, що регламентує діяльність у рамках кожної управлінської посади і містить вимоги до працівника, що займає цю посаду. Вона може бути складена на основі типових вимог до посади, що містяться в Кваліфікаційному довіднику посад керівників, фахівців і службовців, але з урахуванням мінливих соціально-економічних умов.

Щоб скласти якісну посадову інструкцію, необхідно глибоко вивчити ті процеси, роботи, які повинні виконуватися у відповідності з даною посадою (або на даному робочому місці), а потім визначити вимоги до працівника, який буде займати цю посаду, до його знань, навичок, досвіду, тобто скласти особистісну специфікацію.

Документи технічного, техніко-економічного та економічного характеру містять правила, норми, вимоги, що регламентують стандарти всіх категорій і видів. До цієї групи документів можна віднести:

1. Норми планування приміщення і робочих місць.

2. Стандарти якості, ТУ на продукцію.

3. Нормативи організації праці керівників інженерних підрозділів.

4. Бізнес-план.

5. Кошторис витрат на виробництво.

6. Звіт про чисельність працівників організації. Відповідальність за забезпечення системи управління людськими ресурсами нормативно-методичними документами несуть відповідні підрозділи апарату управління організації (відділ стандартизації, відділ організації управління, юридичний відділ).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Кадрове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Правове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Діловодне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Кадрове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Правове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Діловодне забезпечення системи управління людськими ресурсами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси