Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Консультування з інформаційних питань

У зв'язку з настанням у кінці XX - на початку XXI ст. інформаційної революції, переходом до інформаційного суспільства та створення єдиного світового інформаційного простору, коли роль інформаційних ресурсів по відношенню до матеріальних і енергетичних ресурсів все більше зростає, що сприяє розробка нових методів і засобів одержання, зберігання, перетворення, обробки і видачі інформації за допомогою сучасної комп'ютерної техніки та засобів зв'язку, з'явилися нові види консультування з інформаційних питань та з інформаційних технологій. Тому зупинимося на них детально розберемо ці види консультування по суті.

У літературі з теорії під поняттям "консультування з інформаційних питань" часто розуміється поняття "інформаційний консалтинг". Але це не зовсім вірно, так як консалтинг, або консультування, по суті не може бути неинформационным, і будь-яку пораду або пропозицію, отримані в результаті консультацій, носять в собі якусь інформацію. Закладаючи певний зміст у поняття "інформаційний консалтинг", а саме консультування з інформаційних питань або інформаційним технологіям, автори породили невизначеність у його трактуванні і, отже, плутанину з цим видом консультування, так як інформація властива всім видам консультування.

Так, деякі фахівці виділяють інформаційний консалтинг як самостійний напрямок консультування в галузі управління, пов'язане з поширенням інтегрованих інформаційних систем класу управління ресурсами підприємства. При цьому дається наступне визначення: інформаційний консалтинг, будучи підсистемою управлінського консалтингу, являє собою спеціалізований вид послуг, орієнтований на задоволення інформаційних потреб замовника, інформаційний супровід та підтримку бізнес-угод і вироблення оптимальних шляхів використання інформаційних ресурсів в практиці управління організаційними змінами.

Фахівці з паблік рілейшнз вважають інформаційний консалтинг видом консультування в області політики. Нерідко інформаційний консалтинг ідентифікують консультуванням з питань інформаційних технологій (ІТ). Деякі автори відносять інформаційний консалтинг до послуг з програмного забезпечення, розробки та впровадження інформаційних систем, які надають ІТ-компанії своїм клієнтам-замовникам.

Як видно, інформаційний консалтинг залежно від бажання автора потрапляє в різні класи: консультування в галузі управління, консультування в області маркетингу, консультування в області політики і т. п. Це відбувається через зміни понять "інформаційний консалтинг" та "інформаційна послуга". Результатом будь-якого консультування в будь-якій галузі є інформаційний продукт, отриманий при виконанні інформаційної послуги.

Можливо, доцільно було б говорити не про консультуванні з інформаційних питань, а про консультування з питань використання інформаційних ресурсів. Споживачі інформаційних ресурсів потребують інформації, яку доцільно розділити на наступні категорії:

- інформація для фахівців;

- ринкова інформація;

- освітня інформація;

- інформація широкого споживання.

Природно, що по кожному виду інформації потрібні фахівці, які добре розбираються в тонкощах застосування того або іншого виду, тобто консультанти з питань використання інформаційних ресурсів. Охарактеризуємо кожен представлений вид інформації.

Інформація для фахівців містить наукову, інженерно-технічну, конструкторську, проектну, а також гуманітарну, тобто професійну інформацію (документальну, бібліографічну, реферативної, довідкову) у галузі природничих, технічних, суспільних наук, галузей виробництва і сварок людської діяльності (промисловості, сільському господарстві, збройних силах, навколишньому середовищі, соціальній сфері, медицині та охороні здоров'я, державному управлінні, культурі тощо), призначеної для вузького кола фахівців - вчених, інженерів, конструкторів, істориків, юристів, лікарів, геологів і т. д.

На стадії фундаментальних досліджень необхідна наступна наукова та інженерно-технічна інформація: відомості про останніх досягненнях науки і техніки; інформація про тенденції розвитку даного виду техніки; відомості про патенти, їх патентоспроможності і чистоті та ін.

На стадії прикладних досліджень, конструкторських розробок і технологічного освоєння потрібно наступна інформація: відомості про нові науково-технічні досягнення і про НДДКР; відомості про сукупності витрат на розробку та виробництво; опис техніки можливого виробництва; характеристика періоду морального старіння об'єктів техніки; дані про витрати на виготовлення; відомості про сировину й устаткування; пропозиції фірм з матеріалів, комплектуючих виробів; відомості щодо стандартизації, сертифікації і т. д.

На стадії виробництва йде відбір, аналіз, впровадження науково-технічної документації й оцінка технічних умов, що вимагає інформації про світових, регіональних, національних, галузевих, класифікаційні та оціночні показники.

На стадіях експлуатації, модернізації, утилізації необхідна кон'юнктурна і маркетингова інформація.

Крім цього, потрібна правова охорона промислової та інтелектуальної власності, що створюється виробником, у тому числі інформація про патентну ситуацію, про реалізацію патентування, ліцензування, експертизи; про доцільність придбання ліцензій і ноу-хау інших фірм; про можливості комерційного використання інтелектуальних продуктів інноваційного циклу: патенти на винаходи, принципові схеми, публікації, макети виробів, зразки, креслярсько-конструкторська документація, технологічні зразки, технологічна документація, експлуатаційна документація, технологія утилізації, відомості про законодавчих і нормативних актах та їх практичному застосуванні.

До інформації для фахівців відноситься інформація про підсистемах та засоби забезпечення інформаційних систем, до яких можна віднести технічні засоби (комп'ютери, телекомунікаційне устаткування, оргтехніка, супутні матеріали та комплектуючі), програмні продукти (програмні комплекси з різною орієнтацією - від професіонала до недосвідченого користувача комп'ютера: системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне програмне забезпечення по реалізації функцій в конкретній області приналежності тощо), розробка і супровід інформаційних систем і технологій (обстеження організації у цілях виявлення інформаційних потоків), розробка структури програмного комплексу, створення та супроводження баз даних (БД), консультування з різних аспектів інформаційної індустрії (яку набувати інформаційну техніку, яке програмне забезпечення необхідно для реалізації професійної діяльності, потрібна інформаційна система і яка, на базі якої інформаційної технології краще організувати свою діяльність і т. п.), підготовка джерел інформації (створення БД по заданій темі, області, явища тощо).

До цього виду належить статистична інформація по промисловості, по соціальних і демографічних питань, а також прогнозні моделі і оцінки розвитку, в тому числі інформація, зосереджена в органах влади, в органах Держкомстату, галузевих і регіональних статистичних центрах, відомості про перепис населення, паспорти територій, економіки промисловості та агропромислового комплексу, про виробництві продукції і т. д.

Статистична інформація необхідна для здійснення державного управління, так і для управління підприємствами.

Фірми можуть отримувати важливу для них інформацію, що характеризує стан світової економіки або регіонів, від офіційних джерел статистичної інформації. Інформаційні ресурси, що відображають стан ринків продуктів та послуг з глибоким ступенем деталізації, формуються, як правило, приватними компаніями.

Неофіційні статистичні ресурси містять об'єктивну інформацію про стан ринків, про економічні зв'язки різних регіонів, а також про результати діяльності учасників ринку, таку як частка фірми на ринку, обсяг експорту продукції в інші країни і багато іншого.

Ринкова інформації складається з біржової і фінансової інформації (котирування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни тощо), маркетингової інформації (структура ринку, сегмент підприємства на ринку, попит, пропозиції, споживачі, конкуренти, конкуруючі товари, постачальники, загальноекономічні тенденції, галузеві тенденції), комерційної бізнес-інформації (загальна інформація щодо фінансового рейтингу, фінансова інформація за активами і пасивами фірми, по обороту, за вартістю продажу, кредитно-аналітична інформація щодо ліквідності, за коефіцієнтами рентабельності, платіжно-аналітична інформація, терміни виконання платежів, відомості про компаніях, фірмах, корпораціях, напрямку роботи та їх продукції, ціни на продукцію; про фінансовий стан, зв'язки, угоди, керівників, ділових новин в області економіки і бізнесу тощо).

Основними споживачами біржової інформації в Росії є професійні учасники біржового, фондового і фінансового ринків - оптовики, професійні інвестори, а також аналітичні та консультаційні служби, орієнтовані на їх обслуговування.

Специфіка цього виду інформації полягає в тому, що вона щохвилини змінюється, відображаючи події, що відбуваються на ринку, що включає інформацію про цінні папери, ф'ючерси, обмінні курси валют, ринок нерухомості, грошей, капіталу та страхування. Фінансовий ринок як форма організації й регулювання життя суспільства являє собою, насамперед, певну інформаційну систему.

Тому головна умова успіху діяльності на фінансовому ринку - володіння оперативною та достовірною інформацією.

Існують комплексні відомості, що охоплюють одночасно біржову і фінансову інформацію, економічну, комерційну, а іноді і спеціальну інформацію, але орієнтовані переважно на професійних інвесторів і надають їм по можливості всю необхідну інформацію для прийняття рішень щодо інвестування.

Освітня інформація спрямована на пізнавальні цілі і може бути представлена у комп'ютерному і некомпьютерном вигляді: підручники, методичні розробки, практикуми, розвиваючі комп'ютерні ігри, комп'ютерні навчальні та контролюючі системи, методики навчання тощо для всіх форм і ступенів освіти: дошкільної, шкільної, спеціального, среднепрофессионального, вищого, підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Інформація цього роду найбільш перевірена на практиці і часом і являє собою усталені відомості з основних напрямків діяльності людини.

Інформація широкого споживання складається з новинної інформації (газети, журнали, новини по радіо і телебаченню, новини агентств преси тощо), довідково-споживчої інформації (довідники, енциклопедії, розклад транспорту, резервування квитків і місць у готелях, замовлення товарів і послуг, банківські операції тощо), розважальної інформації (ігри, телетекст, відеотекст і т. д.) та інформації художньо-естетичного спрямування (кінофільми, театральні постановки, музейні та інші виставки тощо).

Таким чином, консультанти, будучи функціонально підготовленими фахівцями, зайняті пошуком "опредмеченной" іншими дослідниками інформації. Пошук і систематизація інформації, розкиданої по книг, газет, журналів і статей, наукових звітів вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців, по радіо і телевізійних передач і інших джерел, що мають пряме або непряме відношення до предмету діяльності тих, хто відчуває в ній потребу, - процес досить складний і специфічний.

В результаті всіх цих процесів формується особливий вид консультаційних послуг - консультування з інформаційних питань ("інформаційний консалтинг"). Володіючи інтегративними властивостями, він дає можливість задіяти в консультаційному процесі сучасні досягнення науки, узагальнити досвід і знання різних дослідників, застосувати їх в управлінських процесах.

Слід зазначити, що автоматизовані інформаційні системи (АІС) дозволяють структурувати інформацію по розділам, інтегруючи її при цьому в єдину систему, яка допомагає користувачеві вирішити ряд важливих завдань при консультуванні, а саме:

- проведення комплексного обстеження підприємства;

- побудова діаграми бізнес-процесів, структурування інформаційних потоків;

- аналітична діяльність, аналіз і оптимізація документообігу;

- аналіз, оцінка та оптимізація організаційної структури підприємства.

Серед лідерів у цьому сегменті ринку можна відзначити наступні системи:

o АІС "Консалтинг. Стандарт" - це збірка актуальних юридичних, податкових та бухгалтерських матеріалів, представлених у формі корисних практичних інструментів.

o ІАС "ФІНІСТ" компанії "ФИСТЕХ-Консалтинг" - інформаційно-аналітична система призначена для вирішення завдань по автоматизації фінансового обліку підприємства. Ця система успішно впроваджена і використовується більш ніж на 20 підприємствах, серед яких підприємства групи компаній ВАТ "ГМК "Норільський Нікель" і ВАТ "Красноярський завод кольорових металів".

o "КонсультантПлюс" - найбільший правової інформаційний ресурс з швидким і зручним пошуком інформації, заснований на найвищі стандарти сервісу. Система включає понад 320 ТОВ документів федерального і регіонального законодавства, а також судових рішень, фінансові консультації, коментарів до законодавчих актів і багато іншої корисної інформації.

o Програмний комплекс "Консалтинг Емітент" використовується юристами, фахівцями з цінних паперів, співробітниками корпоративного відділу акціонерних товариств. Спрощує проведення та оформлення корпоративних процедур, автоматизує підготовку документів, забезпечує правовий і практичною інформацією.

o Довідкова правова система "ГАРАНТ". В даний час вона є основним інструментом ухвалення рішень з правових питань для багатьох бухгалтерів, юристів, керівників та інших спеціалістів в Росії і за кордоном. Інформаційний банк системи побудований за модульним принципом і включає в себе 25 спеціалізованих блоків по всім розділам російського законодавства і 135 блоків за законодавством суб'єктів РФ та ін Повний обсяг інформаційного банку системи "ГАРАНТ" понад 1 744 188 документів і коментарів до нормативних актів, щотижневе поповнення становить близько 7000 документів. В системі представлено законодавство 83 регіонів Російської Федерації, а також практика 10 федеральних арбітражних судів. Користувач сам вибирає наповнення бази даних, що дозволяє використовувати в роботі документи, що стосуються саме його сфери діяльності. Сьогодні з системою "ГАРАНТ" працюють структури федеральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банки, аудиторські та консультаційні фірми, промислові підприємства, навчальні заклади, спеціалістів різних підприємств і організацій. Постійними партнерами компанії є більше 500 органів влади федерального і регіонального рівнів. Серед них Адміністрація Президента РФ, Уряд РФ, Федеральне Збори РФ, Конституційний Суд РФ, Верховний Суд РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ, Генеральна прокуратура РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Консультування по інформаційний технологій
Консультування з питань створення корпоративної культури організації
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
Спеціальні питання фінансового менеджменту
Експертне, процесне, проектне, навчальне консультування та їх особливості
Консультування в соціальній роботі
Консультування по питаннях організаційних змін та розвитку
ПРЕДМЕТ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ВИДИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Проектне консультування
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ДОРОСЛИХ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси