Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інноваційний проект: види, особливості, порядок розробки, фінансування, оцінювання

Класифікація інноваційних проектів. Типовий порядок розробок і реалізації інноваційного проекту. Управління інноваційним проектом. Склад економічних показників та особливості експертизи і оцінки ефективності інноваційного проекту.

Якість і ефективність інноваційного проекту - ключова ланка інноваційного менеджменту на підприємстві.

Внаслідок різноманітності видів інноваційної діяльності інноваційні проекти можна класифікувати наступним чином:

o за значимістю впливу на економіку: базові проекти, покликані комерціалізувати наукові відкриття і винаходи, що лежать в основі нових поколінь техніки (технології); поліпшують проекти, що забезпечують дифузію базових інновацій;

o причин виникнення: стратегічні ^випереджаючі проекти, що мають перспективний характер, службовці для забезпечення конкурентоспроможності товару чи послуги підприємства; реактивні проекти, що виникають як реакція на дії конкурентів, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності товару або послуги;

o масштабом вирішуваних завдань: монопроекты - реалізуються одним підприємством або його підрозділом, спрямовані на створення продукту, технології; мультипроекты - спрямовані на рішення великої технологічної проблеми, тому об'єднують кілька монопроектов; мегапроекти - багатоцільові комплексні програми, що вимагають централізованого фінансування та керівництва координаційного центру;

o тривалості виконання: довгострокові проекти (більше п'яти років); середньострокові (від трьох до п'яти років); і короткострокові проекти (від одного до двох років);

o рівня, на якому приймається рішення про розробку і здійснення інноваційного проекту: міжнародні; національні; регіональні; галузеві і проекти окремого підприємства;

o виду інновацій, визначили мету розробки інноваційного проекту: технологічні, маркетингові, організаційні, економічні, управлінські, екологічні, інформаційні проекти.

Інноваційні проекти є різновидом інвестиційних. У відповідності з цим відмінними рисами інноваційних проектів є особливості, властиві усім проектів інвестиційного характеру і додатково обумовлені їх інноваційною спрямованістю. У відповідності з цим до особливостей інноваційних проектів відносяться:

o організаційні особливості-чітка постановка мети, визначення критеріїв ефективного її досягнення; можливість варіантів модифікації на всіх стадіях життєвого циклу інноваційного проекту; безперервне вдосконалення інноваційного проекту на всіх етапах його здійснення;

o фінансово-економічні особливості - нетрадиційність джерел фінансування (венчурні фонди, позабюджетні фонди, бізнес-ангели) внаслідок більш високої рентабельності на впроваджувальних етапах життєвого циклу при підвищеному ризику;

o ризик і невизначеність реалізації інноваційного проекту - висока ступінь невизначеності на всіх стадіях інноваційного циклу - від первинної стадії опрацювання ідеї до реалізації інновації; технічні та комерційні фактори в ньому кореляційно слабко ув'язані, а пошук шляхів їх зниження або попередження носить емпіричний досвідчений характер;

o особливості оцінки ефективності - крім суто фінансової ефективності інноваційних проектів необхідний облік принципової новизни, що визначає його життєвий цикл, патентної чистоти, ліцензійної захисту, відповідності інновацій пріоритетних напрямів розвитку, встановленим на державному рівні, конкурентоспроможності впроваджуваного нововведення. При розрахунку ефективності необхідно враховувати технічну здійсненність, соціальну доцільність, виробничі і ресурсні можливості;

o інформаційні особливості, пов'язані з неадекватністю і неточністю інформації про затребуваність нововведення на ринку, особливо на початкових етапах його життєвого циклу.

Множинність видів і складність реалізації інноваційних проектів вимагає здійснення комплексу заходів щодо планування робіт і ресурсів, організації та мотивації персоналу до виконання завдань для досягнення поставленої мети, контролю за відповідністю отриманих результатів запланованим на всіх фазах здійснення проекту. Інакше кажучи, для ефективного здійснення інноваційних проектів необхідна відповідна методологія управління проектами.

Будь-який інноваційний проект у процесі розробки, реалізації та завершення проходить кілька стадій, званих проектним циклом.

Проектний цикл - це період часу між зародженням ідеї проекту і до його ліквідації або завершення (рис. 10).

Тривалість і складність проектного циклу визначаються особливістю інноваційної ідеї, її жизнеспособ

Схема проектного циклу інноваційного проекту

Малюнок 10 - Схема проектного циклу інноваційного проекту

ністю, трудомісткістю комерціалізації і тривалістю присутності на ринку.

Ідея інноваційного проекту залежить від виду інновації і може бути піонерної або реактивної, тобто відповідною реакцією на дії конкурентів. У будь-якому разі ідея інноваційного проекту являє собою відправну точку його розробки і основу вироблення концепції, яка є базою для другої фази проектного циклу.

На етапі розробки ідеї проекту визначаються можливості його фінансування. Джерелами фінансування інноваційних проектів, здійснюваних підприємствами і фірмами, можуть бути:

o власні кошти підприємства (реинвестируемая частина прибутку, амортизаційні відрахування, страхові суми відшкодування збитків, кошти від реалізації активів);

o залучені кошти (випуск цінних паперів, внески, пожертвування, іноземні інвестиції, кошти, що надаються на безповоротній основі);

o позикові кошти (бюджетні, комерційні, банківські кредити).

Розробка починається зі структурованого подання інноваційного проекту і завершується оформленням всього комплекту проектної документації. У відповідності з цим інноваційний проект будь-якого рівня оснащується ретельним обґрунтуванням актуальності, цілей, витрат, ефективності та відповідними розрахунками, включає наступні розділи:

o зміст і актуальність проблеми;

o дерево цілей проекту, побудована на основі маркетингових досліджень та структуризацію проблеми;

o система заходів щодо реалізації дерева цілей проекту;

o комплексне економічне, інформаційне, соціальне, екологічне, правове обґрунтування проекту;

o комплексне забезпечення реалізації проекту всіма видами ресурсів;

o експертний висновок по інноваційному проекту;

o механізм реалізації інноваційного проекту і система його мотивації.

Обсяг робіт з управління реалізацією проекту визначається тривалістю, складністю та рівнем реалізації інноваційного проекту (міжнародний; національний; регіональний; галузевий; окремого підприємства). Для великих проектів це включає вибір і розробку організаційної форми управління ними.

Американським інститутом управління проектами (PMI - Project Management Institute) розроблений Стандарт управління проектами РМВОК, який визначає коло знань, необхідних для ефективного управління ними. Стандарт РМВОК Guide 3-rd Edition включають в себе процеси, що охоплюють всі фази життєвого циклу проекту (ініціація, планування, виконання, контроль і завершення). Їх вміст відображається у відповідному розділі Стандарту і складається в следующем1:

o Управління інтеграцією проекту (Project Integration Management). Розділ включає процеси, необхідні для забезпечення координації різних процесів управління проектами. Він передбачає розробку плану проекту, його виконання, а також загальне управління змінами.

o Управління змістом проекту (Project Scope Management). Управління змістом проекту містить процеси, що забезпечують включення в проект тих робіт, які необхідні для успішного виконання проекту. Воно безпосередньо пов'язане з визначенням і контролем того, що включено чи не включено в проект.

o Управління строками проекту (Project Time Management). Розділ включає заходи, необхідні для забезпечення своєчасного виконання робіт проекту. Даний розділ складається з визначення операцій і взаємозв'язків операцій, оцінки тривалості операцій, розробки розкладу і управління розкладом.

o Управління вартістю проекту (Project Cost Management). Розділ включає процеси, необхідні для забезпечення дотримання затвердженого бюджету проекту. Він складається з планування ресурсів, оцінки вартості, бюджетування і управління вартістю.

o Управління ризиками проекту (Project Risk Management). Управління ризиками - це систематичний процес ідентифікації, аналізу і реагування на ризики проекту. Він включає максимізацію ймовірності настання та наслідків сприятливих подій і мінімізацію ймовірності настання та наслідків несприятливих для проекту подій, а також заходи щодо планування управління ризиками, ідентифікації ризиків, якісного аналізу ризиків, кількісного аналізу ризиків, моніторингу та управління ризиками.

o Управління персоналом проекту (Project HR Management). Розділ включає процеси, необхідні для забезпечення найбільш ефективного використання працівників і спеціалістів, зайнятих у проекті. Складається з процесів організаційного планування, підбору персоналу та розвитку команди.

o Управління комунікаціями проекту (Project Communications Management). Розділ включає процеси, призначені для організації своєчасного і прийнятного складання, збору і розподілу, зберігання і кінцевого використання проектної інформації. Складається з процесів планування комунікацій, розподілу інформації, звітності з виконання та адміністративного завершення.

o Управління поставками (контрактами) проекту (Project Procurement Management). Розділ включає процеси, необхідні для отримання товарів і послуг, які визначаються змістом проекту, поза виконуючої організації. Складається з процесів планування потреб, планування постачальників, підготовки пропозицій, вибору постачальників, управління контрактами та завершення контрактів.

o Управління якістю проекту (Project Quality Management). Розділ включає процеси, необхідні для задоволення тих потреб, заради яких проект зроблений. Складається з планування якості, підтвердження якості та управління якістю.

Для розробки і здійснення інноваційного проекту з подальшим його обґрунтуванням необхідно залучення системи економічної, маркетингової, технічної та іншої інформації, обсяг якої залежить від стадії проектування, складності проекту, прогнозованих результатів проекту.

Вихідна інформація інноваційного проекту повинна відображати:

o мета інноваційного проекту;

o характер проектованого виробництва, загальні відомості про застосовуваної технології, вид виробленої продукції (робіт, послуг);

o умови початку і завершення реалізації проекту, тривалість розрахункового періоду;

o відомості про економічному оточенні;

o прогнозований обсяг капіталовкладень;

o прогнозовану виручку за роками реалізації проекту;

o прогнозовані виробничі витрати по роках реалізації проекту.

На стадії первісного обґрунтування інвестицій, вкладених в інноваційний проект, відомості про нього повинні включати:

o обсяг інвестицій з розподілом за часом і по технологічній структурі;

o відомості про виручку від реалізації продукції з розподілом за часом, видів продукції і ринків збуту (внутрішній і закордонний);

o відомості про виробничих витратах з розподілом за часом та видами витрат.

На стадії обґрунтування інвестицій, що передує розробці креслень проекту, вся вихідна інформація повинна бути представлена в повному обсязі, а саме:

o характер проектованого виробництва, складу виробленої продукції (робіт, послуг);

o відомості про розміщення виробництва;

o інформація про особливості технологічних процесів, про характер споживаних ресурсів, системі реалізації виробленої продукції;

o відомості про економічному оточенні проекту - оцінка інфляції, курсів валют, системи оподаткування;

o відомості про ефект від реалізації проекту в суміжних областях - соціальної, інформаційної, екологічної.

У процесі управління реалізацією інноваційного проекту здійснюється моніторинг основних показників, для чого потрібно наступна економічна інформація:

o загальний обсяг залучених фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних, кадрових ресурсів;

o відповідність часу виконання робіт графіком;

o обсяг потенційного ринку збуту і його динаміка;

o попередні рейтинги та присвоєний на момент здійснення рейтинг інноваційного проекту;

o зміна ресурсної бази підприємства під впливом реалізації інноваційного проекту.

Експертиза інноваційних проектів може здійснюватись з різними цілями:

o для включення інноваційних проектів в інноваційні науково-технічні програми (федеральний і регіональний рівні);

o виявлення оптимального варіанту реалізації проекту з метою прийняття рішення про його інвестування та вибору інвестора (корпоративний рівень).

У першому випадку порядок проведення експертизи заснований на використанні методу експертних оцінок, в основу якого покладено отримання узагальненої оцінки проекту на базі статистичної обробки індивідуальних оцінок проекту незалежними експертами.

Всі процедури експертної оцінки проектів, починаючи з окремих операцій (визначення номенклатури показників, коефіцієнтів вагомості показників і т. д.) до заключної (одержання узагальненої оцінки проекту), виконує, як правило, спеціальна організація, що забезпечує проведення експертизи. Експертиза проектів здійснюється в три етапи: підготовчий; оцінка проектів експертами; заключний.

На підготовчому етапі організація:

o забезпечує збір і реєстрацію матеріалів за проектами;

o формулює і уточнює цілі експертної процедури;

o проводить класифікацію проектів;

o визначає номенклатуру показників якості, їх коефіцієнти вагомості й інші характеристики, необхідні для експертної оцінки;

o вибирає методи і способи опитування експертів;

o готує анкети для опитування експертів;

o підбирає групи експертів;

o виносить матеріали по підготовці експертизи на розгляд відповідної організації, яка стверджує цілі експертної процедури, склад експертних груп, порядок проведення експертизи, що включає номенклатуру показників якості, їх вагові коефіцієнти, анкети опитування експертів.

Оцінка проектів експертами здійснюється наступним чином.

Кожен експерт встановлює значення показників якості проектів в числових безрозмірних одиницях виміру або у вербальній формі в залежності від обраного і пропонованого в анкеті опитування експертів способу отримання інформації.

Ця процедура здійснюється експертами на основі аналізу бізнес-планів проектів, а також виходячи з їх знань, професійної та кваліметричної компетентності.

На заключному етапі співробітники організації проводять математичну обробку результатів експертної оцінки з використанням комп'ютерних технологій і готують узагальнений експертний висновок, який затверджується керівником організації.

Узагальнені оцінки проектів враховуються при відборі проектів для включення їх до науково-технічну програму та подальшого фінансування.

Примірна номенклатура показників якості для оцінки інноваційних проектів включає:

науково-технічні показники:

o напрямок розробки;

o науково-технічний рівень розробки;

o науково-технічний потенціал колективу;

o правова охорона;

o сертифікація НТП;

організаційно-виробничі показники:

o ступінь готовності до реалізації проекту; можливість тиражування науково-технічної продукції;

ринкові:

o попит на науково-технічну продукцію;

o досвід роботи на ринку; економічні:

o економічна обґрунтованість.

Анкета опитування експерта складається з пояснювальної записки, таблиці опитування і висновку експерта.

У пояснювальній записці наводяться мета експертизи, основні відомості по програмі, на включення в яку претендує проект, і даються пояснення щодо заповнення таблиці опитування.

В таблиці опитування експерту пропонується перелік показників, за якими він повинен провести оцінку проекту.

У висновку експерта наводиться узагальнена думка експерта про проект в цілому, висловлюються пропозиції щодо доопрацювання, розвитку проекту, наводяться конкретні рекомендації щодо поліпшення якості проекту за окремими показниками і т. п.

У другому випадку, тобто при виявленні оптимального варіанта реалізації інноваційного проекту, експертиза проводиться дещо інакше. В даному випадку в якості критеріїв експертної оцінки виступають основні результуючі показники ефективності інноваційного проекту, що встановлюються в залежності від виду проекту та форми його впливу на зовнішню і внутрішнє середовище підприємства. Це можуть бути показники економічної, інформаційної, екологічної, науково-технічної, соціальної ефективності.

До економічних показників ефективності інноваційного проекту відносяться:

o підвищення ефективності використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів;

o витрати на всі фази інноваційного проектування;

o капіталовкладення в створення виробництва або розвиток виробництва;

o капіталовкладення в процес виробництва;

o термін окупності витрат;

o очікуваний розмір прибутку;

o час початку отримання прибутку;

o рентабельність інвестицій (власних та залучених);

o створення нових економічно ефективних продуктів. Показниками інформаційної ефективності є:

o підвищення мобільності подання інформації про економічні процеси (час пошуку, обробки і структуризації інформації);

o поліпшення якості інформації;

o удосконалення методів обробки інформації, оптимізації її складу і структури.

До екологічних показників експертної оцінки ставляться:

o ступінь екологічної безпеки;

o зниження викиду шкідливих речовин в атмосферу, воду, землю;

o наявність природовосстановительной діяльності.

До показників науково-технічної ефективності належать:

o конкурентоспроможність (відповідність світовому рівню);

o вплив на розвиток науково-технічного потенціалу;

o ступінь новизни основних рішень інноваційного проекту;

o терміни розробки і ступінь реалізованості проекту;

o внесок проекту в науково-технічний заділ;

o технічний і організаційний ризики реалізації проекту в строк.

До показників соціальної ефективності належать:

o вплив на підвищення добробуту, доходів персоналу;

o вплив на здоров'я, безпека праці, тривалість життя персоналу;

o вплив на зміну рівня зайнятості;

o вплив на умови праці персоналу;

o можливість підвищення кваліфікації персоналу. Отже, для здійснення експертизи інноваційного

проекту необхідно враховувати і визначати всі можливі ефекти і наслідки, які можуть виникнути при його розробці та реалізації.

Розрахунок ефективності інноваційних проектів здійснюється у відповідності з Методичними рекомендаціями за оцінкою ефективності інвестиційних проектів від 21 червня 1999 р. за № ВК 477 з більш детальною опрацюванням проблем обліку і зниження ризику і невизначеності досягнення запланованих результатів.

Ефект відображає перевищення результатів реалізації інноваційного проекту над витратами на нього за певний період часу. У процесі оцінки ефективності інноваційних проектів, так само як і інвестиційних, необхідно враховувати наступні принципи:

o розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу (розрахункового періоду) - від проведення передінвестиційних досліджень до припинення проекту;

o моделювання грошових потоків;

o порівнянність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);

o принцип позитивності і максимуму ефекту;

o облік чинника часу;

o облік тільки майбутніх витрат і надходжень;

o порівняння "з проектом" і "без проекту";

o облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту (економічних, екологічних, соціальних, інформаційних);

o облік неспівпадання інтересів різних учасників проекту, що впливає на значення норми дисконту;

o багатоетапність оцінки, здійснюваної на різних стадіях розробки і здійснення проекту з різною глибиною опрацювання;

o облік впливу на ефективність проекту потреби в оборотному капіталі;

o облік впливу інфляції і можливості використання при реалізації проекту декількох валют;

o урахування впливу невизначеності та ризику, які супроводжують реалізацію проекту.

Ефективність інноваційних проектів оцінюється протягом розрахункового періоду від початку проекту до його припинення. Розрахунковий період розбивається на кроки - відрізки, в межах яких здійснюється агрегування даних, використовуваних для оцінки фінансових показників. Кроки розрахунку визначаються їх номерами (0,1,...). Час в розрахунковому періоді вимірюється в роках йди частках року і відраховується від фіксованого моменту £ = 0, що приймається за базовий.

Інноваційний проект породжує грошові потоки. Значення грошового потоку позначається через Ф(£) якщо воно відноситься до моменту часу £, або через Ф(т)якщо воно відноситься до такого кроку.

На кожному кроці значення грошового потоку характеризується:

o припливом, рівним розміру грошових надходжень (або результатів у вартісному вираженні) на цьому кроці;

o відтоком, рівним платежах на цьому кроці;

o сальдо (активним балансом, ефектом), рівним різниці між припливом і відтоком.

Графічне відображення динаміки накопичених відтоків і грошових надходжень, дисконтованих по прийнятій нормі дисконту Е, називається фінансовим профілем проекту.

Грошовий потік Ф(£) зазвичай складається з (часткових) потоків від окремих видів діяльності:

o грошового потоку від інвестиційної діяльності Фі (£);

o грошового потоку від операційної діяльності Ф0(£);

o грошового потоку від фінансової діяльності Фф(£). Облік чинника часу орієнтований на те, що справжня цінність грошей більше, ніж майбутня. Тому для порівняння різночасних величин застосовується дисконтування (приведення їх до цінності цього моменту часу). Для приведення до початкового моменту часу використовується коефіцієнт дисконтування (бт), що визначається як величина, зворотна нарахування відсотка:

де Е - норма дисконту, виражена в частках одиниці в рік; £ - момент закінчення гтг-го кроку;

£ - момент приведення, який може не збігатися з базовим моментом.

Норма дисконту (Е) являє собою скориговану з урахуванням інфляції мінімальну прийнятну для інвестора дохідність вкладеного капіталу при альтернативних та доступних на ринку безризикових напрямках вкладень.

Основними показниками, використовуваними для розрахунків ефективності інноваційних проектів, є:

- чистий дисконтований дохід;

- внутрішня норма прибутковості;

- індекси прибутковості витрат та інвестицій;

- термін окупності.

Умови фінансової реалізованості та показники ефективності розраховуються на підставі грошового потоку Ф .

Чистий дисконтований дохід (ЧДД) - накопичений дисконтований ефект за розрахунковий період - один із найважливіших показників, на підставі розрахунку якого приймається рішення про ефективність (неефективність) проекту. ЧДД розраховується за формулою

ЧДД характеризують перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами для даного проекту відповідно без урахування і з урахуванням фактора часу.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД). У деяких випадках визначення внутрішньої норми прибутковості передує інвестиційні розрахунки. Вона виявляє кордон, що відокремлює всі прибуткові інвестиційні проекти від збиткових. Найчастіше для інвестиційних проектів, що починаються з інвестиційних витрат та мають позитивний чистий дохід, внутрішньою нормою прибутковості називається позитивне число Єв, якщо

o при нормі дисконту Е = Ев чистий дисконтований дохід проекту звертається до 0;

o це число єдине.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів значення ВНД необхідно зіставляти з нормою дисконту Е. Інвестиційні проекти, у яких ВНД > Е, мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД < Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

Терміном окупності називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності.

Показник терміну окупності особливо важливий і цікавий для інвесторів - кредитних організацій. У цьому випадку він повинен бути менше періоду користування кредитом підприємством-позичальником.

Індекси прибутковості характеризують (відносну) "віддачу проекту" на вкладені в нього кошти. Вони можуть розраховуватися як для дисконтованих, так і для недисконтовані грошових потоків. При оцінці ефективності часто використовуються:

o індекс прибутковості дисконтованих витрат - відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових відтоків;

o індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (ІДД) - відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині дисконтованої суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. ІДД дорівнює збільшеному на одиницю відношенню ЧДД до накопиченого дисконтованого обсягу інвестицій.

При розрахунку ІДД можуть враховуватися або всі капіталовкладення за розрахунковий період, включаючи вкладення в заміщення вибувають основних фондів, або тільки початкові капіталовкладення, здійснювані до введення підприємства в експлуатацію (відповідні показники будуть, звичайно, мати різні значення).

При ІДД > 1, а ЧДД > 0 проект визнається ефективним.

Інноваційні проекти за визначенням є одними з найбільш ризикових з високим ступенем невизначеності досягнення запланованих результатів. Невизначеність характеризується неповною або неточною інформацією про умовах реалізації проекту, здійснюваних витрат і досягнутих результатах. У той же час ризик - це невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків. На відміну від невизначеності поняття "ризик" більш суб'єктивно, так як наслідки реалізації проекту, несприятливі для одного з учасників, можуть бути сприятливі для іншого.

Чим серйозніше інноваційний проект, більші інвестиції, триваліше термін отримання віддачі від них, тим вище інвестиційний ризик. Але крім інвестиційного ризику при розробці і реалізації інноваційних проектів необхідно враховувати інноваційні ризики.

Для того щоб розрахунок ефективності інноваційних проектів був досить достовірним, необхідний облік факторів ризику і невизначеності.

Для оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах ризику і невизначеності рекомендується використовувати наступні методи:

1) укрупнену оцінку стійкості;

2) розрахунок рівнів беззбитковості;

3) метод варіації параметрів;

4) оцінку очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних характеристик невизначеності.

Кожен з наступних наведених методів є більш точним, ніж попередній. Крім того, зазначені методи реалізуються шляхом розробки сценарію поведінки проекту при зміні однієї або декількох характеристик. Проект вважається стійким, якщо при всіх сценаріях він виявляється ефективним і фінансово реалізованим. Це означає, що можливі несприятливі наслідки усуваються заходами, передбаченими організаційно-економічним механізмом проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порядок розробки інноваційного проекту
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТІВ НОВОВВЕДЕНЬ
Оцінка та фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країни
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Проекти і програми інноваційної діяльності
Фінансування в рамках цільових програм і проектів створення і розвитку консультаційної служби
Технологія розробки соціального проекту
Особливості оцінки витрат в інноваційній діяльності
Джерела фінансування лізингових проектів
Етап пошуку ресурсів на реалізацію ідеї створення інноваційної продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси