Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація навчання працівників, проведення та оформлення інструктажів з охорони праці на підприємстві

Навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці підлягають всі працівники підприємства, в тому числі її керівник.

Відповідальність за організацію і своєчасне навчання за охорони праці і перевірку знань вимог охорони праці працівників організації несе роботодавець.

Основною формою навчання з охорони праці працівників робітничих професій є проведення інструктажу з охорони праці: вступного, первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового.

Вступний інструктаж з охорони праці проводить інженер з охорони праці або фахівець, що його замінює. Вступний інструктаж проводиться за програмою, розробленою на підставі законодавчих та інших нормативних правових актів РФ. Мета вступного інструктажу - ознайомити працівника із загальними правилами та вимогами охорони праці, що містяться в локальних нормативних актах підприємства.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться до початку самостійної роботи керівником структурного підрозділу за програмою, розробленою і затвердженою в установленому порядку відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, локальних нормативних актів підприємства, інструкціями з охорони праці, технічної та експлуатаційної документації. Мета цього інструктажу - вивчення конкретних вимог і правил забезпечення безпеки при роботі на конкурентному обладнанні, при виконанні конкретного технологічного процесу.

Всі робочі після первинного інструктажу на робочому місці повинні в залежності від характеру роботи та кваліфікації пройти протягом 2-4 змін стажування під керівництвом особи, призначеної наказом (розпорядженням) по структурному підрозділу. Робітники допускаються до самостійної роботи після стажування, перевірки знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

Працівники, не пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, випробуванням, налагодженням, ремонтом обладнання, використанням електрифікованого або іншого інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, можуть звільнятися від проходження первинного інструктажу на робочому місці.

Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками (за винятком тих, хто звільняється) не рідше одного разу на шість місяців за програмами, розробленими для проведення первинного інструктажу на робочому місці. Для робіт підвищеної небезпеки повторний інструктаж проводиться один раз на квартал. Мета цього інструктажу - відновлення в пам'яті працівника правил охорони праці, а також розбір мають місце порушення вимог безпеки в практиці виробничого підрозділу або підприємства.

Позаплановий інструктаж проводиться:

• при введенні в дію нових або зміні законодавчих та інших нормативно-правових актів, містять вимоги охорони праці, а також інструкцій з охорони праці;

• при зміні технологічних процесів, заміні та модернізації устаткування, пристосувань, інструменту та інших факторів, що впливають на безпеку праці;

• при порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну загрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварії тощо);

• на вимогу посадових осіб органу державного нагляду і контролю;

• при перервах у роботі (для робіт з шкідливими або небезпечними умовами більше 30 календарних днів, а для решти робіт - більше двох місяців);

• за рішенням роботодавця або уповноваженої ним особи.

Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл або інші спеціальні документи, а також при проведенні в організації масових заходів.

Перевірку знань, отриманих при інструктажі, здійснює фахівець, який проводив інструктаж. Про проведення зазначених інструктажів, стажування, про допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж і стажування, робить запис у журналі реєстрації інструктажів та (або) в особистій карточці інструктованого з обов'язковим підписом інструктованого і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення. Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу (передбачені для окремих видів робіт підвищеної небезпеки), фіксується в обов'язковому порядку в наряді-допуск, дозвіл або іншому документі, що дозволяє виконання робіт.

Інструкція з охорони праці - нормативний акт, що встановлює вимоги з охорони праці при виконанні робіт у виробничих приміщеннях, на території підприємства, на будівельних майданчиках та в інших місцях, де проводяться ці роботи або виконуються службові обов'язки.

Інструкції з охорони праці можуть бути міжгалузеві та галузеві типові і для працівників підприємств, ділянок та конкретного робочого місця.

В інструкцію з охорони праці рекомендується включати наступні розділи:

1. Загальні вимоги охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи.

3. Вимоги охорони праці під час роботи.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях.

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи.

При необхідності в міжгалузеву або галузеву типову інструкцію з охорони праці можна включати додаткові розділи.

Міжгалузеві та галузеві типові інструкції з охорони праці надсилаються для розгляду та погодження у відповідні профспілкові органи.

Міжгалузеві типові інструкції з охорони праці затверджуються Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку РФ (далі - Мінздоровсоцрозвитку Росії), а галузеві - федеральними органами виконавчої влади за погодженням з Мінздоровсоцрозвитку Росії.

Терміни дії міжгалузевих та галузевих типових інструкцій з охорони праці встановлюються з урахуванням термінів дії відповідних правил з охорони праці.

Інструкція з охорони праці для працівника розробляється на основі міжгалузевих або галузевих типових інструкцій з охорони праці (а за їх відсутності - міжгалузевих або галузевих правил з охорони праці), вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації організацій-виготовлювачів обладнанням також в технологічній документації організації з урахуванням конкретних умов виробництва. Ці вимоги формулюються стосовно посади, професії працівника або виду виконуваної роботи.

Інструкції для працівників розробляються керівниками структурних підрозділів під контролем служби охорони праці підприємства. Інструкції затверджуються керівником підприємства після узгодження з відповідним виборним профспілковим органом та службою охорони праці.

Роботодавець забезпечує розробку і затвердження інструкцій з охорони праці для працівників з урахуванням викладеного в письмовому вигляді думки виборного профспілкового чи іншого уповноваженого працівниками органу. Колективним договором, угодою може бути передбачено прийняття інструкцій з охорони праці за погодженням з представницьким органом працівників.

Для введених в дію нових і реконструйованих виробництв допускається розробка тимчасових інструкцій з охорони праці для працівників, які забезпечують безпечне ведення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Вони розробляються на термін до прийняття зазначених виробництв в експлуатацію.

Перевірку та перегляд інструкцій з охорони праці працівників організовує роботодавець не рідше одного разу в п'ять років.

Інструкції з охорони праці для працівників можуть достроково переглядатися:

• при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;

• при зміні умов праці працівників;

• при впровадженні нової техніки і технології;

• за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

• на вимогу представників органів з праці суб'єктів РФ або Федеральної інспекції праці.

Якщо протягом терміну дії інструкції з охорони праці для працівника умови його праці не змінилися, то її дія автоматично продовжується на наступний термін.

Інструкції працівникам можуть бути видані на руки під розписку в особистій картці інструктажу для вивчення при первинному інструктажі, або вивішені на робочих місцях або ділянках, або зберігається в іншому місці, доступному для працівників.

Навчання працівників робочих професій з охорони праці.

Роботодавець зобов'язаний організувати протягом місяця після прийому на роботу працівника робочої професії навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт.

Роботодавець забезпечує навчання осіб, прийнятих на роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, безпечним методам і прийомам виконання робіт зі стажуванням на робочому місці і здачею іспитів, а у процесі трудової діяльності - проведення періодичного навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці.

Роботодавець організовує проведення періодичного, але не рідше одного разу на рік, навчання працівників робочих професій надання першої допомоги потерпілим.

Перевірку теоретичних знань вимог охорони праці та практичних навичок безпечної роботи працівників робочих професій проводять безпосередні керівники робіт в обсязі знань вимог правил та інструкцій з охорони праці, а при необхідності - в обсязі знань безпеки та охорони праці.

Навчання керівників і фахівців з охорони праці. Керівники та спеціалісти підприємства проходять спеціальне навчання з охорони праці в обсязі посадових обов'язків при вступі на роботу протягом першого місяця, далі - по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три роки.

Знову призначені на посади керівники і фахівці підприємства допускаються до самостійної діяльності після їх ознайомлення роботодавцем з посадовими обов'язками, в тому числі з охорони праці на підпорядкованих їм об'єктах.

В процесі навчання з охорони праці керівників і спеціалістів проводяться лекції, семінари, співбесіди, індивідуальні або групові консультації, ділові ігри, можуть використовуватися елементи самостійного вивчення програми, а також дистанційне навчання.

Навчання з охорони праці керівників і фахівців підприємств здійснюється при підвищенні їх кваліфікації за фахом.

Керівники і спеціалісти підприємств проходять чергову перевірку знань вимог охорони праці не рідше одного разу на три роки.

Для проведення перевірки знань вимог охорони праці працівників на підприємстві наказом роботодавця створюється комісія з перевірки знань вимог охорони праці у складі не менше трьох осіб, які пройшли навчання з охорони праці в установленому порядку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація інструктажів з охорони праці
Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Пропаганда охорони праці в організації. Цілі, завдання, форми та засоби проведення
Організація роботи з охорони праці на підприємстві
Обов'язки працівника у сфері охорони праці
Права та обов'язки працівників щодо дотримання вимог охорони праці
Організація, нормування та оплата праці на підприємстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси