Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічне обґрунтування і ефективність інвестиційних проектів

Як було сказано вище, реалізації будь-якого інвестиційного проекту повинно передувати його економічне обґрунтування, тобто розробка бізнес-плану. При розробці бізнес-плану повинні використовуватися Методичні рекомендації за оцінкою ефективності інвестиційних проектів (офіційне видання), затверджені Міністерством економіки РФ, Міністерством фінансів РФ, Державним комітетом РФ по будівельної, архітектурної і житлової політики 21 червня 1999 р. за № ВК 477.

В цих Методичних рекомендаціях виділяють два види ефективності: ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті.

Ефективність проекту в цілому оцінюється для того, щоб визначити потенційну привабливість проекту, доцільність його прийняття можливими учасниками. Вона показує об'єктивну прийнятність інвестиційного проекту з точки зору економічної ефективності незалежно від фінансових можливостей його учасників. При оцінці ефективності проекту в цілому слід враховувати його суспільну значимість з урахуванням масштабу інвестиційного проекту. Економічні, соціальні та екологічні наслідки реалізації глобальних, народно-господарських або великомасштабних проектів позначаються на всьому суспільстві. Саме тому ефективність проекту в цілому прийнято поділяти на два види: суспільну (соціально-економічну), оцінка якої необхідна для суспільно значущих проектів; комерційну, оцінку якої проводять практично по всіх реалізованих проектів.

Громадська ефективність враховує соціально - економічні наслідки реалізації інвестиційного проекту для суспільства в цілому, в тому числі як безпосередні витрати на проект та результатів від проекту, так і "зовнішні ефекти" - соціальні, економічні та ін.

Комерційна ефективність відображає економічні наслідки здійснення проекту для його учасника в припущенні, що він самостійно виробляє всі необхідні витрати на проект і користується усіма його результатами. Іншими словами, при оцінці комерційної ефективності слід абстрагуватися від можливостей учасників проекту щодо фінансування витрат на інвестиційний проект, умовно вважаючи, що необхідні кошти є.

Ефективність участі у проекті дозволяє оцінити реалізацію інвестиційного проекту з урахуванням фінансових можливостей і зацікавленості в ньому всіх його учасників. Ця ефективність може бути декількох видів:

o ефективність участі підприємств у проекті (ефективність для підприємств - учасників інвестиційного проекту);

o ефективність інвестування в акції підприємства (ефективність для акціонерів товариства - учасників інвестиційного проекту);

o ефективність участі в проекті структур вищого рівня по відношенню до підприємств - учасників інвестиційного проекту (народно-господарська, регіональна, галузева тощо);

o бюджетна ефективність інвестиційного проекту (ефективність участі держави в проекті з погляду витрат і доходів бюджетів всіх рівнів).

Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту. Насамперед визначається суспільна значущість проекту, а потім в два етапи проводиться оцінка ефективності інвестиційного проекту.

На першому етапі розраховуються показники ефективності проекту в цілому.

Другий етап здійснюється після вироблення схеми фінансування. Па цьому етапі уточнюють склад учасників, визначають фінансову реалізованість та ефективність участі в проекті кожного з них.

Існує багато методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Умовно ці методи можна підрозділити на дві групи (рис. 6.3): прості або статичні; дисконтовані.

Рис. 6.3. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

Простіабо статичні методи не враховують тимчасову вартість грошей і базуються на допущенні про те, що доходи і витрати, зумовлені реалізацією інвестиційного проекту, мають однакову значимість за різні проміжки часу (кроки розрахунку), протягом яких оцінюється ефективність проекту. Найбільш відомими простими методами є проста норма прибутку, і строк окупності.

Просту норму прибутку визначають за формулою

де Пч - величина річного чистого прибутку; І - загальна величина інвестиційних витрат.

Проста норма прибутку порівнюється з необхідної норми прибутковості інвестора. Якщо вона вища, то це означає, що інвестиційний проект є прийнятним (вигідними) для інвестора.

Термін окупності при цьому методі може бути розрахований наступним чином:

де Р - чистий річний потік грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту, який складається з річної величини прибутку і амортизаційних відрахувань (Пч + А); А - річна величина амортизаційних відрахувань.

Дисконтовані методи характеризуються тим, що вони враховують тимчасову вартість грошей.

У світовій практиці розвинутих країн найбільш широке поширення отримала методика оцінки реальних інвестицій на базі системи показників, наведених у табл. 6.1.

Таблиця 6. 1

Система показників оцінки реальних інвестицій

Показник

Позначення в іноземній літературі

Чистий дисконтований дохід (ЧДД)

NPV

Індекс прибутковості (ІД)

ΡΙ

Внутрішня норма прибутковості (ВИД)

IRR

Дисконтований період (строк) окупності (Ток)

РР

Чистий дисконтований дохід визначають за виразом

де Rt - результати (всі грошові притоки), що досягаються на i-му кроці розрахунку; 3t - витрати (усі грошові відтоки без урахування капітальних вкладень), здійснювані на тому ж кроці; Т - горизонт розрахунку (місяць, квартал, рік); Е - ставка дисконтування; К - капітальні вкладення, необхідні для реалізації проекту.

У зв'язку з тим, що Ri - це всі грошові доходи (виручка від реалізації продукції, виручка від реалізації морально і фізично застарілого устаткування і ін), а 3t - всі витрати (витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, податкові платежі та ін), то величина (Rt - 3t) являє собою чистий прибуток (Π4t) плюс амортизаційні відрахування (А(), отже, справедливо вираз

Амортизаційні відрахування додаються до чистого прибутку в зв'язку з тим, що вони залишаються в розпорядженні підприємства на просте відтворення основних виробничих фондів.

Дана формула справедлива, якщо ставка дисконтування за весь період розрахунку є постійною.

Якщо ж ставка дисконтування непостійна (змінюється від періоду до періоду), то величину чистого дисконтованого потоку рекомендується розраховувати за формулою

де

В залежності від величини ЧДД приймається і певний інвестиційне рішення.

Правило. Якщо ЧДД > 0 - інвестиційний проект є вигідним. Якщо ЧДД < 0 - проект є невигідним. Якщо ЧДД = 0 - проект не є ні прибутковим, ні збитковим. Рішення про його реалізацію приймає інвестор.

Чим більше величина ЧДД, тим більший запас фінансової міцності має проект, а отже, і менший ризик, пов'язаний з його реалізацією.

Критерії ЧДД і ІД тісно взаємопов'язані між собою, оскільки вони визначаються на основі однієї і тієї ж розрахункової бази.

Індекс прибутковості визначають за такою формулою:

Правило. Якщо ІД > 1 - проект ефективний. Якщо ІД < 1 - проект неефективний. Якщо ІД = 1 - рішення про реалізацію проекту приймає інвестор.

Під внутрішньою нормою прибутковості розуміють таке значення ставки дисконтування (Е), при якій ЧДД проекту дорівнює нулю, тобто

Даний критерій (показник) показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з інвестиційним проектом.

Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок позички комерційного банку, то значення ВНД показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

На практиці інвестиційні проекти фінансуються, як правило, не з одного джерела, а з декількох, тому ВНД необхідно зіставляти з середньозваженою ціною капіталу (СС).

Правило. Якщо ВНД (IRR) > СС - проект слід приймати. ВИД (IRR) < СС, проект слід відкинути. ВИД (IRR) = = СС - проект ні прибутковий, ні збитковий.

На практиці ВНД знаходиться зазвичай методом ітераційного підбору значень ставки дисконтування до тих пір, поки ЧДД не стане рівним 0. Цей метод є досить трудомістким, тому в економічній літературі пропонується спрощений алгоритм розрахунку ВНД:

ВНД(/ДЯ) = Е, при якому ЧДД =f(Е) = 0,

або

де Е1, Е2 - ставка дисконтування, при якій величина ЧДД відповідно позитивна і негативна; ЧДД1, ЧДД2 - величина відповідно позитивного і негативного ЧДД.

Дисконтований період (строк) окупності - час, за який надходження від виробничої діяльності підприємства покриють витрати на інвестиції. Термін окупності вимірюється в роках або місяцях.

Застосування терміну окупності в якості критерію ефективності - один з найпростіших і широко розповсюджених методів економічного обгрунтування інвестицій у світовій практиці.

В умовах високої інфляції, нестабільності в суспільстві і державі, тобто в умовах підвищеного інвестиційного ризику, роль і значення терміну окупності, як критерію економічного обґрунтування інвестицій, істотно зростає.

Але при будь-якій ситуації, чим менший термін окупності, тим привабливіше той чи інший інвестиційний проект.

Загальна формула розрахунку дисконтованого строку окупності має вигляд

при якому

Приклад. Для реалізації інвестиційного проекту необхідні капітальні вкладення в сумі 500 млн руб. Після реалізації інвестиційного проекту чисті грошові потоки по роках (Пч + А) складають, млн. руб.:

1-й рік 150

2-й рік 200

3-й рік 250

4-й рік 350

Визначити ЧДД, ІД, ВИД, Струм і на їх основі зробити висновок про економічну доцільність реалізації інвестиційного проекту, якщо відомо, що ставка дисконтування Е = 20%.

Рішення. 1. Розрахуємо чистий дисконтований дохід, млн руб.:

2. Обчислимо індекс прибутковості:

3. Знайдемо внутрішню норму дохідності, %, за алгоритмом

4. Визначимо термін окупності, років, з використанням різних методичних підходів:

1) без врахування дисконтування грошових надходжень:

а) на основі середньорічної величини грошових надходжень

б) на основі наростання грошових надходжень до досягнення величини капітальних вкладень

2) з урахуванням дисконтованих грошових надходжень:

а) на основі середньорічної величини грошових надходжень

б) на основі наростання грошових надходжень до досягнення величини капітальних вкладень

Висновок. Інвестиційний проект є економічно обґрунтованим, оскільки всі показники є позитивними: ЧДД > 0; ІД > 1; ВНД > 20%, а термін окупності становить 3,7 року.

Оцінка бюджетної ефективності інвестиційного проекту. Реалізація будь-якого інвестиційного проекту, особливо середнього і великого, позитивно відбивається па дохідної частини бюджетів різних рівнів. А якщо у фінансуванні інвестиційного проекту приймає участь держава, то це позначається і на видаткової частини бюджету. У цьому випадку, у відповідності з Методичними рекомендаціями з оцінки ефективності інвестиційних проектів, необхідно визначати їх бюджетну ефективність.

У відповідності з Методичними рекомендаціями за оцінкою ефективності інвестиційних проектів основним показником раціональності державного участі в проекті є показник чистого дисконтованого доходу бюджету:

де Д - бюджетні доходи від реалізації проекту; Е - ставка дисконтування; n - порядковий номер періоду; Р - бюджетні витрати на реалізацію проекту.

До складу видатків бюджету включаються:

o кошти, що виділяються для прямого бюджетного фінансування проекту;

o кредити банків для окремих учасників реалізації проекту, виділяються в якості позикових коштів, що підлягають компенсації за рахунок бюджету;

o прямі бюджетні асигнування на надбавки до ринкових цін на паливо та енергоносії;

o виплата допомог для осіб, що залишаються без роботи в зв'язку із здійсненням проекту;

o державні, регіональні гарантії інвестиційних ризиків іноземним та вітчизняним учасникам; та ін

До складу доходів бюджету включаються:

o додатково отримані податкові надходження до бюджету різного рівня від реалізації інвестиційного проекту;

o збільшення (зменшення) готівкових надходжень від сторонніх підприємств, зумовлені впливом реалізації проекту на їх фінансові платежі;

o надходження до бюджету митних зборів і акцизів;

o емісійний дохід від випуску ланцюгових паперів під здійснення проекту;

o дивіденди, отримані і належні державі акції та облігації, випущені з метою фінансування проекту; та ін

Поряд з ЧДДб для оцінки раціонального державного участі можуть застосовуватися показники ВНДб, ИДб і Тпк.б·

Визначення ставки дисконтування при економічному обґрунтуванні інвестиційних проектів. Визначення ставки дисконтування є найважливішим етапом в процесі економічного обґрунтування інвестиційних проектів, так як від її величини залежать всі критерії (NPV, PI, IRR, РР), на основі яких приймається інвестиційне рішення. Ставка дисконтування залежить від багатьох факторів: рівня інфляції, величини інвестиційного ризику, відсотки по кредиту, джерел фінансування інвестиційного проекту, вимог інвестора на ефективність від вкладеного капіталу, специфіки конкретного підприємства і конкретного інвестиційного проекту. Слід помститися, що не існує яких-небудь офіційних нормативів, розпорядчих вибір тієї чи іншої ставки дисконтування. Уся відповідальність по її встановленню лягає на фахівців, які здійснюють економічне обґрунтування інвестиційних проектів. Вони повинні в письмовій формі представити обґрунтування обраної ставки дисконтування.

В економічній літературі наводяться деякі рекомендації щодо вибору ставки дисконтування. Наприклад, якщо інвестиційний проект повністю фінансується за рахунок власних коштів, тобто без залучення інших джерел, то в цьому випадку рекомендується ставку дисконтування приймати на рівні вимог віддачі інвестора на вкладений їм капітал. Вважається, що інвестор в цьому випадку враховує всі фактори, які впливають на ставку дисконтування.

Якщо інвестиційний проект фінансується за рахунок декількох джерел, то ставка дисконтування визначається на основі середньозваженої ціни капіталу.

Так, якщо інвестиційний проект фінансується за рахунок власних і позикових коштів, то середньозважена ціна капіталу

де dc, d3 - частка відповідно власних та позикових коштів у загальній сумі ресурсів, що направляються на реалізацію інвестиційного проекту, частки одиниць; Цс, Ц;, - ціна капіталу відповідно власних і позикових коштів, %; Ст - ставка податку на прибуток, частки одиниць.

Необхідність множення па величину (1 - Ст) обумовлена тим, що якщо відсотки по кредиту включаються в собівартість продукції, то утворюється пільга з податку на прибуток, отже, вона повинна бути врахована в ціні капіталу позикових коштів.

Якщо інвестиційний проект фінансується тільки за рахунок позикових коштів, то ставка дисконтування

Е= Цз (1 - Ст).

З усього викладеного можна зробити висновок, що ставка дисконтування повинна враховувати внутрішні та зовнішні фактори, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Обґрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Економічне обґрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Оцінка ефективності інвестицій
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Оцінка економічної ефективності проектів вдосконалення системи управління персоналом
Аналіз та оцінка ефективності проектів: методи і система показників
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси