Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Непрямий метод аналізу грошових потоків

При складанні та аналізі звіту про рух грошових коштів (непрямий метод застосовується тільки для операційної діяльності; в іншій частині формат звіту відповідає прямому (касового) методом. Діючі правила не передбачають складання звіту на основі непрямого методу російськими організаціями, але його можна використовувати для цілей внутрішнього аналізу, приймаючи до уваги рекомендації МСФЗ 7.

Переваги непрямого методу в порівнянні з прямим полягають у тому, що він пов'язує величину чистого прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни залишку грошових коштів і дозволяє побачити вплив змін в оборотному капіталі на зміну залишку грошових коштів.

В основі розрахунку, виконуваного непрямим методом, - сума чистого прибутку від операційної діяльності та амортизаційних відрахувань, яка коригується на зміну кредиторської та дебіторської заборгованості і виробничих запасів.

Покажемо на умовному прикладі суть непрямого методу, розглядаючи вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс (для спрощення прикладу до уваги приймається тільки податок на прибуток).

Припустимо, що за звітний період у бухгалтерському обліку підприємства відображені такі операції.

1. Дебіторами погашена заборгованість за продукцію, продану ним у попередньому періоді, - 2000 тис. руб. Отже, дебіторська заборгованість зменшилася, і одночасно збільшився залишок грошових коштів на зазначену суму.

2. Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками сировини, матеріалів, товарів і т. п., що відноситься до елементів оборотних активів, - 1060 тис. руб. Це призвело до зниження кредиторської заборгованості і зменшення залишку грошових коштів на 1060 тис. руб.

3. Виплачена заробітна плата персоналу підприємства - 590 тис. руб. Це одночасно зменшило залишок грошових коштів та знизило заборгованість перед персоналом по оплаті праці, раніше визнану в обліку як зобов'язання.

4. До бюджету перерахована сума податку на прибуток - 90 тис. руб. В результаті знизилися залишок грошових коштів і раніше визнана заборгованість перед бюджетом.

5. Оприбутковано сировину, отриману від постачальника на умовах відстрочки платежу, - 1400 тис. руб. Придбання майна супроводжується збільшенням кредиторської заборгованості.

6. Списано сировину і матеріали у виробництво для виготовлення продукції - 1200 тис. руб. Ця операція відображає рух оборотних активів: зменшилися запаси сировини і матеріалів на складі і одночасно формуються витрати на виробництво продукції.

7. Нарахована амортизація основних засобів - 390 тис. руб. Це означає втрату частини вартості основного капіталу (нарахування зносу) і формування витрат на виробництво продукції.

8. Нарахована заробітна плата персоналу - 640 тис. руб., формуються витрати на виробництво продукції і виникає заборгованість перед персоналом по оплаті праці.

9. Випущена з виробництва готова продукція - 1110 тис. руб. Це означає зменшення виробничих запасів у незавершеному виробництві і їх збільшення у вигляді готової продукції, яка оцінюється за виробничою собівартістю.

10. Готова продукція відвантажена зі складу та продана покупцеві з відстрочкою платежу. Виробнича собівартість проданої продукції - 1350 тис. руб.; її вартість у відпускних цінах - 1900 тис. руб. Фінансовий результат за цієї операції - прибуток від продажу становить 550 тис. руб. (1900 - 1350).

11. Нараховано податок на прибуток в сумі 110 тис. руб., що дозволяє визначити чистий прибуток (550 - 110) та визнати заборгованість перед бюджетом по сплаті податку - 100 тис. руб.

Узагальнимо інформацію про вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс в табл. 5.6.

Таблиця 5.6. Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс

Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс

В табл. 5.6 показано:

- основні засоби за первісною вартістю, з якої віднімається нарахована за період амортизація;

- знаками "плюс" і "мінус" - вплив операцій на статті бухгалтерського балансу, пов'язані з операційною діяльністю (оборотні активи та джерела їх формування).

Операції, що супроводжуються грошовими потоками, сформували звіт про рух грошових коштів по поточній діяльності прямим (касових) методом (див. табл. 5.1). Залишок грошових коштів за період збільшився на 260 тис. руб.

Розглянемо, як впливають на зміну залишку чистий прибуток і зміна оборотного капіталу.

Виходячи з рівності підсумків активу і пасиву балансу, складемо адитивну модель, у якій зміна залишку грошових коштів за період є результативним показником, а приріст капіталу за рахунок чистого прибутку, зміни оборотних активів і кредиторської заборгованості, а також негрошові статті (у нашому прикладі - амортизація) є факторними показниками:

де АД З - зміна залишку грошових коштів за період; ЧП - чистий прибуток звітного періоду; У - збиток звітного періоду;

А - амортизація основних засобів, нарахована у звітному періоді; АКЗ - зміна кредиторської заборгованості перед постачальниками, бюджетом по податках, персоналом по оплаті праці за звітний період; АДЗ - зміна дебіторської заборгованості за звітний період; ДПЗ - зміна виробничих запасів за звітний період.

На основі цієї моделі складемо модель звіту про рух грошових коштів (табл. 5.7).

Таблиця 5.7. Модель звіту про рух грошових коштів по поточній діяльності (непрямий метод)

Модель звіту про рух грошових коштів по поточній діяльності (непрямий метод)

Величини результативного показника, що характеризує чисте зміна грошових коштів по операційній діяльності, розраховані прямим і непрямим методом збігаються.

Суть цих та інших можливих коригувань зводиться до того, щоб перетворити чистий прибуток як підсумковий показник чистий грошовий потік від операційної діяльності:

o оскільки на чистий прибуток впливають інші доходи і витрати, з чистого прибутку необхідно відняти інші доходи і додати інші витрати для отримання чистого прибутку від поточної діяльності;

o необхідно врахувати вплив таких негрошових статей, як амортизація, оціночні резерви, відстрочені податки, нереалізовані позитивні і негативні курсові різниці;

o збільшення кредиторської заборгованості за період додається, зменшення - віднімається. Її збільшення свідчить про те, що сума "чужих" грошей в обігу зросла в зв'язку з відстрочкою платежу постачальнику, а зниження - про відтік грошових коштів у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості;

o збільшення дебіторської заборгованості віднімається, зменшення додається. Її збільшення означає, що грошові кошти організації відвернені з обороту до погашення заборгованості покупцями, а зниження призводить до збільшення грошових коштів організації;

o зміна статей виробничих запасів коригується, як і зміна дебіторської заборгованості. Рух запасів пов'язане з рухом грошових коштів опосередковано - через оборотність оборотного капіталу, вкладеного в поточну діяльність. Зниження запасів сировини та матеріалів, що означає їх списання у виробництво; зменшення залишків незавершеного виробництва свідчить про випуск готової продукції, яка може бути відвантажена покупцеві; зменшення готової продукції на складі відбувається в результаті її відвантаження покупцю і утворення дебіторської заборгованості, погашення якої призведе до припливу грошових коштів. Збільшення запасів по кожній статті свідчить про зниження швидкості обороту запасів, що призводить до "заморожування" грошових коштів, а також про зниження інтенсивності їх припливу в обіг організації. Таким чином, непрямий метод аналізу грошових потоків не дозволяє бачити надходження і платежі по операційній діяльності, але пов'язує залишок грошових коштів з операційної прибутком та змінами в оборотному капіталі. Непрямий метод меншою мірою орієнтований на аналіз платоспроможності, але більшою мірою цікавий інвестору і керівнику, який приймає стратегічні управлінські рішення. Прогноз грошових потоків за поточною діяльності легше виконати на основі непрямого методу, розташовуючи розрахунками до стратегічного плану про динаміку продажів і прибутку.

Побудова і аналіз звітів про грошових потоках у поєднанні з іншими видами звітності забезпечує більш глибоке розуміння реального становища компанії, фактичних результатів її діяльності і майбутніх перспектив.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка грошового потоку непрямим методом
Методи оцінки грошових потоків
Метод дисконтування грошових потоків
Формування та класифікація грошових потоків
Оцінка грошового потоку матричним методом
Дисконтування грошових потоків
Грошові потоки підприємства і управління ними
Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків
Показник грошового потоку в обліковій моделі аналізу. Від сукупного грошового потоку до вільного грошового потоку
Семифакторная модель фінансового управління на базі грошового потоку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси