Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Логістична підтримка виробництва

Проблеми логістичної підтримки виробництва (внутрішньовиробничої логістики) вимагають особливого передмови. Класифікуючи микрологистические системи, ми розділили їх на два види, один з яких включає тільки внутрішні потоки фірми, а другий на додаток до названих ще й вхідні і вихідні потоки. Підрозділ на заготівельну, внутрипроизводственную і розподільчої логістики здійснюється на дещо інших принципах, ніж поділ систем на макро - і микрологистические. Мікрологістична система втілює логістику основної ланки ринкової економіки, що представляє собою зосереджену систему, у цьому випадку доводиться працювати з вхідними, внутрішньосистемними та вихідними потоками.

Внутрішньовиробничих логістика зайнята вивченням та управлінням потоками і запасами всередині самої системи; вхідний ж і вихідний потоки для внутрішньовиробничої логістики - це певна заданість, умови, обмеження. Структура логістики фірми в цілому представлена па рис. 7.5.

Структура логістичної підтримки виробництва

Рис. 7.5. Структура логістичної підтримки виробництва

У своєму функціонуванні логістична система повинна знаходитися в тісному взаємозв'язку з іншими структурними підрозділами фірми. Крім того, на сучасному етані конкурентної боротьби логістика виконує функцію цілепокладання і постановки конкретних вузьких задач іншим підрозділам фірми. В інтегрованому вигляді завдання (функції) внутрішньовиробничої логістики можуть бути сформульовані наступним чином:

- планування і диспетчирование виробництва на основі прогнозу потреб у готовій продукції і замовлень споживачів;

- розробка план-графіків виробничих завдань цехам та іншим виробничим підрозділам підприємства;

- розробка графіків запуску-випуску продукції, узгоджених зі службами постачання і збуту;

- встановлення нормативів незавершеного виробництва та контроль за їх дотриманням;

- оперативне управління виробництвом і організація виконання виробничих завдань;

- участь у завантаженні виробничих потужностей замовленнями споживачів;

- контроль кількості та якості готової продукції;

- участь у розробці і реалізації виробничих нововведень;

- контроль за собівартістю виробництва готової продукції.

Матеріальна логістика у внутрішньовиробничому прояві являє собою досить складне формування; вона включає в себе логістику виробничого процесу, складську, внутритранспортную логістику і т. д.

Внутрішньовиробничих логістика займає в нашій типології особливе місце. Логістичний потік в цьому випадку практично зводиться до матеріального потоку, так як фінансові потоки при відсутності товарно-грошових відносин не утворюються, а інформаційні - в достатній мірі детерміновані технологічними процесами. Логістичні процеси переміщення і складування предметів праці, невід'ємна частина будь-якого виробничого процесу, є наслідком поділу праці. Внутрипроизводственную логістику як таку розглядати поза підприємницького контексту можна лише з суто технологічних позицій. Інтегральна концепція логістики потребує бачити місце внутрішньовиробничої логістики у відтворювальному циклі. У відповідності з цим доцільно уявити виробництво в ряду основних функцій підприємства (табл. 7.6).

У системі внутрішньовиробничої вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт чисто технічно виділяють склади (структурні елементи, що виступають з логістичної точки зору як запаси) - споруди, спеціально обладнані майданчики або пристрої, призначені для прийому, зберігання і видачі вантажів, і вантажопотоки - певну кількість однорідних вантажів, що переміщуються у заданому напрямку за встановлений період.

Таблиця 7.6. Основні функції підприємства

Найменування функції

Зміст функціональної діяльності

Примітка

Маркетинг

Вивчення, аналіз та формування ринків, спрямовані на задоволення потреб отримувачів

Основний предмет функціональної діяльності - інформація

Збут (продаж)

Розподіл і доведення готової продукції і послуг до споживачів

Основний предмет функціональної діяльності товар

Фінансове

(фінансування)

Мобілізація та залучення фінансових та грошових ресурсів: власних ресурсів і ресурсів інвесторів і кредиторів

Фінанси - метаресурс, необхідний для придбання всіх інших ресурсів

Забезпечення

Кадрове (найм персоналу)

Пошук, підбір, найм, підготовка, перепідготовка, навчання персоналу підприємства (менеджерів, фахівців, робітників, службовців)

В деяких класифікаціях цієї функції не надається самостійне значення

Матеріально-технічне

Придбання, доставка, зберігання і підготовка до використання матеріально-технічних ресурсів у всіх видах функціональної діяльності підприємства

Матеріально-технічному забезпеченню підлягають всі види діяльності підприємства

Виробництво (виготовлення)

З'єднання матеріально-технічних ресурсів і живої праці у процесі перетворення предметів праці в продукт праці (продукцію підприємства)

Характерна для виробничого підприємництва

Управління (менеджмент)

Системна функціональна діяльність, спрямована па досягнення мети підприємства

Особливий вид цілеспрямованої діяльності підприємства

У цьому випадку схема логістичних потоків може прийняти вигляд, зображений на рис. 7.6. В даному випадку всі потоки носять матеріальний характер, при цьому виділені зовнішні потоки, міжцехові потоки матеріалів і комплектуючих виробів, а також міжцехові виробничі потоки.

Схема внутрішньовиробничих логістичних потоків

Рис. 7.6. Схема внутрішньовиробничих логістичних потоків

Існує безліч факторів, які впливають на розмір запасів, так і на інтенсивність потоків внутрішньовиробничої логістики. Ці чинники, які справляють як прямий, так і опосередкований вплив, можуть бути об'єднані в чотири групи:

1) галузеві фактори (згруповані по технологічному, а не адміністративним принципом):

- номенклатура, габаритні розміри і маса споживаних фірмою матеріалів і комплектуючих виробів;

- кількість постачальників матеріальних ресурсів;

- кількість одержувачів готової продукції;

- існуюча система організації зовнішніх перевезень;

- наявність або відсутність посередницьких фірм;

2) регіональні (міжгалузеві) фактори:

- існуюча в регіоні система зв'язків з постачальниками матеріальних ресурсів і споживачами продукції (безпосередня, через оптові бази в регіоні або поза його межами);

- наявність або відсутність спеціалізованих підприємств, що забезпечують перевезення в межах регіону, що здійснюють ремонт засобів механізації та автоматизації завантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт;

- наявність спеціалізованих транспортних і логістичних підприємств;

3) внутрішньовиробничі фактори:

- габаритні розміри та маса продукції, що виготовляється;

- обсяг випуску продукції;

- тип виробництва (одиничний, серійний, масовий);

- форма організації виробничого процесу (технологічна, предметна, подетальна);

- генплан підприємства (взаємне розташування виробничих підрозділів та складів, рельєф місцевості, наявність під'їзних шляхів і т. д.);

- компоновка технологічного обладнання;

- будівельні характеристики складських і виробничих приміщень (кількість прольотів, висота приміщень, допустимі навантаження на іол і перекриття і ін);

4) управлінські чинники:

- наявність автоматизованої системи управління виробництвом;

- ступінь охоплення технологічних процесів автоматизованої системою управління.

Особливу роль у даному випадку відіграють логістичні операції - відособлені сукупності дій, спрямованих на перетворення матеріального (у внутрішньовиробничої логістики - в основному) та інформаційного потоків. Логістичні операції задаються початковими умовами, параметрами зовнішнього середовища, альтернативами стратегій, характеристиками цільової функції.

При розгляді типології логістики вже зазначалося, що можлива її подальша декомпозиція. Так, у складі виробничої логістики слід помститися різницю в організації внутрішньовиробничої логістики промислових і будівельних підприємств. На промисловому підприємстві логістичний матеріальний потік складається з сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, складальних вузлів, покупних напівфабрикатів, допоміжних матеріалів, запасних частин, що купуються на ринку засобів виробництва. В результаті виробничої діяльності створюються готові вироби, що підлягають збуту. За посередництвом торгових та логістичних підприємств ці вироби стають предметом дистрибуції па ринках засобів виробництва або предметів споживання. В інтегральних продуктових лініях в ролі готових виробів можуть виступати продукти (оброблені деталі, комплектуючі, складальні вузли), які у відповідності з довгостроковими угодами про виробничу кооперацію надходять безпосередньо іншим виробникам.

У внутрішньовиробничої логістики логістичний підхід набуває особливі риси і знаходить своє втілення в реалізації принципу "точно в строк"). Цей факт носить абсолютно неформальний характер, оскільки при цьому по суті змінюється характер причинно-наслідкового зв'язку та підприємницькі системи на інформаційному, а в ряді випадків (в залежності від типу застосовуваних логістичних систем) і технологічний рівні перетворюються з штовхають в витягають. Порівняння характеру менеджменту у випадках традиційного та логістичного підходів представлено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7. Порівняння логістичного і традиційного підходів в менеджменті фірми

Фактори

Логістичний підхід

Традиційний підхід

Запаси

Оцінюються як пасиви. Всі зусилля повинні бути направлені на їх усунення. Страхові запаси прагнуть до нуля

Оцінюються як активи. Захищають виробництво від помилок прогнозування і ненадійності постачальників. Більшість запасів має страховий характер

Розмір запасу,

кількість

закупівель

матеріальних

ресурсів

Розмір показує поточну потребу. Мінімальна кількість матеріальних ресурсів у постачання застосовується як для виробника, так і для постачальника

Кількість запасу визначається економічним розміром. Не враховується зміна запасу при зміні витрат у збуті при переході на меншу кількість готової продукції

Збут

Високий пріоритет. Відстеження змін попиту шляхом швидкого переналагодження устаткування. Орієнтація на виробництво невеликих партій готової продукції

Низький пріоритет. Звичайна мета - максимізація обсягу випуску готової продукції

Запаси незавершеного виробництва

Прагнення до усунення запасів незавершеного виробництва

Є необхідним елементом. Акумулюються між структурними підрозділами і є основою виробничо-технологічних циклів

Постачальники

Розглядаються як партнери по бізнесу. Підтримуються відносини з невеликою кількістю надійних постачальників

Наявна велика кількість постачальників, між якими штучно підтримується конкуренція

Якість

Ідеологія TQM. Наявність дефектів розглядається як недостатня ефективність постачання, виробництва та дистрибуції

Допускається незначна кількість дефектів. Вибіркова інспекція якості готової продукції

Підтримка технологічним обладнанням

Істотна попередня підтримка. Процес може бути перерваний, якщо підтримка не забезпечує безперервність доставки матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва вчасно

Здійснюється по мірі необхідності. Не вважається критичною, поки підтримуються необхідні запаси

Провідне час

Підтримується як можна коротше, при цьому зростає швидкість реакції каналів постачання і зменшується невизначеність, пов'язана з прогнозом потреби

Допускається довге провідне час, оскільки немає потреби в його зменшенні, поки можлива компенсація за рахунок страхових запасів

Персонал

Вимагає узгодженості дій як робочого, так і управлінського персоналу. Не допускаються зміни в логістичному процесі, без попередньої узгодженості

Управління здійснює загальний менеджмент. Зміни не залежать від персоналу нижніх рівнів.

Стосовно матеріальної логістики найбільш часто зустрічаються логістичними операціями є складування, транспортування, комплектація, завантаження, розвантаження транспортних засобів, внутрішнє переміщення вантажів, тобто переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції при реалізації логістичної функції виробництва. У широкому сенсі до логістичних операцій належать також збір, зберігання і обробка даних інформаційного потоку, що відповідає розглянутому матеріального потоку (під внутрішньовиробничої матеріальної логістики - грузопотоку).

Для визначення на підприємстві обсягу логістичних операцій слід враховувати зовнішні, міжцехові, межучастковые, міжопераційні, всередині складські та інші вантажопотоки.

Перераховані вантажоперевезення залежать від цілого ряду факторів, насамперед від рівня організації виробництва. Так, на обсяг міжцехових вантажопотоків значний вплив надають складність виробничої структури, існуюча система складування та організації міжцехових перевезень. В залежності від цих факторів міжцехові вантажопотоки можуть істотно перевищувати обсяг зовнішніх вантажопотоків підприємства.

Зовнішній вантажообіг не враховує внутрішньозаводських перевезень і перевезень вантажів. Перевалка являє собою закінчений цикл процесу переміщення в межах вантажопотоку.

Враховуючи вищевикладене, можна запропонувати наступну модель визначення обсягу логістичних операцій для організації матеріальних потоків у виробництві:

де 0 - загальний обсяг логістичних операцій; ()" - обсяг логістичних операцій на вантажопотоках внутрішньовиробничої логістичної системи; ¿ = 1," - кількість вантажопотоків внутрішньовиробничої логістичної системи; - обсяг логістичних операцій на склпеклах внутрішньовиробничої логістичної системи; ) = ,т - кількість складів внутрішньовиробничої логістичної системи.

У найбільш поширеною організаційною структурою підприємства загальний обсяг логістичних операцій прийме наступний вигляд:

де 0^т - обсяг логістичних операцій на зовнішніх вантажопотоках (прийом, відправлення); З£ - обсяг логістичних операцій на загальнозаводських складах; 0^а - обсяг логістичних операцій на міжцехових вантажопотоках; - обсяг логістичних операцій па цехових і міжцехових складах; (£1у - обсяг логістичних операцій на межучастковых вантажопотоках; 0^у - обсяг логістичних операцій на межучастковых складах; ££о - обсяг логістичних операцій на міжопераційних вантажопотоках.

Окремі складові даної моделі визначаються наступним чином:

де К'^ =/(См) - кількість зовнішніх вантажопотоків; З складність виготовлюваної продукції; = /(0",МС) -величина зовнішніх вантажопотоків прибуття та відправлення; Ом - обсяг виробництва підприємства; Ме - матеріаломісткість продукції; К^р = /(ВГ,У0) - кількість перевалок на зовнішніх вантажопотоках; В, - вид вантажу; У0 - рівень організації логістичних операцій;

де К^=/(К^^ - кількість загальнозаводських складів;

Квк - кількість зовнішніх вантажопотоків;"|1С = /(м) -кількість внутрішньоскладський вантажопотоків; Фг - фактори, що залежать від умов зберігання вантажів; К^^, = /(") " кількість перевалок на внутрішньоскладський вантажопотоках; У - рівень організації логістичних операцій;

3С=/(П|Ш) - обсяг складських запасів; Пвн - обсяг зовнішніх вантажопотоків;

де Кмі=/(Усп) - кількість міжцехових вантажопотоків; У£п - рівень спеціалізації цехів підприємства;

ПМ1| =/(К^-с,"1|) - міжцехових вантажопотоків; Кс - кількість міжцехових і цехових складів; К^р = /(В") - кількість перевалок на міжцехових вантажопотоках; У - рівень організації логістичних операцій;

де До = /(До"шУП|) - кількість внутрішньоскладський вантажопотоків; До" кількість міжцехових вантажопотоків; Уси - рівень спеціалізації цехів підприємства;

Кмі.ц = /(п) - кількість міжцехових і цехових складів; П|В. = /(Пмц) - величина внутрішньоскладський вантажопотоків; Пмц - обсяг міжцехових вантажопотоків; Зс - обсяг складських запасів; К^у||1|| =/(В") - кількість перевалок на внутрішньоскладський вантажопотоках; Уо - рівень організації логістичних операцій;

де К^, =/(У^,) - кількість межучастковых вантажопотоків; Уу - рівень спеціалізації виробничих дільниць; з"Пму = /(До"фс,У*п) - обсяг межучастковых вантажопотоків; До",],' - кількість межучастковых складів напівфабрикатів;"|урі = /(В") - кількість перевалок на межучастковых вантажопотоках; У - рівень організації логістичних операцій;

де: ф' = /(Ус") - кількість межучастковых складів напівфабрикатів; - рівень спеціалізації ділянок; КШ1 = /(Кму'^сі) - кількість внутрішньоскладський вантажопотоків; До - кількість межучастковых вантажопотоків;

=/(Пму,Ує") - обсяг внутрішньоскладський вантажопотоків; Пму - обсяг межучастковых вантажопотоків; Зс - обсяг складських запасів; Фг - фактори, що залежать від умов

зберігання вантажів; До^утрп=/(У0) - кількість перевалок на внутрішньоскладський вантажопотоках; У - рівень організації логістичних операцій;

де ДО"10|| = /(ПРО(Л - кількість міжопераційних вантажопотоків; ОБс - частка складського та транспортного обладнання з поєднанням технологічних і транспортних операцій у загальній кількості; ПМО|| =/ГОБс) -обсяг міжопераційних вантажопотоків; ",',1',,, = /(В") - кількість перевалок на міжопераційних вантажопотоках; Ус-рівень організації логістичних операцій.

Подальше переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів вже не є функцією внутрішньовиробничої логістики, так як це переміщення є вже частиною технологічного процесу обробки, а зберігання здійснюється в накопичувальних пристроях технологічного обладнання. Значний інтерес представляє поєднання технологічних і логістичних операцій (наприклад, на роторних лініях обробки), але це має бути темою самостійного розгляду, до того ж більшою мірою в рамках не логістики, а організації виробництва.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Державна підтримка і проблеми малого підприємництва в Росії
Психологічна підтримка, її напрями, цілі і методи
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Традиційна і логістична концепції організації виробництва
Заходи соціальної підтримки, що здійснюються органами державної влади суб'єктів РФ
Змінюється природа логістичних систем
Управління якістю логістичного сервісу
Соціальна підтримка (правові питання)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси