Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційно-методичне забезпечення менеджменту

Представлене в попередніх параграфах універсальне, комплексне і в той же час відкрите позиціонування методичної палітри формування та застосування способів дій сучасного менеджера орієнтує його на безперервне освоєння, використання та вдосконалення змісту способів. Такий процес обумовлює не тільки освоєння власне методичних ресурсів, але і розробку та адаптацію індивідуальних модифікацій прикладних комплексів застосування методичних прийомів дослідження і впливу більшістю професійних менеджерів. Причому навички і досвід конкретного менеджера накопичуються, систематизуються і забезпечують використання методів найчастіше у вигляді агрегованих і адаптованих комплексів.

Подібні тенденції не тільки неминучі, але і виключно конструктивні, оскільки дозволяють персоналу організації та кореспондуючими структурам ефективно адаптуватися до прозоро представляється системою дій. Її прозорість, адаптованість, передбачуваність стають найважливішими чинниками забезпечення ефективної взаємодії всього персоналу організації. В попередньому параграфі такі процеси досліджувалися на прикладі вироблення та адаптації інструментарію, тут же ми розглянемо їх з позицій формування організаційно-методичного забезпечення менеджменту. Його склад, зміст, практика застосування винятково різноманітні, що обумовлює необхідність подання зводу загальних для нього правил.

Розглядаючи процес постановки та досягнення мети, необхідно, як зазначалося в параграфі 11.1, виділити комутаційне значення організаційних методів, що забезпечують у реальному менеджменті взаємозв'язок розробки і здійснення будь-якої дії як па стадії дослідження, так і на стадії впливу. Це обумовлено універсальним застосуванням і загальним дією організаційних методів як основи забезпечення всіх дій. Іншими словами, організаційні методи забезпечують розробку, постановку та застосування всіх груп соціальних, економічних та будь-яких інших методів дослідження та впливу, використовуваних в організації. Найбільш повно і точно цей статус організаційних методів визначається наступним правилом: "Все, що цілеспрямовано здійснюється менеджером організації, допускається регламентами, передбачається нормами, розкривається інструкціями, оформляється наказами, деталізується розпорядженнями або делегується вказівками".

Таке формулювання першого та найбільш важливого правила організаційно-методичного забезпечення менеджменту об'єднує представлену в параграфі 11.2 класифікацію загальний механізм. Позиціонуючи класифіковані методи стабілізуючого та розпорядчого впливів в рамках єдиної організації, цей механізм створює необхідну основу їх адаптації та застосування в реальних умовах.

У рамках конкретної організації стабілізуючі та розпорядчі методи формують комплексний механізм організаційно-методичного забезпечення менеджменту.

Наведена на рис. 11.4 модель організаційно-методичного забезпечення менеджменту позиціонує класифіковані в попередньому параграфі методи стабілізуючого та розпорядчого впливу в рамках єдиної організації. Це дозволяє сформулювати три основних правила організаційно-методичного забезпечення менеджменту ,

Організаційно-методичне забезпечення менеджменту

Рис. 11.4. Організаційно-методичне забезпечення менеджменту

формують комплексне уявлення про його розробці, постановці та застосування.

1. Перше правило звертає увагу менеджера на необхідність органічною взаємоув'язки вибираного і застосовуваного методу з організаційно-методичним забезпеченням менеджменту, що вже склалися в організації на даний момент часу. У реальної організації така ситуація обумовлює поетапно накопичується виключно складну, багаторівневу, прозоро-латентну систему паралельно-послідовного взаємодії методів. Розвиток подібної ситуації визначає необхідність виділення обліку і першого правила організаційно-методичного забезпечення побудови системи постановки і застосування методів менеджменту організації. Формулюється вона таким чином: в менеджменті організації одночасно застосовується комплекс взаємодіють, переплітаються і стикаються між собою стабілізуючих і розпорядчих методів.

Дотримання цього правила виключно важливо, оскільки сприяє забезпеченню того, щоб знову застосовуються впливу не могли суперечити, з одного боку, раніше встановлених регламентів, норм і інструкцій, а з іншого - оперативно діючими наказами, розпорядженнями і вказівками. Суперечності, що виникають і наростаючі в результаті допускаються порушення даного правила, не тільки дезорганізують процеси і системи, але і повністю дезавуюють власне менеджмент організації, оскільки так чи інакше руйнують його організаційно-методичні основи.

В ідеалі організаційно-методичне забезпечення менеджменту повинно являти собою комплекс змістовно взаємопов'язаних, виважено позиціонованих і оптимально взаємодіючих методів. Нарощування цього комплексу має суворо підпорядковуватися змістовним вимогам чинних положень або коригуватися введенням нових, оперативно пристосовуються до мінливої ситуації. Це особливо важливо, оскільки, як вже наголошувалося вище, за допомогою організаційних методів реалізується вся сукупність реальних процесів здійснення досліджень і впливу організації.

2. Друге правило встановлює процедурно-ієрархічне ранжування способів побудови організаційно-методичного забезпечення менеджменту, що визначає пріоритети впливу цих засобів один на одного і найбільш поширені конфігурації взаємодії наступним чином: пріоритети взаємодії визначаються позіційованої послідовністю, проведеної класифікації ранжирування: регламент - норма, інструкція, наказ - розпорядження - наказ. Цим правилом передбачається обов'язковість узгодження змісту інструкцій з діючими нормами, а тих, у свою чергу, з затвердженими регламентами не тільки за ступенем жорсткості, але і за складом, розподілу, відповідальності і т. д. Аналогічним чином цей принцип встановлює пряме або непряме супідрядність змісту вказівок розпорядженням, а їх основних положень, у свою чергу, букві і духу наказу.

Подібне статусно-ієрархічне ранжування дозволяє не тільки чітко встановити координуючі пріоритети, але і забезпечує застосування єдиних правил побудови процедур реорганізації. Саме такі процедури закладають загальну процесуальну основу, зберігають стабільність, забезпечують наступність методичного супроводу менеджменту організації в ході її цілеспрямованої модернізації або, що ще більш важливо, еволюційної трансформації. По суті, життєвий цикл організації на всьому його протязі об'єднує послідовно змінюються стадії значною мірою саме на такий, загальною процесуально методичній основі.

Дотримання наведеного правила організаційно-методичного забезпечення набуває особливого значення в розробці та реалізації сучасних процедур адміністрування. Це природно, оскільки організаційно-методичні положення з часом застарівають і потребують коригування, модернізації або докорінного перегляду.

3. Третє правило організаційно-методичного забезпечення менеджменту визначає і розкриває умови побудови і реалізації процедур реорганізації в ситуаціях зміни дії положень, що встановлюються стабілізуючими методами. Стабілізуючі методи встановлюються розпорядчими, застосовуваними в рамках існуючих стабілізуючих впливів на момент прийняття. Застосування даного правила забезпечує проведення необхідних коригувань і корінних змін змісту регламентів, норм, інструкцій шляхом прийняття або затвердження нових редакцій у формі відповідних наказів або розпоряджень. З цією метою допустимо навіть використання вказівок на "...необхідність приведення у відповідність" і т. д. в умовах дотримання діючих на даний момент стабілізуючих і розпорядчих положень.

Це створює необхідні передумови і розширені можливості вдосконалення і розвитку організаційно-методичного забезпечення менеджменту організації в рамках діючих положень. Воно стає необхідною основою розробки і здійснення будь-яких програм реформування організації, дозволяє контролювати, оцінювати та коригувати відбуваються в ній трансформації.

У цілому організаційно-методичне забезпечення менеджменту об'єднує всю палітру методів роботи менеджера в єдиний оптимально взаємодіючий комплекс.

Ситуація

Утворена з великого науково-виробничого об'єднання корпорація виконує довгострокові міжнародні високотехнологічні контракти, бере участь у національних проектах "Нанотехнології", "охорона Здоров'я", "Освіта", розробляє інноваційні програми в аерокосмічній і пов'язаних з нею галузях науки і техніки. Корпорація об'єднує ВАТ "Наука", "Інновації", "Виробництво", "Випробування" у холдинг, акції та інші цінні папери якого котируються на фондовому ринку. Створена як провідне підприємство наукограда, корпорація розвиває спектр виробництва товарів і послуг народного споживання в основних та регіональних формуваннях.

Ситуація 4-2 "Інструментарій менеджменту"

Специфіка галузі історично зумовила високий рівень вимог до забезпечення якості і дотримання термінів розробки і виробництва титульної продукції корпорації. Його досягнення традиційно забезпечувалося застосуванням широко детермінованого, структурно диференційованого зводу впливів, жорстко регламентують супровід виконання робіт і функціонування підрозділів. Такі дії формують стійкі агрегації методів, процедур, систем контролю виконання і персональної відповідальності. Розвиток ринкових механізмів всупереч поширеним дилетантським уявленням істотно актуалізувало затребуваність адміністративних інструментів, розширюючи їх палітру і поглиблюючи спеціалізацію.

Філіями корпорації активно запозичується і застосовується склалася в головній компанії система адміністрування

Необхідність забезпечення оперативної, гнучкої та адекватної реакції менеджменту дочірніх підприємств корпорації на швидко мінливу кон'юнктуру сегменту товарів широкого споживання і високу турбулентність зовнішнього середовища зумовила необхідність адаптації застосовуваного спектру і побудови нових конфігурацій ресурсів адміністрування. В цілях забезпечення єдності керованості всіма формуваннями корпорації було прийнято рішення про створення загального універсального інструментарію менеджменту в форматі системи електронного документообігу (СЕД).

Принципами побудови такого інструментарію стали: формалізація статусу, детерминирование змісту, позиціонування ієрархії, агрегування форм встановлюваних їм впливів. Це дозволило однозначно визначити статус, прерогативи, оформлення, супровід, звітність та інші елементи впливу.

Па такий суворо регламентованої основі чітко програмується інформаційний супровід і забезпечення менеджменту при постановці і вирішенні кожної конкретної задачі в кожному підрозділі корпорації.

Запропонуйте варіанти комбінації інструментарію для конкретних завдань

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Еволюція організаційного забезпечення логістичного менеджменту
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
Організаційні схеми фінансового менеджменту та посадові обов'язки фінансових менеджерів
Організаційна концепція фінансового менеджменту
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ. ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Організаційні основи менеджменту
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В МЕНЕДЖМЕНТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси