Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. Економічні основи проектування послуг навчального консультування

Методологічні принципи надання платних послуг навчального консультування

Освітні послуги як одне з найважливіших напрямів діяльності консультаційної фірми має ряд істотних відмінностей від інших функцій, виконуваних даною організацією - Тому в загальних положеннях методичних рекомендацій щодо їх організації та надання повинні бути враховані ці специфічні особливості.

Методика надання платних послуг навчального консультування повинна ґрунтуватися на положеннях, розроблених у відповідності з законами "Про освіту" та "Про захист прав споживачів", що дозволяють регулювати відносини між споживачами цієї послуги і організацією, що їх надає (у нашому випадку консультаційною фірмою).

При формуванні цього напрямку як самостійного виду вказується перелік платних послуг навчального консультування та порядок їх надання.

До платних послуг навчального консультування, що надаються консультаційною фірмою, належать: надання клієнту відповідної теоретичної та практичної інформації у формі лекцій, семінарів і т. д., навчання за освітніми програмами, проведення спеціальних курсів, а також заняття з поглибленого вивчення актуальних питань у конкретних галузях промисловості та АПК, а також життя міського і сільського населення.

Вимоги до надання послуг навчального консультування, в тому числі по змісту освітніх програм, спеціальних курсів, визначаються за угодою сторін і можуть бути ширше, ніж це передбачено державними освітніми стандартами. У даному випадку це може бути конкретно-індивідуальний, "штучний" підхід. При цьому знання, якими володіють консультанти, трансформуються так, щоб вирішити конкретні проблеми того чи іншого підприємства.

Співробітники консультаційної фірми зобов'язані забезпечити надання платних послуг навчального консультування в повному обсязі у відповідності з освітніми програмами та умовами договору про надання платних послуг навчального консультування (далі іменується-договір) відповідно до державними освітніми стандартами чи вимогами клієнта-замовника.

Консультаційна фірма повинна до укладення договору надати споживачу достовірну інформацію про виконавця і надаються послуги навчального консультування, що забезпечує можливість їх правильного вибору. При цьому необхідно довести до споживача (шляхом розсилання буклетів, листів) такі відомості:

а) найменування та місцезнаходження (юридична адреса) виконавця, а також відомості про наявність ліцензії на право ведення освітньої діяльності та свідоцтва про державну акредитацію з зазначенням реєстраційного номера, строку дії та органу, що їх видав;

б) рівень та спрямованість реалізованих освітніх програм, форми та терміни їх надання;

в) перелік послуг навчального консультування, вартість яких включена в основну плату за договором, та перелік додаткових освітніх послуг, що надаються за бажанням споживача, порядок їх надання;

г) порядок оплати та вартість послуг навчального консультування, що надаються за основну плату за договором, а також надаються за додаткову плату;

д) порядок прийому та вимоги до слухачів;

е) окорму документа, що видається по закінченні навчання. Виконуючи цю функцію, співробітники консультаційної

фірми зобов'язані забезпечити виконання встановленого ними навчального плану, дотримуватися розкладу занять.

Виконавець не має права надавати перевагу одному споживачеві перед іншим щодо укладення договору, крім випадків, передбачених законом і іншими нормативними правовими актами.

При наявності можливості надати запитувану споживачем послугу навчального консультування виконавець в особі консультаційної фірми зобов'язаний укласти договір.

Договір на надання платної послуги навчального консультування укладається у письмовій формі і повинен містити такі відомості:

а) найменування організації-виконавця, місце знаходження (юридична адреса);

б) найменування споживача (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові), телефон і адресу;

в) строки надання послуг навчального консультування;

г) рівень та спрямованість освітніх програм, перелік (види) послуг навчального консультування, їх вартість та порядок оплати;

д) інші необхідні відомості, пов'язані зі специфікою надаваних послуг навчального консультування;

е) посаду, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які підписують договір від імені як виконавця, так і споживача.

Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в консультаційній фірмі, другий - у споживача.

Споживач зобов'язаний внести плату за надані йому послуги навчального консультування в порядку і в терміни, зазначені в договорі. Споживачеві відповідно до законодавства повинен бути виданий документ, що підтверджує оплату освітніх послуг.

Вартість надаваних послуг навчального консультування в договорі визначається за згодою між виконавцем і споживачем.

На надання послуг навчального консультування, передбачених договором, повинна бути складена кошторис витрат.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором виконавець (в особі консультаційної фірми) і споживач (в особі товаровиробника: юридична або фізична особа) несуть відповідальність, передбачену договором і законодавством.

При виявленні недоліків у наданих послугах навчального консультування, у тому числі надання їх не в повному обсязі, передбаченому освітніми програмами та навчальними планами, споживач (клієнт) має право за своїм вибором вимагати від консультаційної фірми:

а) безоплатного надання послуг навчального консультування, в тому числі надання послуг навчального консультування в повному обсязі у відповідності з освітніми програмами, навчальними планами та договором;

б) відповідного зменшення вартості наданих послуг навчального консультування;

в) відшкодування (компенсації) понесених ним витрат по усуненню недоліків наданих послуг навчального консультування своїми силами або третіми особами.

Споживач має право розірвати договір з консультаційною фірмою і зажадати повного відшкодування збитків, якщо у встановлений договором строк недоліки наданих послуг навчального консультування не усунені виконавцем або мають суттєвий характер.

Якщо виконавець (в особі консультаційної фірми) своєчасно не приступив до надання послуг навчального консультування або під час надання послуг навчального консультування стало очевидним, що вони не будуть здійснені в строк, а також у разі прострочення надання послуг навчального консультування споживач має право за своїм вибором:

а) призначити виконавцю новий термін, протягом якого він повинен приступити до надання послуг навчального консультування та (або) закінчити надання цих послуг;

б) доручити надати послуги навчального консультування третім особам за розумну ціну і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат;

в) вимагати зменшення вартості послуг навчального консультування;

г) розірвати договір.

Споживач має право вимагати від консультаційної фірми повного відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з порушенням строків початку та (або) закінчення надання послуг навчального консультування, а також у зв'язку з недоліками наданих послуг.

Успіх виконання цієї функції консультаційної фірми в умовах жорсткої конкуренції буде залежати від кон'юнктури на ринку платного цільового освіти, а саме від стану і співвідношення пропозиції і попиту на послуги навчального консультування.

При формуванні пропозиції своїх послуг навчального консультування консультаційній фірмі необхідно керуватися рядом наступних установок:

- визначити мету кожної освітньої програми;

- на основі сегментації чітко встановити контингент споживачів послуги навчального консультування;

- сформувати портфель послуг навчального консультування, найбільш затребуваних товаровиробниками;

- забезпечити високу якість їх проведення;

- сформувати висококваліфікований контингент викладачів;

- заздалегідь довести до споживачів інформацію про програми освітніх курсів;

- включати в послугу навчального консультування надання комплекту документів (роздатковий матеріал - бланки, форми, схеми тощо);

- забезпечити конкурентоспроможність послуг навчального консультування за рахунок низьких цін на основі мінімізації витрат;

- сформувати групу слухачів.

Попит на послуги навчального консультування повинен встановлюватися за результатами спеціальних маркетингових досліджень і буде залежати від наступних умов:

- актуальність питань, розглянутих в рамках послуг навчального консультування;

- якості освіти;

- доступності матеріалу за контингентным групам товаровиробників, встановлених в ході проведення їх сегментації;

- ціни (вартість) навчального курсу;

- доступність місця проведення послуги навчального консультування;

- сервісного обслуговування та умов побуту;

- умов оплати (готівкова, безготівкова).

Основу надання платних послуг навчального консультування складають наступні основні позиції:

- характер освітньої програми;

- тривалість навчального курсу. Освітні програми в залежності від потреби повинні бути строго орієнтовані на групи слухачів.

При проведенні освітніх курсів необхідно:

- надавати розклад занять кожному учаснику освітньої програми;

- не допускати зривів і затримок занять;

- стежити за суворим дотриманням графіка лекцій;

- забезпечувати наочними засобами;

- бути завжди в курсі настрою слухачів;

- організовувати культурну програму (за бажанням);

- забезпечувати хороші побутові умови.

Така складова конкурентоспроможності послуги навчального консультування, її якість, залежить від того, наскільки добре складена програма і розподілено час, що важливо як для тривалих, так і короткострокових курсів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічні основи проектування послуг експертного консультування
Організаційно-економічні основи проектування послуг процесного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Навчальне консультування
Методологічні принципи надання платних послуг процесного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг експертного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси