Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бюджетне планування

Процес бюджетування починається з бюджетного планування.

Бюджетне планування - це процес складання, розгляду, затвердження бюджетів в цілому по підприємству, його структурним одиницям, видами бізнесу.

Бюджетне планування базується на двох методах: балансовому і техніко-економічних розрахунків (калькуляційних результатів). Для розрахунків бюджетів по структурним одиницям, що виділяються як центри фінансової відповідальності, в основі лежить балансовий метод. При цьому виділення в окрему одиницю планування доцільно за структурам, які забезпечують отримання вимірної кінцевого результату (наприклад ресторан або перукарня в складі готельного комплексу).

Розрізняють бюджетне планування:

1. За структурам системи управління підприємством. Попередньо виділяються структурні одиниці, які формують (забезпечують) доходи і прибуток по своєму напрямку діяльності (центри фінансової відповідальності); структурні одиниці, які сприяють формуванню кінцевих результатів (їх діяльність непрямим чином впливає на прибутковість роботи підприємства, і вони виділяються як центри витрат). Якщо по центрам фінансової відповідальності розробляються практично всі види бюджетів (перш за все доходів і витрат, руху грошових коштів), то за центрами витрат обґрунтовуються бюджетів витрат з встановленням лімітів витрат з прив'язкою до кількістю і якістю виконуваних робіт.

Диференціація підходів до бюджетування по структурним одиницям викликана необхідністю підвищення мотивації роботи персоналу на кінцевий результат і формуванням умов для ефективної роботи кожного підрозділу. При цьому здійснюється прив'язка системи оплати і стимулювання праці до результатів виконання бюджету.

2. За видами діяльності (особливо це актуально для нових видів товарів або послуг, що супроводжують основний вид товару або послуг).

При бюджетному плануванні за видами діяльності (видів послуг) необхідно включати в розрахунки всі підрозділи в їхньому комплексі, що забезпечують виробництво того або іншого товару або надання послуги. Витратна частина в цьому випадку включає в сукупності витрати на сировину, матеріали, використовувані трудові, фінансові, матеріально-технічні ресурси, в частці, яку відносять на даний вид діяльності (послуги). Калькуляція за видами діяльності (послуг) передбачає розрахунок повних планових витрат по всій номенклатурі і порівняння з базовою можливою ціною реалізації товару, послуги (комплексу послуг). Порівняння собівартості продукції (послуги) з можливою ціною її реалізації дозволяє визначити їх прибутковість. При цьому неефективні види послуг (продукції) в подальшому необхідно або виключити з номенклатури, або модернізувати, забезпечити очікуваний рівень прибутковості.

Включення нового виду послуги в комплекс послуг, що надаються підприємством, передбачає розрахунок бюджетів на основі калькуляційних результатів з комплексу послуг (консолідований результат з використанням включеного нового виду послуги має супроводжуватися збільшенням прибутковості комплексу послуг - ефект синергії). При цьому додатковий прибуток порівнюється з додатковими витратами і визначається прибутковість додаткових витрат (ця величина повинна бути вище сформованої ефективності витрат, в іншому разі цей вид послуги не приймається до реалізації).

За видами діяльності (послуг) бюджетне планування має розрахунковий характер для визначення неефективних видів послуг (діяльності) з подальшим обґрунтуванням їх модернізації і підвищення ефективності. Від деяких видів діяльності, свідомо неефективних, підприємству рекомендується відмовитися.

3. По інвестиційним та інноваційним проектам та заходам, пов'язаним із застосуванням нових технологій, техніки, організації, управління.

Бюджетування за проектами дозволяє визначити рівень прибутковості і привабливості застосування нововведень, ефективність вкладень в нові технології і т. п. Мета бюджетування по інвестиційним проектам - забезпечити на стадії планування, розробку заходів щодо ефективної віддачі від додаткового вкладення капіталу.

Ці три напрями бюджетного планування на підприємстві можуть використовуватися комплексно, але можна використовувати одну з них в залежності від того, яку проблему необхідно вирішувати в першочерговому порядку.

При складанні бюджетів використовується два підходи:

а) прямий, або розрахунковий, в основі якого лежить метод техніко-економічних розрахунків операційних бюджетів, дебіторської та кредиторської заборгованості з подальшим визначенням фінансових потреб і фінансових можливостей;

б) непрямий, що базується на збалансованості поточних доходів і витрат, стартових витрат та зовнішнього фінансування (бюджет доходів і витрат, інвестиційний бюджет, бюджет продажів і ін).

Кожен бюджет у процесі його складання і погодження проходить кілька етапів для уточнення й оптимізації його показників, забезпечуючи досягнення поставлених цілей з мінімальними витратами. Комплекс бюджетів в його остаточному варіанті повинен відображати розвиток підприємства, його структуру і види бізнесу з урахуванням отримання максимальної прибутковості за умови забезпечення ліквідності й фінансової стійкості на всьому плановому періоді. В загальному вигляді система бюджетного планування представлена на рис. 12.

На основі розробки і реалізації бюджетів можливо провести порівняльний аналіз фінансової ефективності роботи різних структурних підрозділів або видів бізнесу. У відповідності з цим приймається рішення про рівні фінансування різних видів бізнесу, а також здійснюється постійний контроль за виконанням бюджетів та ефективності бізнесу. При цьому вся система планування будується на зіставленні витрат і результатів у грошовому вираженні по кожному виду бізнесу або структурної одиниці. Тому система бюджетів дозволяє завчасно оцінити наслідки реалізованої стратегії розвитку того чи іншого виду бізнесу, тобто його фінансову спроможність. На основі розробки бюджетів за видами бізнесу можна встановити ліміти ресурсів і нормативи рентабельності за окремими видами товарів або послуг. Таке бюджетування дає можливість оцінити інвестиційну привабливість того чи іншого виду бізнесу. Створення системи лімітів і нормативів дозволяє здійснити постійний моніторинг напрямів та ефективності використання фінансових коштів, що підвищує фінансову дисципліну і формує умови стимулювання більш ефективної роботи структурних підрозділах.

Рис 12. Спрощена схема бюджетного планування на підприємстві

Найбільш ефективним інструментом взаємоузгодження бюджетів є матриця Моблі. Формат цієї матриці може бути збільшеним або разукрупнен. Для загального уявлення у підручнику дано укрупнена матриця (табл. 26).

Таблиця 26

Матриця Моблі (млн крб)

Балансові рахунки на початок періоду

Регулювання балансових рахунків

Бюджет доходів і витрат

План

руху

грошових

засобів

Балансові рахунки на кінець періоду

АКТИВИ

Грошові кошти

38

0

Рух грошових коштів

-12

АКТИВИ

Грошові кошти (38 - 12) = 26

Рахунки дебіторів

280

Оборот

+3000

Інкасо

-3010

Рахунки дебіторів (280 + 3000 - 3010) = 270

Запаси

510

+ 1680

Продано товарів

- 2070

Виробництво

+420

Запаси(510 + 1680 -2070 + 420) = 540

Інші оборотні кошти

14

+5

Передоплата

+2

Інші поточні рахунки (14 + 5 + 2) = 21

Загальна

вартість

основного

капіталу

(274)

Інвестиції

91

Загальна вартість основного капіталу

(274 + 91) = 365

Акумульовані амортизаційні відрахування

(129)

Амортизація

+43

Акумульовані амортизаційні відрахування

(129 + 43) = 172

Балансова вартість основного капіталу

145

Капіталізація

48

Балансова вартість основного капіталу (145 + 48) = 193

Інші довгострокові активи 21

Інші інвестиції

+19

Інші довгострокові активи

(21 + 19) = 40

Загальна вартість майна

1008

Загальна вартість майна

1090

ПАСИВИ

Податкові відрахування

14

Податки нараховані

58

Сплачені

податки

-14

ПАСИВИ

Податкові відрахування

(14 + 58 - 14) = 58

Сума кредиторської заборгованості

240

Отриманий кредит

1680

Витрати

+680

Виплати

-2427

Сума кредиторської заборгованості

(240 + 1680 + 680 -2427) = 173

Заборгованість (поточна)

405

Заборгованість (поточна)

405

Інші зобов'язання

0

Інші витрати

+44

Повернуті кошти

-44

Інші зобов'язання (44 - 44) = 0

Статутний капітал

35

Емісія акцій

+2

Статутний капітал

(35 + 2) = 37

Нерозподілений прибуток

314

Витрата прибутку

-343

Нерозподілений прибуток +446

Нерозподілений прибуток

(314 - 343 + 446) = 417

Загальна сума зобов'язань

1008

Загальна сума зобов'язань

1090

Примітка: розрахунок загальної суми майна (актив балансу) не включається загальна вартість основного капіталу і акумульовані амортизаційні відрахування (у розрахунок приймається балансова (залишкова) вартість основною капіталу).

Таким чином, матриця Моблі може розраховуватися строго по статтях бухгалтерського балансу або з урахуванням їх укрупнення чи розукрупнення.

У зв'язку з тим, що постановка бюджетування на підприємстві, досить витратний захід, необхідно зіставити витрати на бюджетування з одержуваним ефектом, що дозволяє оцінити ефективність цього управлінського підходу.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю "внутріфірмове бюджетування".

2. Які завдання вирішуються за допомогою внутрішньофірмового бюджетування?

3. Що включає внутріфірмове бюджетування?

4. Як здійснюється постановка бюджетування на підприємстві?

5. Які є види бюджетів і як вони взаємопов'язані?

6. Які обов'язкові бюджети розробляються на підприємстві і які задачі вони вирішують?

7. Опишіть бюджетний регламент і його зміст.

8. Які методи і підходи застосовуються при розробці бюджетів?

9. Для чого необхідно розробляти бюджети за видами діяльності (видів бізнесу)?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості планування бюджетних витрат
Фінансове планування на основі бюджетної моделі організації
Стратегічне планування розвитку ланцюга поставок
Стратегічне планування розвитку ланцюга поставок.
Забезпечення багатоланкового виробничого планування
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук