Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. Системи управління якістю

Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000

Сучасні організаційні засади формування механізму менеджменту якості закладені в міжнародних стандартах ISO (ІСО) серії 9000, що визначають вимоги до систем менеджменту якості (CMK) на підприємствах. MC ІСО серії 9000 розроблено та затверджено у 1987 р. міжнародною організацією по стандартизації ISO (ISO - International Standart Organization). Ідея створення цих стандартів спочатку належала Європейської організації з якості (EOQ). В основу був покладений стандарт Великобританії на забезпечення якості 55 5750:1979. Крім того, до уваги були прийняті стандарти на системи якості для оборонної промисловості США (ML-Q-9858, ML-/-45208), а також стандарти на системи управління якістю інших країн, у тому числі СРСР (КС УКП). У 1994, 2000, 2008 рр. була здійснена робота по перегляду MC ІСО серії 9000 з урахуванням накопиченого досвіду по їх застосуванню і прогнозу світових тенденцій розвитку проблем якості (рис. 6.1).

Згідно з термінологією MC ІСО "система менеджменту якості - це система менеджменту для керівництва та управління організацією стосовно до якості".

В даний час 180 країн визнали MC ІСО 9000 як національні або гармонізували у відповідності з ними національні стандарти у цій области1. Світова тенденція сертифікації CMK представлена на рис. 6.2.

У Російській Федерації MC ІСО 9000 прийняті для їх прямого використання у вигляді Госту Р 9001-2008 "Системи менеджменту якості. Вимоги"; ГОСТ Р 9004-2009 ІСО 9004:2009 "Менеджмент для забезпечення сталого успіху організації. Підхід до менеджменту якості". Крім того, комплекс стандартів ISO, що регламентують вимоги до систем менеджменту якості підприємств, включає ще ряд стандартів, серед яких:

o ІСО 9000:2005 "Система менеджменту якості. Основні положення та словник";

o ISO 19011:2002 "Керівні вказівки з аудиту систем менеджменту якості і/або систем екологічного менеджменту";

Еволюція міжнародних стандартів ІСО серії 9000

Рис. 6.1. Еволюція міжнародних стандартів ІСО серії 9000

Світова тенденція по сертифікації систем менеджменту якості на відповідність МС ІСО 9001

Рис. 6.2. Світова тенденція по сертифікації систем менеджменту якості на відповідність МС ISO 9001

o ISO 10012 "Системи менеджменту якості. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання";

o ISO 10015 "Менеджмент якості. Основні напрямки підготовки персоналу".

Понад 53 тис. російських підприємств мають системи менеджменту якості, що відповідають ISO 9000, що становить близько 5% загальної кількості сертифікатів в світі. За кількістю виданих сертифікатів на системи менеджменту якості, що відповідають ISO 9001, Росія займає 5-е місце в світі. Трійку лідерів за кількістю виданих сертифікатів складають Китай з результатом 257 тис. компаній, Італія - 130 тис., Іспанія - 68 тис.

За темпами зростання кількості сертифікованих систем менеджменту якості, відповідних ІСО 9001, Росія в 2009 р. посіла 1-е місце в світі - 37 101 компания1.

Застосування вітчизняними підприємствами МС ІСО серії 9000, з одного боку, забезпечує основу для формування систем управління якістю на підприємстві, а з іншого - є найважливішим чинником, що підтверджує потенційні можливості підприємства з випуску продукції високої якості, яке може бути досягнуто шляхом проведення сертифікації систем менеджменту якості і виробництв.

МС ІСО 9001 встановлює вимоги до системи менеджменту якості, які можуть використовуватися як для внутрішнього застосування організаціями, так і в цілях сертифікації чи укладання контракту. Цей стандарт спрямований на забезпечення результативності системи менеджменту якості при виконанні вимог споживачів.

Структура стандарту МС ІСО 9001 включає наступні розділи.

1. Область застосування. Вимоги до СМЯ. Стандарт охоплює всі стадії життєвого циклу продукції, при необхідності окремі положення стандарту можна виключити (наприклад, для тортових підприємств - стадію виробництва продукції).

2. Нормативні посилання (наприклад, ІСО 9000:2005. Системи менеджменту якості. Основні положення та словник).

3. Терміни та визначення. У цьому стандарті застосовано терміни та визначення, дані в ІСО 9000. У тексті стандарту термін "продукція" може також означати "послугу".

4. Система менеджменту якості. Загальні вимоги до системи, вимоги до документації, використання принципів TQM.

5. Відповідальність керівництва (зобов'язання керівництва, орієнтація на споживача, політика у сфері якості, планування, відповідальність, повноваження та обмін інформацією, аналіз з боку керівництва).

6. Менеджмент ресурсів (забезпечення ресурсами; людські ресурси; інфраструктура, виробниче середовище).

7. Процеси життєвого циклу продукції (планування процесів життєвого циклу продукції, процеси, пов'язані із споживачами, проектування та розроблення, закупівлі, виробництво і обслуговування, управління пристроями для моніторингу та вимірювань).

8. Вимірювання, аналіз та поліпшення (моніторинг і вимірювання, управління невідповідною продукцією, аналіз даних, поліпшення, коригувальні та запобіжні дії).

ІСО 9004:2009 "Менеджмент для забезпечення сталого успіху організації. Підхід до менеджменту якості" представляє керівництво щодо систематичного підходу для досягнення сталого успіху організації на основі постійного поліпшення, вимірюваного за допомогою ступеня задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

ІСО 9004:2009 дозволяє організаціям підвищити якість продукції та послуг з допомогою самооцінки, завдяки чому організація може: виконувати порівняльний аналіз рівня зрілості організації, включаючи принципи керівництва, стратегію, систему менеджменту, ресурси і процеси, визначати сильні і слабкі сторони; виявляти можливості для поліпшень або інновацій. ІСО 9004:2009 доповнює ІСО 9001:2008 (і навпаки), але може використовуватися незалежно від нього. Однак MC ІСО 9004 не призначений для цілей сертифікації і не є керівництвом по впровадженню ІСО 9001:2008. Для зручності користувачів в додатку приведено у відповідність розділів ISO 9004:2009 та ISO 9001:2008.

МС ІСО 9000:2005 містить основні терміни і визначення в області менеджменту якості. На рис. 6.3 представлені поняття, що відносяться до менеджменту і їх взаємозв'язку в трактуванні МС ІСО 9000:2005.

У МС ІСО 9000 введено ряд нових термінів, наприклад "валідація" і "верифікація".

Поняття, що відносяться до менеджменту

Рис. 63. Поняття, що відносяться до менеджменту

Валідація - це підтвердження на основі подання об'єктивних свідчень того, що вимоги, призначені для конкретного використання або застосування виконано. Іншими словами, валідація - це процедура зіставлення того, що задумано зробити, з тим, що необхідно споживачеві для конкретного застосування. Фактично валідація передбачає зіставлення запланованого результату діяльності з поточними вихідними вимогами ("погляд вперед").

Верифікація - це підтвердження на основі подання об'єктивних свідчень того, що встановлені вимоги були виконані. Іншими словами, верифікація - це процедура зіставлення того, що зроблено, з тим, що було задумано (наказано зробити. Фактично верифікація - це зіставлення закопченного результату з вихідними вимогами ("погляд назад").

В основі МС ISO серії 9000 лежать вісім основних принципів TQM.

Впровадження МС ІСО серії 9000 може розглядатися як основа для реалізації TQM на підприємстві, оскільки ці стандарти встановлюють певний мінімум вимог, який має бути дотриманий для забезпечення якості і регулювання відносин між виробником і споживачем.

Модель системи менеджменту якості підприємства, пропонована МС ІСО серії 9000, базується на процесному підході (рис. 6.4).

Принципова відмінність процесного підходу від функціонального полягає в тому, що основна увага звертається не на вертикальні (ієрархічні) зв'язки в організаційній структурі, які традиційно досить добре налагоджені на підприємствах, а на горизонтальні зв'язку, тобто зв'язку між функціональними підрозділами.

Стосовно до системи менеджменту якості процесний підхід передбачає виділення і управління процесами, що функціонують на підприємстві, а також їх взаємодією.

Згідно ІСО 9000:2005, "процес - сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, що перетворюють входи і виходи". Відповідно, входи

Модель системи менеджменту якості, заснована на процесному підході

Рис. 6.4. Модель системи менеджменту якості, заснована на процесному підході

та виходи процесу, визначають його межі, повинні відповідати встановленим вимогам.

Для забезпечення ефективності та керованості процесу необхідно визначити власника і керівника процесу. Власник процесу - посадова особа підприємства, яке несе відповідальність за результативність та ефективність процесу, а також за виділення необхідних ресурсів для планування і ведення процесу. Керівник процесу - посадова особа, яка несе відповідальність за поточне управління процесом з метою досягнення запланованих результатів.

Процеси у системі менеджменту якості поділяються на такі види:

o базові (основні) процеси; їх безпосередній результат - випуск продукції або надання послуг;

o забезпечують (допоміжні) процеси; їх результат - формування необхідних умов для здійснення основних процесів;

o процеси менеджменту; їх результат - підвищення результативності та ефективності базових і забезпечуючих процесів.

Формування системи менеджменту якості па підприємстві передбачає ідентифікацію процесів (виділення процесів), їх розгортання (визначення їх характеристик), документування процесів (їх опис у процедурах або стандартах підприємства), визначення послідовності і взаємодії процесів (складання матриці відповідальності за процесами і ланцюжків взаємозв'язку процесів).

Слід підкреслити, що задоволенню вимог споживачів у даній версії стандартів ІСО приділяється значно більше уваги, що чітко простежується в моделі системи менеджменту якості (див. рис. 6.3).

Слід виділити зовнішні та внутрішні передумови, що стимулюють підприємства до впровадження систем менеджменту якості відповідних МС ІСО серії 9000 (див. рис. 6.5).

Зовнішні передумови впровадження систем менеджменту якості на підприємствах:

o формування державної системи обов'язкового ліцензування окремих видів діяльності, виробництв, продукції і послуг (наприклад, розробка і виробництво озброєння і військової техніки, засобів зв'язку і інших стратегічно важливих видів продукції) залежно від наявності сертифікованої системи менеджменту якості;

o законодавства ряду країн у всіх спірних ситуаціях, пов'язаних з якістю і безпечністю продукції та послуг, вимагають підтвердження відповідності поставляється на ринок продукту сучасному науково-технічному рівню. Наявність сертифікованої системи менеджменту якості може бути визнано таким підтвердженням;

o наявність на підприємстві постачальника сертифікованої системи менеджменту якості дозволяє йому без додаткових фінансових, часових та організаційних витрат подолати ряд встановлюються нетарифні (технічні) бар'єри у торгівлі;

o у ряді країн отримання держзамовлення пов'язується насамперед з наявністю на підприємстві сертифікованої системи менеджменту якості;

o отримання підприємством субпідрядів як від закордонних замовників, так і від російських підприємств, що працюють на експорт, часто також залежить від наявності на підприємстві системи менеджменту якості;

Зовнішні та внутрішні передумови впровадження системи менеджменту якості

Рис. 6.5. Зовнішні та внутрішні передумови впровадження системи менеджменту якості

o проведення тендерів та інших конкурсних форм розміщення замовлень на поставки продукції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку Росії і в багатьох інших країнах в якості умови часто включає вимоги до наявності у постачальника сертифікованої системи менеджменту якості. Наприклад, постачання продукції для паливно-енергетичного комплексу, для підприємств хімічної промисловості та інших галузей здійснюються в Росії з урахуванням наявності системи менеджменту якості у постачальника;

o сертифікація системи менеджменту якості забезпечує підприємству необхідний рівень довіри на ринку і підвищує його ділову репутацію, так як сертифікат на систему менеджменту якості - загальноприйнята гарантія якості. Відповідно, для маловідомого на ринку товаровиробника сертифікат, якщо він виданий відомим органом по сертифікації, - це своєрідне рекомендаційний лист експертної організації, яка вважається визнаним авторитетом у цій галузі;

o можливості страхування, факторингу, кредитування та деякі інші види підтримки фінансовими інститутами угод на поставку продукції і послуг на зовнішній і нерідко на внутрішній ринок вимагають підтвердження стабільності фірми, насамперед в частині ризиків, пов'язаних з якістю та безпекою продукції. Це також певною мірою може бути підтверджено наявністю сертифікованої системи менеджменту якості;

o перспективи створення підприємств з іноземним капіталом все більше залежать від наявності сертифікованої системи менеджменту якості у підприємств-партнерів. Так, на думку потенційних інвесторів, при відсутності системи менеджменту якості пет гарантій спроможності системи менеджменту підприємства в області якості, що, в свою чергу, викликає певні труднощі для можливого виходу на нові ринки збуту.

Внутрішні передумови впровадження систем менеджменту якості на підприємствах:

o один з найважливіших етапів у створенні на підприємстві сучасної системи управління - впровадження системи менеджменту якості, так як значна частина основних функцій управління будь-яким підприємством в тій чи іншій мірі з якістю;

o наявність системи менеджменту якості на підприємстві підвищує якість управління на підприємстві в цілому. Оптимальне поєднання управлінських функцій і обсягу делегованих повноважень, матриці відповідальності та інші інструменти, пропоновані стандартів серії ІСО для систем менеджменту якості, які дозволяють значно поліпшити якість менеджменту в цілому і змінити роль вищого керівництва, зосередивши свою увагу головним чином на стратегічному управлінні;

o функціонування системи менеджменту якості на підприємстві дозволяє попередити претензії та скарги споживачів, так як значно скорочується рівень шлюбу. Конструктивні принципи міжнародних стандартів орієнтують підприємство на формування чіткого механізму запобіжних та коригувальних заходів в області якості продукції;

o система менеджменту якості на підприємстві дозволяє значно скоротити витрати на виправлення браку і, відповідно, знизити собівартість продукції. Так зване приховане виробництво (тобто виправлення браку), яке на багатьох підприємствах становить від 30 до 40% трудовитрат виробництва при впровадженні системи менеджменту якості значно скорочується;

o функціонування системи менеджменту якості передбачає участь усього персоналу в забезпеченні якості на всіх етапах життєвого циклу продукції (від аналізу попиту до технічного обслуговування), що значно підвищує відповідальність за якість праці;

o наявність системи менеджменту якості на підприємстві сприяє зростанню активів підприємств. Нематеріальні активи підприємства можуть зростати за рахунок підвищення вартості торгової марки виробника, стабільно випускає високоякісну продукцію. Фінансові активи відповідно можуть підвищуватися за рахунок капіталізації доходу, викликаної зростанням обороту (зростання ціни високоякісної продукції, освоєння нових ринків збуту тощо). Після сертифікації системи менеджменту якості авторитетним органом із сертифікації нерідко підвищується курс акцій акціонерних компаній.

У митний департамент при міністерстві фінансів Сальвадора система менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001 була впроваджена в 1999 р. з метою удосконалити процеси взаємодії, змінити стан справ і добитися довіри. Результатом стало радикальне оновлення діяльності департаменту. Час реагування на запити споживачів було скорочено з днів до годин, й у результаті - до хвилин. Надалі департамент митного контролю Сальвадора став еталоном для бенчмаркінгу, на який орієнтувалися представники державних структур інших латиноамериканських країн.

В урядових установах Мексики стверджують, що число реєстрації розроблених в державних органах СМЯ, відповідали вимогам стандарту ISO 9001, в період між 1995 і 2001 рр. збільшувалася кожні два роки. Всього було зареєстровано більш ніж 700 відомств СМЯ, середній темп зростання їх числа склав 116%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Система менеджменту якості соціальних послуг
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Економічне управління якістю
Історичні аспекти управління якістю
Системи екологічного менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO серії 14000
Фінансові аспекти управління якістю в міжнародних стандартах ІСО серії 9000
Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів
етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
етап. Проектування системи менеджменту якості.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси