Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів

У міжнародній практиці зміст звітності про грошових потоках регулюється МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів", прийнятим у 1977 р. і пізніше переглянутим. Остання редакція стандарту набула чинності для звітності, що охоплює періоди, що починаються 1 січня 1994 р., з поправками 2008 р. - для звітності по річних періодів, що починаються 1 липня 2009 р. або пізніше.

Для розуміння змісту звіту необхідно розглянути склад грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, визначення грошових потоків, а також класифікацію грошових потоків у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Відповідно до МСФЗ 7:

o грошові кошти - грошові кошти в касі та депозити до запитання;

o потоки грошових коштів - надходження і виплати грошових коштів і еквівалентів грошових коштів.

Еквіваленти грошових коштів являють собою короткострокові високоліквідні інвестиції, легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і піддаються незначному ризику зміни їх вартості. Інакше кажучи, еквіваленти грошових коштів не є інвестиціями в буквальному сенсі слова, як це зазвичай розуміється при формуванні основних засобів або інвестуванні капіталу в діяльність іншої організації. Однак придбання привілейованих акцій, які мають встановлену дату їх погашення, незадовго до дати їх погашення може розглядатися як формування грошових еквівалентів.

Еквіваленти грошових коштів слід розглядати як грошові кошти, призначені для покриття короткострокових грошових зобов'язань. Банківські овердрафти, відшкодовуються за вимогою, становлять невід'ємну частину управління грошовими коштами компанії. У цьому випадку овердрафти включаються до складу грошових коштів та еквівалентів грошових коштів. Характерним для таких угод з банками є те, що залишок за банківським рахунком часто змінюється від позитивного до негативного.

Надходження і платежі як грошові потоки не включають обороти між статтями грошових коштів або еквівалентів грошових коштів, оскільки ці компоненти є частиною управління грошовими коштами організації, а не частиною її операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. Вважається доцільним надлишок грошових коштів (тимчасово вільні грошові кошти) спрямувати на придбання еквівалентів грошових коштів, інакше непрацюючі гроші як неприбуткові активи будуть сприяти втраті доходу.

Організація, що представляє звіт про рух грошових коштів, зобов'язана розкрити зміст облікової політики в частині структури грошових коштів та еквівалентів грошових коштів.

Всі операції, що супроводжуються грошовими потоками, розмежовуються за трьома напрямками - операційна, інвестиційна та фінансова діяльність.

Операційна діяльність - основна, заради якої створювалась організація. Але оскільки грошові потоки однієї і тієї ж операції (наприклад, погашення зобов'язань перед банками) можуть містити грошові потоки, які належать до різних видів діяльності, а деякі операції досить умовно класифікуються (наприклад, різного роду штрафи, соціальні виплати), в першу чергу охарактеризуємо рух грошових коштів з інвестиційної та фінансової діяльності.

Грошові потоки по інвестиційної діяльності зумовлені придбанням і вибуттям довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів.

Приклади вхідних грошових потоків від інвестиційної діяльності:

o надходження від продажу вибулих основних засобів, нематеріальних і інших довгострокових активів у зв'язку з їх продажем;

o погашення довгострокових фінансових вкладень (наприклад, довгострокових облігацій);

o грошові кошти від продажу акцій і облігацій, раніше придбаних в порядку інвестування власного капіталу в довгострокові фінансові вкладення;

o надання грошових коштів у позику іншим компаніям на термін більше року;

o надходження доходу в грошовій формі від довгострокових фінансових інвестицій (дивіденди по акціях інших компаній, відсотки за облігаціями та довгостроковими позиками).

Приклади вихідних грошових потоків від інвестиційної діяльності:

o придбання основних засобів, нематеріальних і інших довгострокових активів (виплати, пов'язані з капіталізованими витратами на розроблення та з самостійно виробленими основними засобами);

o формування довгострокових фінансових вкладень (придбання акцій та облігацій інших компаній, інвестування капіталу в грошовій формі в створення дочірньої компанії, надання довгострокових позик у грошовій формі іншим компаніям);

o формування короткострокових фінансових вкладень, які не є грошовими еквівалентами.

До грошовими потоками по інвестиційній діяльності також відносяться грошові виплати і надходження за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та угодами своп, за винятком випадків, коли контракти укладені в комерційних або торгових цілях (і відносяться до операційної діяльності) або виплати класифікуються як фінансова діяльність.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі власного капіталу і позикових коштів організації. Можливості досягнення стратегічних цілей і безперебійне рішення задач операційної діяльності залежать від своєчасного фінансування, яке можна одержати різними способами на фінансовому ринку: розміщення серед інвесторів акцій та довгострокових облігацій, отримання банківських кредитів, що збільшить власний капітал і довгострокові зобов'язання компанії, змінить структуру її постійного капіталу. Ці операції по залученню фінансування згодом призведуть до відтоку грошових коштів.

Приклади вхідних грошових потоків від фінансової діяльності:

o грошові надходження від розміщення акцій;

o грошові надходження від випуску боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, закладних та інших коротко - або довгострокових запозичень.

Приклади вихідних грошових потоків по фінансовій діяльності:

o виплата дивідендів по акціях;

o погашення довго - та короткострокових банківських кредитів (основної суми);

o платежі у зв'язку з погашенням (викупом) облігацій та інших боргових цінних паперів;

o грошові виплати орендаря для зменшення непогашеної заборгованості по фінансовій оренді.

Значна частина інвестиційної і фінансової діяльності не має безпосереднього впливу на поточні потоки грошових коштів, але при цьому впливає на структуру капіталу та активів підприємства. Інвестиційні та фінансові операції, які не потребують використання грошових коштів або еквівалентів грошових коштів, виключаються зі звіту про рух грошових коштів, так як вони повинні розкриватися в інших формах фінансової звітності таким чином, щоб забезпечити всю необхідну інформацію про такий інвестиційної та фінансової діяльності.

Приклади негрошових операцій:

o придбання активів шляхом безпосереднього прийняття відповідних зобов'язань або шляхом фінансової оренди;

o придбання підприємства шляхом випуску пайових інструментів;

o конвертація боргових зобов'язань в капітал.

Під операційною діяльністю розуміється основна, приносить дохід діяльність підприємства та інша діяльність, відмінна від інвестиційної та фінансової.

МСФЗ 7 рекомендує подавати відомості про рух грошових коштів від операційної діяльності, використовуючи:

- прямий метод, при якому розкривається інформація про основні види валових грошових надходжень і виплат, або

- непрямий метод, при якому прибуток або збиток коригується з урахуванням результатів операцій негрошового характеру, будь-яких відкладених або нарахованих минулих або майбутніх грошових надходжень або виплат, що виникають в ході операційної діяльності, а також статей доходів або витрат, пов'язаних з надходженням або виплатою грошових коштів в рамках інвестиційної або фінансової діяльності. При цьому заохочується використання прямого методу подання руху грошових коштів від операційної діяльності, оскільки він забезпечує інформацію, корисну для оцінки майбутніх потоків грошових коштів, яка недоступна в разі використання непрямого методу.

При використанні прямого методу інформація про основні види валових грошових надходжень і валових грошових виплат може бути отримана:

o з облікових записів організації (основний прямий метод);

o шляхом коригування продажу, собівартості продажів (процентних та інших аналогічних доходів) та інших статей звіту про сукупні прибутки з урахуванням зміни у запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності протягом періоду, інших негрошових статей та інших статей, які ведуть до виникнення потоків грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяльності (похідний прямий метод).

Основні вхідні та вихідні грошові потоки по операційній діяльності в звіті, складеному прямим методом, обумовлені:

погашенням дебіторської заборгованості та отриманням авансів від покупців;

- погашенням кредиторської заборгованості та видачею авансів постачальникам сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, товарів для перепродажу, виробничих послуг, безпосередньо необхідних для ведення операційної діяльності, тобто виробництва і продажу продукції, товарів, виконання робіт і надання послуг;

- внесенням плати за орендоване майно, що використовується в операційній діяльності;

- виплатами заробітної плати працівникам і виплатами від імені працівників;

o сплатою податку на прибуток, а також поверненням податку на прибуток (якщо надходження і виплати не можуть бути безпосередньо співвіднесені з фінансовою або інвестиційною діяльністю);

- виконанням зобов'язань по соціальному і медичному страхуванню;

- надходженнями і виплатами страхової компанії за страховими преміями, вимогам, ануїтету та іншим страховим винагород. Грошові потоки операційної діяльності обумовлені рухом оборотного капіталу, і, як правило, є результатом операцій, що формують прибуток (збиток) від продажів. Поряд з цим можуть мати місце господарські операції і факти господарського життя, які породжують певні види інших доходів і витрат і відображаються у звіті про прибутки та збитки у відповідності з методом нарахування:

o надходження орендної плати (коли оренда не є метою діяльності організації, в іншому випадку це є надходженнями від операційної діяльності);

o надходження від продажу майна, що належить до оборотних активів, - надлишків сировини, палива тощо, але не готової продукції;

o штрафи, пені, неустойки, отримані від контрагентів у зв'язку з порушенням умов господарських договорів;

o штрафи, пені, неустойки, сплачені контрагентам у зв'язку з порушенням умов господарських договорів;

o штрафи, пені у зв'язку з порушенням податкового законодавства;

o платежі за видатками соціального характеру.

Розглянемо порядок відображення в звіті відсотків і дивідендів. Надходження і виплати грошових коштів, що виникають у зв'язку з отриманням і виплатою відсотків і дивідендів, повинні розкриватися окремо. Кожне таке надходження (виплату) класифікується послідовно з періоду в період як рух грошових коштів від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Відповідно до МСФЗ 7 загальна сума відсотків, виплачених протягом періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того, визнана вона як витрати в звіті про прибутки і збитки або капіталізована у відповідності з допустимим альтернативним порядком обліку, передбачених МСФЗ 23 "Витрати на позики".

Виплачені дивіденди можуть класифікуватися як:

o рух грошових коштів від фінансової діяльності, так як вони є витратами на залучення фінансових ресурсів;

o компонент руху грошових коштів від операційної діяльності, щоб користувачі могли легше оцінити здатність підприємства виплачувати дивіденди з потоків грошових коштів від операційної діяльності.

У звіті про рух грошових коштів відображаються основні види валових грошових надходжень і валових грошових виплат окремо. Відповідно до МСФЗ 7 виняток складають наступні види грошових потоків, що відображаються на нетто-основі:

o грошові надходження та виплати від імені клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність підприємства, тобто:

- прийняття та виплата вкладів до запитання банку;

- кошти клієнтів інвестиційної компанії;

- орендна плата, зібрана від імені власників нерухомості і передається їм;

o грошові надходження і виплати за статтями, що характеризується швидким обігом, великими сумами і короткими строками погашення, а саме авансові платежі та виплати, пов'язані:

- до основним сумам заборгованості власників кредитних карток;

- придбання та продажу інвестицій;

- іншим короткострокових позиках (наприклад, зі строком погашення до трьох місяців).

Таким чином, аналіз статей, що включаються в звіт про рух грошових коштів, показує, що в нормальних умовах операційна діяльність генерує найбільший грошовий потік, пов'язаний з продажем продукції, товарів, виконанням робіт, наданням послуг, який спрямовується на фінансування поточних потреб операційної діяльності в наступному циклі і покриття платежів по інвестиційної діяльності. Недолік фінансування відшкодовується фінансової діяльністю організації.

Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції організації забезпечують надходження грошових коштів, достатніх для погашення позик, збереження операційних можливостей, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без звернення до зовнішніх джерел фінансування.

Розкриття інформації про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності у відокремленому розділі дозволяє побачити, які витрати були зроблені з метою придбання ресурсів, призначених для генерування майбутніх прибутків та потоків грошових коштів.

Окреме розкриття інформації про рух грошових коштів від фінансової діяльності допомагає прогнозувати майбутній відтік грошових коштів у зв'язку з мали місце залученням зовнішніх фінансових ресурсів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків
АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Формування та класифікація грошових потоків
Методи формування звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів
Зміст звіту про рух грошових коштів
МСФО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"
Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси