Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічне забезпечення логістики. Система показників оцінки ефективності логістики

Всі суб'єкти господарської діяльності у взаємозв'язку становлять єдиний економічний простір, де на кожному підприємстві виробничі фактори взаємодіють один з одним і забезпечують випуск товарів і послуг. При цьому в будь-якому випадку підприємство функціонує в умовах обмежених ресурсів, в чому власне і полягає економічна постановка питання. В відповідності з економічними законами воно може діяти так, щоб:

- максимізувати свої результати (тобто при заданому обсязі виробничих ресурсів, прагнути до найбільшого випуску продукції);

- мінімізувати витрату виробничих ресурсів при певному обсязі випуску продукції;

- оптимізувати результати (тобто витрати і результати повинні знаходитися в певному оптимальному поєднанні).

Перебуваючи у складі економічної системи більш високого порядку, підприємства, що виробляють продукцію, не можуть обійтися без взаємодії з іншими організаціями, які становлять інфраструктуру ринку. Економічні та організаційні зв'язки підприємств-виробників товарів і послуг дають можливість здійснити обмінні процеси і довести виготовлену продукцію до споживача. У цій сфері весь хід економічного розвитку затребував логістику, здатну забезпечити високу якість поставок, спеціалізуючись на обмінних потоках ресурсів і готової продукції.

Власне економічна специфіка логістики як функціонального менеджменту, а пізніше і самостійного виду підприємницької діяльності виявилася закладеної в ринкові відносини ще маркетингової підприємницької парадигми, пов'язаної зі зміною головного принципу організації ринку. Мається на увазі перехід від ринку продавця до ринку покупця, що викликав до життя витягує принцип організації товароруху.

Пріоритетними напрямами у вирішенні економічних проблем логістики в даний час стає високий рівень можливості пристосування суб'єктів господарювання до інтересам споживачів і кон'юнктури ринку, ніж логістика і є головним інструментом.

Умовою ефективності стратегії і тактики логістики стає організація гармонійного виробництва і збуту, інтеграція логістичної діяльності в основних сферах відтворення (виробництво, постачання, розподіл) з метою оптимізації ресурсів при організації бізнесу і реалізації корпоративної стратегії.

Відмінною рисою економіки логістики служить не тільки її орієнтація на фірму як основна ланка економіки, але і здатність стати засобом організації ресурсозберігаючого алгоритму підприємницької діяльності.

На думку Н. К. Мойсеєвої, фактори, що визначають специфіку економічного забезпечення логістики, полягають у наступному [59]:

- логістика - складова обмінних процесів, вона необхідна і економічно виправдана у високо розвинутій ринковій економіці, де товарність досягла свого найвищого рівня;

- предметом економічних основ логістики служать економічні відносини, що виникають в економічному просторі логістики, що передбачають взаємодію у відповідності зі структурою економіки і просторовою організацією господарських одиниць;

- міждисциплінарний характер економіки логістики передбачає взаємозалежне розгляд загальних положень економічної теорії, так і її спеціальних додатків, а також і об'єднаний аналіз положень макро-, мікро - та регіональної економіки;

- економічні особливості логістичних систем вимагають не тільки обліку приватних економічних ефектів їх елементів, але і розгляд синергетичного ефекту їх взаємодії (від локальних оцінок господарських систем до інтегрованих показників);

- економічні механізми пристосування логістичних систем до умов гострої конкуренції поряд з мінімізацією витрат орієнтовані на оптимальне поєднання витрат основного та оборотного капіталу в рамках ринкової стратегії і забезпечуваного нею прибутку;

- економічні основи логістики базуються па обліку різнохарактерних чинників регулювання витрат по всьому ланцюжку цінностей - від закупівель до реалізації виходячи з динаміки попиту; динамічний аспект економічних процесів є переважаючим в логістиці;

- основу економічного простору логістики, що охоплює різні форми організації господарств і типи просторових структур, становить економічний відстань, що визначається транспортними і трансакційними витратами, а не тільки складськими витратами, витратами на створення і дислокацію запасів і т. д.;

- якість економічного логістичного простору визначається щільністю і зв'язаністю (інтенсивністю економічних зв'язків між частинами цього простору і умовами мобільності товарів, послуг, капіталу);

- економічні характеристики логістичних систем залежать від економічних інновацій в її елементах і їх взаємозв'язків у відповідності з теорією дифузії і регіонального життєвого циклу, а також теорії полюсів зростання і осей розвитку;

- економіка логістики як складова сервісної економіки враховує витрати ринкових трансакцій і тим самим набуває риси комунікаційної економіки;

- кожен розділ економіки логістики має специфіку, що визначається природою логістичних систем (просторовим і комунікаційним компонентами), синергетичним ефектом (результатом інтеграції), глобалізацією та впливом розвитку інформаційних технологій.

Сукупність вищезазначених чинників формує необхідність оптимізувати не окремі складові, а загальні витрати в логістичних системах, які включають суму операційних логістичних витрат (витрати на транспортування, складування, вантажопереробку тощо), трансакційні та інші управлінські витрати, витрати на страхування логістичних ризиків і потенційних збитків (потенційна втрачений прибуток) від неадекватних логістичних рішень, витрат на іммобілізацію коштів у запасах.

Логістика як наука і як сфера професійної діяльності в силу своєї конкретної спрямованості не може не мати чітких критеріальних вимірів, які знаходять відображення в певних показниках. Безумовно, беручи до уваги різноманіття технологій в логістиці, можна навести надзвичайно велика кількість показників, які так чи інакше мають відношення до логістики. Завдання оптимізації кількості та змісту логістичних показників традиційна: для повноти інформації потрібно можлива максимізація показників, а для зручності роботи з ними - їх мінімізація.

В якості основних логістичних показників найчастіше називають наступні:

- частота оборотності усіх запасів, яку визначають як відношення товарообороту до обсягу складських запасів;

- загальні витрати на матеріально-технічне забезпечення, що припадають на одиницю товарообігу;

- ступінь готовності постачальника (у відсотках), що розраховується як частка від ділення обсягу задоволених потреб у зазначений термін, на загальний обсяг потреб;

- витрати па логістику (у відсотках від загальних витрат);

- період обороту матеріальних ресурсів для окремих складів(добу);

- витрати на відправлену одиницю продукції;

- витрати на тонно-кілометр вантажів, що перевозяться;

- завантаження складу та парку транспортних засобів;

- ступінь ризику, пов'язана з утриманням запасів.

Зазначимо також показники поставок, ритмічності і роботи складу, доповнюють перелічені в частині оцінки окремих сторін логістичного процесу.

Показники поставок (producer goods delivery indices) характеризують обсяг, структуру, ритмічність поставок. Виконання зобов'язань за фізичним обсягом поставок розраховують шляхом зіставлення обсягу фактично поставленої в рахунок договірних зобов'язань продукції з її обсягом, передбаченим у договорах поставки. Виконання зобов'язань за асортиментом поставленої продукції визначають шляхом зіставлення фактичного обсягу поставленої продукції і передбаченого в договорах асортименту.

Показники ритмічності (variability indices) - показники, що характеризують відношення суми фактично виробленої продукції в межах планового завдання за кожен відрізок часу досліджуваного періоду до загального обсягу завдання в цілому.

Показники роботи складу (warehousing indices) - техніко-економічні показники, використовувані для комплексного аналізу різних напрямків роботи складів (докладніше див. параграф 5.2). Система цих показників може бути представлена трьома укрупненими групами:

1) показники інтенсивності роботи складів (вантажообіг, питома вантажообіг, коефіцієнт нерівномірності завантаження, сумарна робота складу, інтенсивність проходження вантажів);

2) показники ефективності використання складських площ (місткість, корисна площа, коефіцієнт використання, грузонапряженность складу);

3) показники рівня схоронності вантажів і фінансові показники (кількість випадків не схоронності вантажів, витрати складів, собівартість зберігання, доходи, продуктивність праці працівників складу).

Ефективність застосування логістики оцінюється не стільки її конкретними показниками та тенденцій їх зміни, скільки її впливом на зміну економічних і фінансових результатів діяльності фірми: збільшення розміру прибутку, підвищення продуктивності праці і т. д.

Якщо ж необхідно оцінити саму технологію логістики, якість логістики як системи фізичного розподілу, то про це доцільніше судити за наступними показниками:

- швидкість доставки;

- надійність термінів поставки;

- здатність системи до негайному задоволенню попиту.

Як дорога функція логістика впливає на загальні фінансові показники організації, в першу чергу на її активи (return on assets, або ROA).

Прибутковість на активи визначається як прибуток, отримана організацією до виплати податку, поділена на вартість використовуваних активів.

Отриманий показник свідчить, наскільки ефективно використовуються наявні ресурси, і в цілому, чим вище показник ROA, тим краще результати діяльності організації. Активи зазвичай поділяються на оборотні кошти (готівка, рахунки до отримання, запаси тощо) і довготривалі (власність, будівлі, устаткування тощо). Вдосконалення матеріального потоку призводить до скорочення запасів. Це безпосередньо зменшує оборотні активи, хоча можна стверджувати, що це також знижує довгострокові активи і підвищує прибуток. В узагальненому вигляді ця ситуація представлена на рис. 10.1.

Вплив логістики на прибутковість активів фірми (return on assets)

Рис. 10.1. Вплив логістики на прибутковість активів фірми (return on assets)

Оборотні засоби. Більш ефективна логістика скорочує оборотні активи зниженням рівнів запасів. Зниження інвестицій у запаси також може вивільнити грошові кошти, які в цьому випадку можуть бути використані більш продуктивно, і знизити потребу у запозиченнях.

Довгострокові активи. До довгострокових активів відносяться власність, будівлі та обладнання. Логістика широко використовує ці ресурси (склади, парки рухомого складу, обладнання для вантажопереробки матеріалів, а також інші споруди, необхідні для переміщення матеріалів через ланцюг поставок), які складають значну частку довгострокових активів.

Продажу. Випускаючи більш привабливий продукт або забезпечуючи його наявність і більш зручне отримання, логістика може підвищити обсяг продажів і забезпечити більш високу ринкову частку.

Маржа прибутку. Більш ефективна логістика забезпечує більш низькі операційні витрати, що, в свою чергу, призводить до більш високої маржі прибутку.

Ціна. Логістика може підвищити сприйману цінність продуктів: можливо, забезпечуючи їх більш зручне отримання, прискорюючи доставку замовлення або скорочуючи час його виконання. Більш привабливі види продукції дозволяють встановлювати на неї націнку.

Як видно, перші два пункти працюють на зниження необхідних активів, а три останніх - на збільшення прибутку. Все це в сукупності призводить до збільшення показника і відповідно впливає на інші параметри діяльності, такі як ціна акцій, прибутковість на інвестиції, позики і т. д.

Для логістики характерна складна комбінація високої значимості і великих витрат. Вона впливає на ступінь задоволення споживачів, сприйману цінність продукту, операційні витрати, прибуток, а також на всі інші показники, що свідчать про діяльність організації. Таким чином, узагальнюючи значимість логістики, можна стверджувати, що вона:

- важлива, оскільки всі організації, навіть ті, які пропонують нематеріальні послуги, в значній мірі залежать від переміщення матеріалів;

- вимагає великих витрат, причому витрати на ніс часто становлять більшу частку загального обороту;

- безпосередньо впливає на прибуток і на інші показники організаційної діяльності;

- має стратегічне значення, оскільки рішення по логістиці мають довгостроковий вплив на основні характеристики;

- виступає в якості сполучного ланки з постачальниками, розвиваючи з ними взаємовигідні і довгострокові взаємини;

- пов'язує замовників з споживачами, вносячи свій внесок у ступінь задоволення споживачів, підвищення одержуваної ними цінності;

- чинить значний вплив на час виконання замовлень, надійність і інші параметри обслуговування споживачів;

- визначає оптимальні розміри елементів інфраструктури та місця їх розміщення;

- бере участь у формуванні корпоративного іміджу компанії при широкому розміщенні реклами, в тому числі на транспортних засобах;

- може супроводжуватися ризиком, оскільки пов'язана з питаннями забезпечення безпеки, збереження здоров'я та екології;

- забороняє виконання деяких операцій, таких як переміщення негабаритних вантажів або небезпечних товарів;

- може стимулювати розвиток бізнесу інших організацій - постачальників або посередників, що пропонують спеціалізовані послуги.

Кожна організація створює продукти для задоволення попиту споживачів. Для операцій, в ході яких ці продукти виготовляються, потрібен ефективний і продуктивний матеріальний потік. В даному випадку під матеріалами розуміються всі товари і послуги, необхідні для створення зазначених продуктів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз та оцінка ефективності проектів: методи і система показників
Оцінка ефективності управління персоналом
Оцінка економічної ефективності проектів вдосконалення системи управління персоналом
Показники ефективності
Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень та методи їх аналізу
Система універсальних показником для оцінки ефективності проекту
Показники оцінки ефективності бізнесу
Оцінка ефективності керованих систем
Інтегральні показники оцінки ефективності державного управління
Система оцінки ефективності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси