Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз необоротних активів

До позаоборотних відносяться активи, термін обігу яких перевищує 12 місяців (або тривалість нормального операційного циклу).

Склад необоротних активів:

o нематеріальні активи;

o результати досліджень і розробок;

o основні засоби;

o прибуткові вкладення в матеріальні цінності;

o фінансові вкладення;

o відстрочені податкові активи;

o інші необоротні активи.

Проведемо аналіз складу і структури позаоборотних активів на основі даних, наведених в табл. 3.12.

Аналіз даних табл. 3.12 показує, що найбільшу частку в довгострокових активах компанії складають інвестиції в реальні активи (основні засоби, незавершене будівництво та аванси, видані під необоротні активи), а також довгострокові фінансові вкладення, частка яких перевищує 50%. Наявність високої частки інвестицій у вигляді фінансових вкладень робить необхідним подальший аналіз їх складу.

Таблиця 3.12. Склад і структура необоротних активів

Склад і структура необоротних активів

Аналіз нематеріальних активів

Стаття бухгалтерського балансу "Нематеріальні активи" відображає інформацію про вкладення в нематеріальні об'єкти, що використовуються протягом довгострокового періоду (понад 12 місяців).

Згідно ПБО 14-2007 "Облік нематеріальних активів" : для відображення в балансі об'єкта як нематеріального активу (далі - НМА) необхідно одноразове виконання наступних умов:

o об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому. Зокрема, об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації або в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації;

o організація має право на отримання економічних вигід, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому. Крім того, є обмеження доступу інших осіб до таких економічним вигодам. Іншими словами, організація повинна контролювати економічні вигоди відданого об'єкта НМА;

o існує можливість виділення або відділення об'єкта від інших активів;

o об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

o організація не передбачає продаж об'єкта протягом 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

o фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;

o відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

З урахуванням виконання даних умов до НМА відносяться, наприклад, твори науки, літератури і мистецтва, програми для електронних обчислювальних машин, винаходи, корисні моделі, селекційні досягнення, секрети виробництва (ноу-хау), товарні знаки і знаки обслуговування.

У складі НМА враховується також ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини).

У той же час НМА не є витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати), а також інтелектуальні і ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них.

НМА приймаються до обліку в сумі фактичних витрат на їх придбання або створення і витрат з доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Основні завдання аналізу НМА:

o аналіз складу і структури;

o аналіз руху;

o оцінка джерел фінансування;

o аналіз ефективності використання.

Джерелами інформації при аналізі є: бухгалтерський баланс, додаток до бухгалтерського балансу (розділ 4 "Нематеріальні активи"), пояснювальна записка, яка розкриває інформацію про способи нарахування амортизації, обґрунтування строку корисного використання, порядку списання.

Згідно ПБО 14-2007 організація може використовувати один з трьох способів погашення вартості НМА (амортизації):

1) лінійний - виходячи з норм, обчислених організацією на основі строку їх корисного використання;

2) пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг);

3) зменшуваного залишку.

Враховуючи значну вартість окремих видів НМА, дуже важливо з'ясувати, які обрані методи їх амортизації, та, використовуючи дані пояснень до балансу, оцінити величину нарахованої амортизації. Так, вибір методу зменшуваного залишку спричинить за собою збільшення поточних витрат організації в перші роки експлуатації (використання), що в свою чергу може вплинути на динаміку показників прибутку і рентабельності.

Таким чином, необхідно пам'ятати, що амортизаційна політика по відношенню до НМА є важливим фактором для оцінки витрат організації та аналізу її фінансових потоків.

По НМА з невизначеним строком використання амортизація не нараховується. Також не нараховується амортизація по НМА некомерційних організацій.

Спосіб визначення амортизації НМА щорічно перевіряється організацією на предмет необхідності його уточнення. Якщо оцінка очікуваних економічних вигод від використання НМА істотно змінилася, спосіб визначення амортизації такого активу також повинен бути змінений. Виниклі в зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерській звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

На величину НМА у балансі і витрати організації впливає термін їх корисного використання.

Строк корисного використання об'єктів НМЛ визначається організацією самостійно, виходячи:

- з терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності і періоду контролю над активом;

- очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).

Для окремих груп НМА термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті їх використання.

Організація зобов'язана щорічно перевіряти термін корисного використання НМА на необхідність його уточнення. У разі істотної зміни тривалості періоду, протягом якого організація передбачає використовувати актив, строк його корисного використання підлягає уточненню. Виниклі в зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерській звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Щодо НМА з невизначеним строком корисного використання організація щорічно повинна розглядати наявність факторів, які свідчать про неможливість надійно визначити строк корисного використання даного активу. При припиненні існування таких факторів організація визначає строк корисного використання даного НМА та спосіб його амортизації. Виниклі в зв'язку з цим коригування відображаються в бухгалтерській звітності на початок звітного року як зміни в оціночних значеннях.

Ділова репутація організації - це різниця між купівельною ціною організації як придбаного майнового комплексу в цілому і вартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов'язань.

Позитивну ділову репутацію організації слід розглядати як надбавку до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод, і враховувати в якості окремого інвентарного об'єкта.

Згідно ПБО 14-2007 придбана ділова репутація амортизується протягом 20 років (але не більше терміну діяльності організації).

Негативну ділову репутацію організації розглядають як знижку з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю факторів наявності стабільних покупців, репутації якості, навиків маркетингу та збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу і т. п. Негативна ділова репутація в повній сумі відноситься на фінансові результати організації в якості інших доходів.

Згідно МСФЗ ділова репутація (goodwill) визначається як перевищення ціни, що сплачується покупцем за придбану компанію понад її справедливої вартості, що дорівнює вартості чистих активів компанії. З 1 квітня 2004 р. порядок відображення у фінансовій звітності ділової репутації визначається вимогами МСФЗ 3 (IFRS 3). Важливою відмінністю даного стандарту є вимога про проведення щорічної переоцінки ділової репутації замість її лінійної амортизації. Крім того, організація повинна щорічно тестувати ділову репутацію на знецінення.

Для аналізу інформації про склад, структуру та рух НМА використовуємо дані табл. 3.13. Для її складання використані дані пояснювальної інформації ВАТ "НЛМК" за звітний рік. Оцінка дана за первісною вартістю. Як бачимо, в аналізованому періоді відбулося скорочення вкладень в НМА. У складі НМА переважають об'єкти інтелектуальної власності на програми для ЕОМ і бази даних, а також на винахід, промисловий зразок, корисну модель.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інші необоротні активи
Аудиторська перевірка обліку необоротніх активів
Аналіз оборотних активів
Аналіз нематеріальних активів
Аналіз оборотності активів
Нематеріальні активи як складова основних фондів організації, підприємства
Аналіз нематеріальних активів
Перевірка повноти розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності аудируемого особи
Перевірка правильності і своєчасності відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів
Облік надходження та наявності нематеріальних активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси