Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВВЕДЕННЯ

Комерційне підприємництво характеризується тим, що певну роль у ньому відіграють товарно-грошові, торговельно-обмінні операції. Комерція являє собою процес організаційно-технічного і соціально-економічного взаємодії суб'єктів ринку з приводу розподілу і організації обміну товарно-матеріальних цінностей та послуг на еквівалентній основі. Комерція - самостійна підприємницька діяльність на ринку в умовах товарно-грошового обміну, детермінованого пропорцій між попитом і пропозицією товарів і послуг та регульованого державою за допомогою економічних важелів.

Комерція як підприємницька діяльність може існувати лише при наявності прибутку, яка утворюється внаслідок збільшення первісної вартості товару, що обґрунтовано такими діями комерсанта, як здійснення процесу закупівлі товару, прийняття на себе фінансового ризику за поміщений в товар капітал, здійснення зберігання, продажу споживачеві у зручний для нього час, в потрібному асортименті, належної якості і в необхідній кількості, забезпечення кредитування товарополучателей.

Комерція як форма товарного обігу засобів виробництва затребувана необхідністю задоволення платоспроможної потреби товаровиробників на ринку; для неї характерні вільна реалізація товарно-матеріальних цінностей, можливість вибору споживачами постачальників, розрахунки на основі ринкових цін.

Комерція як економічна структура являє собою сукупність фірм, підприємств, які купують, зберігають товари переважно великими партіями і перепродують їх виробничим споживачам, роздрібної торгівлі, кінцевим споживачам, надаючи при цьому супутні послуги.

Таких положень ми дотримуємося, коли виділяємо комерційну логістику із загального масиву логістик за ознакою галузевої класифікації підприємницької діяльності. З економічної суті слід функціональне наповнення комерційної логістики. Комерційна фірма є одночасно покупцем і постачальником товару; в процесі комерційної діяльності змінюються правомочності власності на товар (володіння, користування, розпорядження). З точки зору ресурсного аспекту наповнення комерційної логістики досить різноманітно: транспортна, складська, інформаційна та інші види логістики. Всі ці складові не тільки присутні в комерційній логістиці, але і внаслідок великого різноманіття господарських зв'язків, а отже, і широкого вибору потенційних логістичних каналів вимагають глибокого опрацювання як на рівні дослідження операцій, так і на рівні прийняття управлінських рішень.

Хоча загальна схема комерції багато в чому аналогічна схемі виробничо-підприємницької діяльності, їй притаманні і серйозні відмінності: відсутня необхідність забезпечення виробничими ресурсами, пов'язаними з випуском продукції; придбані комерсантом матеріальні ресурси купуються їм у вигляді готового товару, що потім реалізується споживачу. Ці особливості роблять серйозний вплив на специфіку логістики даного виду підприємництва, що отримала вже сталий найменування "комерційна логістика".

Комерційна логістика - широка та змістовна категорія. При необхідності окремі її елементи можуть складатися в торговельну логістику, в якій найбільш чітко позначаться такі специфічні функції торгівлі, як напрямок товарного потоку від виробника до споживача; зберігання запасів, необхідних для своєчасного забезпечення поставок покупцям при змінному попиті; накладання тимчасового розриву між виробництвом і споживанням.

Важливе місце в сфері комерції займають товарні біржі - спеціалізовані недержавні установи для проведення торгових операцій по укладанню угод про великомасштабну купівлі-продажу матеріально-речових товарів масового попиту, що продаються за стандартами і зразками. Основним предметом угод на товарній біржі є представлені на ній товари і контракти на купівлю-продаж товарів. Такі функції товарних бірж, як впорядкування торгівлі товарами, надання посередницьких послуг при укладанні угод, регулювання процесу торгу між продавцями і покупцями товару, інформування про ціни на біржові товари, що у перспективі можуть затребувати виділення з комерційної логістики в самостійну науку і сферу діяльності біржової логістики.

Логістика охоплює всі стадії руху товару з метою оптимального задоволення вимог споживачів, вивчає і системно реалізує їх на практиці. Основною причиною затребуваності логістики сучасною економікою є те, що з її практичним застосуванням у сфері товароруху були знайдені резерви, компенсують витрати на задоволення постійно зростаючих запитів споживачів. Вони відшкодовуються за рахунок оптимального розміщення складів, оптимальної величини партії поставки продукції, впровадження нових технологій складування та вантажно-розвантажувальних робіт у процесі обслуговування споживачів.

Найбільш поширеним є підхід до комерційної логістики як науково-практичного напрямку, що полягає в ефективному управлінні материалопотоками в сферах виробництва і обігу; як до системи, що забезпечує транспортно-складські процеси, і як до системи забезпечення торгово-закупівельної діяльності. Організаційні форми та економічні методи логістичного управління рухом товарів, методи і засоби його інформаційного та кадрового забезпечення, технічні засоби управління покликані максимально скоротити сукупні витрати на всіх стадіях пересування і збереження товарів.

Логістичне управління значною мірою впливає на систему фінансово-економічного та правового забезпечення ринкових відносин. І навпаки, виникають нові вимоги до комунікаційного забезпечення суб'єктів відносин, до ринку транспортних послуг, організації і функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб в посередницьких організаціях і на підприємствах. При цьому комплексно розглядаються, вибираються економічні способи доставки вантажів, застосовуються прогресивні комерційно-правові акти, тарифи та перевізна документація.

Основна мета комерційної логістики полягає в адаптації до запитів споживача, що означає гарантію швидкого виконання їх замовлень і точне дотримання умов поставки. Ця мета конкретизується в наступних завданнях:

o гарантія оптимальної системи організації потоків матеріалів, вантажів і товарів, що забезпечує надійність постачання при мінімальних витратах і максимальному використанні існуючих потужностей;

o створення системи контролю, вскрывающей неоптимізованих процеси і формує нові цілі підприємства на основі актуальних порівнянь доходів і витрат;

o формування функціональної узгодженої організаційної структури підприємства.

Комерційна логістика являє матеріально-технічне забезпечення, транспорт, виробництво, збут, складування єдиним безперервним процесом і вважає недоцільним їх розмежування (в аспекті організації процесу товароруху) на відокремлені стадії суспільного виробництва. Суть логістичної концепції - розробка і впровадження таких систем синхронного управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, які ґрунтуються на логістичних принципах і методах. Реалізація логістичної концепції повинна вести до наступних результатів: скорочення виробничого циклу та термінів виконання замовлень, зменшення запасів матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції, неухильного дотримання договірних зобов'язань, посилення значимості інноваційних процесів та їх впливу на зростання конкурентоспроможності.

Все вищевикладене і зумовило структуру даного підручника. У 1995 р. було видано навчальний посібник з аналогічною назвою; на той час це було перше навчальний посібник в Російській Федерації на задану тему. Даний підручник має інші завдання і будується на інших принципах. У ньому немає можливості (та й потреби) детально викладати теорію логістики як такої. Більш детальну інформацію можна дізнатися з наших фундаментальних робіт. В даному підручнику особливу увагу приділяється власне комерційних аспектів, у зв'язку з чим докладно розглянуті логістика закупівель та логістика оптових продажів. Підручник є першим серед подібних, підготовлених у відповідності з вимогами освітніх стандартів третього покоління.

У підручнику комерційна логістика розглядається як функціональна область інтегрованих логістичних систем і ланцюгів поставок, показаний механізм взаємодії таких функціональних областей, як логістика постачання, виробництва та розподілу. Представлена детальна характеристика комерційної діяльності у контексті актуальних алгоритмів логістики. Значне місце відводиться розгляду програмних продуктів вітчизняних і зарубіжних виробників.

Підручник розроблений з урахуванням вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВІО) за напрямом підготовки 100700 "Торгова справа" (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 22 грудня 2009 року № 787.

Виходячи з характеристики професійної діяльності бакалаврів за напрямом підготовки 100700 "Торговое дело", наведеною у вищевказаному ФГОС ВПО, область професійної діяльності бакалаврів включає ряд видів діяльності, що мають безпосереднє відношення до тематики нашого підручника: організацію, управління і проектування процесів в області комерційної діяльності, логістики в торгівлі матеріально-технічного постачання і збуту, торгово-посередницької діяльності.

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є товари споживчого та виробничого призначення, послуги з торговельного, логістичному та рекламного обслуговування покупців, комерційні, торгово-технологічні, маркетингові, логістичні процеси, які виявляються і формуються потреби, матеріальні потоки, логістичні ланцюги і системи. Все це отримало адекватне відображення в нашому підручнику.

Логістична професійна діяльність, поряд з торгово-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектної, передбачається в ФГОС ВПО як сфери навчання для бакалаврів за напрямом підготовки 100700 "Торговое дело".

Визначимо наступні професійні задачі у відповідності з видами професійної діяльності бакалаврів за напрямом підготовки 100700 "Торговое дело", розглянуті в даному підручнику:

o торгово-технологічна діяльність:

- виявлення, формування і задоволення потреб;

- організація і здійснення контролю якості товарів і послуг, приймання товарів за кількістю та якістю її обліку;

- управління рухом товарів, його облік та оптимізація, мінімізація втрат товарів, витрат матеріальних і трудових ресурсів;

- участь у роботі по організації і здійсненню торгово-технологічних процесів на підприємстві;

- регулювання процесів зберігання товарів, проведення інвентаризації, визначення, диференціація і списання втрат;

o організаційно-управлінська діяльність:

- збір, зберігання, обробка, аналіз і оцінка інформації, необхідної для організації та управління комерційної, маркетингової, рекламної, логістичної і товарознавчої діяльністю;

- вивчення і прогнозування попиту з урахуванням вимог споживачів на певних сегментах ринку;

- складання документації в області професійної комерційної та логістичної діяльності і перевірка правильності її оформлення;

- вибір ділових партнерів з урахуванням певних критеріїв, проведення ділових переговорів, укладення договорів на взаємовигідній основі і контроль за виконанням договорів;

- управління асортиментом і якістю товарів і послуг;

- організація і планування матеріально-технічного забезпечення підприємства, закупівлі та продажу (збут) товарів;

- підвищення якості торговельного обслуговування споживачів;

- управління товарними запасами та їх оптимізація;

- аналіз і оцінка професійної комерційної та логістичної діяльності для розробки стратегії організації (підприємства);

організація та здійснення професійної комерційної та логістичної діяльності;

o логістична діяльність:

- вибір або формування логістичних ланцюгів в торгівлі;

- участь у розробці логістичних схем у торгівлі; управління логістичними процесами;

o науково-дослідна робота:

- участь у розробці інноваційних методів, засобів і технологій здійснення професійної комерційної та логістичної діяльності;

o проектна діяльність:

- розробка проектів торгово-технологічних і логістичних процесів і систем в області комерції і логістики з використанням інформаційних технологій;

- участь у реалізації проектів в області комерції і логістики;

- проектування розміщення торгових організацій.

Вимоги до результатів освоєння основних освітніх програм бакалаврату в частині, що стосується курсу "Комерційна логістика", наведено в якості завдань на початку кожної глави підручника у формі загальнокультурних (ОК) та професійних (ПК) компетенцій.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, слухачів програм підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки. Він також може бути корисним для фахівців-практиків, керівників і співробітників функціональних підрозділів підприємств.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси