Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок обліку господарських операцій

Порядок обліку господарських операцій розглянемо на прикладі виробництва гумотехнічних виробів. Відкрите акціонерне товариство "Регенератный завод" здійснює виробничу діяльність в Рязанській області. Випускається ВАТ "Регенератный завод" продукція - регенерат і подрібнений гума, які є замінниками каучуку і інших полімерних наповнювачів у виробництві шин, а також широкий асортимент гумотехнічних виробів. Середня чисельність працюючих - 212 осіб. Система оплати праці - відрядна для виробничих робітників і почасово-преміальна для адміністративного персоналу. Основні статті витрат на виробництво: вартість сировини, енерговитрати на технологічні потреби (вода, пар, електроенергія, стиснене повітря), заробітна плата виробничих робітників з соціальними відрахуваннями.

Розглянемо господарські операції ВАТ "Регенератный завод" за I квартал 2012 р.

1. Облік необоротних активів включає в себе операції по створенню, придбання, ремонту, вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень. Він охоплює в основному такі рахунки:

01 "Основні засоби"

02 "Амортизація основних засобів"

04 "Нематеріальні активи"

05 "Амортизація нематеріальних активів"

08 "Вкладення у необоротні активи"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками"

Операції оформляються такими первинними документами, як "Акт прийому-передачі основних засобів" (форма ОЗ-1), "Акт прийому відремонтованих основних засобів (ОЗ-3), "Інвентарна картка основного кошти" (ОС-60) і ін

У ВАТ "Регенератный завод" в I кварталі 2012 р. придбано новий виробничий верстат і комп'ютер для адміністративного персоналу. Основні засоби вартістю менше 40 тис. руб. організація у відповідності зі своєю обліковою політикою враховує у складі матеріально-виробничих запасів на рахунку 10 "Матеріали" і відносить на витрати одноразово в момент введення в експлуатацію. Операції з придбання знайшли наступне відображення в журналі господарських операцій.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

08

60

132 600

Оприбутковано верстат

19

60

23 868

Виділено ПДВ 18%

01

08

132 600

Введено в експлуатацію верстат

10

60

9 922

Оприбутковано комп'ютер

19

60

1 786

Виділено ПДВ 18%

26

10

9 922

Списано витрати на основний засіб вартістю до 40 тис. руб.

68

19

23 868

Прийнятий до відрахування ПДВ по станку

68

19

1786

Прийнятий до відрахування ПДВ по комп'ютеру

Нематеріальні активи на балансі ВАТ "Регенератный завод" відсутні. Витрати на ремонт основних засобів відображаються в обліку в розмірі фактичних витрат по мірі виникнення.

2. Облік витрат і готової продукції - найбільш складна ділянка обліку. Він охоплює виробничий процес - заготовляння матеріалів і доведення їх до готовності до використання, відпуск матеріалів у виробництво, облік оплати праці, нарахування амортизації основних засобів, облік послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, обчислення собівартості готової продукції.

Застосовуються рахунки:

02 "Амортизація основних засобів"

10 "Матеріали"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

20 "Основне виробництво"

25 "Загальновиробничі витрати"

26 "Загальногосподарські витрати"

43 "Готова продукція"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Приймання матеріалів оформляється прибутковим ордером за формою М-4 на підставі документів, отриманих від постачальника (накладна, рахунок-фактура). Аналітичний облік матеріалів ведеться на складі в картках обліку матеріалів М-17. За даний період придбано матеріали на загальну суму 27 037 869 руб., в тому числі ПДВ - 18% (шини б/у, гумова крихта, техвуглець, крейда, масло ПН-6, тальк, каолін та ін). Відпуск зі складу проводиться при наявності оформленого вимоги-накладної за формою М-11 або лімітно-забірної карти М-8. У виробництво відпущено матеріали на загальну суму 21 085 500 руб.

Заробітна плата виробничих робітників нараховується на підставі накопичувальних нарядів, звітів про вироблення. За вказаний період загальна сума нарахованої заробітної плати виробничих робітників склала 3 717 396 руб., сума страхових внесків у позабюджетні фонди та внесків на страхування від нещасних випадків на виробництві - 1 022 284 руб.

Облік прямих виробничих витрат здійснюється на рахунку 20. Склад прямих і непрямих витрат організація визначає в обліковій політиці підприємства. У ВАТ "Регенератный завод" до прямих витрат відносяться матеріальні витрати, заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями і енерговитрати на технологічні потреби.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

10

60

22 913 448

Оприбутковано матеріали

19

60

4 124 421

Виділено ПДВ 18%

68

19

4 124 421

Прийнятий до відрахування ПДВ по матеріалах

20

10

21 085 500

Відпущені матеріали у виробництво

20

70

3 717 396

Нарахована заробітна плата виробничих робітників

20

69

1 022 284

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиПЗ

20

60

4 801 500

Враховані енерговитрати

19

60

864 270

Виділено ПДВ 18%

68

19

864 270

Прийнятий до відрахування ПДВ по енерговитратам

Облік загальновиробничих витрат здійснюється на рахунку 25. В склад непрямих загальновиробничих витрат входять:

(1) амортизація виробничого обладнання;

(2) заробітна плата цехового персоналу;

(3) страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиПЗ із заробітної плати цехового персоналу;

(4) інші витрати.

Основні засоби та нематеріальні активи переносять свою вартість на вироблену продукцію протягом тривалого часу. Суми нарахованої амортизації, відносяться на витрати підприємства. У ВАТ "Регенератный завод" амортизація нараховується лінійним способом. Нарахування здійснюється щомісячно у відповідності зі строком корисного використання, починаючи з місяця, наступного після введення в експлуатацію основного засобу. За січень-березень сума нарахованої амортизації виробничого обладнання становила 940 476 руб.

Заробітна плата цехового персоналу - 3 286 600 руб.. страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиПЗ - 903 812 руб.

Дебет

Кредит

Сума (крб)

Зміст операції

25

02

940 476

Нарахована амортизація виробничого обладнання за січень-березень

25

70

3 286 600

Нарахована заробітна плата цехового персоналу

25

69

903 812

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиНЗ

25

60

3 066 501

Відображені інші загальновиробничі витрати (транспортні витрати, оренда складу, ремонт та утримання цехів та обладнання)

19

60

630 192

Виділено ПДВ 18%

68

19

630 192

Прийнятий до відрахування ПДВ по інших послуг сторонніх організацій

Облік загальногосподарських витрат здійснюється на рахунку 26. До загальногосподарських витрат в ВАТ "Регенератный завод" належать:

(1) амортизація основних засобів загальногосподарського призначення;

(2) заробітна плата адміністративного персоналу;

(3) страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиПЗ із заробітної плати адміністративного персоналу;

(4) послуги зв'язку;

(5) утримання пожежної охорони та ін.

Дебет

Кредит

Сума

(груб.)

Зміст операції

26

02

309 600

Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення за січень-березень

26

70

2 761 980

Нарахована заробітна плата адміністративного персоналу

70

68

1 269 580

Нараховано податок на доходи фізичних осіб

26

69

759 545

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди внески НСиПЗ із заробітної плати адміністративного персоналу

26

60

2 760 978

Послуги сторонніх організацій за I квартал

19

60

496 976

Виділено ПДВ по іншим послугам

68

19

496 967

Прийнятий до відрахування ПДВ по іншим послугам

Зібрані по дебету рахунків 25 і 26 загальновиробничі і загальногосподарські витрати в кінці періоду списуються в дебет рахунки 20 "Основне виробництво", формуючи повну суму витрат звітного періоду. Методом інвентаризації визначається величина незавершеного виробництва (НЗВк. п) в цехах на кінець періоду. Потім, враховуючи наявність залишків незавершеного виробництва на початок періоду (НЗВн. п), по наведеній далі формулою розраховується собівартість готової продукції (СГП). За даними звітності за 2011 р., незавершене виробництво на початок періоду дорівнює 85 036 руб.

СДП = НЗПн. п + Витрати - НЗВДО " = 85 036 + 30 626 680 +

+ 8 631 954 + 6 602025-61820 = 45 883 875 (руб.)

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

20

25

8 631 954

Списані загальновиробничі витрати

20

26

6 602 025

Списані загальногосподарські витрати

43

20

45 873 953

Оприбуткована на склад готова продукція за повної фактичної собівартості

Формування повної собівартості готової продукції можна наочно побачити через обертів рахунок 20 "Основне виробництво".

Картка рахунку 20

"Основне виробництво"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове

85 036

Операції

З кредиту рахунку 10

21 085 500

З кредиту рахунки 70

3 717 396

З кредиту рахунку 69

1 022 284

З кредиту рахунку 60

4 801 500

З кредиту рахунку 25

8 631 954

З кредиту рахунку 26

6 602 025

У дебет рахунку 43

45 883 875

Разом обертів

45 860 659

45 883 875

Сальдо кінцеве

61 820

Згідно прийнятої облікової політики підприємство може формувати неповну собівартість готової продукції. У цьому випадку загальногосподарські витрати не беруть участі у розподілі витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а наприкінці звітного періоду списуються безпосередньо в дебет рахунку 90 "Продажі".

3. Облік грошових коштів передбачає операції з готівковим і безготівковим зверненням грошових коштів організації. Ця ділянка обліку охоплює такі бухгалтерські рахунки, як

50 "Каса"

51 "Розрахунковий рахунок"

52 "Валютний рахунок"

Касові операції оформляються уніфікованими документами за формами КО-1 "Прибутковий ордер" і КО-2 "Видатковий ордер", фіксуються в касовій книзі та журналі обліку прибуткових та видаткових ордерів. Підставою для проведення операцій по розрахунковому рахунку є платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасові доручення, акредитив. У ВАТ "Регенератный завод" за звітний період отримано кошти від покупців у порядку оплати за продукцію, перераховано кошти постачальникам сировини і послуг, з розрахункового рахунки надходили в касу грошові кошти на виплату заробітної плати, проводилися податкові платежі.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

51

62

52 626 000

Надходження коштів від покупців

50

51

7 080 330

Протягом періоду знімалися з розрахункового рахунку грошові кошти за чеками для виплати заробітної плати

70

50

7 080 330

Виплачена заробітна плата працівникам

68

51

920 443

Перераховано податок на доходи фізичних осіб

68

51

240 000

Перераховано податок на додану вартість

68

51

100 000

Перераховано податок на прибуток

69

51

1 790 427

Перераховані платежі по страхових внесках до позабюджетних фондів та внески НСиПЗ

60

51

22 600 000

Перерахована оплата постачальникам за матеріали

60

51

19 834 800

Перерахована оплата постачальникам послуг

4. Облік фінансових вкладень передбачає облік операцій з цінними паперами: акціями, векселями, депозитними сертифікатами, облігаціями. Для обліку фінансових вкладенні в Плані рахунків передбачений рахунок 58 "Фінансові вкладення". Надходження оформляється проводкою по дебету цього рахунку, вибуття (реалізація, погашення, обмін) - за кредитом.

ВАТ "Регенератный завод" 1 лютого 2012 р. розмістило тимчасово вільні грошові кошти, придбавши депозитний сертифікат номіналом 500 000 рублів і відсотковою ставкою 6% річних. При погашенні сертифіката 12 березня 2012 р. процентний дохід склав (500 000 · 6% / 365 днів · 40 днів) = 3 288 руб.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

58

76,5

500 000

Придбано депозитний сертифікат банку

76,5

51

500 000

Перераховані грошові кошти банку в оплату депозитного сертифіката

91,2

5S

500 000

Погашено депозитний сертифікат

76,5

91,1

500 000

51

76,5

500 000

51

91,1

3 288

Отримано процентний дохід

5. Облік розрахунків включає в себе розрахунки з персоналом з оплати праці та іншими операціями, розрахунки з постачальниками, покупцями, замовниками, іншими дебіторами, кредиторами, заборгованості перед бюджетом по податкових платежах, за внутрішньогосподарськими розрахунками та ін. Для ведення обліку на даній ділянці використовуються наступні синтетичні активно-пасивні рахунки:

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

68 "Розрахунки з податків і зборів"

70 "Розрахунки по оплаті праці"

76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами"

Виходячи з вимог, що пред'являються до ступеня детальності інформації, аналітичний облік може включати в себе відкриваються до кожного рахунку субрахунка, систему субконто з декількох рівнів - облік по окремим постачальникам, за операціями, що здійснюються в рамках окремих договорів, виставлених рахунків, видів операцій. Дебетове сальдо на кінець періоду за даними рахунками становить дебіторську заборгованість організації і відображається в активі балансу, а кредитове - відповідно кредиторську заборгованість, що підлягає відображенню в пасиві балансу підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства поділяється на короткострокову (зі строком погашення до 1 року) і довгострокову, в результаті проведення аналізу частину дебіторської заборгованості може бути визнана сумнівною до погашення.

6. Облік фінансових результатів передбачає визначення прибутку або збитків від операцій по реалізації товарів юлі готової продукції, з вибуття основних засобів чи іншого майна, співвідношенням інших доходів і витрат організації, обчислення податку на прибуток. Для зіставлення доходів і витрат за операціями реалізації товарів і готової продукції призначений рахунок 90 "Продажі". За кредитом цього рахунку відображається сума виручки з податком на додану вартість, за дебетом - сума ПДВ, нарахованого в момент реалізації, собівартість готової продукції і збутові витрати (рекламні витрати, витрати на упаковку, на маркетингові дослідження).

У ВАТ "Регенератный завод" вся виготовлена продукція реалізується в цьому ж звітному періоді.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

62

90

54 631 529

Реалізована продукція покупцям

90

6S

8 333 623

Нараховано ПДВ з виручки 18%

90

43

45 883 875

Списано собівартість реалізованої продукції

90

99

414 031

Визначено фінансовий результат від продажу готової продукції

Для відображення інших доходів і витрат організації призначений рахунок 91. За кредитом цього рахунку знаходять відображення інші доходи підприємства, за дебетом - однойменні витрати.

Дебет

Кредит

Сума

(крб.)

Зміст операції

91

51

11 780

Оплачено послуги банку

99

91

8501

Фінансовий результат від інших операцій (збиток)

3279 - 11 780 = - 8501 руб.

99

68

81 106

Нараховано податок на прибуток за ставкою 20%

414 031 - 8501 = 405 530 руб.

405 530 · 20% = 81 106 руб.

84

99

324 424

Чистий прибуток підприємства

405 530 - 81 106 = 324 424 руб.

На рахунку 99 після нарахування податку на прибуток виявляється остаточний фінансовий результат - чистий прибуток підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Журнал господарських операцій
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Особливості обліку імпортних операцій
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік касових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Облік операцій на спеціальних рахунках в банках
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Облік реекспортних операцій
Порядок обчислення ПДВ по операціях, що здійснюються з особливими умовами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси