Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ст. 3. Форми поточного, проміжного та підсумкового контролю

Мета системи контролю - забезпечення об'єктивності оцінки знань студентів шляхом розробки і встановлення стандартних критеріїв, а також процедури оцінювання.

На рис. Ст. 2 представлені основні типи контролю знань учнів.

Поточний контроль - контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення навчальних матеріалів.

Проміжний контроль - залік або іспит в усній або письмовій формі по частині досліджуваної дисципліни в середині семестру.

Основні типи контролю знань

Рис. Ст. 2. Основні типи контролю знань

Підсумковий контроль - контроль знань і умінь учнів безпосередньо після завершення курсу з дисципліни у формі іспиту.

Форми, види та процедура поточного контролю

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни проводиться у терміни, визначені календарним планом.

Мета поточного контролю - перевірити ступінь і якість засвоєння матеріалу, що вивчається, визначити необхідність введення змін у зміст і методи навчання. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота студента над досліджуваним матеріалом: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння й навички індивідуальних і групових презентацій, оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи, фінансових розрахунків та ін

Форма поточного контролю - усна або письмова.

Види поточного контролю:

- індивідуальний або груповий опитування;

- контрольна робота;

- індивідуальна або групова презентація (представлення виконаного завдання);

- аналіз ділових ситуацій (аналіз ситуації, даної у вигляді текстового, графічного або усного матеріалу, відеофільму, або аналіз варіантів вирішення проблеми, вибір оптимального варіанту);

- розрахункові завдання;

- тести;

- підготовка есе;

- підготовка реферату;

- ділові ігри;

- захист виконаних завдань та ін.

Види, кількість самостійної роботи, а також поточний контроль з кожної дисципліни визначає викладач.

Оцінка самостійної роботи здійснюється викладачем самостійно у межах рейтингової системи за 100-бальною системою з урахуванням рекомендованої вагомості не менше 40% від загальної підсумкової оцінки з дисципліни.

Проміжний та підсумковий контроль

Проміжний та підсумковий контроль може проводитися у вигляді заліків, іспитів, контрольних робіт і т. д. по частині дисципліни на 9-му тижні семестру (або по закінченні вивчення кожного модуля). Його мета - оцінити роботу студента за певний період, отримані ним теоретичні знання, розвиток творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх до вирішення практичних завдань. На іспиті або заліку можуть бути використані питання-есе. Вони являють собою письмову роботу, виконувану навчаються у позааудиторний час, обсягом 4-5 сторінок машинописного тексту. Мета цієї роботи - формування навичок реферування отриманої з даної дисципліни інформації, короткий аннотированное виклад основних положень конкретної теми дисципліни. Питання формуються таким чином, щоб ні в підручнику, ані у лекціях з даної дисципліни не містився прямий відповідь. Для написання есе навчаються повинні подивитися весь отриманий матеріал, опрацювати додаткову літературу, узагальнити інформацію та викласти її в стислому вигляді. Одночасно з формулюванням питань слід визначити критерії правильної відповіді, тобто вирішити, яка відповідь буде правильним. Ці критерії формуються у вигляді переліку тем і положень дисципліни, які повинні бути обов'язково включені у відповідь студента. Відповідь на питання має бути логічно викладений.

Зміст підсумкового контролю має відповідати програмі дисципліни, рівномірно охоплюючи всі її розділи.

Проміжні підсумкові заліки та іспити здаються в періоди, передбачені календарно-тематичним планом. При проміжному контролі учні складають протягом навчального семестру (по закінченні вивчення навчального модуля) заліки.

Системи оцінки рівня знань

В основу оцінки рівня знань студентів закладений рейтинговий підхід з використанням 100-бальної системи та її конвертацією в 5-бальну.

Параметри конвертації:

o 0-50 балів - незадовільно;

o 51-64 бали - задовільно;

o 65-79 балів - добре;

o 80-100 балів - відмінно.

Проміжна атестація знань з навчальної дисципліни включає дві складові: поточний і проміжний контроль знань. Вагомість поточного контролю повинна становити не менше 40%, решта 60% визначаються результатами письмового або усного іспиту або заліку. Формула остаточної оцінки проміжної атестації приймає наступний вигляд: оцінка проміжної атестації (100 балів) = 0,6 o (проміжний контроль) + 0,4 o (поточний контроль).

Кількість балів за кожен вид самостійної (поточної роботи) встановлюється з урахуванням її значущості. Наприклад: поточний контроль (40) = підготовка есе (20) + реферат (10) + презентація по заданій темі (10); проміжний контроль (60) = проміжна оцінка (30) + підсумкова оцінка (30).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Середні поточні СЦ
МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
Організаційно-правові форми екологічного контролю
Середні поточні СЦ
Організаційно-правові форми екологічного контролю
Процедури погодження та затвердження рішень в організації. Контроль реалізації управлінських рішень
МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
Проміжна звітність
Проміжна звітність
Система управління знаннями на рівні персоналу організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці перспектив розвитку виробничо-господарської діяльності економічних систем (підприємств), з урахуванням їх інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей
Рівні наукового знання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси