Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контроль: види та функції

Контроль - це система дій по забезпеченню виконання планових завдань та формування інформації про хід реалізації і досягнення намічених цілей.

Процес контролю в системі контролінгу полягає:

- з визначення контрольованих величин, об'єктів і суб'єктів контролю;

- вимірювання фактично досягнутого результату порівняно з плановими величинами;

- аналізу відхилень і проведення необхідного коригування або управлінських дій, або планових розрахунків.

Необхідність контролю викликана рядом об'єктивних і суб'єктивних обставин:

- невизначеність зовнішнього середовища та її мінливість під час реалізації планів припускають їх адаптацію до цих змін, а також управлінських дій на основі отримання інформації про відхилення від планових величин;

- здійснення координації робіт з виконання планових завдань, забезпечення їх необхідними ресурсами на основі зворотного зв'язку, збалансованості і синхронності потреб і можливостей;

- суб'єктивізм у поведінці людей, превалювання утриманських позицій на шкоду інтересам підприємства зумовлюють коригування мотивації персоналу по виконанню планових завдань.

Контроль виконує такі завдання:

- забезпечення точного відповідності управлінського рішення змістом його виконання;

- оцінку ефективності використання ресурсів та управлінських рішень;

- виявлення резервів і нових можливостей у підвищенні ефективності роботи підприємства.

Для вирішення поставлених завдань контроль виконує ряд функцій:

- попередження виникнення кризових ситуацій при реалізації планових завдань;

- підтримка збалансованості розвитку окремих сторін діяльності підприємства на весь період виконання плану (наприклад, прибутковості і ліквідності підприємства);

- формування умов стабільності і стійкості роботи підприємства.

Ці функції можуть бути реалізовані як в рамках контролінгу, таки в системі управління підприємством. В останньому випадку контроль може бути:

- попередній (попереджувальний);

- поточний;

- заключний.

Попередній контроль - формування на стадії планування і реалізація певних правил, процедур і ліній поведінки (посадові інструкції, функції в організаційних структурах та ін). Попередній контроль використовується по відношенню до людей, матеріальних і фінансових ресурсів. Цей вид контролю реалізується на стадії планування і передбачає вироблення стандартів, норм і нормативів використання ресурсів, а також процедур

доведення планових завдань до виконавців, визначення схеми документообігу.

Поточний контроль базується на визначенні фактичних результатів, отриманих після проведення робіт, оцінки виконання планових завдань. При цьому реалізується схема зворотного зв'язку: робота → результат → коригування робіт (при необхідності) для забезпечення досягнення запланованих показників.

Заключний контроль виконує дві функції: надає інформацію про результативність виконуваних робіт; формує передумови для адекватного коригування планів на основі аналітичних розрахунків і оцінок (зміна мотивації персоналу, уточнення ресурсних потоків і інші заходи).

Крім того, класифікація видів контролю може бути і за ознакою вирішуваних завдань у системі управління (табл. 28).

Таблиця 28

Види контролю планів

Вид контролю

Мета контролю

Зміст

Контроль результатів: контроль за виконанням планів

Перевірити, чи були досягнуті заплановані результати

Аналіз обсягів продажу, ринкової частки, ставлення обсягів продажів і витрат. Фінансовий аналіз. Оцінка реалізації інвестицій

Контроль прибутку

Визначити, де підприємство одержує та втрачає доходи

Визначення прибутковості в розрізі продуктів і послуг, окремих структур, видів бізнесу

Контроль ефективності

Оцінити і підвищити ефективність

Оцінка ефективності заходів щодо стимулювання збуту, використання ресурсів, продуктової та цінової стратегії і тактики

Стратегічний

контроль

Оцінити використання і формування ресурсного потенціалу

Рівень інноваційності процесів на підприємстві, якісні параметри ресурсного потенціалу, капіталізація підприємства

У літературі зустрічається і інша класифікація видів контролю (по ступені активності до об'єкта контролю тощо). Головне в цьому процесі те, щоб система контролю була простою, але в той же час забезпечує всіх осіб, що приймають рішення, своєчасною і повною інформацією, щоб вони могли вчасно вжити коригувальних заходів у разі виникнення відхилень факту від плану. Коригування планів дає можливість, не змінюючи цілей, змінювати шляхи їх досягнення

і, отже, підвищувати шанси підприємства домагатися ефективності та фінансової стійкості.

Контролінг як ефективна система вирішення найбільш складних проблем у розвитку підприємства передбачає проведення комплексу заходів щодо його впровадження на підприємстві. При цьому доцільно не тільки створити службу контролінгу, але і поміняти філософію управління ним: перейти до жорстко регламентованої і підконтрольною системі прийняття рішень з оцінкою діяльності підрозділів і співробітників по кінцевому результату. Змінюються й економіко-організаційні відносини всередині підприємства: підвищується відповідальність і мотивація персоналу за своєчасне і якісне виконання завдань і заходів плану в межах визначеної компетенції.

Процес впровадження контролінгу складається з декількох етапів, які представлені на рис. 13.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення контролінгу як сучасної концепції управління.

2. Які завдання вирішує контролінг?

3. Які основні принципи контролінгу?

4. Назвіть види контролінгу та охарактеризуйте їх.

5. Обґрунтуйте необхідність застосування контролінгу на підприємстві.

6. У чому полягає специфіка планування і контролю в системі контролінгу?

7. Назвіть види контролю і дайте їх визначення.

Рис. 13. Схема процесу впровадження контролінгу на підприємстві

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Контроль як функція менеджменту. Види контролю
Система органів державного фінансового контролю та їх функції
Контроль
Відтворювальна функція
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук