Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування та використання фонду акціонування працівників акціонерного товариства

Пунктом 2 ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства" передбачається можливість формування фонду акціонування працівників за рахунок чистого прибутку товариства для розміщення акцій серед працівників організації. Кошти даного фонду можуть витрачатися виключно на придбання акцій товариства, що продаються його акціонерами, для подальшого їх розміщення серед працівників свого акціонерного товариства.

Для створення фонду акціонування працівників необхідно:

o зарезервувати частину прибутку товариства, так як акції будуть розподілятися між працівниками безкоштовно;

o виділити певну суму грошових коштів для викупу акцій у акціонерів з метою їх розподілу серед працівників організації.

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачена спеціальна позиція синтетичного обліку для цього фонду. Тому можна передбачити в робочому плані рахунків субрахунок 1 "Фонд акціонування працівників" до рахунку 84.

Дебет 80-4

Кредит 81

5500 (55 шт. х 100 руб.) - зменшено статутний капітал на номінальну вартість анульованих акцій;

Дебет 80-3

Кредит 80-4

Дебет 91-2

Кредит 81

1100 (7800 - 1200 - 5500) - списана різниця між ринковою ціною придбання акцій та їх номінальною вартістю;

Дебет 99

Кредит 91-9

1500 (1200 - 800 + 1100) -збиток від викупу акцій.

При утворенні фонду акціонування працівників повинна бути проведена внутрішня запис по рахунку 84, субрахунок "Фонд акціонування працівників", а також зарезервована певна сума коштів на спеціальному рахунку в банку, відкривши до рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 4 "Фонд акціонування працівників".

В обліку акціонерного товариства будуть зроблені такі записи:

Дебет 84

Кредит 84-1 "Фонд акціонування

працівників"

- частина нерозподіленого прибутку в фонд акціонування працівників;

Дебет 55-4

Кредит 51

- перераховано кошти з розрахункового рахунку на спеціальний рахунок у банку;

Дебет 81

Кредит 76

- зарезервовані кошти спрямовані на викуп акцій;

Дебет 7 6

Кредит 55-4

- відбита оплата акцій.

Розподіл викуплених акцій серед працівників відображається за дебетом 84-1 "Фонд акціонування працівників" та кредитом 81.

При оплатній реалізації персоналу акцій товариства, придбаних за рахунок коштів фонду акціонування працівників, виручені кошти спрямовуються на формування вказаного фонду. Заборгованість працівників за акції відображається записом: Дебет 76 Кредит 81. Оплата акцій працівниками фіксується записом: Дебет 50 Кредит 76. Зарахування коштів на спеціальний рахунок у банку відображається записом: Дебет 55 Кредит 50.

Порядок нарахування та виплат дивідендів. Облік доходів по акціях

Дивіденд (лат. dividend - той, що підлягає поділу) - частина прибутку акціонерного товариства або іншого господарюючого суб'єкта, що розподіляється між акціонерами - власниками акцій, учасниками у відповідності з кількістю і видом акцій, часток, що знаходяться в їх володінні, або дивіденд - це частина майна акціонерного товариства, що вилучається його акціонерами пропорційно їх часткам у статутному капіталі. Дивіденд установлюється у відсотках до номіналу.

Дивіденди виплачуються грошима, а у випадках, передбачених статутом товариства, - іншим майном, у тому числі його акціями.

Порядок нарахування і виплати дивідендів за акціями залежить від дивідендної політики суспільства, побудованої на основі російського законодавства та стану національної економіки. Цей порядок встановлено ГК РФ (ст. 102), Законом "Про акціонерні товариства" (ст. 42-43) і положеннями, що розробляються і затверджуються АТ для внутрішнього користування.

Джерелами коштів для виплати дивідендів є:

o по звичайних акціях - тільки чистий прибуток за поточний рік;

o за привілейованими акціями - чистий прибуток поточного року і спеціально формуються для цього фондів (ст. 42 Закону).

Дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, за півріччя, дев'ять місяців, чи за рік.

Рішення про виплату проміжних дивідендів, форми їх виплати за акціями кожної категорії (типу) і розмірі приймається радою директорів товариства. Рішення про виплату річного дивіденду, його розмірах і термінах приймається загальними зборами акціонерів за рекомендацією ради директорів. При цьому розмір річних дивідендів не може бути більше рекомендованого і менш раніше виплачених проміжних дивідендів. Дата виплати також визначається загальними зборами акціонерів. Термін їх виплати не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про невиплату дивідендів по акціях певних категорій, а також про виплату дивідендів по привілейованим акціям у неповному розмірі. Якщо розмір дивіденду оголошено загальними зборами, то її виплата є обов'язковою.

Для кожної виплати дивідендів складається список осіб, які мають право на їх отримання. Так як всі акції Росії - іменні, такими особами є акціонери і номінальні власники акцій. Останні здійснюють довірче управління пакетами акцій, переданих їм акціонерами.

Порядок виплати дивідендів, представлений на рис. 14, регламентується п. 1-4 ст. 42 "Порядок виплати товариством дивідендів" Закону.

Рис. 14. Порядок виплати дивідендів

Однак ст. 43 цього Закону встановлює певні обмеження на виплату дивідендів АКЦІОНЕРНОГО товариства, які ілюструє рис. 15.

Як видно з наведеної схеми, ці обмеження поділяються на дві групи. Перша - пов'язана з фінансовим станом емітента, коли суспільство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях:

o до повної оплати всього статутного капіталу;

o до викупу всіх акцій, які повинні бути викуплені товариством;

o якщо на момент прийняття рішення суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства);

o якщо після виплати суспільство буде відповідати ознакам неспроможності;

o якщо вартість чистих активів товариства після виплати дивідендів стане менше його статутного та резервного фонду і т. д.

Рис. 15. Випадки невиплати товариством дивідендів

Друга - регламентує взаємозв'язок між виплатою дивідендів по окремим групам акцій. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по звичайним акціям, якщо не прийнято рішення про виплату їх не в повному розмірі по привілейованих акціях, розмір дивіденду по яких визначено статутом товариства.

Якщо товариство випустило кілька типів привілейованих акцій, виплата дивідендів по ним провадиться відповідно до черговості, встановленої статутом.

Виплата дивідендів здійснюється як готівкою, так і у вигляді акцій, облігацій, товарів, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. Дивіденд виплачується пропорційно номінальної вартості придбаних акцій. Податок з доходів, одержуваних у вигляді дивідендів, утримується у джерела виплати, тобто у акціонерного товариства.

Виплата дивідендів у вигляді додаткових акцій на практиці може завдати шкоди фінансовому стану компанії і привести до одного результату - більшій кількості випущених за нижчою ціною акцій.

Для обліку розрахунків з акціонерами АТ щодо доходів використовується рахунок 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів". Субрахунок 2 - пасивний, сальдо кредитове означає суму заборгованості акціонерного товариства акціонерам. За кредитом відображають нарахування заборгованості по дивідендах, за дебетом - її погашення.

Аналітичний облік за рахунком 75-2 ведеться в розрізі кожного акціонера. Підставами для нарахування дивідендів є:

o протокол рішення зборів акціонерів;

o протокол рішення ради директорів;

o список акціонерів, представлений радою директорів;

o відомості і картки, в яких відображається нарахування дивідендів і утримання податків.

Виплата та перерахування доходів акціонерів проводяться на підставі видаткових касових ордерів або платіжних доручень.

В бухгалтерському обліку операції по нарахуванню і виплаті дивідендів відображаються наступним чином (табл. 9).

Таблиця 9

Кореспонденція рахунків але нарахування і виплати дивідендів

п/п

Утриманки операції

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування дивідендів за рахунок чистого прибутку АТ

84

75-2

2

Утримання податку з доходу, підлягає перерахуванню до бюджету

75-2

68

3

Перерахування податку до бюджету

68

51

4

Оплата дивідендів акціонерам

75-2

50, 51

5

Нарахування дивідендів по привілейованим акціям у випадку, коли розмір отриманого чистого прибутку менше сум, належних до виплати по дивідендах

82

75-2

75-2

75-2 68 50, 51

6

Оплата дивідендів готовою продукцією, товарами:

а) нарахування виручки по реалізованій продукції (товарах), переданим акціонерам в рахунок оплати дивідендів

б) нарахування ПДВ з виручки і перерахування його в бюджет

в) списання фактичної собівартості переданої у рахунок виплати дивідендів продукції (купівельної вартості товарів)

г) відображення фінансового результату від передачі продукції (товарів)

84

75-2

75-2

90-3

68

90-2

90(99)

75-2

68

90-1

68

51

43,41

99(90)

7

Нарахування дивідендів, що використовуються з метою збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

84

75-2

75-2

75-1

75-2

68

75-1

80-3

8

Відображення нарахованих дивідендів за акціями іншими російськими організаціями Відображення утримані податковим агентом (джерелом виплати) податків у бюджет Надходження дивідендів на розрахунковий рахунок

76-3

91-2

51

91-1

76-3

76-3

Перш ніж відобразити операції по виплаті дивідендів на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно визначити суму податку на прибуток (НЛ), що підлягає сплаті до бюджету з доходів резидентів (юридичних і фізичних осіб Росії) і нерезидентів (іноземних організацій).

Сума податку для резидентів буде визначатися за ставкою 9%, для нерезидентів - за ставкою 15%.

Приклад 26. За підсумками фінансового 2009 р. організація виплачує дивіденди в сумі 1000 тис. руб., з них: 700 тис. руб. - податковим резидентам РФ; 300 тис. руб. - нерезидентам. У звітному році АТ отримало дивіденди від інших організацій в сумі 200 тис. руб.

Сума податку на прибуток до сплати в бюджет складе:

НЛ = [(1000 тис. руб. - 300 тис. руб. - 200 тис. руб.) х 9%]: 100% = 45 тис. руб.

НЛнерезид = (300 тис - руб. х 15%) : 100% = 45 тис. руб.

Сума податку, утримана податковим агентом з суми дивідендів, отриманих АТ від інших організацій (НЛдивіденди отримані):

НЛд. приї = (200 тис. руб. х 9%) : 100% = 18 тис. руб.

У бухгалтерському обліку ці операції будуть відображені таким чином (тис. руб.):

Дебет 84

Кредит 75-2

1000 - нараховані дивіденди;

Дебет 75-2

Кредит 68

90 - податок для перерахування в бюджет;

Дебет 75-2

Кредит 51

910 - виплачені дивіденди;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

200 - нараховані одержувані дивіденди;

Дебет 91-2

Кредит 76-3

18 - утримання податку податковим агентом;

Дебет 51

Кредит 76-3

182 - отримані дивіденди від нерезидентів.

Приклад 27. Зареєстрований статутний капітал АТ 600 ТОВ руб. розподілений на 100 привілейованих акцій за номінальною вартістю 1500 руб. і 300 звичайних акцій тієї ж номінальної вартості.

У поточному році за рішенням ради директорів АТ викупило 30 звичайних акцій за ціною 1650 руб. за кожну акцію.

На дату виплати дивідендів названі акції обліковуються на рахунку 81:

Дебет 81

Кредит 50

49 500 (30 шт. х 1 650 руб.)

По закінченні звітного року чистий прибуток (після сплати податку) становив 94 000 руб. За рішенням зборів акціонерів та у відповідності з статутом АТ 1 квітня після звітного року 50% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів з розрахунку 200 руб. на одну привілейовану акцію, а решту - на звичайні акції.

Дані господарські операції будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 84

Кредит 75-2

47 000 [(50% х 94 000 руб.) : 100%] - нараховані дивіденди;

Дебет 75-2

Кредит 68

4230 [(47 000 руб. х 9%) : 100%] - утриманий податок до бюджету з нарахованих дивідендів;

Дебет 68

Кредит 51

4230 - сплачений до бюджету податок з дивідендів;

Дебет 75-2

Кредит 50

20 000 (100 шт. х 200 руб.) - оплата з каси дивідендів за привілейованими акціями;

Дебет 75-2

Кредит 50

22 770 [(47 000 - 4230) - 20 000] - оплата з каси дивідендів по звичайним акціям.

Приклад 28. Російське юридична особа володіє акціями, емітентом яких є американська фірма. За результатами фінансового року 1 березня 2010 р. розподілена прибуток. Російській стороні належать дивіденди за 2009 р. в сумі 10 000 дол. По американському законодавству з цієї суми утримано податок у розмірі 10% - 1000 дол. На розрахунковий рахунок російської організації 30 березня 2010 р. було перераховано 9000 дол.

Дивіденди виплачені через представництво американського емітента в Росії в сумі 289 935 руб. (за курсом Центрального банку Росії на дату виплати - 32,215 руб./дол.) за мінусом утриманого у джерела виплати податку на прибуток: (10 000 дол. х 32,215 руб.) = 32 215 крб. Курс Центрального банку РФ за 1 дол. на 1 березня 2010 р. у розмірі 31,8345 руб.

У бухгалтерському обліку дивіденди відображаються в рублях. Відповідно до ПБУ 3/2000 іноземна валюта перераховується в рублі за курсом Центрального банку РФ на дату здійснення операції, тобто на 1 березня 2010 р.

У бухгалтерії організації-резидента на дату винесення рішення про виплату дивідендів будуть складені проводки (руб.):

На 1 березня 2010 р.

Дебет 76-3

Кредит 91-1

318 345 (10 000 дол. х 31,8345 руб.) - сума належних дивідендів до отримання на підставі виписки з протоколу загальних зборів акціонерів.

На 30 березня 2010 р.:

Дебет 51

Кредит 76-3

289 935 (900 дол. х 32,215 руб.) - сума надійшли на розрахунковий рахунок дивідендів;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

3805 (10 000 дол. х (32,215 - 31,8345) - курсова різниця за отриманими дивідендами;

Дебет 99 (91-2)

Кредит 68

48 322,5 (10 000 дол. х 32,215 х 15%) : 100% сума нарахованого податку в бюджет на прибуток з доходів у вигляді дивідендів;

Дебет 68

Кредит 51

48 322,5 - перерахування податку до бюджету з нарахованих дивідендів;

Дебет 76-3

Кредит 75-2

286 139 - виплата дивідендів акціонерам

або:

(50)

Дебет 75-2

Кредит 50

Таким чином, зі змісту наведених вище прикладів випливає, що акціонери одержують нараховані їм дивіденди за мінусом податків, утримання і перерахування в бюджет яких здійснюється акціонерним товариством - емітентом.

Облік знецінення акцій

Організація, що володіє акціями, що котируються на фондовій біржі, зобов'язана щорічно перед складанням бухгалтерського балансу відображати їх на кінець звітного року за ринковою вартістю на підставі біржових котирувань (якщо ця вартість нижче тієї, яка прийнята до бухгалтерського обліку).

На різницю між ринковою та облікової (первісною) вартістю акцій у кінці звітного періоду створюється резерв під знецінення вкладень у цінні папери. Для його обліку в Плані рахунків передбачений рахунок 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень".

На суму створеного резерву робиться запис по дебету рахунка 91-2 і кредиту рахунка 59. При перевищенні ринкової вартості акцій, за якими раніше були створені відповідні резерви, виробляється запис по дебету рахунку 59 і кредитом рахунку 91-1. Аналогічна запис робиться при списанні з балансу акцій, за якими раніше були створені відповідні резерви. Аналітичний облік по рахунку 59 ведеться в розрізі кожного резерву окремо.

Приклад 29. У грудні 2009 р. ВАТ "Зоря" створило резерв під знецінення придбаних у 2009 р. 10 акцій ВАТ "АлКа" в розмірі 10 000 руб. (облікова вартість пакета акцій за станом на 31 грудня 2009 р. - 100 000 руб., ринкова - 90 000 руб.) і 15 акцій ЗАТ "Люкс" в розмірі 15 000 руб. (облікова вартість - 30 000 руб., ринкова - 15 000 руб.).

У січні 2010 р. продано 7 акцій ЗАТ "Люкс", у зв'язку з чим сума резерву була використана на 7000 руб. (15 000 : 15 х 7).

У вересні 2010 р. ринкова вартість пакету з решти 8 акцій підвищилася на 4000 руб., на цю суму був використаний створений за ним резерв.

До кінця року ринкова вартість акцій ЗАТ "Люкс" більше не змінювалася, залишившись менше їх облікової вартості на 4000 руб.

Ринкова вартість акцій ВАТ "АлКа" до грудня 2010 р. не змінювалася, а в грудні підвищилася, в результаті чого вартість пакета акцій дорівнює 100 000 руб., зрівнявшись з обліковою вартістю.

У результаті цих операцій у бухгалтерії ВАТ "Зоря" були зроблені такі записи (руб.):

На 31 грудня 2009 р.

Дебет 91-2

Кредит 59

25 000 (10 000 + 15 000) - створено резерв.

У січні 2010 р.

Дебет 59

Кредит 91-1

7000 (15 000 : 15 х 7) - списаний резерв.

У вересні 2010 р.

Дебет 59

Кредит 91-1

4000 - списаний резерв.

На 31 грудня 2010 р.

Дебет 59

Кредит 91-1

4000 - приєднана до фінансових результатів сума невикористаного резерву за акціями ЗАТ "Люкс";

Дебет 59

Кредит 91-1

10 000 - списаний резерв по акціях ВАТ "АлКа" (з двох підстав: у зв'язку з підвищенням їх ринкової вартості до рівня облікової та у зв'язку з невикористанням резерву до грудня);

Дебет 91-2

Кредит 59

4000 - створений резерв під збереглося станом на 31 грудня 2010 р. знецінення акцій ВАТ "АлКа" у порівнянні з їх облікової вартістю.

У бухгалтерському балансі сума утвореного резерву під знецінення вкладень в цінні папери окремо не відображається. Якщо підприємство створює резерв під знецінення цінних паперів, то дані про вкладення відображаються у балансі за вирахуванням суми створеного резерву.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Акціонерне товариство
Капітал, прибуток і фонди акціонерного товариства
Документальне оформлення формування і облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
Схема нарахування доходу за простою відсотковою ставкою
Виплата дивідендів
Форми і порядок виплати дивідендів
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТАНДАРТИ, що ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ АКТИВІВ І ЇХ ЗНЕЦІНЕННЯ
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси