Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Публічність фінансової звітності

Акціонерні товариства відкритого типу, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні й інші фонди, які створюються за рахунок приватних, суспільних і державних коштів (внесків), зобов'язані публікувати річну фінансову звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним (вимога публічності).

Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, їх представництва та філії на території суб'єктів РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, а також у випадках, встановлених федеральними законами, інші організації зобов'язані публікувати річну фінансову звітність.

Публічність фінансової звітності полягає в її опублікування в газетах і журналах, доступних для користувачів фінансової звітності, або розповсюдженні серед них брошур, буклетів та інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також в її передачі територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації організації для надання зацікавленим користувачам.

У зв'язку з цим Міністерством фінансів РФ затверджено порядок публікації бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну РФ від 28 листопада 1996 р. № 101).

Зокрема, в цьому наказі сказано, що акціонерні товариства можуть публікувати скорочену форму бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки.

Бухгалтерський баланс може бути представлений тільки підсумковими показниками за розділами, передбаченими п. 20 ПБО 4/99у за наявності одночасно таких умов;

1) валюта балансу (на кінець звітного періоду) не повинна перевищувати 400 000-кратного (400 000 МРОТ) розміру мінімальної оплати праці;

2) виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за звітний період не повинна перевищувати 1 000 000-кратного (1 000 000 МРОТ) розміру мінімальної оплати праці.

Якщо ці показники у організації більше, то бухгалтерський баланс публікується повністю.

Що стосується Звіту про прибутки і збитки, то при його публікації можна не включати проміжні підсумки, передбачені п. 23 ПБО 4/99, а також не приводити статті звіту, за яким у товариства відсутні показники.

Форма звіту про прибутки та збитки в скороченому варіанті повинна містити наступні показники:

- виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;

- собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг;

- валовий прибуток;

- комерційні і управлінські витрати;

- інші доходи і витрати;

- нерозподілений прибуток або непокриті збитки. Разом з бухгалтерською звітністю повинна публікуватися інформація про результати аудиту. У публікації має міститись думка (оцінка) незалежного аудитора або аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності.

Якщо бухгалтерська звітність публікується повністю, то публікація повинна включати повний текст підсумковій частині аудиторського висновку.

Автоматизація бухгалтерської (фінансової) звітності

Автоматизація бухгалтерського обліку і звітності організацій вже стала чимось само собою зрозумілим. Із-за відмінностей між вітчизняним бухгалтерським обліком і закордонним в нашій країні поки використовуються майже виключно вітчизняні програми автоматизації бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку представлений широкий спектр систем для автоматизації бухгалтерій чотирьох поколінь, значно розрізняються по своїй потужності і функціональним можливостям.

Бухгалтерські програми забезпечують обробку даних первинного обліку і формування всієї необхідної фінансової звітності організації.

Більшість бухгалтерських програм побудовано за типовою схемою: готується один або кілька журналів господарських операцій, в які заносяться дані первинного обліку, а на основі накопиченої в журналі інформації комп'ютер автоматично формує всі необхідні звіти (оборотно-сальдові та аналітичні відомості, журнали-ордери, головну книгу, баланс).

Всі бухгалтерські системи можна поділити на кілька основних класів, кожен з яких має свої особливості і свій коло споживачів:

1. Міні-бухгалтерії розраховані на бухгалтерії малих організацій. Ці системи достатньо прості і дозволяють ввести синтетичний і вартісний аналітичний обліки, оформляти первинні документи, формувати звітність. До найбільш поширених програмних продуктів такого типу належать: "1С: Бухгалтерія", "Інфо-бухгалтер".

2. Інтегровані бухгалтерські системи в порівнянні з системами міні-бухгалтерій володіють великим набором облікових операцій і дозволяють вести більш складний аналітичний облік. Є й такі додаткові можливості, як більш глибокий поділ інформації за регістрів обліку, проведення аналізу бухгалтерської інформації щодо об'єктів, розрахунок прибутків і збитків, ведення обліку витрат по різним центрам, інтеграція функцій торгово-складських систем, систем фінансового планування і аналізу. Програми цього класу розраховані на організації малого і середнього бізнесу. З них найбільш перевірені і успішно працюють бухгалтерські системи "Інфіна", "Інфософт" корпорації "Парус".

3. Бухгалтерські конструктори, або системи з розширеними інструментальними можливостями, - це системи з дуже невеликими універсальними базовими можливостями, але володіють потужним механізмом всіляких налаштувань під особливості ведення бухгалтерського обліку кожною конкретною організацією. Характерною рисою цих програм з модульної та гнучкої архітектурою стала мінімальна залежність від быстроменяющегося російського законодавства. Такі системи дозволяють задавати параметри вводу первинної інформації, конструювати системи обробки облікових даних, формулювати правила побудови звітів.

4. Бухгалтерський комплекс автоматизованих робочих місць заснований на ідеї створення окремих програм під кожен розділ обліку з подальшою інтеграцією інформації. Типовий комплекс складається з ряду функціонально закінчених і взаємопов'язаних робочих місць, що відповідають основним розділам бухгалтерського обліку. Обмін інформацією між окремими робочими місцями може йти як через гнучкі магнітні диски, так і по локальній мережі. Формування фінансової звітності здійснюється на автоматизованому робочому місці головного бухгалтера. В залежності від сфери діяльності і фінансових можливостей організації можуть набувати лише найбільш цікаві компоненти системи, а по мірі необхідності їх оновлювати.

5. Програми комплексної автоматизації всієї фінансово-господарської діяльності організації. Ці системи можна віднести до класу бухгалтерських, бо вони в більшій мірі орієнтовані не на бухгалтера, а на менеджера. Але бухгалтерський модуль тут має максимальну функціональну повноту і є базою, на основі якої менеджер компанії вирішує задачу ефективного управління бізнес-процесами. У таких системах інформація, необхідна для управління, стікається до керівника організації не тільки з бухгалтерського або фінансового модулів, але і з модулів планування, управління виробництвом, маркетингу. Для таких систем характерні наявність єдиного інформаційного простору, висока надійність та швидкість обробки даних, вимогливість до технічних ресурсів.

Класифікація систем автоматизації бухгалтерської звітності проводиться:

- по кількісному складу користувачів;

- способом реалізації багатокористувацького режиму;

- видами інтерфейсів;

- кількості функціональних завдань і програмної реалізації.

При виборі системи необхідно в першу чергу спиратися на характеристики власної фірми. Однією з таких характеристик є кількісний склад бухгалтерії та розподіл функцій по робочих місцях. Сюди ж можна додати і сформовану інфраструктуру обчислювальних засобів, яка також впливає на вибір.

Виходячи з цих характеристик системи автоматизації бухгалтерського звіту і звітності розділилися на однокористувацькі та багатокористувацькі. Однокористувацькі робочі системи мають одне робоче місце - один термінал, одну клавіатуру і розраховані на одного користувача. Багатокористувацькі системи мають декілька (два і більше) робочих місць і дозволяють декільком користувачам одночасно працювати над одним завданням, рішення якої, власне, і є метою роботи системи.

Таким чином, правильно вироблена система автоматизації бухгалтерської звітності з урахуванням її функціональних можливостей і потреб підприємства здатна суттєво вплинути на ефективність роботи бухгалтерії і організації в цілому.

Останнім часом у багатьох організаціях автоматизація бухгалтерської звітності здійснюється з допомогою програми "1С: Підприємство", причому здійснюється масовий перехід на версію 8.2. Програма повинна бути налаштована на особливості бухгалтерського обліку конкретної організації, у відповідності з чим доповнюється план рахунків бухгалтерського обліку, наявний у програмі. Вихідними даними для програми є проводки, які вносяться в журнал господарських операцій. На підставі введених проводок програма формує звітність і різні допоміжні документи (оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, журнал-ордер, зведені проводки тощо). Також є можливості для створення довільних звітів.

В комплект поставки входить набір звітів для податкової інспекції: баланс, додатки до нього, розрахунки податків і т. д.

При необхідності можна змінити форму будь-якого звіту і/ або формули розрахунку його показників, налаштувати на інший план рахунків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аудит і публічність консолідованої бухгалтерської звітності
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Особливості складання консолідованої фінансової звітності
ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність - інформаційна основа аналізу
Автоматизація аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси