Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ

В результаті вивчення глави 10 студент повинен:

знати

o основні законодавчі та нормативні документи в області фінансових вкладень в цінні папери, операцій з відступлення права вимоги та спільної діяльності;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків за операціями, пов'язаними з фінансовими вкладеннями організації;

володіти

o навичками відображення в обліку і звітності фінансових вкладень в акції, облігації, депозити, статутні капітали інших організацій, спільну діяльність і т. п.

Цілі і завдання обліку фінансових вкладень полягають у правильному оформленні документів на володіння цінними паперами, участь у спільній діяльності, операцій з відступлення права вимоги; оцінці цінних паперів, вкладів у спільну діяльність при постановці на облік та списання з обліку; організації аналітичного обліку за видами і емітентів цінних паперів, вкладів у спільну діяльність, вкладень за договором цесії.

Фінансові вкладення організації являють собою вкладення коштів, зроблені в статутні (складеному) капітали інших організацій; державні, муніципальні і корпоративні цінні папери; суму позик, наданих стороннім організаціям; депозитні вклади в кредитних організаціях; дебіторську заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, а також вклади за договором простого товариства.

Фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій поділяються, у свою чергу, на інвестиції в дочірні і залежні товариства. Згідно ст. 105 ЦК РФ товариство вважається дочірнім в тому випадку, якщо основне господарське товариство є переважаючим в сто статутному капіталі і має можливість визначати його рішення. Залежною визнається товариство, якщо основне господарське товариство має більше 20% його голосуючих акцій або 20% його статутного капіталу (ст. 106 ЦК РФ).

Бухгалтерський облік фінансових вкладень в частині інвестицій в акції акціонерних товариств і складеному капітали інших організацій ведеться за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Паї й акції" в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів на суми придбання акцій і паїв інших організацій.

Якщо ж організація надавала позики юридичним або фізичним особам (крім працівників організації), то такого роду фінансові вкладення будуть враховуватися по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 3 "Надані позики" та кредиту рахунків обліку грошових коштів, а повернення позик буде відображений в обліку зворотними записами.

Фінансові вкладення в обліку та звітності, діляться на короткострокові (до одного року) й довгострокові (більше одного року).

Облік фінансових вкладень в цінні папери

До фінансовим вкладенням організації ставляться: державні та муніципальні цінні папери; цінні папери інших організацій, в тому числі боргові цінні папери, в яких дата і вартість погашення визначено, наприклад, облігації та векселі.

Облік фінансових вкладень в цінні папери ведеться відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" (ПБУ 19/02).

До умов, за якими визначаються фінансові вкладення, відносяться:

o наявність належно оформлених документів, що підтверджують права на відповідні активи (запис в реєстрі акціонерів, запис по депо-рахунку в депозитарії, сертифікати);

o перехід до організації фінансових ризиків (неплатоспроможності емітента, втрати ліквідності, зміни цін у бік зниження);

o здатність приносити організації економічну вигоду в майбутньому (дивіденди, відсотки, дисконт).

Облік фінансових вкладень ведеться на рахунку 58 "Фінансові вкладення" за видами цінних паперів, емітентів, строками погашення і т. д. Первісною оцінкою фінансових вкладень є сукупність витрат на їх придбання: покупна (ринкова) ціна, оплата послуг брокерів, посередників, консультантів. Оскільки операції з ланцюговими паперами звільнені від ПДВ (крім брокерських і інших посередницьких послуг), то оплата такого роду послуг включається до первісної вартості цінних паперів з ПДВ.

Якщо у первісну вартість цінних паперів включені відсотки за користування позиковими коштами, то вони враховуються там до постановки цінних паперів на облік, а після постановки на облік як інші витрати.

Коли організація отримує цінні папери в рахунок внеску в статутний капітал, то їх первісною вартістю буде вартість, погоджена між засновниками, але не вище вартості, зробленої незалежним оцінювачем.

При отриманні організацією цінних паперів безоплатно їх вартість буде оцінюватися як ринкова, встановлена організаторами торгівлі на дату прийняття цінних паперів до обліку. Якщо ж цінні папери не можна оцінити, то для постановки на облік береться можлива ринкова ціна їх реалізації на момент постановки на облік.

При надходженні в організацію цінних паперів за договором міни їх вартість визначається вартістю переданих активів.

Цінні папери поділяються на дві великі групи: які звертаються на організованому ринку і не обертаються. До перших з них належать цінні папери, які володіють наступними ознаками: допущено до обігу на ринку хоча б одним з організаторів торгівлі; є інформація про їх ціни, інформація може бути представлена заінтересованим особам протягом трьох років після здійснення операцій.

Організації, що мають на балансі обертаються на ринку цінних паперів, можуть коригувати їх вартість та поточними ринковими цінами щомісячно, щоквартально або щорічно, при цьому періодичність коригування встановлюється в наказі по обліковій політиці організації. Переоцінка повинна супроводжуватися даними про ціни від організатора торгівлі. Цінні папери, за якими не визначається поточна ринкова вартість, відображаються в обліку за первісною вартістю.

За борговими цінними паперами, зокрема облігаціями, можлива їх переоцінка до номінальної вартості протягом усього терміну їх перебування на балансі. Переоцінка або коригування балансової вартості облігацій проводиться, як правило, в момент виплати за ними доходу.

По фінансових вкладень, за якими можна визначити їхню поточну ринкову вартість, утворюється резерв під знецінення фінансових вкладень. Знеціненням фінансових вкладень визнається стійке істотне зниження їх вартості по відношенню до величини економічних вигод, які організація розраховує отримати.

Стійке зниження вартості фінансових вкладень характеризується дотриманням наступних умов:

- якщо облікова вартість цінних паперів істотно вище їх розрахункової вартості (розрахункова вартість - це вартість, за якою цінні папери відображені в обліку за мінусом суми зниження їх вартості);

- протягом року розрахункова вартість цінних паперів зменшувалася;

- відсутні свідчення можливого підвищення розрахункової вартості в майбутньому. Наприклад, ціни на аналогічні цінні папери складаються нижче облікових, є ознаки банкрутства в емітента і т. д.

Облік резерву ведеться по кредиту рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень" і дебету рахунки 91 "Інші доходи і витрати". Резерв утворюється або за станом на 31 грудня поточного року, або щоквартально. Якщо фінансові вкладення, під які було створено резерв, вибувають або їх розрахункова вартість починає рости, то сума резерву приєднується до інших доходів торгової організації в обліку робиться зворотний запис.

ПРИКЛАД 10.1

У звітному році ТОВ "Північ" придбало через посередника акції ВАТ "Південь" за 150 000 руб. (150 акцій номіналом по 1000 руб.), які не звертаються на організованому ринку цінних паперів.

Станом на 31 грудня звітного року організація провела перевірку на знецінення акцій, яка підтвердила стійке зниження їх вартості в результаті ознак банкрутства в емітента.

За результатами перевірки ТОВ "Північ" розрахувало, що вартість цінних паперів знизилася на 20%, у зв'язку з чим був створений резерв під їх знецінення в розмірі 30 000 руб.

У квітні року, що настає за звітним, ТОВ "Північ" продало 30 акцій ВАТ "Південь", а у вересні того ж року - 120 акцій. Акції продані за номіналом.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Північ" зроблені такі записи:

У звітному році

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 150 000 руб. - на суму, перераховану посередникам для придбання акцій;

ДЕБЕТ 58 Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Паї й акції" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 1 150 000 руб. - поставлені на облік акції в сумі фактичних витрат на їхнє придбання;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень"

- 30 000 руб. на суму утвореного резерву;

У році, наступному за звітним

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 30 000 руб. (30 шт. х 1000 руб.) - на суму проданих у квітні акцій;

ДЕБЕТ 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 6000 руб. - сума резерву зменшена на 20% пропорційно кількості проданих акцій;

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 120 000 руб. (120 шт. х 1000 руб.) - на суму проданих у вересні акцій;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 58 Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Паї й акції"

- 120 000 руб. - на суму проданих акцій з урахуванням зниження їх вартості на 20%;

ДЕБЕТ 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 24 000 руб. - на суму резерву, яка приєднується до інших доходів після продажу всіх акцій.

Вибуття фінансових вкладень може статися внаслідок погашення цінних паперів, їх продажу, безоплатної передачі, внеску в статутний капітал іншої організації і т. д.

При вибутті фінансових вкладень важлива правильна оцінка. ПБО 19/02 передбачені наступні методи оцінювання:

- за первісною вартістю кожної одиниці (для вкладів у статутні капітали, позик, депозитів);

- по середньої початкової вартості;

- методом ФІФО, тобто за первісною вартістю перших за часом придбання цінних паперів.

Бухгалтерські записи по обліку фінансових вкладень наведено у табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових вкладень

Кореспонденція рахунків

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Паї й акції"

50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки"

Відображається сума фактичних витрат на придбання паїв, акцій (купівельна вартість акцій, інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші послуги)

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються витрати на зберігання в депозитарії цінних паперів

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

59 "Резерви під знецінення вкладень в цінні папери"

Створюється резерв під знецінення вкладень у цінні папери (акції)

59 "Резерви під знецінення вкладень в цінні папери"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Сума резерву приєднується до інших доходів організації, якщо відбулося підвищення ринкової вартості акцій або вони були списані з балансу

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість акцій при їх реалізації

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 1 "Паї й акції"

Списується облікова вартість акцій

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки"

Відображається сума фактичних витрат на придбання облігацій (купівельна вартість облігацій, інформаційні, консультаційні, посередницькі та інші послуги)

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається сума купонного доходу, належного за облігаціями

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Коригування вартості облігацій, коли їх покупна вартість вище, ніж номінальна

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Коригування вартості облігацій, коли номінальна вартість вище, ніж покупна

50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Отримання купонних доходів за облігаціями

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Відображається списання облігацій з балансу в результаті їх реалізації - за обліковою вартістю

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається продажна вартість облігацій при їх реалізації

51 "Розрахункові рахунки", 50 "Каса"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери"

Відображається погашення облігацій за номінальною вартістю

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 3 "Надані позики"

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображаються позики, надані фізичним і юридичним

ОСОБОЮ

51 "Розрахункові рахунки", 50 "Каса"

58 "Фінансові вкладення" субрахунок 3 "Надані позики"

Погашення наданих позик

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВАОЖЕНИЙ В ЦІННІ ПАПЕРИ
Бухгалтерський облік фінансових вкладень
Доходи і витрати за фінансовим вкладенням
Облік вкладень у нефінансові активи
Облік фінансових активів і зобов'язань
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВАОЖЕНИЙ В ЦІННІ ПАПЕРИ
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку
Ведення реєстру власників цінних паперів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси