Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Результати досліджень і розробок

Стаття "Результати досліджень і розробок" відображає інформацію про витрати на завершені НДДКР, враховуються на рахунку 04 "Нематеріальні активи" відокремлено (ПБО 17-02).

У складі витрат на НДДКР, що відображаються відособлено на рахунку 04, враховуються витрати організації на виконані самостійно або із залученням сторонніх виконавців роботи, пов'язані із здійсненням наукової (науково-дослідної), науково-технічної діяльності і експериментальних розробок, визначені Федеральним законом від 23.08.1996 № 127-ФЗ "ПРО науку і державної науково-технічної політиці". При цьому беруться до уваги роботи (ПБО 17-02), за якими отримані результати:

- підлягають правовій охороні, але не оформлені у встановленому законодавством порядку;

- не підлягають правовій охороні згідно з нормами чинного законодавства.

Зокрема, до складу витрат на виконання НДДКР можуть включатися (ПБО 17-02):

o вартість МПЗ і послуг сторонніх організацій та осіб, які використовуються при виконанні зазначених робіт;

o витрати на заробітну плату та інші виплати працівникам, безпосередньо зайнятим на виконанні зазначених робіт за трудовим договором;

o відрахування на соціальні потреби;

Таблиця 3.13. Склад і структура НМА

Склад і структура НМА

o вартість спецобладнання та спеціального оснащення, призначених для використання в якості об'єктів випробувань і досліджень;

o амортизація об'єктів основних засобів і НМА, що використовуються при виконанні зазначених робіт;

o витрати на утримання й експлуатацію науково-дослідного встаткування, установок і споруд, інших об'єктів основних засобів і іншого майна;

o загальногосподарські витрати, в разі якщо вони безпосередньо пов'язані з виконанням даних робіт;

o інші витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням НДДКР, включаючи витрати з проведення випробувань.

Витрати на НДДКР, які ВАТ "НЛМК" виробило в аналізованому періоді (згідно з річним звітом компанії), наведено в табл. 3.14.

Таблиця 3.14. Витрати на НДДКР, тис. руб.

Витрати на НДДКР, тис. руб.

Сума витрат за НДДКР, які не дали позитивних результатів, віднесених на інші витрати, в звітному році склала 390 тис. руб., в минулому році - 3226 тис. руб.

Витрати, пов'язані з виконанням НДДКР, спочатку обліковуються на рахунку 08 "Вкладення у необоротні активи", субрахунок 08-8 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт" (ПБО 17-02, Інструкція щодо застосування Плану рахунків).

Якщо результати НДДКР підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації, то витрати на їх виконання списуються з кредиту рахунку 08, субрахунок 08-8, в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи".

Аналіз основних засобів

Відповідно до ПБО 6-01 до основних засобів належать активи, які:

- використовуються у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні слуг або для управлінських потреб організації;

- служать протягом тривалого часу (понад 12 місяців); - здатні приносити дохід у майбутньому.

До складу основних засобів у російської практиці прийнято включати наступні активи:

o будівлі;

o споруди та передавальні пристрої;

o машини та обладнання;

o транспортні засоби;

o виробничий і господарський інвентар;

o робочий худобу;

o продуктивна худоба;

o багаторічні насадження;

o інші види основних засобів;

o земельні ділянки і об'єкти природокористування;

o капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель. Задачі аналізу основних засобів:

o аналіз наявності, складу і структури основних засобів;

o аналіз політики організації щодо формування і вибуття основних засобів;

o аналіз амортизаційної політики основних засобів;

o оцінка ступеня зношеності основних засобів;

o аналіз джерел фінансування основних засобів;

o оцінка ефективності використання основних засобів.

Джерелами інформації є дані бухгалтерського балансу, додатки до бухгалтерського балансу (розділ "Основні засоби"), пояснювальної записки.

Для аналізу наявності, складу і структури основних засобів, а також їх руху протягом періоду може бути використана табл. 3.15. Розрахунки проводяться на основі оцінки за первісною вартістю.

Як випливає з даних табл. 3.15, структура основних засобів компанії повністю відповідає специфіці її діяльності. Найбільшу питому вагу становить активна частина основних засобів - машини та обладнання, причому їх частка зросла з 59,9 до 64%. В той же час питома вага (сукупний) таких статей, як "Будівлі" і "Споруди", скоротився з 33,4 до 30,3%. Частка інших статей основних засобів несуттєва.

Таблиця 3.15. Аналіз складу і руху основних засобів

Аналіз складу і руху основних засобів

Для характеристики руху основних засобів (ОЗ) використовуються наступні коефіцієнти:

Розрахунок зазначених показників за даними бухгалтерської звітності за звітний період аналізованої компанії:

З розрахунків видно випереджаюче зростання надходження основних засобів порівняно з їх вибуттям. Значення коефіцієнтів заміни та розширення також свідчать про те, що надходження основних засобів випереджає їх вибуття.

У бухгалтерському балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (за вирахуванням накопиченої амортизації). Отже, на величину майна, відображену в балансі, і чисті активи організації безпосередньо впливає обраний спосіб нарахування амортизації.

Відповідно до ПБО 6-01 амортизація основних засобів може нараховуватися такими способами: лінійним;

- зменшуваного залишку;

- списання вартості по сумі чисел років;

- списання вартості пропорційно обсягу продукції.

Не амортизується вартість об'єктів основних засобів, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування). Крім того, амортизація не нараховується по об'єктах житлового фонду, зовнішнього благоустрою, інших аналогічних об'єктів.

При аналізі амортизаційної політики по відношенню до основних засобів важливо мати на увазі, що вибір способу нарахування амортизації безпосередньо впливає на величину основних засобів, що відображається в балансі, суму витрат організації і фінансовий результат її діяльності, а також на грошові потоки.

Для аналізу стану і ступеня зношеності основних засобів використовуються:

o коефіцієнт придатності

o коефіцієнт зносу

Для аналізу ефективності використання основних засобів традиційно використовується показник фондовіддачі:

Динаміка показників технічного стану і фондовіддачі за даними, представленими у річному звіті ВАТ "НЛМК", характеризується значеннями, наведеними в табл. 3.16.

Таблиця 3.16. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів

Як бачимо, зношеність основних коштів компанії менше 50%. За динамікою цього показника можна зробити висновок про те, що питома вага нових основних засобів зростає (коефіцієнт зносу скорочується і відповідно зростає коефіцієнт придатності).

Показник фондовіддачі в 2009 р. різко знизився. Причиною цього стало істотне падіння виручки, пов'язана з несприятливими умовами кризового року.

При розрахунку цих коефіцієнтів за даними звітності організації слід мати на увазі, що основні засоби відображаються в балансі за залишковою вартістю, тоді як дані додатка до балансу (розділ "Основні засоби") містять відомості про первісної вартості основних засобів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Етап 3. Розробка плану дослідження
Письмовий звіт про результати маркетингового дослідження
Усний звіт про результати маркетингового дослідження
Комерціалізація результатів наукових досліджень об'єктів інтелектуальної власності
Основні принципи підготовки звіту і презентації результатів дослідження
Аналіз основних засобів
Аналіз ефективності використання основних засобів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси