Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура системи консультаційної служби на федеральному рівні

З огляду на сформульовані цілі і завдання діяльності консультаційної служби на федеральному рівні, мають переважно організаційно-координаційний характер, однією з її найважливіших завдань є організація роботи по збору та формування інформаційних ресурсів, інтеграції останніх єдиної методологічної, технологічної та організаційної бази, а також постійне їх оновлення і розповсюдження в системі ІКС.

Виходячи з цього, федеральний центр у системі ІКС повинен взаємодіяти і мати прямі та зворотні зв'язки з багатьма організаціями, які володіють інформаційними ресурсами науково-технічних, дослідно-конструкторських та інших розробок, а також надають ринкову, технологічну, правову та іншу інформацію, необхідну товаровиробникам для своєї роботи. До них можна віднести Академію наук РФ, центральні науково-технічні бібліотеки, НДІ, вузи й центри перепідготовки професійних кадрів, засоби масової інформації, різноманітних постачальників наукової, технічної, ринкової, правової та іншої інформації. В систему повинні входити організації (центри, курси тощо) з навчання консультантів і фахівців для ІКС (рис. 4.4).

Структура системи консультаційної служби на регіональному рівні

На регіональному рівні, поряд з основною діяльністю з надання інформаційно-консультаційних послуг споживачам, надзвичайно важливою функцією ІКС є забезпечення прямої і зворотного зв'язку з федеральним центром і регіональними організаціями методичного, наукового, навчального та інформаційного характеру. Структура системи ІКС на цьому рівні виглядає наступним чином (рис. 4.5).

На регіональному рівні у системі ІКС крім центрів федерального і районних рівнів діють або співпрацюють з нею такі суб'єкти: регіональні науково-технічні бібліотеки, регіональні вузи й центри підготовки професійних кадрів, навчально-консультаційні центри при освітніх установах, центри навчання кадрів ІКС,

Структура системи консультаційної служби на федеральному рівні

Рис. 4.4. Структура системи консультаційної служби на федеральному рівні

Структура системи консультаційної служби на регіональному рівні

Рис. 4.5. Структура системи консультаційної служби на регіональному рівні

засоби масової інформації, різні постачальники наукової, технологічної і ринкової інформації, підприємства сервісного обслуговування, юридичні фірми та багато Інших, що сприяють наданню фахівцями ІКС необхідних послуг кінцевим споживачам.

Структура системи консультаційної служби на районному рівні

На районному рівні (рис. 4.6) інформаційно-консультаційна служба представлена районними (міжрайонними) ІКЦ. В даному випадку основні функції останніх пов'язані з конкретним обслуговуванням товаровиробників, доведенням до них необхідної інформації, наданням сприяння в освоєнні інноваційних розробок і передового виробничого досвіду, а також підтримкою зворотного зв'язку з системою ІКС і через цю службу з усіма учасниками галузевого інформаційного простору.

Структура системи консультаційної служби на районному рівні

Рис. 4.6. Структура системи консультаційної служби на районному рівні

Районний інформаційно-консультаційний центр пов'язаний з допомогою прямих і зворотних зв'язків з відповідним регіональним ІКЦ, а також з районними органами управління місцевою промисловістю або АПК.

Для ефективного виконання послуг безпосереднім споживачам - товаровиробникам і місцевим жителям - районний ІКЦ повинен активно співпрацювати з районними та регіональними науковими, освітніми організаціями, засобами масової інформації, різними постачальниками ринкової, правової та іншої інформації, залучати до спільної роботи підприємства сервісного обслуговування, юридичні фірми та інші, що сприяють швидкому і якісному виконанню надійшли на послуги замовлень.

У діяльності регіональних і районних ІКЦ особливо важливо виконання робіт, пов'язаних з реалізацією інноваційних процесів, в основі яких лежить створення і функціонування ефективно діючої системи освоєння інноваційних технологій, з розробкою і реалізацією технологічних (інноваційних) проектів, супроводжуваних їх розробниками від підготовчих робіт до отримання кінцевих результатів.

Основна функція ІКС в рамках інноваційної діяльності полягає в організації та здійсненні моніторингу інноваційних технологій і суб'єктів виробництв, пошуку перспективних технологій, підприємств та господарств - потенційних учасників освоєння інновацій, залучення їх в інноваційний процес, в розробку відповідних технологічних документів (інноваційних проектів або адаптерів) стосовно до місцевих умов з урахуванням їх динаміки, кон'юнктури ринку і вимог сертифікації продукції.

Для того, щоб забезпечити успішне освоєння інноваційних технологій, інформаційно-консультаційні та інноваційні центри повинні володіти необхідною інформацією по виробничому потенціалу територій, підприємств і господарств, інноваційного потенціалу науково-дослідних установ, проектних організацій, фінансового та матеріально-технічного забезпечення освоєння інновацій, умов реалізації виробленої продукції. Всьому цьому має сприяти структура системи ІКС, що включає необхідні зв'язки і канали співпраці інформаційно-консультаційних центрів з усіма учасниками інноваційних процесів - від розробників, кредитно-банківських, юридичних, ринкових і інших структур, що беруть участь в процесі, до конкретних виконавців і споживачів інноваційних послуг.

Для комерційних консультаційних організацій найбільш типовими організаційно-правовими формами консультаційних фірм є: господарські товариства, господарські товариства та приватні підприємства.

Оскільки основною метою консультаційної фірми є створення сприятливих умов для задоволення потреби клієнтів у консультаційної послуги, використовуючи на цьому ринку інтелектуальні ресурси, основні цілі та завдання кожного з підрозділів виконуються у відповідності з основними функціями управління, які включають:

- організацію робіт по створенню взаімообратних потоків розподілу ресурсів;

- мотивацію дій для здійснення основної мети консультаційної фірми;

- контроль якості основної діяльності;

- планування робіт для здійснення основної діяльності;

- координацію інформаційних потоків розподілу ресурсів;

- практичну реалізацію намічених дій.

При організації структури підприємства головним завданням є створення центрального апарату управління фірми, координуючого всі найважливіші аспекти діяльності: розробку, продаж, постачання, маркетинг і т. д. При цьому важливо розділити функції між підрозділами консультаційної фірми, що здійснюють продажі і підтримку продажів.

Директор і його заступник здійснюють контроль якості консультаційної діяльності - основна мета консультаційної фірми. В той же час вони представляють та захищають інтереси фірми на макро - і мікрорівні системи управління. Весь персонал підрозділів повинен відповідати за виконання щомісячних, квартальних і річних планів продажів. Підтримка продажів полягає в демонстрації продукту, передпродажному консультуванні, пошуку клієнтів і інші функції, необхідні для укладення контракту. Ця підтримка організована також і за регіональним принципом.

Керівник відділу маркетингу повинен виконувати опосередковують функції між підрозділами і співробітниками підприємства, що займаються розробкою консультаційного продукту, продажем, стимулюванням і розподілом продажів, післяпродажним обслуговуванням, споживачами продукції, дослідженням ринку. При цьому керівник маркетингу і його апарат аналізують стан зовнішнього середовища маркетингу, звертаючи увагу насамперед на конкурентів. Завдання служби маркетингу полягає в організації роботи підрозділів так, щоб вони тримали курс на споживачів (клієнтів), постійно стежили за тим, що їм потрібно, за діяльністю конкурентів, визначали їх слабкі і сильні сторони.

У той же час служба маркетингу повинна точно представляти можливості підприємства, щоб, займаючись його розвитком, не відриватися від реального життя. Маркетингова структура повинна мати гнучкість і пристосовуваність. Для цього потрібно, щоб вона змінювала організаційну форму при зміні стратегії підприємства. Для швидкості організаційної перебудови і без зниження ефективності роботи підприємства вона повинна мати спроможність до змін, закладеним у самій структурі. Для гнучкості консультаційне підприємство повинно постійно розташовувати поточною інформацією про внутрішньому стані справ, про зовнішнє середовище, яка представлена економічними, природними, технічними, політичними і культурними факторами.

Для великих і середніх консультаційних фірм у структурі підприємства крім галузевих відділів консультантів-фахівців можуть бути організовані наступні підрозділи:

- відділ стратегічного планування та маркетингу (безпосередньо підпорядковується директору чи заступнику директора), який повинен здійснювати пошук і попереднє обслуговування клієнта, збираючи поточну інформацію про клієнта, про його проблеми. У його функції входять координація діяльності для здійснення стратегічних завдань, зв'язок зовнішнього середовища маркетингу з внутрішньої, а також контроль над збігом потужностей вхідного та вихідного потоків всіх ресурсів консультаційної фірми;

- відділ консультанта-психолога, який повинен займатися діагнозом проблем клієнта, виділяючи галузеву спрямованість, рівень складності проекту (стандартний і нестандартний) та інші деталі;

- відділ нестандартних проектів, який повинен займатися діагнозом нестандартної проблеми і розбиттям її на стандартні завдання;

- відділ стандартних проектів, що займається функціональним забезпеченням реалізації проектів клієнта;

- відділ навчання займається підготовкою і навчанням консультантів необхідної клієнтам області знання;

- відділ по створенню громадської думки (РІ) створює імідж консультанта і його фірми, сприяє здійсненню зворотного зв'язку з клієнтом.

В організаційній структурі управління малими консультаційними фірмами виконуються ті ж функції і завдання, що і в середніх консультаційних підприємствах, але структура управління спрощена. Всіх перерахованих вище підрозділів як самостійних структур не існує, а їх функції виконують деякі інші підрозділи.

Важливим підрозділом у структурі повинен бути відділ чи група, здійснює підбір консультантів з галузевою спрямованістю, і відділ матеріально-технічного постачання, який здійснює забезпечення консультантів необхідним обладнанням, бібліотекою і т. д,

Крім цього, існують підрозділи консультаційних фірм, що надають додаткові види послуг для посилення ефекту консультування.

1. Навчальні підрозділи (центри). Вони створюються у вигляді невеликих навчальних секторів, так і великих інститутів. Підрозділи (центри) різними способами беруть участь у виконанні консультаційного проекту, наприклад, поставляючи викладачів або проводячи навчання за спеціально розробленими програмами. Вони, як правило, відносно автономні, деякі програми відкриті для зовнішніх учасників. Багато з них організовують внутрішні курси, семінари для персоналу фірми.

2. Підрозділи (центри) по інформаційному обслуговуванню. Ці послуги менш поширені, ніж навчальні, однак забезпечення клієнта інформацією дуже важливо. Консультаційні фірми зберігають надзвичайно цінну інформацію, і багато з них стали справжніми експертами з її збору та обробки. За допомогою такої інформації клієнт може отримати нові ідеї і попросити консультанта вивчити їх, допомогти втілити в реальність.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація і компетенція федеральних служб, керованих Президентом РФ, Урядом РФ і здійснюють адміністративне управління в області фінансів
Горизонтальний поділ державного управління на федеральному рівні
Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет)
Класифікація і структура регіональної цивільної служби
Розробка методики аналізу попиту на консультаційні послуги в сфері АПК та оцінки платоспроможного рівня їх споживачів
Федеральний і регіональний бюджети
Розробка методики аналізу попиту на консультаційні послуги в сфері АПК та оцінки платоспроможного рівня їх споживачів
Типові організаційні структури служб логістики на внутрішньофірмовому рівні
Організаційна структура місцевої (міської, районної, селищної) адміністрації: принципи, методи побудови та напрямки вдосконалення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси