Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теоретичні аспекти бухгалтерської (фінансової) звітності

Поняття бухгалтерської звітності, її значення і види

Бухгалтерська (фінансова) звітність - інформація про фінансове становище економічного суб'єкта на звітну дату, фінансовому результаті його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, систематизоване у відповідності з вимогами, встановленими Федеральним законом від 06.12.2011 р. № 402-ФЗ "ПРО бухгалтерському обліку" (набирає чинності з 1 січня 2013 р.).

В умовах ринкової економіки будь-яка комерційна організація прагне до отримання економічних вигод. Ця цільова спрямованість є суттєвою в їх ділової активності. Концептуальною основою бухгалтерської звітності організацій в умовах ринку є формування звітних показників для зовнішніх користувачів. Тому бухгалтерська звітність служить важливою передумовою ефективних ділових зв'язків усіх учасників ринкових відносин. Недолік інформації, яка надається користувачам звітності, може істотно обмежити приплив додаткового капіталу як одного з джерел розширення діяльності організації, якщо ділові партнери не можуть отримати їх цікавлять відомості про фінансової стійкості, платоспроможності, перспективи розвитку організації.

Крім того, інформація, що міститься в бухгалтерській звітності, необхідна керівництву організації для координації своєї діяльності і прийняття управлінських рішень.

Оскільки в умовах ринкових відносин бухгалтерська звітність служить, з одного боку, інтересам організації, що представляє підсумкову інформацію про результати своєї діяльності, а з іншого - інтересам всіх зацікавлених користувачів цієї інформації (інвесторів, кредиторів, банків, фіскальних органів тощо), основними завданнями звітності є наступні:

- складання звітності всіма господарюючими суб'єктами різних організаційно-правових форм і видів діяльності;

- дотримання суб'єктами при складанні звітності базових принципів і правил бухгалтерського обліку з метою отримання достовірної підсумкової інформації;

- розкриття в звітності альтернативних способів і методів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих в обліковій політиці та впливають на фінансовий стан організації;

- відповідність міжнародно визнаним принципам бухгалтерської звітності, особливо тієї, яка представляє інтерес для зарубіжних інвесторів.

Відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу головне завдання в області бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні відносної незалежності організації облікового процесу від якого-небудь певного виду звітності. У Концепції передбачається формування таких видів звітності господарюючих суб'єктів в залежності від користувачів:

- індивідуальна бухгалтерська звітність;

- консолідована фінансова звітність;

- управлінська звітність;

- податкова звітність.

Індивідуальна бухгалтерська звітність як елемент методу бухгалтерського обліку виконує дві функції: 1) інформаційну; 2)контрольну.

З одного боку, вона характеризує фінансовий стан і фінансовий результат діяльності господарюючого суб'єкта, з іншого - забезпечує системний контроль правильності і точності облікового циклу. У зв'язку з цим всі господарюючі суб'єкти повинні складати індивідуальну бухгалтерську звітність за кожний звітний період.

Індивідуальна бухгалтерська звітність призначена:

- для виявлення кінцевого фінансового результату діяльності господарюючого суб'єкта - чистого прибутку (збитку) та розподілу її між власниками;

- подання в наглядові органи;

- виявлення ознак банкрутства господарюючих суб'єктів;

- використання в управлінні господарюючим суб'єктом, судочинстві та при оподаткуванні.

Головне завдання в області індивідуальної бухгалтерської звітності полягає в забезпеченні гарантованого доступу зацікавленим користувачам до якісної, надійної і порівнянної персоніфікованої інформації про господарюючих суб'єктів.

Консолідована фінансова звітність як різновид бухгалтерської звітності призначена для характеристики фінансового стану та фінансового результату діяльності групи господарюючих суб'єктів, що ґрунтується на відносинах контролю. Консолідована фінансова звітність виконує виключно інформаційну функцію і представляється зацікавленим зовнішнім користувачам. Дана звітність повинна бути одним з основних джерел фінансової інформації для прийняття економічних рішень цими користувачами.

Консолідована фінансова звітність головним чином повинна забезпечувати гарантований доступ зацікавленим користувачам до якісної, надійної і порівняльної інформації про групу господарюючих суб'єктів. Для вирішення цього завдання необхідні складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ), а також проведення обов'язкового аудиту і публікація його результатів.

Управлінська звітність призначена для використання в управлінні господарюючим суб'єктом (проводом, іншим управлінським персоналом). У зв'язку з цим зміст, періодичність, терміни, форми і порядок її складання визначаються господарюючим суб'єктом самостійно. Разом з тим передова практика управління свідчить, що найбільш корисним і ефективним є така побудова управлінської звітності, при якому зміст та порядок її складання ґрунтуються на тих же принципах, на яких складається індивідуальна бухгалтерська і консолідована фінансова звітність.

Головне завдання у сфері управлінської звітності полягає в широкому поширенні передового досвіду її організації, а також досвіду її використання в управлінні господарюючим суб'єктом.

Податкова звітність (податкові декларації) призначена для фіскальних цілей і обов'язкова для складання господарюючими суб'єктами, коло яких встановлено податковим законодавством. Податкова звітність повинна складатися на основі інформації, формованої у бухгалтерському обліку, шляхом коригування її за правилами податкового законодавства.

Головне завдання в області податкової звітності полягає у зниженні витрат на її формування шляхом істотного наближення правил податкового обліку до правил бухгалтерського обліку.

Крім того організації повинні представляти статистичну звітність, яка базується на даних бухгалтерського і оперативного обліку, формується за правилами, встановленими Держкомстатом Російської Федерації (Росстатом) та призначена для збору та обробки інформації про масових соціально-економічних явищах.

Акціонерні товариства, будучи емітентами цінних паперів, крім перерахованих видів звітності можуть представляти спеціалізовану звітність у Федеральну комісію з ринку цінних паперів, а унітарні підприємства - комітети з управління федеральним і муніципальним майном і т. д.

Бухгалтерська звітність класифікується за різними ознаками:

1. В залежності від призначення:

- внутрішня (управлінська) - для керівників різних рівнів управління, складається за правилами і в строки, встановлені керівництвом господарюючого суб'єкта;

- зовнішня (фінансова) - для зовнішніх користувачів (інвесторів, кредиторів, податкових служб тощо), формується за правилами, встановленими державою.

2. Залежно від періоду складання:

- проміжна - складається наростаючим підсумком з початку року (квартал, півріччя, 9 місяців);

- річна - містить підсумкові показники діяльності організації за календарний рік.

3. За ступенем деталізації:

- загальна - характеризує господарську діяльність всієї організації;

- спеціальна - розкриває інформацію про окремих напрямах діяльності організації (матеріально-технічне постачання, стан розрахунків з дебіторами або кредиторами, продажу по регіонах або видами продукції, робіт, послуг тощо).

4. За ступенем узагальнення:

- одинична - охоплює показники окремої організації, підрозділу, виділеного на окремий баланс;

- зведена - розкриває об'єднані показники юридичної особи, включаючи філії та підрозділи, виділені на окремий баланс;

- консолідована - розкриває інформацію про групи взаємозалежних організацій, кожна з яких може бути самостійною юридичною особою (холдинг, фінансово-промислова група тощо).

Слід зазначити, що в російському законодавстві про бухгалтерський облік поняття зведена і консолідована звітність вживаються як синоніми, в той час як у міжнародній практиці їх прийнято розмежовувати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Визначення бухгалтерської (фінансової) звітності
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Значення бухгалтерської звітності для оцінки фінансово-господарської діяльності організацій
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси