Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності

Першу групу методів оцінки ризиків складають методи теорії ігор Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна, що відображає ефективність реалізації тих чи інших стратегій при мікроекономічному протистоянні, або при реалізації певних макроекономічних сценаріїв (ігри з природою). При цьому на основі матриці ризиків для прийняття рішення використовуються функціонали А. Вальда, Р. Севіджа, А. Гурвіца, Ст. Парето, П.-С. Лапласа та ін.

У другу групу входять статистичні методи оцінки ризиків (розрахунок математичного очікування результату інвестиційної діяльності, дисперсії результату, середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта варіації результату інвестиційної діяльності, коефіцієнта ризику інвестування, коефіцієнта покриття ризиків Р. Кука та ін). Відмітна особливість цих моделей - розгляд джерел ризику як незалежних складових.

До третьої групи належать методи аналізу та оцінки портфельних ризиків з використанням моделей Ф. Блека, М. Скоулза, Р. Марковіца, С. Росса, Р Ролу, Дж. Тобіна, У. Шарпа, Дж. Трейнера, Дж. Литнера, Я. Моссина, Росс та ін Ці методи, що виражаються, зокрема, в моделях АРМ і САРМ, припускають співвідношення часткових значень різних ризиків як для окремого активу, так і для їх портфеля, в тому числі з урахуванням кореляційних зв'язків складових ризику.

Четверту групу методів складають прийоми теорії масового обслуговування А. Н. Колмогорова, Дж. Літтла, А. А. Маркова, З. Д. Пуассона, А. Я. Хінчина, А. К. Ерланга. Відмітна особливість цих методів - пошук компромісу між пов'язаними з ризиком втрати від простою невикористовуваних виробничих потужностей і втратами від недоотриманої вигоди при недостатньої пропускної здатності існуючих виробничих потужностей.

П'яту групу складають методи оцінки ризиків, включаючи Value-at-Risk, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss, Stress or Sensitivity Testing та ін, що дозволяють оцінити абсолютну величину ймовірних втрат.

До шостої групи належать спеціалізовані методи оцінки ризиків, призначені для оцінки інвестиційних проектів. До таких методів належать: метод критичного шляху (СРМ), метод техніки огляду та оцінки програми (PERT) та метод графічної техніки оцінки і огляду (GERT). Ці методи дозволяють: визначити критичний шлях проекту; врахувати непередбачувані події всередині етапів проекту і зарезервувати час на ці випадки; оцінює ймовірність ходу розвитку проекту по різним шляхам і передбачає багатоваріантність при виборі способу реалізації якого-небудь етапу з урахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків.

Вимірювачі і показники фінансових ризиків

Загальнометодичні підходи до кількісної оцінки ризику

Ризик - категорія імовірнісна, тому методи його кількісної оцінки базуються на ряді найважливіших понять теорії ймовірностей і математичної статистики. Так, головним інструментами статистичного методу розрахунку ризику відносяться:

1) математичне сподівання ц, наприклад, такий випадкової величини, як результат фінансової операції1 до

ц = од;

2) дисперсія <5Ь як характеристика ступеня варіації значень випадкової величини & навколо центра групування ц (нагадаємо, що дисперсія - це математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від свого математичного очікування аА = Е(( - в.)2});

3) стандартне відхилення а^;

4) коефіцієнт варіації а^/ц, який має сенс ризику на одиницю середнього доходу.

Зауваження. Для невеликого набору п значень - малої вибірки! - дискретної випадкової величини ^, до^ кп мова, строго кажучи, йде лише про оцінки перерахованих вимірників ризику.

Так, середнім (сподіваним)значенням вибірки, вибірковим аналогом математичного очікування є величина

де р1 - ймовірність реалізації значення випадкової величини к.

Якщо всі значення до; рівноймовірні, то очікуване значення випадкової вибірки обчислюється за формулою

Аналогічно, дисперсія вибірки (вибіркова дисперсія) визначається як середньоквадратичне відхилення у вибірці:

В останньому випадку вибіркова дисперсія являє собою зміщену оцінку теоретичної дисперсії. Тому краще використовувати незміщену оцінку дисперсії зк, яка задана формулою

Очевидно, що оцінка стандартного (середнього квадратичного) відхилення може бути розрахована наступним чином:

Ясно, що оцінка коефіцієнта варіації тепер приймає вигляд Sfr/k.

В економічних системах в умовах ризику прийняття рішень базується найчастіше на одному з наступних критеріїв. _

1. Очікуваного значення k (прибутковості, прибутку або витрат).

2. Вибіркової дисперсії sk або стандартного (середнього квадратичного) відхилення s^.

3. Комбінації очікуваного значення k і дисперсії si або середнього квадратичного відхилення вибірки %

Зауваження. Під випадковою величиною k в кожній конкретній ситуації розуміється відповідний цій ситуації показник, який зазвичай записується у прийнятих позначеннях: тр - дохідність портфеля цінних паперів, IRR (Internal Rate of Return) - внутрішня (норма) доходности1 і т. д.

Розглянемо викладену ідею на конкретних прикладах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Прийоми розробки і виборів управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику
Умови невизначеності і ризику
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Нові підходи до оцінки внутрішньої ліквідності
Застосування підходів до оцінки, включаючи вибір методів оцінки та здійснення необхідних розрахунків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси