Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МСФО (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"

У Росії відсутній аналог даного стандарту.

Даний стандарт застосовується в тих випадках, коли організація переходить на підготовку своєї звітності відповідно до МСФЗ вперше. Мета IFRS 1 полягає в тому, щоб забезпечити надання організацією в першій підготовленої відповідно до МСФЗ звітності, а також в її проміжних фінансових звітах інформації, яка повинна бути відкритою для користувачів, а тому зобов'язана відображати порівняння всіх представлених у звітності періодів. Основна вимога стандарту полягає в тому, що при переході на МСФЗ компанія повинна підготувати початковий бухгалтерський баланс за міжнародними стандартами. Саме він буде відправною точкою для підготовки звітності відповідно до МСФЗ.

ПРИКЛАД 6.2

Компанія прийняла рішення про перехід на МСФЗ при формуванні фінансової звітності станом на 31.12.2012. Порівняльні дані організація представляє за 1 рік. У цьому випадку датою переходу на МСФЗ буде 01.01.2011, а звітною датою 31.12.2012.

Відповідно до вимог IFRS 1 компанія повинна:

визнати всі активи і зобов'язання, визнання яких вимагають МСФЗ;

- не визнавати статті балансу як активи або зобов'язання, якщо МСФЗ не дозволяють таке визнання;

перекласифікувати ті статті, які були визнані відповідно до застосовувалися перш за національними правилами обліку як активи, зобов'язання або власний капітал;

- провести оцінку всіх визнаних активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ.

Для виконання даних вимог компанія зобов'язана використовувати одну і ту ж облікову політику в своєму початковому бухгалтерському балансі за міжнародними стандартами і у всіх періодах, представлених у першої фінансової звітності за МСФЗ.

Вимоги до розкриття інформації

IFRS 1 вимагає від організації розкривати дані, що пояснюють як перехід від колишніх національних правил обліку до МСФЗ вплинув на звіт про фінансовий стан, звіт про сукупні доходи і на звіт про рух грошових коштів.

Трансформація російської звітності у звітність, складену відповідно до вимог МСФЗ

Останнім часом однією з найбільш цікавить бухгалтерів проблемою стає перетворення (трансформація) російської звітності в міжнародний формат. Необхідність трансформації звітності викликана не тільки необхідністю залучення зарубіжних інвестицій, але і потребою розширення бізнесу і зв'язків за кордоном. У зв'язку з цим російська організація повинна надати інвесторам звітність, складену згідно з вимогами і правилами МСФЗ, тому дослідження питань трансформації бухгалтерської звітності в сучасних умовах розвитку економічних зв'язків стає найбільш актуальним.

Існує два способи перекладу російської звітності у звітність, складену відповідно до МСФЗ.

1. Паралельне ведення обліку (у відповідності з російським законодавством і відповідно до МСФЗ одночасно). Це досить дорогий спосіб, і він не завжди виконаємо, дак як стандарт МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" містить вказівки на особливості початкового перекладу звітності з національної системи обліку в МСФЗ (див. попередній параграф). Дотримання умов даного стандарту призводить до необхідності застосування методів трансформації, так як в ньому містяться вимоги перерахунку звітності на МСФЗ за минулий період.

Першим методом складання звітності за принципами МСФЗ є конверсія, яка передбачає паралельне ведення обліку. Існує два види конверсії: повна і поетапна.

Повна конверсія означає роботу з використанням бухгалтерського програмного забезпечення для обліку всіх господарських операцій.

Поетапна конверсія підходить для компаній, провідних облік вручну. Комп'ютеризація в цьому випадку застосовується окремо по кожній ділянці роботи: при обліку необоротних активів, запасів, розрахунків, визначенні фінансових результатів і інших напрямів обліку. В цілях трансформації застосовуються такі програмні продукти, як 1C - методична модель "Трансформація і консолідація за МСФЗ", "1C: Підприємство 8", "Іпотек Бухгалтер Вестерн", "Моноліт SQL" та інші програми.

2. Власне трансформація звітності.

Трансформація бухгалтерської звітності в міжнародний формат є досить складним процесом, що вимагає особливо високого професіоналізму від бухгалтерського персоналу. Для виконання трансформації крім досконалого вивчення міжнародних стандартів необхідні хороші знання міжнародних стандартів у галузі обліку активів, зобов'язань і капіталу. Крім цього, при переході на МСФЗ організації потрібно провести певну підготовчу роботу методологічного та організаційного характеру. На відміну від конверсії трансформація являє собою не регулярний, а періодичний процес. Основні етапи трансформації включають підготовчий, основний та технічний етапи.

Підготовчий етап включає наступні операції:

- розробку облікової політики за МСФЗ з метою максимального зближення облікової політики російського бухгалтерського обліку та МСФЗ, що згодом дозволить зменшити розбіжності статей врахування при трансформації;

- виконання вимог IFRS 1 і складання початкового балансу;

- вибір валюти оцінки і валюти подання звітності;

- аналіз корпоративної структури компанії для визначення дочірніх і залежних підприємств, які необхідно включити до звітності, що необхідно для складання консолідованої звітності за МСФЗ;

- розрахунок вхідних залишків як бази для трансформації;

- аналіз всіх операцій компанії з метою виявлення відмінностей в обліку об'єктів за російським і міжнародним стандартам, збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань. Наприклад, аналізується балансова вартість основних засобів, оскільки нарахування амортизації згідно МСФЗ відрізняється від російської схеми;

- розробку плану рахунків по МСФЗ та таблиці відповідності російського плану рахунків плану рахунків по МСФЗ;

- розробку так званої трансформаційної моделі, тобто системи трансформаційних таблиць, що дозволяють з допомогою коригуючих проводок перерахувати позиції звітності;

- перекладку рахунків та складання бухгалтерських проводок по переходу з російського плану рахунків на міжнародний план рахунків. Приклад класифікації наведено в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Приклад класифікації рахунків бухгалтерського обліку

Рахунки російського плану рахунків

Рахунки міжнародного плану рахунків

04 Нематеріальні активи

23.20 НМА - патенти

23.30 НМА - торговельні марки

84 Нерозподілений прибуток

56.10 - Нерозподілений прибуток звітного періоду

56.20 - Нерозподілений прибуток минулих років

Доцільно в російському плані рахунків відкрити до рахунку 84 два субрахунки:

84отч - Нерозподілений прибуток звітного періоду;

84ирошл - Нерозподілений прибуток минулих років.

Робота по рекласифікації включає в себе наступні операції:

- деталізацію залишків для коректної класифікації залишків для цілей МСФЗ (наприклад, класів основних засобів), а також для виділення внутрішньогрупових залишків при процесі консолідації;

- перекладку залишків - перерозподіл даних російського обліку в форматі МСФЗ. Наприклад, високоліквідні інвестиції російського обліку рекласифікуються в МСФЗ як еквіваленти грошових коштів, а лізинг, що стоїть в російській звітності за балансом, вноситься до складу основних засобів з появою зобов'язання в пасиві, що суттєво змінює склад і підсумок звітності;

- переоцінку залишків - коригування залишків балансових рахунків, що тягне одночасні зміни власного капіталу, додаткового капіталу та інших статей власного капіталу (наприклад, списання неліквідних запасів або інфляційні поправки);

- перекладку доходів і витрат, що включає перегляд прибутків і збитків звітного року, нерозподіленого прибутку (накопиченого збитку);

- коригування податкових зобов'язань;

- перекласифікацію витрат і фінансового результату;

відновлення витрат, списаних за рахунок чистого прибутку;

- перекласифікацію фондів і резервів;

- перекласифікацію заборгованостей і позик;

- перекласифікацію фінансових вкладень;

- негрошову індексацію, тобто дисконтування вартостей позицій звітності для обліку інфляційних процесів, що відсутня в російській практиці.

Процедура класифікації залишків включає перегляд статей доходів, витрат, активів і пасивів для подання звітності у стандартах, звичних для користувачів звітності у форматі МСФЗ.

В процесі рекласифікації аналізуються за МСФЗ і коригуються звітні статті балансового звіту, звіту про сукупні доходи, звіту про рух грошових коштів, звіту про рух капіталу. Рекласифікація залишків включає наступні дії.

1. Оцінка нематеріальних активів може бути проведена за справедливою вартістю, також НМА повинні бути оцінені з урахуванням МСФЗ 36.

2. Інвентаризація основних засобів на предмет встановлення їх чистої ринкової вартості та зменшення корисності, викликаного моральним і фізичним зносом функціонують в даний час активів.

3. Переклад об'єктів, придбаних з метою вкладень у нерухомість (земельні ділянки, будівлі, коштовності) основних засобів в інвестиційну власність і подання в балансі окремою статтею.

4. Амортизація основних засобів повинна бути перерахована у відповідності з нормами амортизації зарубіжної компанії. Слід врахувати, що вартість, що амортизується згідно з МСФЗ визначається з урахуванням вирахування ліквідаційної вартості. Відповідно до МСФЗ 16 "Основні засоби" середній строк експлуатації активу визначається згідно з терміном отримання вигод від використання цього активу. МСФЗ 36 "Знецінення активів" дозволяє компанії або професійного оцінювача скоригувати амортизацію на звітну дату.

5. Нарахування дисконтованого доходу за активами, що здані в довгострокову фінансову оренду. Тут має місце невідповідність російських норм і міжнародних стандартів (МСФЗ 17 "Оренда").

6. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій та інвестиційної власності та ринкової вартості з подальшим резервом переоцінки цих активів. Наприклад, це стосується переоцінки землі.

7. Інвентаризація запасів на звітну дату, у процесі якої визначається їх ринкова вартість. Ринкова оцінка необхідна для оцінки запасів. До активів, згідно з МСФЗ, належать ресурси, які приносять економічну вигоду. Згідно МСФЗ 2 запаси оцінюються за правилом найменшої вартості. Таким чином, запаси будуть враховуватися за чистою ринковою вартістю, і при цьому ймовірна дооцінка або уцінка запасів за рахунок прибутку або резерву уцінки. Результати інвентаризації завіряються незалежним аудитором.

8. Оцінка запасів і короткострокових цінних паперів за ринковою вартістю з метою балансової оцінки за правилами МСФЗ.

9. Інвентаризація дебіторської заборгованості з метою нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів.

10. Нарахування резерву знецінення короткострокових фінансових вкладень і резерву сумнівних та безнадійних боргів.

11. Оцінка обмінних операцій (бартер як обмін однаково стоять активами) з метою перевірки відповідності справедливої (ринкової) вартості переданих та отриманих активів.

12. Перевірка оцінки вкладів у статутний капітал, вироблених матеріальними активами. Ця процедура викликана можливим розбіжністю договірної узгодженої засновниками вартості вкладу (відповідно до російського бухгалтерського обліку вартість вкладу в статутний капітал матеріальними активами визначається за угодою сторін) та його ринковою чи експертної оцінки. На суму дооцінки збільшується статутний капітал та донараховується амортизація. Крім того, сальдо розрахунків із засновниками списується у зменшення статутного капіталу.

Коригування податкових зобов'язань включає в себе перегляд податкової складової російської звітності, оскільки вимоги ПБО 18/02 відрізняються від вимог IAS 12 (див. параграф 4.3).

Перекласифікація витрат і фінансового результату включає наступні дії.

1. Облік непередбачених витрат (крадіжок майна до отримання рішення відповідних органів, незабезпечені прострочені векселі, самостійний розрахунок штрафів за простроченим оподаткування і відрахувань у позабюджетні фонди) і їх відображення у звіті про сукупні доходи. Таким чином, непередбачені витрати списуються відразу.

2. Списання збитків за рахунок капіталу (резервів або нерозподіленого прибутку). Відкриті акціонерні товариства повинні створювати резерви, в тому числі і для викупу власних акцій, так як в балансовому звіті збитку бути не повинно.

Відновлення витрат, списаних за рахунок чистого прибутку, включає наступні дії.

1. Перекласифікація і списання всіх поточних витрат у зменшення балансового прибутку і, відповідно, відновлення або нерозподіленого чистого прибутку, якщо вони були списані за рахунок чистого прибутку у відповідності з російським законодавством.

2. Витрати на ремонт, амортизацію і утримання об'єктів основних засобів невиробничого призначення (МСФЗ не поділяє витрати виробничого і невиробничого призначення).

Перекласифікація фондів і резервів здійснюється в наступній послідовності.

1. Об'єднання всіх фондів та резервів (крім резервів коригуючого характеру: сумнівних і безнадійних боргів, майбутніх податків і платежів, ремонту тощо), відновлення їх у частині операцій, переведених в поточні витрати, і відображення їх у балансі статті резервного капіталу.

2. Відновлення в балансового прибутку недоіспользованного резерву сумнівних та безнадійних боргів (проводка Дт рахунку резерву - Кт рахунки прибутку).

Перекласифікація заборгованостей і позик проводиться в наступному порядку.

1. Перевірка позик з метою справедливого відображення фінансової складової діяльності підприємства.

2. Списання позик, наданих юридичним і фізичним особам, у тому числі персоналу підприємства, якщо відсутній контроль за їх поверненням.

Перекласифікація фінансових вкладень включає такі дії.

1. Вкладення в непрацюючі підприємства списуються за рахунок балансового прибутку.

2. Виділення овердрафту (це кредитове сальдо за банківськими рахунками) з залишків на банківських рахунках і показ його в складі короткострокової кредиторської заборгованості.

Основний етап трансформації складається з таких підетапів:

1) пошук та визначення відмінностей у підходах до ведення бухгалтерського обліку і звітності за МСФЗ і РПБУ;

2) підготовка коригувальних записів на основі існуючих відмінностей в обліку.

Технічний етап складається:

- з підготовки трансформаційних записів;

- складання коригуючих проводок;

- створення робочої трансформаційної таблиці;

- заповнення форм звітності у відповідності з форматом МСФЗ.

ПРИКЛАД 6.3

Умови: Організація ВАТ "Вікторія" створена 15.12.2008, активна діяльність почалася в 2009 р. Вимоги щодо обліку гіперінфляції, передбачені МСФЗ 29, не застосовуються.

У грудні 2008 р. ВАТ "Вікторія" придбано і введено в експлуатацію автомобіль за ціною 680 000 руб. (без ПДВ). Ліквідаційна вартість автомобіля становить 50 000 руб. Строк корисного використання автомобіля - 7 років. Спосіб нарахування амортизації - лінійний (за МСФЗ і російським обліку).

На балансі організації за станом на 31.12.2011. числиться НМА, первісна вартість якого становить 46 000 руб., термін служби - 2 роки. Спосіб нарахування амортизації - лінійний (за МСФЗ і російським обліку). На кінець 2011 р. балансова вартість активу після уцінки склала 10 000 руб. По російському обліку, обліковою політикою застосовується оцінка НМА за фактичною собівартістю. Згідно МСФЗ обліковою політикою обраний метод списання накопиченої амортизації при переоцінці НМА.

У грудні 2011 р. керівництво організації взяло і довело до зацікавлених сторін рішення про закриття одного з своїх філій. Виплати штрафних санкцій покупцям склали 120 000 руб., термін їх погашення - грудень 2012 р. Ставка дисконтування дорівнює 15%.

Завдання: Трансформувати російську форму бухгалтерського балансу ВАТ "Вікторія" (табл. 6.2) відповідно до МСФЗ. Трансформація балансу здійснюється за весь період дії підприємства (станом на 31.12.2011).

Таблиця 6.2

Балансовий звіт ВАТ "Вікторія" станом на 31.12.2011, складений у відповідності з правилами російського обліку, тис. руб.

Статті активу

Сума

Статті пасиву

Сума

I. Необоротні активи

III. Капітал і резерви

Нематеріальні активи

110

Статутний капітал

1000

Основні засоби

650

Нерозподілений прибуток

1195

Відстрочені податкові активи

7

- у тому числі звітного року

195

Інші необоротні активи

100

- минулих років

1000

Усього за розділом

867

Усього за розділом

2195

II. Оборотні активи

IV'. Довгострокові зобов'язання

Запаси

610

Відстрочені податкові зобов'язання

50

ІДС за придбаний, цінностям

13

Усього за розділом

50

Витрати майбутніх періодів

17

V. Короткострокові зобов'язання

Дебіторська заборгованість

1200

Кредиторська заборгованість

495

Грошові кошти

233

Резерви майбутніх витрат

80

Резерв на реструктуризацію

120

Усього за розділом

2073

Усього за розділом

695

Разом актив балансу

2940

Разом пасив балансу

2940

Рішення:

1. Амортизація ОС

Формули визначення вартості, що амортизується згідно з МСФЗ та РПБУ виглядають відповідно наступним чином:

IAS 16: АС = ПС (або НД) - ЛЗ;

РПБУ 6/01: АС = ПС (або ВС), де ПВ - первісна вартість; АВ - амортизуєма вартість; НД - відновна вартість.

Таблиця 6.3

Трансформаційна запис 1 (ТЗ 1), тис. руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Амортизована

вартість

680

630

Амортизація за звітний рік

680 / 7 = 97

630 / 7 = 90

(7)

Амортизація за минулі роки

680 x 2/7 = 194

а30х2/7= 180

(14)

Бухгалтерські проводки, тис. руб.:

Дт Амортизація ОЗ 21

Кт Нерозподілений прибуток 2011 р. 7

Кт Нерозподілений прибуток минулих років 14.

2. Уцінка НМА.

Згідно МСФЗ необхідно визнати збиток від зменшення корисності НМА. Уцінка НМА списується на рахунок нерозподіленого прибутку.

Показники до уцінки:

Первісна вартість НМА: 46 тис. руб. Накопичена амортизація (НА): 23 тис. руб.

Метод списання: При методі списання накопичена амортизація дорівнює нулю.

Показники після уцінки:

Балансова вартість НМА: 10 тис. руб.

Накопичена амортизація (НА): 0.

Таблиця 6.4

Трансформаційна запис 2 (ТЗ 2), тис. руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Балансова вартість НМА

23

10

(13)

Коригуючі бухгалтерські проводки, тис. руб.:

Дт Амортизація НМА 23

Дт Нерозподілений прибуток 2011 р. 13

Кт НМА 36(46 -10).

3. Дисконтування резервів.

Згідно з Положенням але бухгалтерського обліку "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи" ПБУ 8/2010, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 13 грудня 2010 р. № 167н (далі - ПБУ 8/2010), в російській звітності повинен бути сформований резерв по реструктуризації, у звітності він відображається без дисквитирования. Згідно МСФЗ 37 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи" даний резерв має дисконтуватися.

Розрахунок поточної вартості резервів визначається з застосуванням коефіцієнта дисконтування, визначається за формулою

де р - коефіцієнт дисконтування; i - ставка дисконтування; п - кількість років корисного використання.

Резерв (дисконт) = 120 тис. руб. / 1,15 = 104 тис. руб.

Розрахунок коригування 120 тис. руб. - 104 тис. руб. = 16 тис. руб.

Таблиця 6.5

Трансформаційна запис 3 (ТЗ 3), тис. руб.

Статті

РПБУ

МСФЗ

Відхилення

Резерв на реструктуризацію

120

104

(16)

Коригуючі бухгалтерські проводки, тис. руб.:

Дт Резерви на реструктуризацію 16

Кт Нерозподілений прибуток 2011 р. 16

Таблиця 6.6

Трансформаційна (робоча) Таблиця, тис. руб.

Accounts

(рахунки)

Вхідний

баланс

Корективний баланс

Пробний

баланс

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Активи

Довгострокові

активи

Нематеріальні активи

110

ТЗ 2

13

97

Основні

кошти

650

ТЗ 1

21

671

ВОНА або ОНТ

7

7

Інші внеоб. активи

100

100

Короткострокові

активи

Запаси

610

610

ПДВ

13

13

Витрати майбутніх періодів

17

17

Дебіторська

заборгованість

1200

1200

Грошові

кошти

233

233

Сумарні

активи

2940

2948

Пасиви

Капітал і резерви

Статутний

капітал

1000

1000

Нерозподілений прибуток 2011 р.

195

ТЗ 1

7

ТЗ 2

13

ТЗ 3

16

205

Нераспред. прибуток минулих років

1000

ТЗ 1

14

1014

Довгострокові

про-ва

ВОНО

50

50

Короткострокові

про-ва

495

495

Резерви майбутніх витрат

80

80

Резерви на реструктуризацію

120

ТЗ 3

16

104

Сумарні

пасиви

2940

2948

Разом

2940

2940

50

50

2948

2948

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура МСФЗ (IAS-IFRS)
МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти"
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю"
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання підприємств"
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ
ІНШІ СТАНДАРТИ І ПОНЯТТЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ЗВІТНІСТЬ, СКЛАДЕНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ
Способи формування звітності згідно з МСФЗ
Ведення обліку відповідно до МСФЗ
Особливості складання звітності за МСФЗ
МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси