Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік поточної оренди основних засобів

Основним документом, що фіксує фактичне виконання орендодавцем зобов'язань по передачі основного засобу і виконання зобов'язань орендаря щодо прийняття даного активу в оренду, є документ, що свідчить про передачу майна. Крім того, у ст. 655 ЦК РФ щодо оренди будівель і споруд прямо зазначено, що передача будівлі або споруди орендодавцем і прийняття його орендарем здійснюються по передавальному акту чи іншого документа про передачу, подписываемому сторонами. Тільки після цього зобов'язання орендодавця передати будівлю або споруду орендарю вважається виконаним. Законодавчо встановленої форми передавального акта не існує. Як правило, використовуються уніфіковані форми акта прийому-передачі, затверджені постановою Держкомстату РФ від 21 січня 2003 року № 7 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів": при передачі основних засобів, крім будівель і споруд, - форма № ОС-1; при передачі будівель, споруд - форма № ОС-1а; при передачі груп об'єктів основних засобів (крім будівель і споруд) - форма № ОС-16.

Як сказано в ст. 606 ГК РФ, право власності на основні засоби протягом строку дії договору оренди продовжує залишатися в орендодавця. Тому здані в оренду об'єкти будуть обліковуватися на балансі орендодавця. Однак у деяких випадках облік буде вести орендар: при оренді підприємства в цілому як майнового комплексу, при укладенні договору фінансової оренди (лізингу). У загальному ж випадку об'єкти оренди, є власністю орендодавця і відносяться до основних засобів, обліковуються у нього в бухгалтерському обліку на наступних рахунках:

01 "Основні засоби": тут враховують всі основні засоби орендодавця, які здобувалися (створювалися) для основної діяльності (не для здачі в оренду), але надалі було прийнято рішення для передачі даних об'єктів в оренду;

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності": тут обліковують майно, призначене виключно для передачі у тимчасове володіння та (або) користування з метою отримання доходу.

Крім того, в бухгалтерському обліку основні засоби, що передані в оренду, доцільно враховувати відокремлено від власних основних засобів орендодавця. Для того щоб контролювати рух об'єктів обліку було неважко, до зазначених вище рахунках орендодавець може відкрити спеціальні субрахунки: субрахунок "Власне майно"; субрахунок "Майно, передане в оренду".

Кореспонденція рахунків з обліку передачі в оренду і повернення основних засобів представлена в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Кореспонденція рахунків з обліку орендних операцій у орендодавця

Кореспонденція рахунків

Зміст

операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

01 "Основні кошти" субрахунок "Основні засоби в оренді"

01 "Основні кошти" субрахунок "Власні основні засоби"

Здано основний засіб в оренду (але первісної вартості)

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності, передані в оренду"

03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності для передачі в оренду"

Здано основний засіб в оренду (за первісною вартістю)

Амортизацію по основним засобам нараховує тільки орендодавець, оскільки він враховує орендоване майно на своєму балансі.

Для роздільного обліку накопиченої амортизації за власним основним засобам, використовуваних у господарській діяльності, але і об'єктах, зданих в оренду, до рахунку 02 "Амортизація основних засобів" доцільно відкрити субрахунки "Амортизація власних основних засобів" і "Амортизація майна, переданого в оренду". На рахунку 02 "Амортизація основних засобів" потрібно організувати роздільний облік сум нарахованої амортизації по дохідних вкладень у матеріальні цінності, тобто відкрити субрахунок "Амортизація по дохідних вкладень, переданим в оренду".

Відображення сум амортизації у бухгалтерському обліку залежить від того, чи є оренда основним видом діяльності організації чи ні. У організацій, основним видом діяльності яких оренда є, суми нарахованої амортизації будуть ставитися на витрати але звичайним видам діяльності. Організація-орендодавець відображає нараховану суму амортизації по основних засобів на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" у разі, якщо здача майна в оренду не є основним видом діяльності.

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування орендодавцем амортизації за коштами, переданими в оренду, представлена в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування організацією-орендодавцем амортизації за коштами, переданими в оренду

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Якщо оренда є основною діяльністю

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація майна, переданого в оренду"

Нарахована амортизація по основним засобом, зданого в оренду, враховуємого на рахунку 01 субрахунок "Основні засоби в оренді"

20 "Основне виробництво"

02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація по дохідних вкладень, переданим в оренду"

Нарахована амортизація по основним засобом, зданого в оренду і враховуємого на рахунку 03, субрахунок "Основні засоби в оренді"

Якщо оренда не є основною діяльністю

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація майна, переданого в оренду"

Нарахована амортизація по основним засобом, зданого в оренду, враховуємого на рахунку 01 субрахунок "Основні засоби в оренді"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація по дохідних вкладень, переданим в оренду"

Нарахована амортизація по основним засобом, зданого в оренду і враховуємого на рахунку 03, субрахунок "Основні засоби в оренді"

Орендар обліковує одержаний об'єкт оренди на позабалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби", призначеному для обліку орендованого майна, що перебуває у його володінні, але не належить йому на правах власності. При цьому орендований об'єкт основних засобів може обліковуватися орендарем за інвентарним номером, присвоєним орендодавцем. Для цього разом з передавальним актом орендодавець може подати копію інвентарної картки на орендований об'єкт.

За дебетом рахунку 001 "Орендовані основні засоби" відображається вартість орендованих основних засобів, що надійшли у володіння орендаря (в оцінці згідно з договором оренди). З кредиту цього рахунка орендар списує вартість об'єкта за фактом повернення орендованого об'єкта власнику (орендодавцю) у зв'язку з закінченням строку договору.

Бухгалтерські записи в обліку орендаря відображені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Кореспонденція рахунків з обліку отримання основного засобу в оренду

Кореспонденція рахунків

Зміст

Дебет

Кредит

операцій

1

2

3

001 "Орендовані основні засоби"

-

Отримано основне засіб в оренду (по вартості, зазначеній в договорі оренди)

001 "Орендовані основні засоби"

Повернуто об'єкт оренди орендодавцю по закінченні терміну договору оренди (по вартості, зазначеній в договорі оренди)

Орендний платіж - це плата за надане право тимчасового володіння і (чи) користування об'єктом оренди (будівлями, будовами, спорудами, матеріальними цінностями, іншим майном). Своєчасно вносити плату за користування майном (орендну плату) - одна з обов'язків орендаря. Робити его він повинен в тому порядку, на тих умовах і в ті терміни, які визначені договором оренди. До договору оренди, як правило, додається графік орендних платежів, по якому і здійснюється оплата послуг оренди.

Орендна плата може встановлюватися за все орендоване майно в цілому або окремо по кожній з його складових частин. Цивільний кодекс РФ пропонує наступні варіанти визначення орендної плати:

- в твердій сумі платежів, внесених періодично чи одноразово;

- частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів;

- надання орендарем певних послуг;

- у передачі орендарем орендодавцю обумовленої договором речі у власність або в оренду;

- покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.

У договорі оренди сторони можуть передбачити поєднання зазначених форм орендної плати. Розмір орендної плати може змінюватися за згодою сторін у терміни, передбачені договором, але не частіше одного разу на рік. У будь-якому випадку для цілей податкового та бухгалтерського обліку, навіть якщо орендна плата виражена в так званій натуральній формі, її необхідно оцінювати в грошовому вираженні.

У договорі може бути передбачено щомісячне внесення платежів, так і щоквартальне або одноразова сплата оренди за весь термін дії договору.

Відображення сум орендної плати в бухгалтерському обліку буде залежати не тільки від термінів оплати орендних платежів (щомісяця, одноразово або щокварталу), але і від того, в якій діяльності використовує орендар предмет оренди.

При використанні орендованого майна орендарем для здійснення діяльності, пов'язаної з виготовленням і продажем продукції, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт і наданням послуг, суми орендної плати враховуються в складі витрат по звичайних видах діяльності. Ті організації, оренда у яких не є основним видом діяльності, відображають суми орендної плати у складі інших витрат. Бухгалтерські записи з нарахування орендної плати орендаря наведено в табл. 8.4.

Таблиця 8.4

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування орендної плати орендаря

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Об'єкт оренди використаний для основної діяльності

20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати на продаж" і т. д.

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображена сума орендної плати за основним засобу, який використовується в основній діяльності організації

Об'єкт оренди використаний не для основної діяльності

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",

76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Відображена сума орендної плати за основним засобу, який використовується в основній діяльності (невиробничих цілях)

Документами, що свідчать про внесення платежів за оренду, можуть бути графік орендних платежів, а також рахунки на оплату орендних послуг та інші документи.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходу від здачі об'єктів в оренду також залежить від того, чи є послуги з надання у тимчасове володіння та (або) користування майна основним або окремим видом діяльності організації. При цьому організація самостійно визнає надходження доходами від звичайних видів діяльності або іншими надходженнями виходячи з вимог Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 року № 32н (далі - ПБО 9/99), характеру своєї діяльності, виду доходів і умов їх отримання (наприклад, дохід від здачі в оренду постійним або періодичним). Бухгалтерські записи з нарахування орендної плати в орендодавця наведено в табл. 8.5.

Таблиця 8.5

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування орендної плати в орендодавця

Кореспонденція рахунків

Зміст

операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Оренда є основним видом діяльності

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами"

90 "Продажі" субрахунок "Виручка"

Нарахований дохід у вигляді орендної плати від здачі в оренду основного засобу

90 "Продажі" субрахунок "Податок на додану вартість"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми орендної плати

Оренда не є основним видом діяльності

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

Нарахований дохід у вигляді орендної плати від здачі в оренду основного засобу

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Податок на додану вартість"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з суми орендної плати

ПРИКЛАД 8.1

Торгова організація ТОВ "Вітер" придбала для здачі в оренду основний засіб - вантажний автомобіль. Вартість автомобіля склала 1 300 000 руб. в тому числі ПДВ - 198 305 руб. Автомобіль прийнятий до обліку 25 квітня 2012 р. Строк корисного використання автомобіля - 10 років. Амортизація нараховується за всіма основними засобам ТОВ "Вітер" лінійним способом. У травні того ж року автомобіль був зданий в поточну оренду виробничої організації ТОВ "Північ" для використання у виробничій діяльності. Щомісячні орендні платежі становлять 180 000 руб.

У бухгалтерському обліку торгової організації ТОВ "Вітер" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 1 101 695 руб. - на покупну вартість вантажівки без ПДВ;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 198 305 руб. - на суму ПДВ згідно з рахунком-фактурою;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 1 300 000 руб. - оплачена постачальнику вартість вантажівки;

ДЕБЕТ 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності для передачі в оренду" КРЕДИТ "08 "Вкладення у необоротні активи"

- 1 101 695 руб. - прийнятий до обліку вантажівка, придбаний дня здачі в оренду;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 198 305 руб. - прийнятий до відрахування ПДВ за надійшов вантажівці;

ДЕБЕТ 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності, передані в оренду" КРЕДИТ 03 "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності", субрахунок "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності для передачі в оренду"

- 1 101 695 руб. - переданий ТОВ "Північ" вантажівка;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші витрати" КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів", субрахунок "Амортизація по дохідних вкладень, переданим в оренду"

- 1 101 695 руб. - нарахована амортизація по вантажівці;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи"

- 180 000 руб. - нарахований дохід від здачі в оренду вантажівки (щомісяця);

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Податок на додану вартість" КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

- 27 457,63 руб. - нарахований ПДВ із суми орендної плати за вантажівка;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 180 000 руб. - отримана орендна плата від ТОВ "Північ" за один місяць використання вантажівки.

В бухгалтерському обліку виробничої організації ТОВ "Північ" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 001 "Орендовані основні засоби"

- 1 101 695 руб. - на вартість вантажівки (зазначена в договорі);

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

- 180 000 руб. - на суму орендної плати за вантажівці, що використовується у виробничій діяльності;

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки"

- 180 000 руб. - перераховано ТОВ "Вітер" орендна плата за один місяць використання вантажівки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні правила ведення бухгалтерського обліку
Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Відновлення бухгалтерського обліку
Облік ремонтів основних засобів
КОМП'ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Особливості обліку окремих видів основних засобів
Перевірка обліку основних засобів
Система документів бухгалтерського обліку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси