Меню
Головна
Обробка результатів неравноточних вимірюваньОбробка результатів спостережень і оцінка похибок вимірюваньВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІНадійність (reliability) результатів вимірюванняВнутрішня і зовнішня валідність експериментівВиди та методи вимірювань. Основні поняття та визначенняМетоди вимірюваньВимірювання читанняКласи точності засобів вимірювань

Критеріальна валідність (конкурентна і прогностична). При використанні методу оцінки критеріальної валідності (Criterion validity) перевіряється узгодженість відмінностей в оцінках за шкалами у різних респондентів з відмінностями між цими респондентами за соціально-демографічними, психологічними та поведінковими характеристиками. Ці характеристики визначаються на основі інших питань, що задаються тим же респондентам або в тому ж опитуванні (конкурентна валідність - concurrent validity), або в іншому опитуванні (прогностична валідність - predictive validity).

Прикладом перевірки конкурентної валідності може служити включення в одну і ту ж анкету двох наборів приватних шкал, спрямованих на побудову однієї і тієї ж інтегральної шкали; при цьому один набір - повний, а другий - скорочений і дещо модифікований. Наявність конкурентної валідності означає, що отримані таким чином оцінки в цілому відповідають один одному.

Приклад перевірки пророчої валідності - ситуація, в якій спочатку шляхом опитування заміряють ставлення кожного учасника споживчої панелі до певного товару, а потім зіставляють одержані дані з фактичними покупками цих людей.

Конструкційна валідність (конвергентна, дискриминантная і номологічна). Оцінюючи конструкційну валідність (construct validity), дослідник зіставляє значення даної шкали та інших, побудованих за тією ж анкеті, шкал з маркетинговою теорією, шукає теоретичні пояснення спостережуваних закономірностей, з'ясовує, чому значення цих шкал поєднуються один з одним саме так, а не інакше.

При цьому перевіряється виконання наступних умов. Наявність конвергентної (convergent) валідності означає, що досить високі коефіцієнти кореляції інтегральної шкали з іншими шкалами, які вимірюють приблизно те ж саме, але по-іншому. Наявність дискримінантної (discriminant) валідності означає, що невисокі коефіцієнти кореляції інтегральної шкали з іншими шкалами, з якими змістовних міркувань зв'язку бути не повинно. Нарешті, наявність номологічної (nomological) валідності означає, що досить великі по модулю і мають потрібний знак коефіцієнти кореляції інтегральної шкали зі шкалами, що відображають інші сторони досліджуваних об'єктів, з якими тим не менше з змістовних міркувань повинна спостерігатися зв'язок. Тому перевірка номологічної валідності всіх побудованих інтегральних шкал починається з теоретичного побудови так званої номологічної мережі (nomological net), на якій умовно зображуються шкали і стрілками показується, які з них повинні бути взаємопов'язані і яким саме (позитивним або негативним).

Пояснимо суть перевірки конструкційної валідності на прикладі, в якому на основі опитування та іншої інформації вивчалися самооцінка та інші характеристики учасників цього опитування. У даній роботі були відзначені наступні факти:

o свідченням конвергентної валідності було те, що вектор самооцінок учасників дослідження сильно і притому позитивно корелює з вектором оцінок, які дали кожному з цих людей його друзі;

o свідченням дискримінантної валідності було те, що вектор самооцінок слабо корелює з векторами оцінок за шкалами лояльності до брендів (brand loyalty) і різноманітності розглянутих марок при виборі товару (variety seeking);

o свідченням номологічної валідності було те, що респонденти частіше воліли ті бренди товарів, образ яких в їх очах ближче до самооцінки.

Крім того, дослідники переконалися у високій надійності шкал.

Можливості узагальнень. Проблема зовнішньої валідності, або по-іншому - можливості узагальнень (generalizability), тобто допустимість поширення розроблених шкал на інші випадки (методи опитування, досліджувані сукупності, періоди часу тощо), має вирішуватися щоразу, загальних рекомендацій тут немає. Наприклад, для перевірки можливості використання шкали в інші періоди часу потрібно провести перевірку її надійності за методом тест-ретест. Для перевірки інших варіантів узагальнення застосовуються інші методи, які ми тут не будемо обговорювати.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Обробка результатів вимірювань неравноточних
Обробка результатів спостережень і оцінка похибок вимірювань
ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надійність (reliability) результатів вимірювання
Внутрішня і зовнішня валідність експериментів
Види та методи вимірювань. Основні поняття і визначення
Методи вимірювань
Вимірювання читання
Класи точності засобів вимірювань