Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІ. Адміністративно-правові норми, нормативні акти та стосунки

Лекція 5. Адміністративно-правові норми і нормативні акти

Поняття та особливості норм адміністративного права

Норми адміністративного вдачі різновид правових норм. Особливості норм адміністративного вдачі. Норми-приписи і логічні норми. Норми і система адміністративного вдачі. Законодавча техніка та практика текстового викладу адміністративно-правових норм.

Норми адміністративного права є різновидом правових норм, тому володіють загальними для них ознаками. Для норм цієї галузі права характерні поряд із загальними ознаками правових норм і специфічні особливості.

Норми адміністративного права: 1) можуть виходити від державних органів законодавчої і виконавчої влади, адміністрації державних органів і організацій; 2) орієнтовані переважно на закріплення публічних інтересів; 3) спрямовані на регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері організації і діяльності державної адміністрації, а також відносин за участю фізичних і юридичних осіб, організацій, що підпадають під юрисдикцію державної адміністрації; 4) володіють змістом, що відображає ознаки суспільних відносин, що регулюються адміністративним правом; 5) їх адресатами є суб'єкти державної адміністрації, а також інші фізичні і юридичні особи, організації, які підпадають під юрисдикцію державної адміністрації; 6) застосовуються в основному суб'єктами, наділеними державною адміністративною владою; 8) передбачають заходи заохочення та умови їх застосування стосовно осіб, які справно здійснюють приписану їм діяльність в адміністративно-правовій сфері; 9) у разі відмови від добровільної їх реалізації та порушення забезпечуються заходами правового примусу, насамперед службово-дисциплінарного і адміністративного.

Серед норм адміністративного права (і інших галузей) розрізняють правові нормативні приписи (норми-приписи) і правові логічні норми. Нормативні приписи є первинними клітинками адміністративного права і точно визначеною словесній формі виражені в тексті нормативного правового акта чи іншому джерелі права. Логічні норми складаються, компонуються з кількох норм-приписів, що знаходяться в одному або різних нормативних правових актах (джерелах).

Правові норми-приписи мають чітко виражену законодавцем словесну форму і цілком певне конкретне місце в тому чи іншому нормативному правовому акті. Правові логічні норми, хоча і передають волю законодавця (правотворчого суб'єкта), її "правовий дух", але містять елементи інтерпретації, тлумачення і тому не мають такої жорсткої словесною оболонкою, як нормативні приписи. Перші можна називати реальними, другі - інтерпретаційними. Особливості тих і інших легше зрозуміти, якщо згадати про трьох класичних структурних елементах правової норми: гіпотези, диспозиції, санкції.

Гіпотеза визначає умови, фактичні обставини, за яких діє норма. Диспозиція містить саме правило поведінки, права і обов'язки, яких повинні дотримуватися учасники громадського відносини. Санкція вказує на несприятливі наслідки і заходи для тих, хто порушує диспозицію і потрапляє в зону дії норми.

Адміністративно-правові норми-приписи являють собою логічно завершені і закріплені в нормативному акті (його статті, параграфі, пункті) елементарні текстові юридичні конструкції у формі юридично обов'язкових велінь (установлень). Вони виражені в одному або декількох реченнях конкретній частині тексту нормативного правового акта, пов'язаних між собою, і розраховані на регулювання безлічі типових випадків і ситуацій. Їх дуже легко знайти в тексті акта і виділити з нього. Наприклад, у Федеральному законі "Про бухгалтерський облік" міститься одна правова норма-припис, що встановлює відповідальність за порушення законодавства РФ про бухгалтерський облік: "Керівники організацій та інші особи, відповідальні за організацію та ведення бухгалтерського обліку, в разі ухилення від ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і нормативними актами органів, здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, спотворення бухгалтерської звітності і недотримання термінів її подання та публікації притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством Російської Федерації" [59. Ст. 18].

У тому ж Законі, що визначає порядок організації бухгалтерського обліку, є відразу три правові норми-приписи, в яких встановлені вимоги до облікової політики організації: 1) "прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік"; 2) "зміна облікової політики може проводитися у випадках зміни законодавства

Російської Федерації чи нормативних актів органів, здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності"; 3) "з метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року" [59. Ст. 6, ч. 4].

Відомо, що реальні норми-приписи складаються з двох структурних елементів: гіпотези та диспозиції, або гіпотези і санкції. Логічні правові норми включають вага три структурних елемента одночасно: гіпотезу, диспозицію, санкцію.

У кожному з наведених вище чотирьох нормативних правових приписів є гіпотеза і диспозиція або гіпотеза та санкція. Отже, вони можуть бути викладені за схемою "якщо - то". Елемент "якщо" відповідає гіпотезі, "то" - диспозиції або санкції. Як приклад для ілюстрації візьмемо останнє з приписів, наведене у п. 3, і викладемо його за структурною схемою, прийнятою для норми-приписи: якщо організація вирішить змінити облікову політику (гіпотеза), то з метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку вона повинна вводити зазначені зміни з початку фінансового року (диспозиція).

Адміністративно-правова логічна норма являє собою загальне юридично обов'язкове правило поведінки, складене на основі логічного виявлення органічних зв'язків між кількома і цілком певними нормами-приписами. Такі норми існують у неявному вигляді в адміністративному законодавстві. Їх виявляють на основі логічного аналізу ряду цілком конкретних нормативних адміністративно-правових приписів у результаті цілеспрямованої розумової діяльності, що ґрунтується на професійних навичках.

Норми-приписи, що лежать в основі правових логічних норм, можуть бути розміщені в різних частинах нормативного правового акта або навіть в різних актах. Адміністративно-правові норми-приписи, об'єднуються логічним шляхом у рамках логічної правової норми по відомій тріаді "гіпотеза - диспозиція - санкція" і завдяки цьому набувають більш закінчену з юридичної точки зору форму існування. Формула будь-якої логічної норми права звучить дуже просто: "якщо - то - інакше". Елемент "якщо" відповідає гіпотезі, "то" - диспозиції, "інакше" - санкції. Бачення логічних норм дозволяє краще відтінити і зрозуміти ту силу ефективного регулювання суспільних відносин, якою володіють юридичні норми.

З метою ілюстрації прикладів розумових операцій по виявленню адміністративно-правової логічної норми знову звернемося до Федеральним законом "Про бухгалтерському обліку". У кожній з його 19 статей містяться норми-приписи, що встановлюють вимоги до бухгалтерського обліку в Російській Федерації. Їх юридичний і логічний аналіз дає нам можливість вивести наступну об'єктивно існуючу правову логічну норму: якщо організації знаходяться на території РФ (гіпотеза), то їх керівники зобов'язані здійснювати організацію бухгалтерського обліку у відповідності з вимогами чинного законодавства РФ про бухгалтерський облік при виконанні господарських операцій (диспозиція), інакше вони притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством РФ (санкція).

В основу наведеної логічної правової норми покладено ряд конкретних норм-приписів. Серед них, зокрема, приписи: а) про поширення Федерального закону "Про бухгалтерському обліку" на всі організації, що знаходяться на території РФ; б) покладення відповідальності за організацію бухгалтерського обліку, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій на керівників організацій; в) притягнення керівників та інших осіб організацій, відповідальних за організацію та ведення бухгалтерського обліку, до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з законодавством РФ у разі їх ухилення від ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому законодавством і нормативними актами органів, здійснюють регулювання бухгалтерського обліку [59. Ст. 4, 1 ч.; ст. 6, 1 ч.; ст. 18]. Щоб отримати закінчену для даного випадку логічну адміністративно-правову норму, необхідно звернутися також до ст. 15.11 КоАП РФ, у якій встановлено цілком певні адміністративні санкції за порушення правил і порядку ведення бухгалтерського обліку. Зазначена стаття передбачає, що "грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності, а також порядку і термінів зберігання облікових документів тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці". У примітці до тієї ж статті дається роз'яснення, що під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється спотворення сум нарахованих податків і зборів не менш ніж на 10% або спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10% [45. Ст. 15.11].

Таким чином, правові логічні норми є більш складними за змістом і структурою юридичними конструкціями, ніж правові нормативні приписи. Вони можуть включати кілька або безліч норм-приписів. Норми-приписи збігаються але змістом з певною частиною (частинами) логічної адміністративно-правової норми (гіпотезою, диспозицією, санкцією).

Законодавча техніка та практика текстового викладу адміністративно-правових норм своєрідні. Найбільш складна техніка використовується законодавцем для викладу логічних норм. Вона полягає в тому, що всі три структурні елементи норми (гіпотеза, диспозиція, санкція) можуть: 1) безпосередньо слідувати один за одним в одному нормативному адміністративно-правовому акті; 2) перебувати в різних частинах одного й того ж акту або 3) взагалі бути поміщеними в різних актах. При розгляді адміністративної відповідальності за правопорушення у бухгалтерському обліку ми мали приклад викладу логічного адміністративно-правової норми, зазначеної в третьому варіанті.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Нормативні адміністративно-правові акти федеральної адміністрації
ВИРОБНИЦТВО ПО СПРАВАХ, що ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Нормативні адміністративно-правові акти: поняття, особливості, види
Нормативні адміністративно-правові акти федеральної адміністрації
Нормативні адміністративно-правові акти: поняття, особливості, види
Класифікація правових норм
Поняття "джерело адміністративно-процесуального права"
Суб'єкти адміністративного права: поняття і види. Адміністративно-правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства
Поняття і предмет адміністративного права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси