Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стратегічне і тактичне управління якістю на підприємстві

Стратегічне управління якістю передбачає формування та реалізацію на підприємстві стратегії якості, під якою розуміється сукупність правил і прийомів досягнення цілей в області якості.

Для формування стратегії якості необхідно виділити її основні елементи; до таких елементів відносяться:

o цілі, які ставить перед собою організація в стратегічній перспективі в області якості;

o напрями діяльності організації;

o інструментарій в досягненні стратегічних цілей в області якості за напрямами діяльності організації.

З поняттям стратегії якості тісно пов'язано поняття політики в області якості. Під політикою в області якості розуміються загальні наміри і спрямованість діяльності організації у області якості, офіційно сформульовані керівництвом.

Таким чином, стратегія стосовно до якості означає правила і прийоми досягнення цілей в області якості, тоді як політика в сфері якості конкретизує наміри та напрямки діяльності організації по досягненню даних цілей. Іншими словами, контур стратегічного управління в області якості в організації включає в себе стратегію якості: і певні правила прийняття рішень в даній області, і політику як можливий варіант прийняття даних рішень.

На основі політики в області якості керівництво організації встановлює конкретні цілі в області якості. У свою чергу, політика в області якості повинна визначатися критерієм цілепокладання стратегії якості як функціональної стратегії підприємства, а конкретні цілі в сфері якості повинні встановлюватися на основі політики в області якості.

В умовах конкурентного ринку глобальна мета розвитку комерційної організації - це переважно максимізація прибутку. У зв'язку з цим рішення проблем якості за рахунок реалізації різних моделей і методів менеджменту якості є нерозривно пов'язаним поняттям і шляхом досягнення основної мети підприємства. Якщо якість розуміти як постійне задоволення потреб і очікувань інтересів усіх зацікавлених сторін, то основним правилом якості роботи підприємства повинна бути постійна;! орієнтація його діяльності на задоволення всіх вимог зацікавлених сторін.

Аналіз вітчизняного досвіду в питаннях якості свідчить про відсутність належної уваги до питань задоволення потреб споживачів і персоналу. На Заході широко використовувався принцип японських фахівців з якості: "Виконавець наступної технологічної операції - твій споживач". Поліпшення власної роботи забезпечується за рахунок правильного, грамотного керівництва, з одного боку, і свідомого поведінки кожного працівника фірми, його сумлінного ставлення до справи - з іншого. В результаті у фірмі складається "корпоративна культура", змістом якої є орієнтація на людський фактор, що забезпечує розуміння того, що якість - турбота кожного.

У зв'язку з цим головним критерієм цілепокладання стратегії якості буде забезпечення балансу задоволеності усіх заінтересованих сторін, який може бути досягнутий па основі створення системи управління якістю на підприємстві.

Система управління якістю підприємства може бути побудована на основі різних моделей, методів і засобів (технологій та інструментів управління якістю, які повинні вибиратися виходячи з галузевих особливостей підприємства та стратегії його розвитку.

На рис. 4.1 представлена схема, що ілюструє контур стратегічного управління якістю підприємства, який показує взаємозв'язок між стратегією, політикою та цілями в області якості підприємства, а також системою управління якістю.

На стратегічне управління якістю безпосередній вплив надають місія, стратегія розвитку підприємства, законодавче та нормативно-правове регулювання, культура якості організації, а також тактичне (оперативне) управління якістю.

Визначення цілей менеджменту якості передбачається здійснювати в залежності від уявлення бажаного стану (бачення) компанії та з'ясування її місії. На основі цілей якості формуються і розробляються щорічні плани. За реалізацією завдань та щорічних планів ведеться постійне спостереження. Отримані дані аналізуються, і при необхідності здійснюється коригування політики, цілей і завдань

Контур стратегічного управління якістю на підприємстві

Рис. 4.1. Контур стратегічного управління якістю на підприємстві

в області якості, а також стратегій для досягнення цих цілей.

Один з ключових елементів, який слід включати в стратегічний план, що проводиться по всій компанії процес визначення ініціатив покращення. Якщо стратегічний план компанії не містить ініціатив поліпшення, то можна ручатися, що він не отримає належної підтримки керівництва і ресурсів, необхідних для досягнення встановлених в плані фінансових результатів.

Таким чином, стратегічне управління якістю дозволяє спрямувати ресурси на виконання діяльності, необхідної для щорічної реалізації планів компанії, результати яких можуть проявитися в підвищенні задоволеності споживача, скорочення не пов'язаних з діяльністю компанії і даремних витрат, а також у підвищенні цінності компанії для інвесторів.

Крім того, реалізація принципів стратегічного управління якістю формує гнучку систему планування та виконання робіт, швидко реагує на зміни, що підтримує взаємодію між підрозділами. Це, в свою чергу, дає можливість виключити марнотратну діяльність із стратегічних планів, усунути можливість появи потенційно суперечливих планів фінансів, маркетингу, технології і виробництва, а також пропонує наділити керівників і працівників відповідними повноваженнями, необхідними для виконання запланованої діяльності.

Крім того, важливо розуміння необхідності та нагальності внесення змін в існуючу практику менеджменту якості з точки зору оцінки гідності і зростаючої цінності стратегічного управління.

Тактичне управління якістю спрямовано па прийняття оперативних управлінських рішень на основі використання різних методів управління якістю, технологій та інструментів їх реализации1. Останнє має велике значення з точки зору прийняття заходів попереджувального та коригуючого характеру, спрямованих па постійне поліпшення в області якості, контролю за виконанням рішень в області якості і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління якістю на підприємстві (в організації)
Організація управління якістю на підприємстві (в організації)
Організація і функціонування служби управління якістю на підприємстві
Стратегії та стратегічні типи управління підприємствами
Інформаційні технології організаційного розвитку та стратегічного управління підприємством
Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Стратегічне і тактичне планування рекламної кампанії
Технологія стратегічного і тактичного планування. Принципи і методи
Управління якістю на підприємстві
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси