Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розводнення акцій

"Разводнением акцій" (watered stocks) поглинаючої компанії називається тимчасове зниження прибутку, зменшення курсової вартості акцій, оскільки на кошти цієї компанії купуються акції тимчасово недооціненою компанії.

Іншими словами, є ситуація: існує компанія А, що має хороші фінансові показники, досить високе співвідношення "ціна/прибуток" (P/E ratio), порівняно з компанією , тобто (Р/Е)А > (Р/Е)У. В даному випадку "ціна" - ринкова вартість однієї акції компанії, прибуток - чистий прибуток за вирахуванням дивідендних платежів за привілейованими акціями, що припадає на одну звичайну акцію. Компанія А розглядає можливість поглинання компанії В чи альтернативного вкладення фінансових коштів. На думку поглинаючої компанії А, поглинається компанія , за умови потрапляння у сферу контролю поглинаючої компанії і отримання доступу до інвестиційних ресурсів, здатна мати (в силу наявності активів та конкурентних переваг, які можуть бути раціонально використані під контролем поглинаючої компанії) більш високі середньорічні темпи росту прибутку (грошових потоків), ніж сама поглинаюча компанія, тобто gВ ≥ gА

При цих умовах поглинаюча компанія буде зацікавлена придбати за поточною ринковою вартістю контрольний пакет акцій компанії, що поглинається, якщо рівень її капіталізації (коефіцієнт "ціна/прибуток") зараз менше, ніж рівень капіталізації поглинаючої компанії, а очікувані темпи зростання прибутку вище.

"Міфом про разводнении акцій" називають помилкове уявлення акціонерів про зниження вартості компанії з-за тимчасового зниження вартості акцій у момент придбання недооціненою компанії.

Компанії-рейдери, користуючись тимчасовою ринкової недооцінкою акцій компанії, що поглинається, прагнуть придбати контрольний пакет недооціненою компанії, що конкурують за це одне з одним і готові поглинати навіть ті недооцінені компанії, у яких недооцінка має навіть невелике значення. При цьому поглинання таких компаній виявляється більш вигідним, ніж інші, зіставні по ризикам, інвестиції.

Іншими словами, чиста поточна вартість інвестицій в придбання великих пакетів акцій компанії, що поглинається більше нуля (NPV > 0).

Нехай співвідношення "ціна/прибуток" (Р/Е) поглинаючої і поглинається компаній співвідносяться як деяка величина Z.

Величину Z можна визначити, використовуючи модель Гордона, яка дозволяє розрахувати ринкову вартість компанії (або однієї її акції).

Нехай Dпоч - дохід за певний початковий період, g - темп зростання доходу, i - ставка капіталізації, яка дорівнює альтернативної прибутковості, одержуваної в умовах поточної інфляції з урахуванням ризиків бізнесу даній галузі. При цьому початковий період - це період, наступний за звітним, коли був складений річний звіт. У початковий період прогнозуються більш високі прибутки або грошові потоки за рахунок зростання доходу.

Модель Гордона

(13.30)

де Dпоч = Dзвітність в по(1 + g) - величина доходу початкового періоду, зросла порівняно із звітним; Dзвітність в по - величина доходу звітного періоду.

Умовою прийнятності придбання 100% або контрольного пакета компанії, що поглинається з меншим рівнем співвідношення "ціна/прибуток", але більш високим темпом зростання прибутку після поглинання може бути досягнуте за початковий період рівність ринкової вартості акції компанії, що поглинається PVB/nB і поглинаючою PVА/пА компаній:

де PVА/пА - вартість акції компанії А; пА - число акції компанії А, які перебувають в обігу; PVB/nB - вартість акції компанії ; пВ - число акції компанії , що знаходяться в обігу.

(13.31)

Тоді, відповідно до моделі Гордона, з урахуванням різних прогнозованих на наступний (початковий) період доходів обох компаній і перевищення очікуваного темпу зростання доходів, gВ компанії, що поглинається В після її поглинання і задіяння резервів і додаткових ділових можливостей при рівності ринкової вартостей акції обох компаній:

де DпочА = Dзвітність в поА x (1 + gА) - прогнозовані доходи (прибуток або грошові потоки) поглинаючої компанії А; DпочB = Dзвітність в поB x (1 + gB)) - прогнозовані доходи (прибуток або грошові потоки) компанії, що поглинається В наступного після поглинання періоді (році); Dзвітність в поА - оголошені за звітний період доходи поглинаючої компанії А; Dзвітність в поВ - оголошені за звітний період доходи компанії, що поглинається ; NA, NB - кількість акцій, які перебувають в обігу, компаній А і В до поглинання; iA, iB - ставки капіталізації в умовах інфляції і ризиків поглинаючої і поглинається компаній з урахуванням її можливої реконструкції або реструктуризації згідно проекту поглинаючої компанії; gА gB - прогнозовані темпи зростання доходів (прибутку або грошових потоків) поглинаючої і поглинається компаній.

Тоді величина Z буде наступною:

або (13.32)

Ставки капіталізації iA, iR можуть бути визначені як величини, зворотні співвідношенням "ціна/прибуток" поглинаючої і поглинається компаній, а з урахуванням або , то

Тоді

(13.33)

Якщо розглянути або , то

(13.34)

де ,

Звідси

(13.35)

Очевидно, що

Якщо поглинаюча компанія А зуміє придбати контрольний пакет компанії, що поглинається , у якій співвідношення "ціна/прибуток" (Р/Е)В буде менше в ZB/A раз співвідношення (Р/Е)A поглинаючої компанії, то це значить, чиста поточна вартість (NPV) інвестицій поглинаючої компанії А більше нуля.

Приклад. Є поглинаюча компанія X і поглинається компанія Y. Поглинається компанія зараз має низьке співвідношення ціна/прибуток (Р/Е)Y, але поглинаюча компанія прогнозує хороші перспективи на зростання доходів (виражених у прибутках або грошових потоках) після поглинання компанії Y.

Фінансові показники компаній у звітному році представлені в табл. 13.4.

Таблиця 13.4

Фінансові показники компаній

Показник

компаній

Компанія X

Компанія Y

1

Чистий прибуток (без відсотків і податків)

750 000

18 000

2

Звичайні акції, які перебувають в обігу (п), шт.

250 000

10 000

3

Прибуток на акцію (Я)

3,0

1,8

4

Очікувана чистий прибуток після поглинання

(Dпоч)

815 000

20 000

5

Очікувана чистий прибуток на акцію після поглинання (Dпоч/n)

3,26

2,0

6

Очікуваний приріст прибутку в рік після поглинання g

0,087

0,11

7

Співвідношення

"ціна/прибуток"

10

10/ZX/Y

Знайти коефіцієнт Z, що показує, у скільки разів співвідношення "ціна/прибуток" для поглинається компанії за звітний рік може бути менше співвідношення "ціна/прибуток" поглинаючої компанії, щоб не відбулося "разводнения акцій".

1) згідно з формулою 13.33:

2) відповідно з формулою 13.35:

При розгляді можливості поглинання компанії Y компанією X при темпах приросту прибутку після поглинання gХ = 9% і gY = 11% співвідношення "ціпа/прибуток" поглинається компанії Y станом на звітний рік повинна становити не менше ≥ 0,7884 від Р/Е компанії X. Або навпаки, Р/Е компанії X має бути максимально більше Р/Е компанії Y ≤ 1,2684 рази. Очевидно, що 0,7884 = 1/ 1,2684.

Тоді при даних темпах зростання прибутку компаній: Р/Еу ≥ 10/1,2684 = 10 x 0,7884 = 7,884.

Іншими словами, якщо при даних темпах зростання прибутку компаній після поглинання (gx = 9%, gY = 11%) до поглинання Р/Е компанії X буде менше, ніж у 1,2684 більше Р/Е компанії Y (Р/Ех / Р/Еу < 1,2684) або Р/Е компанії Y буде більше, ніж у 0,7884 рази менше Р/Ті компанії X (Р/Еу / Р/Ех > 0,7884), розводнення акцій (зниження прибутку, що припадає на одну акцію) відбудеться тільки в початковий період поглинання. Потім, до кінця періоду (року), величини співвідношень "ціна/прибуток" цих компаній зрівняються.

Якщо співвідношення "ціна/прибуток" компанії X більше співвідношення "ціна/прибуток" компанії Y більше, ніж у 1,2684 (Р/Ех > 1,2684 Р/Еу), то розводнення акцій не буде подолано протягом року. У цьому випадку необхідно активізувати темпи зростання прибутку компанії Y або відмовитися від її поглинання.

Таким чином, розводнення акцій може відбутися, якщо:

o величина доходу на акцію поглиненої компанії не досягне величини доходу на акцію поглинаючої компанії. Це може статися, якщо помилково визначені темпи зростання прибутку компаній і т. д.;

o вартість акції поглиненої компанії не досягне вартості акції поглинаючої компанії при однаковій величині доходу на акцію. Це може статися, якщо фондовий ринок не відреагував підвищенням ціни на акції поглиненої компанії або було значно перевищено мінове співвідношення (обґрунтоване "своповое число" (swap figure)) і випущено більшу кількість акцій X натомість акцій Y, ніж необхідно, і т. д.

Більш точно величину Z співвідношення "ціна/прибуток" (Р/Е) поглинаючої і поглинається компанії і, відповідно, величину "ціна/прибуток" (Р/Е) поглинається компанії можна визначити з рівності вартості акції компаній після поглинання на основі моделі Гордона:

(13.36)

Тоді

Звідси ZХ/Y = 1,1796 < 1,2684, що задовольняє умовам розрахунку ZХ/Y.

Тоді найменша величина Р/Е компанії, що поглинається, при якій через деякий період (рік) при даних темпах зростання прибутку можливо рівність вартості акції: Р/ЕY = 10/1,1796 = 8,48.

Таблиця 13.5

Доцільність об'єднання компаній

Показник

Компанія А

Компанія В

Компанія АВ

Чистий прибуток, тис. руб.

75 000

55 000

130 000

Кількість звичайних акцій

4000

3500

6065

Прибуток на акцію

18,75

15,71

21,43

Р/Е

10

7 > 10/Z

10

Ринкова ціна однієї акції

187,5

110,0

Очікуваний приріст прибутку після поглинання:

Тоді

Співвідношення "ціна/прибуток" (Р/Е) компанії В (Р/Е)і = 7 > > 0,3115, поглинання вигідно.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходу
Статутний капітал та акції народного підприємства
МСФО (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Пільговий випуск акцій
Оцінка вартості акцій
Формування та використання фонду акціонування працівників акціонерного товариства
Оцінка звичайних акцій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси