Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства

Балансова вартість активів відрізняється від їх ринкової вартості. Тому при оцінці вартості підприємства необхідно оцінювані активи розраховувати за ринковою вартістю на дату оцінки.

Підсумком нормалізації фінансової звітності повинен стати нормалізований баланс, у якому всі балансові показники враховуються за їх ринковою вартістю на дату оцінки.

Трансформація звітності - це коригування рахунків балансу при переведенні його з одного стандарту бухгалтерського обліку в інший (російський - МСФЗ і т. д.). При цьому коригуються статті витрат, дані яких розраховуються по-різному в різних стандартах бухгалтерського обліку. Виконується у випадку, коли оцінка підприємства повинна бути виконана в іншому стандарті бухгалтерського обліку.

Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на основі зібраної фінансової документації підприємства (бізнесу).

Мета аналізу фінансового стану підприємства - визначити стійкість, життєздатність підприємства, етап його життєвого циклу і можливі перспективи, їх вплив на вартість підприємства в даний момент і в майбутньому. Для цього визначаються фінансові показники та коефіцієнти, їх динаміка. На основі цього і ретроспективних даних складається прогноз фінансового стану підприємства, який дозволить обґрунтувати застосування підходів і методів та розрахувати вартість підприємства.

Основними методами фінансового аналізу є:

o читання звітності;

o вертикальний аналіз;

o горизонтальний аналіз;

o розрахунок фінансових коефіцієнтів;

o трендовий аналіз.

Читання звітності - це розгляд і аналіз показників, представлених у бухгалтерській звітності, з метою визначення фінансового та майнового стану підприємства.

Розглядаються та аналізуються його фінансові та натуральні активи: величина і структура необоротних і оборотних активів, інвестиції та вкладення, джерела формування власного і позикового капіталу, короткострокові і довгострокові запозичення, взаємини з постачальниками і покупцями, фінансово-кредитними установами (КЗ, ДЗ), результати основної діяльності (виручка, прибуток, витрати тощо). Крім того, розглядаються бізнес-плани підприємства, інші планові документи, наявність і стан цінних паперів підприємства.

Вертикальний аналіз - це розгляд і аналіз відносних показників, представлених у бухгалтерській звітності останнього перед датою оцінки періоду (року).

Дозволяє виявити питомі ваги статей балансу або інших бухгалтерських документів в загальному підсумковому показнику, що приймається за 100% (питома вага статей активу або пасиву в загальному підсумку балансу, статей Звіту про прибутки і збитки до обсягу виручки від реалізації) і оцінити збалансованість і співвідношення різних статей балансу, що показують фінансовий стан підприємства.

Горизонтальний аналіз - це розгляд і аналіз показників, представлених у бухгалтерській звітності періоду (року), останнього перед датою оцінки, і ретроспективі за кілька попередніх періодів (років).

Дозволяє зіставити абсолютні і відносні зміни різних статей балансу та інших бухгалтерських документів, визначити динаміку цих змін за кілька попередніх років до року оцінки.

Фінансові коефіцієнти - це розгляд і аналіз співвідношення фінансових показників, представлених у бухгалтерській документації.

Розрахунок фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку співвідношення фінансових показників або співвідношення цього показника з якою-небудь базою:

o показниками попередніх років (періодів);

o іншими показниками підприємства;

o показниками підприємств-аналогів або конкурентів;

o загальноприйнятими показниками даного сектора економіки;

o середніми показниками по галузі.

При розгляді і аналізі фінансові коефіцієнти поділяють на групи.

1. Коефіцієнти ліквідності - показує здатність підприємства протягом звітного періоду виконати зобов'язання за рахунок своїх активів, включають:

o коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності;

o коефіцієнт термінової ліквідності;

o коефіцієнт абсолютної ліквідності;

o чистий оборотний капітал.

2. Коефіцієнти ділової активності показують ефективність використання власних засобів підприємства на основі показників їх оборотності, включають:

o коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації);

o коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

o коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

o коефіцієнт оборотності матеріальних запасів;

o коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддачі);

o коефіцієнт оборотності власного капіталу.

Збільшення швидкості обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, показує високу платоспроможність компанії, можливість підвищення її виробничого потенціалу і стійкість фінансового становища.

3. Коефіцієнти рентабельності - показують прибутковість роботи компанії і визначаються як співвідношення отриманого за звітний період прибутку і витрачених коштів (активів), обсягу реалізованої продукції або власного капіталу. До них відносяться:

o коефіцієнт рентабельності активів підприємства;

o коефіцієнт рентабельності реалізації;

o коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

4. Коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу - показує здатність підприємства погашати довгострокову заборгованість. Включають:

o коефіцієнт власності;

o коефіцієнт фінансової залежності;

o коефіцієнт захищеності кредиторів.

5. Коефіцієнти ринкової активності - показують вартість і прибутковість акцій компанії. До них відносяться:

o прибуток на одну акцію;

o співвідношення ринкової ціни та прибутку на одну акцію;

o балансова вартість однієї акції;

o співвідношення ринкової і балансової вартості однієї акції;

o співвідношення прибутковості однієї акції і частки виплачених дивідендів (коефіцієнт виплати дивідендів).

Аналіз фінансових коефіцієнтів показує фінансову стійкість підприємства і дає уявлення про його стан та можливі перспективи.

Трендовий аналіз - це розгляд і аналіз динаміки окремих показників у ретроспективі, зараз і складання їх прогнозних значень.

Заснований на розрахунку коливання значень показників звітності за ряд років (періодів) від рівня базисного року (періоду), виявленні основної тенденції розвитку (тренду), скоригованої на стратегічні (інвестиційні) плани компанії.

При аналізі фінансових звітів підприємства необхідно ввести поправки (виключити або відкоригувати) різних надзвичайних або одноразових статтею балансу та Звіту про прибутки та збитки, які не були регулярними в минулій діяльності підприємства і навряд чи будуть повторюватися в майбутньому. До них відносяться:

o доходи або збитки від продажу активів - компанія не може постійно продавати ці активи, а вартість решти бізнесу нижче на величину проданої частини підприємства;

o надходження за різними видами страхування;

o надходження від задоволення судових позовів;

o наслідки страйків або тривалих перерв у роботі;

o наслідки аномальних коливань цін і т. д.

Дані доходи, надходження або збитки не можна розглядати як перспективний грошовий потік у дохідному підході, але вони враховуються як грошові кошти у витратному підході.

На підставі фінансового аналізу визначаються тенденції та перспективи розвитку оцінюваного підприємства, етап його життєвого циклу, складається прогноз фінансового стану, який дозволить обґрунтувати застосування підходів і методів та розрахувати вартість підприємства. На підставі документально підтвердженої зовнішньої і внутрішньої інформації проводиться оцінка підприємства дохідним, витратним і порівняльним підходом.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Мета бухгалтерської (фінансової) звітності
Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства
Значення, задачі і етапи аналізу фінансового стану підприємства
Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства
Роль фінансового менеджменту в антикризовому управлінні підприємством
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси