Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції

Основним завданням аналізу виробництва і реалізації продукції є розтин і мобілізація внутрішніх резервів зростання цих показників. Для рішення даної задачі необхідно виявити і вивчити вплив факторів, що впливають на обсяг випуску і продажів продукції, і розробити заходи, спрямовані на підвищення названих показників.

Для цілей факторного аналізу використовують баланс товарної продукції, т. е. адитивну модель факторної залежності. Так як виручка визначається після оплати відвантаженої продукції, то товарний баланс виглядає наступним чином:

Звідси

де ДП,,, ГПК - залишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду відповідно; ТИ - сума товарної продукції;

РП - обсяг реалізації продукції за звітний період;,,, Втк - залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду.

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг реалізації продукції виробляється порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими їх значеннями і обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного з них (табл. 4.12).

Таблиця 4.12. Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції

Показник

Сума в планових цінах, тис. руб.

план

факт

+ , -

1. Залишок готової продукції на початок року

4 452

4 404

-48

2. Випуск товарної продукції

134 878

140 334

+5 456

3. Залишок готової продукції на кінець року

4 404

6 074

+ 1 670

4. Відвантаження продукції за рік (стор 1 + стор 2 - стор. 3)

134 926

138 664

+3 738

5. Залишок товарів, відвантажених покупцям:

5.1. на початок року

5.2. на кінець року

5 437 4 895

4 895 7 059

-542 +2 164

6. Реалізація продукції (стор 4 + стор. 5.1 - стор. 5.2)

135 468

136 500

+ 1 032

З таблиці 4.12 видно, що план реалізації продукції перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і понадпланової відвантаження продукції за рік. Негативний вплив на обсяг продажів вплинули наступні фактори: збільшення залишків готової продукції на складах підприємства, а також зростання залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які ще не надійшла на розрахунковий рахунок підприємства. Тому в процесі аналізу необхідно з'ясувати причини утворення надпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями і розробити заходи та прискорення її реалізації і отримання виручки.

На підсумок господарської діяльності впливають як виробничі (засоби праці, предмети праці і безпосередньо праця), так і невиробничі фактори. Тому, вивчаючи обсяги виробництва, необхідно всі численні фактори, що входять в кожну з цих груп, диференціювати на кількісні та якісні, а потім виміряти вплив кожного з них на зміну випуску продукції.

При внутрішньофірмовому аналізі показники обсягу виробництва продукції зазвичай розглядаються в наступних аспектах:

■ як результат використання основних засобів підприємства;

■ результат діяльності персоналу.

Аналіз може проводитися і але показниками валової і товарної продукції.

Особлива увага приділяється вивченню впливу чинників, що визначають обсяг виробництва продукції. Їх можна об'єднати в три групи:

1) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і ефективність їх використання:

де ВП - валова продукція;

ЧР - середньорічна чисельність працівників; ГВ - річна вироблення;

Дв - частка реалізованої продукції (виручки) у загальному обсязі валової продукції;

2)забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх використання:

де ОІФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів; ФВ - фондовіддача;

3)забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефективність їх використання:

де МЗ - матеріальні витрати; МО - materialootdača.

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг валової та реалізованої продукції можна зробити одним із прийомів детермінованого факторного аналізу. Потім, знаючи причини зміни середньорічний вироблення персоналу, фондовіддачі та матеріаловіддачі, слід встановити вплив цих показників на випуск продукції шляхом множення їх приросту за рахунок 1-го фактора на фактичну чисельність персоналу, фактичну середньорічну вартість основних виробничих фондів і фактичну суму спожитих матеріальних ресурсів відповідно.

Для оцінки взаємозв'язку між окремими факторами та визначення рівня їх впливу використовуємо дані табл. 4.13.

Таблиця 4.13. Дані для факторного аналізу зміни виручки від продажів

Показник

Базисний рік

Звітний рік

Відхилення

(+, -)

Валова продукція (ВП), тис. руб.

137 850

138 540

+690

Виручка від продажів (РП), тис. руб.

135 468

136 500

+ 1 032

Чисельність працівників (ЧР), чол

502

500

+2

Вартість основних фондів (ОВФ), тис. руб.

31 082

29 822

-1 260

Сировина і матеріали <МЗ), тис. руб.

54 435

75470

+21 035

Частка реалізованої продукції до валової (Д ), коеф.

0,98272

0,985275

+0,002555

Продуктивність праці <ГВ) тис. руб. на 1 чол.

274,602

277,08

+2,478

Фондовіддача (ФО), коеф.

4,43504

4,64556

+0,21052

Materialootdača (МО), коеф.

2,532

1,836

-0,696

Виручка від продажів як результат використання основних виробничих фондів виражається мультиплікативної моделлю (4.20). Використовуючи прийом абсолютних різниць, вимірюють силу і напрям впливу забезпеченості і ефективності використання основних фондів на зміну виторгу від продажів. З даних табл. 4.13 видно, що виручка від продажів у звітному році, але порівняно з базисним періодом збільшилася на 1032 тис. руб. На цю зміну вплинули наступні фактори:

а) зміна питомої ваги виручки від продажів у валовій продукції:

0,002 555 х 31 082 х 4,435 04 - 352 тис. руб.;

б) зміна вартості основних фондів: 0,985 275 (-1 260) х 4,435 04 = -5506 тис. руб.;

в) зміна фондовіддачі:

0,985 275 х 29 822 х 0,210 52 = +6186 тис. руб.

Розрахунки показують, що в звітному році порівняно з базисним періодом позитивний вплив на зростання виручки від продажів надали збільшення ефективності використання основних виробничих фондів і зміна питомої ваги виручки в сумі валової продукції. Зниження вартості основних фондів негативно позначилося на виручці від продажу. Алгебраїчна сума обчислених показників факторів дає загальну зміну суми виручки від продажів: 352 + (-5506) + 6186 = 1032 тис. руб.

Подібним чином, використовуючи моделі факторних залежностей (4.18), (4.22), визначають вплив забезпеченості та використання трудових і матеріальних ресурсів на зміну результативних показників, в якості яких в даному випадку виступає виручка від продажів.

Виручку від продажу можна збільшити за рахунок резервів зростання обсягів виробництва і з допомогою скорочення залишків нереалізованої продукції.

Виробничі резерви нарощування обсягів виробництва класифікуються наступним чином:

1) за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів (створення додаткових робочих місць, скорочення втрат робочого часу, підвищення рівня продуктивності праці);

2) за рахунок поліпшення використання основних фондів (придбання додаткових машин і устаткування, більш повне використання фонду робочого часу основних фондів, підвищення продуктивності роботи обладнання);

3) за рахунок поліпшення використання сировини і матеріалів (додаткове придбання сировини і матеріалів, скорочення надпланових відходів і втрат, оптимізація норм витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції).

У процесі подальшого аналізу розглядається вплив кожної групи факторів на можливе зростання обсягу випуску продукції. Так, резерви зростання валової продукції за рахунок створення нових робочих місць визначаються твором резерву збільшення кількості робочих місць на фактичну продуктивність праці відповідної групи працівників. Припустимо, що на аналізованому підприємстві ми знайшли можливість збільшити кількість робочих місць на 5. Отже, резерв зростання валової продукції за рахунок цього складе 5 х 277,08 = 1385,4 тис. руб. Збільшення фонду робочого часу у зв'язку зі скороченням його втрат сприятиме зростанню валової продукції. Даний резерв визначається добутком виявленого числа скорочення втрат робочого часу з вини підприємства на фактичну середньогодинну вироблення одного робітника. Припустимо, що на аналізованому підприємстві визначили, що можливо скоротити втрати робочого часу на 20 годин. При середньогодинної фактичної вироблення одного робочого 144 крб. резерв збільшення валової продукції становитиме 2880 руб. (20 х 144 = 2880 руб.). Збільшення обсягу виробництва валової продукції за рахунок зростання середньогодинної вироблення визначається множенням цього резерву на можливий фонд робочого часу.

По другій групі резерви збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення кількості обладнання, часу його роботи та випуску продукції за одну машино-годину розраховують множенням першого фактора па фактичну середньорічну його вироблення; другого фактора - на фактичну годинну вироблення; третього фактора - на фактичний фонд робочого часу обладнання.

По третій групі резерви збільшення випуску продукції визначаються наступним чином.

1. Додаткове кількість конкретного додаткового матеріалу ділиться на норму його витрати на виробництво певного виду продукції і множиться на планову ціну цієї продукції. Потім в розрізі видів продукції результати підсумовують.

2. Надпланові відходи конкретних матеріалів ділять на норму їх витрати на одиницю певного виду продукції множать на планову ціну одиниці даної продукції, результати підсумовують.

3. Плановане скорочення норми видатку певного вигляду сировини і матеріалів на одиницю конкретного виду продукції множиться на планований до випуску обсяг виробництва цього виду продукції. Отриманий результат ділиться на планову норму витрати і множиться на планову ціну цього виробу, після чого підраховується загальна сума резерву валової продукції.

На заключному етапі аналізу в розрізі трьох видів ресурсів (трудових, засобів праці і предметів праці) узагальнюють виявлені резерви збільшення виробництва і реалізації продукції. Резерви збільшення випуску продукції повинні бути збалансовані по всіх трьох групах ресурсів. Максимальний резерв, встановлений за однією з груп, не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж розмірі і по інших групах ресурсів.

Припустимо, що в процесі аналізу виробництва було встановлено:

1) за рахунок більш ефективного використання основних засобів в наступному звітному періоді можна збільшити випуск продукції на 14%;

2) в результаті усунення втрат робочого часу, зниження трудомісткості і поліпшення організації праці випуск продукції може бути підвищено на 11%;

3) внаслідок покращення ефективності використання предметів праці виявлені резерви економії дозволяють при тих же матеріальних витратах збільшити випуск продукції на 6%.

При сформованих умовах до розробки і впровадження інших організаційно-технічних заходів, спрямованих на збільшення матеріальних фондів і найбільш ефективне їх використання, реальним можна вважати тільки зростання випуску на 6%. Такий рівень забезпечено виробничими можливостями по всім трьом групам названих факторів, одночасно взаємодіючих у процесі виробництва.

При визначенні резервів збільшення реалізації продукції необхідно, крім перерахованих резервів, врахувати надпланові залишки готової продукції на складах підприємства і відвантаженої покупцям. При цьому слід враховувати попит на той чи інший вид продукції і реальну можливість її реалізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз обсягу реалізації продукції
Аналіз випуску і продажу продукції
Аналіз реалізації продукції
Мета, задачі, основні показники виробництва і реалізації продукції і джерела даних для їх аналізу
Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції
Взаємопов'язаність рішень і результатів їх реалізації
Фірмова торгівля - резерв ефективного збуту готової продукції
Кадровий резерв по різним категоріям
Аналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргах
Витрати на виробництво і реалізацію продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси