Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття і принципи соціальної економіки. Економіка соціальної роботи

Основним завданням вивчення соціальної економіки є аналіз економічних зв'язків у суспільстві як соціальному організмі, їх змін в перехідний період і спрямованості на соціальний захист тих верств населення, у яких обмежені економічні, політичні та інші соціальні права; впливу ринкових відносин на суспільство в цілому; процесів, що відбуваються в економіці, і їх впливу на соціальне життя суспільства, його окремих соціальних груп і членів сімей у суспільстві та індивідів у сім'ї.

Економічні відносини в суспільстві прямо впливають на соціальну життя окремих його членів. Особливо сильний вплив мають відносини, пов'язані зі засобами виробництва, відчуження найманих працівників від засобів виробництва і т. д. Відчуження від засобів виробництва призводить до проблем зайнятості та безробіття, економічної і соціальної стратифікації суспільства, економічних і соціальних проблем у сім'ї, до економічної експлуатації.

Реалізація політики соціальної захищеності населення - завдання соціальної роботи. При цьому все більше зростає значення соціального страхування, соціальних гарантій у сфері охорони здоров'я, освіти, на випадок старості, втрати працездатності і т. д.

Соціальна економіка визначається загальними категоріями економічної теорії: виробництво, розподіл, обмін і споживання. У реалізації особистісних і суспільних інтересів приділяється особлива увага аналізу вирішальній сфері життєдіяльності людей - сфері виробництва і розподілу життєвих благ в умовах формування ринкових відносин.

Виробництво матеріальних благ - основа життя людини і суспільства.

Розподіл як категорія економічної науки - це не тільки розподіл результатів суспільного виробництва, але й розподіл ресурсів, або факторів виробництва. У цьому сенсі розподіл в суспільстві залежить від інституту власності, так як фактори виробництва належать їх власникам.

Становлення ринкової системи господарювання і формування на цій основі прошарку власників посилює вплив принципу розподілу по накопиченому майну. При цьому формування власних доходів населення неминуче сприяє зростанню диференціації доходів, економічному і соціальному розшаруванню суспільства. І це вимагає системного державного втручання для подолання соціальної напруженості, формування системи соціально-економічної підтримки найбільш вразливих категорій населення.

Основна цільова функція перерозподілу внутрішнього валового продукту держави полягає в нівелюванні економічних відмінностей в цілях забезпечення більш сприятливих умов життєдіяльності більшості населення. Вона реалізовується у вигляді розподілу продуктів і послуг, трансформації виплат, а також державних програм по стабілізації доходів.

На основі державних програм соціально-економічної допомоги здійснюється забезпечення конституційних прав громадян: безкоштовна освіта і медичне обслуговування, утримання старих і непрацездатних, підтримка материнства і дитинства та ін Ступінь їх задоволення визначається сформованим в даних умовах рівнем економічного розвитку та ціннісними установками суспільства.

Діяльність держави з регулювання розподільних процесів здійснюється за трьома основними напрямами.

Перший напрямок. Частина надходжень населення знаходиться в залежності від результатів праці, але враховується ступінь задоволення потреб для життєзабезпечення.

Другий напрямок. Вирішальне значення має вид потреб, на задоволення яких спрямовуються виплати: дитячі допомоги, доплати на спеціалізоване лікування і т. д.

Третій напрям державної підтримки виражається у формі пільг і послуг, що надаються законодавчо визначеним категоріям населення відповідними установами невиробничої сфери.

Економіка соціальної роботи, залишаючись в рамках загальної економічної теорії, займається вивченням її впливу на життєзабезпечення людей, визначення державних стандартів соціальної підтримки нужденних, які залежать не тільки від економічних, але і політичних, історичних, національних, етичних та інших норм життя суспільства.

На професійному рівні економіка соціальної роботи покликана відповісти на питання: яка ефективність ресурсних вкладень у галузь і її окремі ланки і які критерії цієї ефективності.

Слід зазначити, що ефективність (результативність, продуктивність) - категорія економічної науки. Е. В. Холостова пропонує два визначення поняття "ефективність соціальної роботи".

1. Ефективність соціальної роботи - це співвідношення між досягнутими результатами (ефектами) і витратами, пов'язаними із забезпеченням цих результатів.

Соціальна робота визнається ефективної при наступних співвідношеннях між результатами і витратами:

1: високі результати при витратах на колишньому рівні;

2: результати залишаються на колишньому рівні при зменшених витратах;

3: результати зросли при збільшенні витрат.

2. Ефективність соціальної роботи - це фактично досягнуті необхідні результати (ефекти).

Ефективність може бути передбачуваною, тобто розрахункової, запланованої та фактичної (реально досягнуту).

Критерії ефективності соціальної роботи різноманітні:

o кількісні та якісні (рівень і якість життя, розмір пенсій, допомог);

o норми-цілі, норми-умови, норми-межі (прожитковий мінімум, межі екологічних нормативів та ін).

Принципи соціальної економіки - це науково обгрунтовані, перевірені на практиці положення про форми і методи економічної діяльності підприємств і установ системи соціального захисту населення. Для соціальної економіки характерні як загальні принципи функціонування соціальної сфери, так і специфічні.

Принцип гуманізму (один з основоположних) передбачає визнання людини найвищою цінністю, захист її достоїнств, громадянських прав, створення умов для всебічного прояву здібностей особистості. В сучасних умовах соціально-економічне благополуччя людини - головна мета соціальної роботи.

Принцип соціальної справедливості. Соціально-економічна справедливість виступає не у вигляді абсолютної уравнительности, а насамперед у вигляді справедливої ціни праці, справедливого доходу дрібного виробника, наближення мінімальної заробітної плати до середньої, блокування надмірностей в заробітках начальницького складу при "злиденний" персоналі на підприємствах державної форми власності, недопущення надмірних відомчих перекосів в оплаті осіб на державній службі, запровадження директивно підтримуваного співвідношення між бюджетною сферою та основним народним господарством.

Вона виступає в двох формах: справедливість обміну і справедливість розподілу. Обидві ці форми можна асоціювати з ринковими механізмами розподілу, з одного боку, і державним механізмом регулювання - з іншого, тобто з двома плюсами "теорії багатства" - приватною і суспільною власністю.

Принцип суспільної доцільності. Контингент захищаються в суспільстві повинен бути суворо обмежений тими категоріями населення, які повністю або частково позбавлений здатності до праці і самозабезпечення. Порушення цього принципу веде до зниження трудової мотивації і зростання армії утриманців. Втіленням цього принципу в практиці соціальної роботи стала система адресної соціально-економічної допомоги.

Принцип економічної ефективності відображає оптимальне співвідношення обсягу соціальних витрат та розміру відрахувань на їх фінансування. Відрахування на фінансування соціальної сфери повинні співвідноситися з усіма макроекономічними показниками: за валовим внутрішнім продуктом, фондом оплати праці, доходами населення та ін Перевищення оптимальної величини відрахувань на соціальні потреби, провокує зниження ефективності суспільного виробництва. Крім того, принцип економічної ефективності передбачає оптимальне співвідношення між соціальними виплатами і заробітною платою.

Принцип пріоритету державних почав соціального захисту населення. Саме держава виступає головним гарантом економічного забезпечення соціально достатнього рівня життя тим, хто не може зробити цього самостійно в силу об'єктивних причин.

Принцип економічної самостійності місцевих органів передбачає розмежування економічних повноважень суб'єктів федерального і місцевого рівнів. Соціальні допомоги та інші виплати повинні гарантуватися в мінімальних розмірах на федеральному рівні, а всі виплати понад того проводитися з місцевого бюджету та місцевих фондів соціального страхування, щоб населення і його адміністрація були зацікавлені в розвитку економіки та його самозабезпеченні.

Чимале значення мають і такі економічні принципи, як принцип трудової мотивації оплати праці, підвищення якості життя, зростання потреб та ін

На перерахованих вище принципах заснована соціальний захист населення як система, що пронизує всі рівні держави - від федерального до місцевого.

Ці принципи спрямовані на збереження пропорцій, оптимального співвідношення між сферами виробництва і споживання, бо не можна забувати, що соціальна робота обслуговує сферу споживання. Згідно цим принципам діє механізм соціального захисту населення, проявляючись у вигляді соціально-економічних методів соціальної підтримки.

Економіка соціальної роботи - це економічна діяльність всієї структури соціального захисту населення з виробництва нематеріальних послуг. Економічна функція соціальної роботи виявляється в діяльності суб'єктів системи соціального захисту населення, спрямованої на створення ресурсної бази, комплексу умов, які забезпечують існування і розвитку особистості, сім'ї, суспільства в цілому.

Суб'єктами реалізації економічної функції є держава, суспільство, людина. Їх діяльність складається з формування і раціонального розподілу економічних ресурсів, контролю їх ефективного використання. Як економічна категорія соціальний захист являє собою систему розподільних відносин, у процесі яких за рахунок частини національного доходу утворюються і використовуються громадські фонди грошових коштів для матеріального забезпечення і обслуговування громадян.

Сфера виробництва нематеріальних послуг, або соціальна сфера, що має специфічні особливості. Продукти праці (предмети споживання) виступають не у вигляді товару, а у вигляді певної діяльності, тобто послуги. Соціальна сфера включає в себе галузі національного господарства, що створюють соціальні блага у вигляді послуг соціальної роботи, освіти, охорони здоров'я, культури і т. д. Галузі соціальної сфери безпосередньо впливають на рівень добробуту та якість життя населення.

Від соціальної сфери багато в чому залежить виконання основних цілей соціальної ринкової економіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Основні принципи організації діяльності установ соціального обслуговування з правового забезпечення соціальної роботи
Поняття тренінгу і його функції в соціальній роботі
Психологічні основи соціальної роботи
Вимоги до соціальним працівникам при роботі з людьми без певного місця проживання
Закони конкуренції в соціально орієнтованій ринковій економіці
Теоретико-методологічні основи історії соціальної роботи
Принципи формування соціально-економічної системи російського суспільства
Вихідні принципи реформування соціально-економічної системи російського суспільства
ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси