Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші. Кредит. Банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. Роль грошей у відтворювальному процесі та їх емісія

Гроші і їх роль у відтворювальному процесі

Роль грошей характеризує їх вплив на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання і розвитку суспільства. Використання грошей і їх вплив на розвиток країни багато в чому ґрунтуються на тому, що продукція виробляється підприємствами не для власних потреб, а для інших споживачів, яким вона продається за гроші. Отже, вироблена продукція набуває форми товару, а між учасниками процесів виробництва і реалізації товарів складаються товарно-грошові відносини.

Насамперед, роль грошей виявляється в результаті участі грошей у встановленні ціни товару. В умовах ринкової економіки ця величина складається виходячи з вартості товару, з можливим відхиленням ціни від вартості. На ціну товару впливають співвідношення попиту і пропозиції і конкуренція. Зниження цін можуть допустити виробники, у яких рівень витрат нижче. Навпаки, виробники, у яких рівень витрат вище, змушені або домогтися його зниження, або скоротити або зовсім припинити виробництво таких товарів. Механізм ціноутворення спрямований, отже, на підвищення ефективності виробництва, зниження рівня витрат.

Гроші мають велике значення в процесі грошового обороту, коли виконують функцію засобу обігу чи засобу платежу. При оплаті придбаних товарів або послуг покупець контролює рівень цін та якість, що змушує виробників знижувати ціни і підвищувати якість своєї продукції. Це направлено на підвищення ефективності виробництва.

У зв'язку із змінами умов розвитку економіки змінюється роль грошей. При переході до ринкової економіки роль грошей зростає, оскільки розширюється сфера їх застосування. Водночас інфляційні процеси супроводжуються послабленням ролі грошей і деяким звуженням сфери їх застосування. У цьому відношенні можна виділити розширення бартерних операцій, де відсутній обіг грошей. Слід також зазначити обмеження можливості використання грошей для позичкових операцій, особливо капіталовкладень, у зв'язку з небезпекою знецінення грошей.

Знецінення грошей призводить також до зниження зацікавленості в накопиченні рублів, що викликає збільшення вкладень у вільно конвертовану валюту. Разом з тим накопичення населенням готівкової валюти свідчить про те, що країна, яка є емітентом такої валюти, отримує на відповідну суму безкоштовний емісійний ресурс, який може бути використаний для кредитних операцій. Важлива роль грошей проявляється:

- в господарській діяльності підприємств, функціонування державних органів;

- в посиленні зацікавленості людей у розвитку і підвищення ефективності виробництва;

- в економному використанні ресурсів.

Гроші дозволяють визначити не тільки загальну величину витрат (матеріали, амортизація, електроенергія, заробітна плата та ін) на виробництво кожного виду продукції і сукупного їх обсягу, але і результати виробництва (за допомогою встановлення ціни окремих видів продукції, всього її обсягу), величину отриманого прибутку.

По натуральним показникам неможливо визначити сукупний обсяг витрат на виготовлення окремих видів продукції і сукупного її обсягу. Застосування грошей дозволяє зіставити виручку від реалізації продукції і окремих її видів з витратами на її виробництво, оцінити вигідність виробництва кожного виду продукції. Тим самим створюються передумови для посилення зацікавленості в розширенні виробництва найбільш вигідних видів продукції, що спрямовано на зниження витрат, зростання прибутку і підвищення ефективності виробництва.

Діяльність державних органів щодо задоволення соціальних і інших потреб суспільства передбачає формування необхідних доходів (за рахунок податків та інших джерел) і доцільне витрачання коштів. Використання грошей дозволяє вживати заходів по досягненню збалансованості величини доходів і витрат. Державні органи можуть також сприяти розширенню виробництва окремих галузей промисловості і видів продукції з допомогою фінансування капіталовкладень на такі цілі. Крім того, при вилучення у підприємств частини доходів для державних потреб можливо стимулювання розвитку окремих галузей економіки шляхом надання податкових і інших пільг. У той же час при витрачанні державних коштів є можливість застосовувати грошові норми витрат, що обумовлює необхідність економного використання коштів.

Оплата праці робітників і службовців, грошові доходи підприємців спонукають їх активізувати свою участь у процесах виробництва, збільшення його обсягу, реалізації продукції, оскільки за таких умов зростають грошові доходи громадян та підприємців, що сприяє підвищенню рівня їх добробуту.

Грошова оплата дозволяє диференціювати склад і асортимент продукції, що використовується для споживання кожним громадянином, завдяки придбання потрібних товарів. При цьому власник грошей може не лише вибрати потрібний йому товар, але також перевірити ціни і якість придбаних товарів.

Гроші виконують важливу роль у економічних стосунках з іншими країнами. Вони використовуються для оцінки і визначення вигідності операцій з експорту та імпорту товарів, а також для грошових розрахунків за такими операціями. За результатами торгового балансу зіставляються обсяги експорту та імпорту за певний період, підводяться підсумки таких операцій і розробляються заходи щодо оптимізації їх співвідношення. Наприклад, при пасивному торговому балансі вживаються заходи по зниженню імпорту і збільшенню експорту, інакше виявляється необхідним вивезення валюти на суму пасивного торгового балансу.

При цьому слід зазначити, що розрахунки з закордонними контрагентами відбуваються у вільно конвертованих валютах (ВКВ), курси яких схильні до змін. Це робить істотний вплив на вигідність або невигідність експортно-імпортних відносин. В залежності від обмінного курсу з'являється зацікавленість у проведенні експортно-імпортних операцій, або такі операції скорочуються як невигідні. При цьому зниження курсу рубля по відношенню до ВКВ стимулює експорт, а підвищення курсу рубля впливає на зменшення експорту і підвищення ефективності розвитку економіки сприяє посиленню ролі грошей. У цих цілях першорядне значення мають подолання інфляції, а також розширення сфери застосування грошей, удосконалення організації їх обігу, послідовна взаємозв'язок грошової маси до потреб обігу.

При різних моделях економіки мають місце особливості прояви ролі грошей. Так, в адміністративно-командній економіці роль грошей була обмежена. Їм відводилася допоміжна роль, головним чином роль інструменту обліку і контролю з боку центральних та інших органів управління народним господарством.

Вартісні показники планованого обсягу продукції при цьому мали підпорядковане значення і розраховувалися на основі натуральних показників, виходячи, як правило, з цін, встановлених центральними органами.

У той же час використання грошей мало важливе значення в адміністративно-командній економіці. Так, лише при застосуванні грошей ставало можливим визначення сукупного обсягу різних витрат (матеріалів, амортизації, заробітної плати та ін) на виготовлення продукції, що становлять її собівартість. Порівняння планового і фактичного рівнів собівартості надавало можливість оцінити відхилення фактичного рівня від планового і вживати заходів щодо його нормалізації, що без застосування грошей виявилося б неможливим.

Крім того, лише за допомогою грошей можливе ведення обліку (у грошовому вираженні) обсягів різних видів продукції і отримання узагальненого показника її сукупного обсягу. Використання грошей дозволяє оцінювати виконання плану за сукупним обсягом продукції і розробити заходи щодо його збільшення. Але, незважаючи на це, роль грошей в умовах адміністративно-командної економіки залишається підлеглою.

Роль грошей значно підвищується в ринковій економіці, чому сприяють створення передумов, характерних для нових умов господарської діяльності. Впровадження ринкової економіки викликає суттєві зміни в формах власності на знаряддя і предмети праці, в виробництві і реалізації продукції. Це служить передумовою для створення нових умов управління процесами виробництва і реалізації продукції.

При цьому посилюється роль грошей, за допомогою яких може бути дана оцінка такого орієнтиру, як платоспроможний попит: з його урахуванням формуються обсяг і асортимент виробленої і реалізованої продукції. Разом з тим береться до уваги вигідність окремих напрямків виробничо-господарської діяльності, які передбачають врахування рівня цін на виготовлені та реалізовані товари та рівня витрат на їх виробництво.

Підвищення ролі грошей в ринковій економіці відбувається і в сфері роздрібної торгівлі, в якій скасовано централізоване розподіл, і вирішальне значення при визначенні можливості покупки набувають гроші. При визначенні результатів діяльності у вигляді прибутку також істотну роль грають гроші.

Особливості прояви ролі грошей:

- вплив на поліпшення результатів господарської діяльності;

- підвищення зацікавленості різних ланок економіки на розвиток виробництва, насамперед за допомогою обґрунтованого ціноутворення, стимулюючого зростання обсягу продукції і зниження витрат на її виготовлення;

- створення режиму залежно грошових витрат від надходжень грошей, що підвищує зацікавленість працівників підприємств і державних органів у збільшенні грошових надходжень у результаті виробництва та економного використання ресурсів;

- здійснення в процесі грошового обороту контролю за цінами, обсягом і якістю продукції, покликаного сприяти більш повному задоволенню потреб суспільства.

Ефективність застосування грошей припускає використання стійкої грошової одиниці, що посилює прагнення до подолання таких негативних процесів, як інфляція.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Емісія грошей та її види
Емісія грошей
Роль комерційних банків у процесі створення пропозиції грошей
Роль грошей
Процес створення (пропозиції) грошей банківською системою. Механізм грошового мультиплікатора
Гроші як міра вартості
Гроші
Що таке гроші?
Гроші і кредит
Гроші та їх роль в економіці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси