Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Правила складання і подання бухгалтерської звітності

Складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом облікового процесу, що складається з чотирьох стадій (облікових процедур): первинна реєстрація у документах, поточне відображення в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, узагальнення в Головній книзі і (або) оборотних відомостях і, нарешті, заповнення форм звітності.

Перед складанням бухгалтерської звітності повинні бути виконані попередні процедури, що забезпечують несуперечність, порівнянність і повноту її показників.

Для перевірки несуперечності даних слід перевірити:

- взаємозв'язок даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку;

- відповідність даних синтетичного обліку даними звітних форм;

- відповідність показників на початок року даними на кінець попереднього звітного періоду, крім випадків, обумовлених законодавством (переоцінка основних засобів та зміни в обліковій політиці).

Порівнянність звітних показників забезпечується за рахунок дотримання протягом звітного періоду способів і прийомів бухгалтерського обліку, прийнятих в обліковій політиці (єдність термінології).

При складанні фінансової звітності слід мати на увазі, що обліковий процес в організаціях здійснюється виходячи з прийнятої ними відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008) облікової політики, що передбачає майнову відокремленість і безперервність діяльності організації, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасова визначеність фактів господарської діяльності.

Облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності та раціональності.

Відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99) у фінансовій звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Враховуючи це, в бухгалтерському балансі дані про нематеріальних активах, основних засобах наводяться за залишковою вартістю (за винятком матеріальних активів, основних засобів, за якими відповідно до встановленим порядком амортизація не нараховується).

У разі, якщо в організації, що має вкладення в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, утворюється в кінці звітного року резерву під знецінення фінансових вкладень за рахунок фінансових результатів організації, у річному бухгалтерському балансі залишки відповідних фінансових вкладень відображаються за ринковою вартістю, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. У пасиві бухгалтерського балансу сума утвореного резерву під знецінення фінансових вкладень і врахованого на відповідному рахунку окремо не відображається.

У разі створення організацією в установленому порядку резервів сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації, що значиться у бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість, щодо якої створені резерви, в бухгалтерському балансі, показується в сумі за мінусом створеного резерву. При цьому сума утвореного і відображеного в бухгалтерському обліку резерву в пасиві бухгалтерського балансу окремо не відображається.

При складанні фінансової звітності повинні бути виконані вимоги положень по бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з бухгалтерського обліку з розкриття у фінансовій звітності інформації про зміни облікової політики, що зробили або здатних зробити істотний вплив на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати діяльності організації, про операції в іноземній валюті, про матеріально-виробничих запасах, про основні засоби, про доходи та витратах організації, про наслідки подій після звітної дати, про наслідки умовних фактів господарської діяльності, а також по розкриттю у фінансовій звітності тієї чи іншої інформації про активах, капіталі і резервах і зобов'язання організації. Таке розкриття може бути здійснено організацією шляхом включення відповідних показників, таблиць, розшифровок безпосередньо у форми фінансової звітності або в пояснювальній записці.

При відображенні даних у фінансовій звітності слід мати на увазі, що якщо відповідно до нормативних документів з бухгалтерського обліку показник вираховується з відповідних показників (даних) при обчисленні даних (проміжних, підсумкових та ін.) чи має від'ємне значення, то у фінансовій звітності цей показник показується в круглих дужках (непокритий збиток, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, збиток від продажів, відсотки до сплати, інші витрати, використання коштів фондів (резервів), зменшення капіталу, напрям грошових коштів, вибуття основних засобів та ін.).

Заголовкова частина форм заповнюється у наступному порядку:

- найменування складової частини бухгалтерської звітності (наприклад, "Бухгалтерський баланс");

- вказівку звітної дати, за станом на яку складена бухгалтерська звітність, або звітного періоду, за який складена бухгалтерська звітність (наприклад, "Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2012 р.", "Звіт про прибутки та збитки за 2012 р.");

- повне найменування організації (відповідно до установчими документами, зареєстрованими в установленому порядку):

- ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) (присвоєний податковим органом у встановленому порядку);

- вид діяльності (який визнається основним у відповідності з вимогами нормативних документів, затверджуваних Росстатом);

- організаційно-правова форма/форма власності (вказується організаційно-правова форма організації згідно з Класифікатором організаційно-правових форм господарюючих суб'єктів (ОКОПФ) і код власності за Класифікатором форм власності (ЗКФВ);

- одиниця виміру (формат представлення числових показників: тис. руб. - код по ОКЕИ 384; млн руб. - код по ОКЕИ 385);

- місцезнаходження (адреса) (повний фактична адреса організації);

- дата затвердження (встановлена дата для річної бухгалтерської звітності; для проміжної звітності цей реквізит не заповнюється);

- дата відправлення/прийняття (конкретна дата поштового, електронного та іншого відправлення бухгалтерської звітності або дата її фактичної передачі за належністю).

Складання і подання фінансової звітності здійснюються в тисячах рублів без десяткових знаків. Організаціям, що мають суттєві обсяги оборотів товарів, зобов'язань і т. п., дозволяється представляти бухгалтерську звітність в мільйонах рублів без десяткових знаків.

Вирішення питання щодо точності числових показників за МСФЗ здійснюється кожною компанією самостійно, маючи на увазі, що фінансова звітність, складена за МСФЗ, повинна бути зрозуміла її користувачам. Звичайно числові показники подають в тисячах або мільйонах одиниць звітної валюти. При цьому передбачається, що в результаті застосування такої точності (формату) подання даних не втрачається відповідна інформація. Наприклад, фінансова звітність за МСФЗ за 2005 р. була складена швейцарськими компаніями "Нестле" та "Novartis" в мільйони швейцарських франків, компаніями "Nokia corporation" (Фінляндія) і "Air France" (Франція) в мільйонах євро, а російськими акціонерними товариствами "Червоний Жовтень" і "АвтоВАЗ" в тисячах рублів. Відповідно до МСФЗ "Подання фінансової звітності" в кожної складової фінансової звітності (Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки і збитки та ін) повинна бути розкрита точність представлення числових показників.

Фінансова звітність за російськими стандартами повинна бути складена російською мовою, у валюті Російської Федерації.

Організація, що підлягає ліквідації або реорганізації, зміни в звітному році державну форму власності на іншу, подає звіт за типовими формами річної фінансової звітності за період з початку року до моменту ліквідації (реорганізації).

Знову створена організація показує у звітності кошти (за вартістю придбання, отримання) та їх джерела з дня її державної реєстрації в установленому порядку за 31 грудня звітного року включно, а організація, створена після 1 жовтня звітного року, включаючи 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року включно (зазначений порядок не поширюється на організації, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) організацій, їх структурних підрозділів).

Організація, передавальна і купує (отримує) нові підрозділи не за станом на 1 січня, в пояснювальній записці наводить пояснення невідповідності даних балансу на початок і кінець звітного року.

ПБО 7/98 "Події після звітної дати" ПБУ 8/2010 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи" встановлюють правила відображення зазначених подій і умовних зобов'язань і активів у фінансовій звітності. При цьому події після звітної дати і умовні зобов'язання (активи) відображаються в бухгалтерському обліку в залежності від їх суттєвості (значимості). Суттєвість подій визначається організацією самостійно, виходячи з вимог положень з бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Склад та вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання
Основні правила складання фінансової звітності
Складання бухгалтерської (фінансової) звітності
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітності
Відповідальність за неподання або порушення строків подання бухгалтерської звітності
Порядок підписання, адреси і строки подання бухгалтерської (фінансової) звітності
Подання інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментів
Поняття, склад і порядок подання бухгалтерської звітності
Особливості складання консолідованої фінансової звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси