Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бізнес-план інноваційного проекту

Бізнес-план є елементом будь-якого проекту. Бізнес-план інноваційного проекту - основний документ, у якому в короткій формі, в загальноприйнятій послідовності розділів викладаються основні характеристики проекту, що дозволяють обґрунтувати та оцінити можливості проекту і переконати інвестора в ефективності передбачуваних інвестицій в даний інноваційний проект.

Основне завдання бізнес-плану дати цілісну системну оцінку перспектив проекту. Бізнес-план необхідний інвестору для визначення доцільності вкладення капіталу; підприємцеві - для вироблення програми дії і керівництва в процесі реалізації проекту; державним органам - для регулювання і контролю кредитних взаємовідносин. Розробка бізнес-плану дозволяє на ранніх етапах процесу створення, освоєння і використання технологічної інновації планувати різні варіанти розвитку конкурентної стратегії підприємства, тобто здійснити сценарне планування. В рамках сценарного планування діяльності підприємства можливе прогнозування різних ситуацій, які можуть виникнути в процесі створення, освоєння і використання інновації.

Крім того, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого можна оцінити фактичні результати інноваційної діяльності підприємства та порівняти ці результати з прогнозованими значеннями. Постійне уточнення бізнес-плану у відповідності з мінливими умовами зовнішнього і внутрішнього середовища дозволяє використовувати бізнес-план як інструмент фінансового моніторингу процесу створення, освоєння і використання інновації.

Підготовка інноваційного проекту є складним багатоетапним процедурою.

1. Ідентифікація (формулювання) проекту. На даному етапі керівництво підприємства, проаналізувавши його поточне фінансовий стан і положення на ринку, виділяє першочергові завдання і найбільш перспективний напрямок розвитку. У разі якщо таких кілька напрямків, здійснюється паралельна розробка декількох проектів, і на завершальній стадії розробки вибираються найбільш прийнятні з них, тобто такі проекти, які забезпечують максимальний фінансовий результат, який оцінюється за критеріями фінансової ефективності.

2. Збір вихідної інформації для розробки проекту. Необхідно усвідомлювати, що від ступеня достовірності вихідної інформації та вміння правильно інтерпретувати дані, що з'являються в процесі проектного аналізу, залежить успіх реалізації проекту.

Нижче наведено перелік даних, необхідних для розробки проекту в загальному випадку:

o дані про підприємство;

o фінансова інформація;

o дані про персонал;

o юридичні документи;

o інформація про нематеріальних активах;

o економічні дані: макроекономічні дані, регіональні та місцеві економічні показники й умови, що інформація по галузі, ринкова інформація;

o технічні дані.

Зрозуміло, що для кожного проекту може стягуватися додаткова інформація, що відображає його специфіку.

3. Розробка технічної частини проекту. Технічна частина проекту повинна включати в себе організаційну структуру і фізичний план випуску конкретної продукції (робіт, послуг), визначення відповідних інвестиційних витрат, а також витрат, що виникають на етапі експлуатації.

Основними завданнями, розв'язуваними при розробці технічної частини проекту, є:

o визначення технології, що підходить з погляду цілей проекту;

o аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників виробництва;

o перевірка відповідності необхідних ресурсів і ресурсів, наявних або потенційно доступних;

o визначення собівартості виробленої продукції (робіт, послуг).

4. Маркетинговий аналіз. Основні елементи маркетингового аналізу в рамках розробки інвестиційного проекту: аналіз ринку, аналіз конкурентного середовища; розробка маркетингового плану продукту; забезпечення достовірності інформації, використовуваної ддя попередніх розділів.

5. Комерційний аналіз.

6. Фінансовий аналіз.

7. Бюджетний, регіональний і галузевий аналіз.

8. Інституційний аналіз.

9. Екологічний аналіз.

10. Аналіз ризиків.

11. Опрацювання юридичних питань, пов'язаних з реалізацією проекту.

12. Експертиза проекту.

Остаточно інноваційний проект оформляється у вигляді бізнес-плану. У бізнес-плані, як правило, відображаються всі перераховані вище питання. В той же час структура бізнес-плану не припускає повторення перерахованих розділів. Більш того, слід усвідомити, що немає строгих стандартів бізнес-планування, яких слід дотримуватися "у всіх випадках життя". Бізнес-план проекту, в першу чергу, повинен задовольняти вимогам того суб'єкта інвестиційної діяльності, від вирішення якого залежить подальша доля проекту.

До складу бізнес-плану інноваційного проекту, як правило, входять наступні пункти.

1. Загальні передумови та історія проекту:

o дані про організатора проекту: імена, адреси, форма власності, фінансові можливості;

o передумови для створення проекту;

o мета проекту; загальні риси маркетингової стратегії проекту;

o місце розташування проекту (орієнтований проект на місцеві або зовнішні ресурси, на місцевий чи зовнішній ринок);

o державна або регіональна економічна та промислова політика сприяє реалізації проекту.

2. Загальний аналіз ринку і концепція маркетингу:

o аналіз результатів маркетингових досліджень за напрямками:

- ділове середовище;

- цільовий ринок і сегментація ринку;

- канали збуту;

- конкуренція;

- життєві цикли продуктів;

- циклічність сегмента ринку;

o аналіз річних показників попиту (обсяг попиту, рівень цін) і поставок, а також аналіз тенденцій попиту та постачання;

o обґрунтування маркетингових стратегій;

o формулювання загальної концепції маркетингу;

o розрахунок маркетингових витрат;

o розрахунок бюджетних показників продажів і надходжень (кількість, ціни, частка ринку тощо);

o визначення впливу проекту на виробничу програму і виробничу потужність підприємства, а також на технологічний рівень виробництва.

3. Сировина і постачальники:

o розрахунок річної потреби в поставках матеріальних ресурсів;

o оцінка наявності необхідних матеріальних ресурсів (сировина, напівфабрикати, допоміжні матеріали, комплектуючі тощо);

o аналіз отриманих результатів та розробка можливих стратегій з постачання (маркетинг поставок);

o виявлення можливостей довгострокового співробітництва з потенційними постачальниками.

4. Місцерозташування, ділянка і навколишнє середовище:

o ідентифікація місця розташування і характеристика вибраного ділянки для розміщення підприємства з урахуванням:

- впливу на екологічну ситуацію в регіоні;

- соціально-економічної політики місцевої влади;

- наявної інфраструктури;

- природних умов;

o розрахунок основних витрат, що належать до місця розташування і дільниці;

o обґрунтування вибору і критичний аналіз аспектів місцерозташування ділянки.

5. Проектування та технологія:

o розрахунок виробничої програми і виробничої потужності підприємства;

o опис і обґрунтування вибору технології:

- відповідність технології продукту та виробничого процесу;

- основні переваги та недоліки;

- життєвий цикл технології;

- методи передачі технології;

- витрати з освоєння, навчання, страхування ризиків;

- розрахунок витрат;

- юридичні аспекти придбання і передачі технології;

o опис загальної схеми проекту і його рамок;

o розрахунок вартості основних елементів виробництва на підприємстві:

o визначення складу основних робіт по цивільному будівництву;

o розрахунок витрат по цивільному будівництву.

6. Управління і накладні витрати:

o організаційна структура, схема управління, принципи управління;

o розрахунок управлінських витрат.

7. Трудові ресурси:

o соціально-економічна та культурна середовище, її відповідність вимогам проекту;

o наявність вільних трудових ресурсів;

o освітні і кваліфікаційні вимоги;

o необхідність перепідготовки кадрів;

o причини залучення іноземних фахівців, якщо така необхідність виникає;

o основні кадри;

o штатний розклад;

o розрахунок витрат на оплату праці.

8. Схема реалізації проекту:

o розрахунок тривалості будівництва і монтажу обладнання;

o розрахунок тривалості і початкового пускового періодів виробництва;

o складання плану заходів щодо своєчасної реалізації етапів проекту.

9. Фінансовий аналіз і оцінка інвестицій:

o характеристика критеріїв, що визначають оцінку інвестицій;

o розрахунок повних інвестиційних витрат, включаючи витрати на:

- придбання або оренду земельної ділянки;

- підготовку ділянки;

- проектування і будівництво будівель і споруд;

- придбання основного обладнання;

- придбання допоміжного і обслуговуючого обладнання;

- основний акціонерний капітал;

- предпроизводственные витрати і капітальні витрати;

- потреби в чистому оборотному капіталі;

o повні витрати на продану продукцію:

- поточні витрати;

- амортизаційні відрахування;

- витрати на маркетинг;

- транспортні витрати:

- витрати обігу;

- витрати фінансування;

- накладні витрати;

o фінансування проекту:

- джерела фінансування;

- вплив фінансування витрат і витрат по обслуговуванню боргу на ефективність проекту;

- наявність податкових, амортизаційних, митних та інших пільг для інвестиційних проектів (державна політика щодо фінансування та інвестування);

o оцінка інвестицій:

- розрахунок дісконтіруемого грошового потоку і пов'язаних з ним показників (чистої поточної вартості і внутрішньої норми прибутковості проекту);

- розрахунок строку окупності;

- рентабельність початкового инвестированною капіталу і рентабельність акціонерного капіталу;

- фінансовий та економічний вплив проекту на регіональну і державну економічне середовище;

o аналіз невизначеності, включаючи:

- визначення критичних змінних при аналізі чутливості;

- оцінку ризиків;

- визначення можливих сценаріїв поведінки і засобів управління в умовах ризику;

- антикризові стратегії;

- аналіз чутливості проекту до систематичних ризиків;

o аналіз національної економіки. Висновки:

1) головні переваги проекту;

2) основні недоліки проекту;

3) ймовірність здійсненності проекту;

4) оцінка доцільності реалізації проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Порядок розробки інноваційного проекту
Фінансовий аспект складання бізнес-плану
Структура бізнес-плану
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Резюме проекту
Розробка бізнес-плану підприємства
План виробництва.
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси