Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка надійності інформації

Дана стадія особливо важлива при проведенні аналізу фінансового стану зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації, зокрема банком, вирішальним питання про доцільність кредитування, постачальниками, підрядниками, інвесторами. У цьому випадку обгрунтованість прийнятих рішень в чималому ступені буде визначатися достовірністю інформації, що міститься в бухгалтерській звітності, у тому числі пояснювальній.

Достовірність інформації, використовуваної в процесі аналізу бухгалтерської звітності, безпосередньо залежить від повноти розкриття всіх суттєвих даних, що характеризують фінансовий стан організації.

Надійність інформації визначається якістю облікової роботи в організації та системою внутрішнього контролю.

Обов'язкові умови, що забезпечують реальність балансу: узгодженість балансу з бухгалтерськими книгами і документами; відповідність результатами інвентаризації, тобто инвентарность балансу; коректність оцінок статей активів і пасивів, що забезпечують відповідність інформації балансу реального майнового і фінансового стану організації.

Читання інформації

На даній стадії аналізу формується початкове уявлення про діяльність організації, виявляються зміни в складі майна та джерела фінансування, встановлюються взаємозв'язку показників балансу.

Так як одним з основних прийомів при аналізі балансу є порівняння показників за різні періоди, перш ніж приступити до розрахунків, необхідно переконатися у однорідності принципів оцінки статей і правил складання звітності. Всі зміни в обліковій політиці або принципах обліку за декілька суміжних періодів, а також наслідки впливу таких змін на показники, що характеризують активи, власний капітал організації і фінансові результати згідно з вимогами Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1-2008) повинні бути розкриті у пояснювальній записці.

На стадії читання інформації визначають співвідношення окремих статей активу і пасиву балансу і їх питома вага в загальному підсумку (валюті) балансу; розраховують суми відхилень у структурі основних статей балансу порівняно з попереднім періодом; встановлюють взаємозв'язки показників основних звітних форм, наприклад, відповідність фінансового результату звітного періоду у звіті про прибутки і збитки та бухгалтерський баланс; зміна грошових коштів згідно з балансом і звітом про рух грошових коштів і т. д.

У процесі аналізу загальна сума зміни валюти балансу розчленовується на складові, що дозволяє зробити попередні висновки про характер зрушень у складі активів, джерелах їх формування та їх взаємної обумовленості. Зміни у складі довгострокових (необоротних) і оборотних засобів розглядаються у зв'язку із змінами в зобов'язаннях організації.

При читанні балансу слід:

o з'ясувати, за який період складається баланс з тим, щоб забезпечити порівнянність аналізованих показників;

o вивчити пояснювальну записку до річного звіту, звертаючи увагу на розкриття принципів облікової політики та відзначаючи всі факти її зміни;

o звернути увагу на те, чи є баланс зведеним (консолідованим), тобто характеризує групу компаній, або відноситься до окремої організації;

o визначити галузеву приналежність аналізованої організації і оцінити вплив галузевої специфіки на будова балансу;

o оцінити зміну валюти балансу та основних груп статей в активі і пасиві;

o послідовно прочитати кожну статтю активу і пасиву балансу, звертаючи увагу на найбільш істотні статті і відзначаючи тенденції їх зміни. Слід мати на увазі, що статті активу, в першу чергу оборотні активи, розглядаються з точки зору їх ліквідності, а статті зобов'язань - з точки зору строковості їх погашення;

o оцінити відповідність змін статей капіталу із звітом про прибутки і збитки і звіт про рух капіталу, зробити висновок про здатність до збереження і нарощування капіталу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки у процесах функціонування об'єкта та життєдіяльності людини
Оцінка безпеки будівель і споруд.
Збір і аналіз інформації, необхідної для проведення оцінки
Додаткова інформація для об'єктивної оцінки майнового і фінансового стану організації
Фінансова інформація для оцінки вартості бізнесу
Вимірювання читання
Інформація про ліквідацію юридичної особи
Підготовка інформації
Інформація та інформаційні процеси в організаційно-економічній сфері
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси