Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Цілі, завдання та етапи формування прогнозної фінансової звітності

Оперативне планування фінансових результатів і прогнозування фінансового становища компаній мають вирішальне значення для забезпечення ефективного управління бізнесом. Інтереси основних груп вигодонабувачів (стейкхолдерів) фокусуються на вирішенні завдань щодо забезпечення безперервності бізнесу, захисту його від банкрутства і нарощення вартості.

В сучасних умовах цілі бізнесу стають більш стабільними у часі, що вимагає збільшення горизонту фінансового прогнозування. У сферу інтересів осіб, які приймають управлінські рішення, входять різні аспекти прогнозних оцінок поточної і перспективної платоспроможності, інвестиційної привабливості, чутливості до зовнішніх збурень, фінансової гнучкості і стійкості економічного зростання.

У зв'язку тим, що економічне середовище бізнесу залишається нестійкою, зберігається вірогідність реалізації різних сценаріїв її розвитку, а прогнозні оцінки ключових характеристик стану компанії носять імовірнісний характер. Це викликає необхідність формування декількох варіантів прогнозу: оптимістичного, реалістичного і песимістичного, що дозволяє більш адекватно оцінювати перспективи розвитку компанії з позицій критерію ризик - прибутковість, вчасно виявляти можливі загрози розвитку бізнесу і розробляти комплекси антикризових заходів.

Прогнозування фінансових звітів комерційних організацій дозволяє оцінити наслідки реалізації різних сценаріїв розвитку бізнесу через призму зміни основних фінансових показників їх стану. Ступінь деталізації і часовий горизонт фінансових планів і прогнозів залежать від стану зовнішнього економічного середовища, зумовлені інтересами груп стейкхолдерів та розв'язуваними з їх допомогою завданнями.

На думку відомого фахівця в галузі фінансового аналізу Е. Хэлферта, всі три типи прогнозів тісно взаємопов'язані, оперативні кошторису розглядаються як допоміжний документ для прогнозування стандартної фінансової звітності та планування бюджетів руху грошових коштів.

У практиці бізнес-аналізу використовуються різні методики розробки прогнозних фінансових звітів, кількісного і якісного аналізу їх змісту. Формування перспективної фінансової звітності дозволяє розрахувати стандартні фінансові індикатори стану бізнесу організації, що забезпечує можливість подальшого їх порівняння з показниками минулих періодів (динамічний аналіз) і (або) показниками можна порівняти за масштабами та умовам ведення бізнесу організацій (порівняльний аналіз, бенчмаркінг).

Склад і структура прогнозної фінансової звітності, ступінь деталізації можуть відрізнятися в залежності від стану економічного середовища і інтересів користувачів.

Наприклад, для функціональних і лінійних менеджерів представляють інтерес часткові бюджети; для осіб, що приймають рішення (власників і топ-менеджерів), і інвесторів - прогнозна фінансова звітність компанії, що розробляється по укрупненої номенклатурі статей, а також прогнози руху грошових коштів організації в розрізі окремих стратегічних бізнес-одиниць та проектів.

Як правило, прогнозна фінансова звітність комерційної організації являє собою фінансову модель її стану і результативності господарської діяльності. Модель представлена у вигляді функціонально взаємопов'язаної сукупності прогнозів прибутку і збитків; аналітичного бухгалтерського балансу; руху грошових коштів. Вона може бути використана для відповіді на такі важливі питання, як:

o відповідає планована ефективність господарської діяльності організації цільовим значенням, визначеним власниками організації, і очікуванням окремих груп інвесторів. На основі такого аналізу стає можливим передбачати наслідки реалізується організацією стратегії розвитку і вносити попереджувальні коригування як у саму стратегію, так і в оперативний план її реалізації, розробляється на бюджетний період;

o наскільки можуть вплинути операційні, інвестиційні та фінансові ініціативи, а також очікувана волатильність стану економічного середовища на значення ключових фінансових показників, що характеризують платоспроможність, ділову активність, прибутковість, фінансову стійкість та інвестиційну привабливість бізнесу (реалізується принцип аналізу "що..., якщо...?").

Крім того, модель дозволяє:

- своєчасно виявляти і оцінювати потреби в обсягах фінансування для розвитку організації, оптимізуючи їх склад і структуру, переслідуючи мету усунення можливих дефіцитів і знижуючи при цьому вартість залучення;

- визначати структуру і параметри грошових потоків, що генеруються різними бізнесами компанії, оптимізуючи значення вільного грошового потоку, що, поряд з оцінкою перспективною боргового навантаження, має принципове значення для інвесторів і власників при визначенні вартості бізнесу.

Стратегічні цілі власників, контролюючих бізнес комерційної організації, можуть істотно розрізнятися. Для публічної компанії при реалізації концепції агентського управління зростання ринкової вартості її активів - одна з найбільш явних стратегічних цілей управління бізнесом. В закритої компанії фокус інтересів власників зміщується в бік формування вільного грошового потоку (РС), прогнозування перспективної платоспроможності з метою оцінки безперервності господарської діяльності.

В умовах загального підйому ринку основним інструментом підвищення вартості бізнесу стає зростання її продуктивності та результативності. Економічне зростання - ідеальна умова для збільшення ринкової вартості компанії.

В умовах макроекономічної кризи фокус стратегічних інтересів зміщується у сферу підвищення економічності та фінансової гнучкості, що стає основною умовою зниження ймовірності втрати контролю за бізнесом.

Прогнозна фінансова звітність необхідна зовнішнім користувачам для оцінки зміни прибутковості бізнесу і можливості неплатоспроможності (постачальників та партнерів по бізнесу), запасу кредитоспроможності (кредиторам), безперервності і ефективності функціонування бізнесу (аудиторам, представникам державних наглядових органів).

Метою перспективного фінансового аналізу є оцінка ймовірного фінансово-економічного стану організації з урахуванням основних тенденцій її розвитку та реалізації прогнозів стану зовнішнього і внутрішнього економічного середовища. До показників стану зовнішнього середовища відносять:

o стан і динаміку ринків продукції і сировини;

o ціни і доступність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

o можливість використання інновацій і залучення зовнішнього фінансування;

o фіскальну і соціальне навантаження на бізнес, режим державного протекціонізму щодо вітчизняних товаровиробників та ін.

Серед характеристик внутрішнього середовища найбільш значущими є:

o стан організаційно-технічного рівня бізнесу;

o фізичний і моральний знос технологічного обладнання і рівень завантаження виробничих потужностей;

o забезпеченість бізнесу кваліфікованими трудовими ресурсами і їх лояльність;

o прогнозовані зміни ресурсо - і трудомісткості виробництва продукції, товарів і послуг в умовах реалізації стратегічних програм розвитку;

o фінансові та структурні параметри інвестиційно-інноваційної та соціальної політики організації.

Розглянемо більш детально склад і структуру основних прогнозних фінансових документів комерційної організації, що формують фінансову модель її стану.

Прогноз руху грошових коштів складають на основі розроблених на плановий період виробничо-комерційної та інвестиційної програм і сформованого на їх основі касового плану. Руху (надходження і вибуття) грошових коштів класифікуються за часом і характером руху в розрізі основних видів господарської діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової).

Прогноз відображає монетарні результати планованої господарської діяльності, здатність організації генерувати грошові потоки по операційній діяльності та забезпечувати їх відповідність параметрам інвестиційної та фінансової діяльності, він грунтується на даних оперативних бюджетів і дозволяє оцінити перспективну платоспроможність, очікувані зміни запасу кредитоспроможності і чисту кредитну позицію організації, ефективність бізнес-моделі її розвитку.

Прогноз грошових потоків з операційної діяльності може бути здійснено на основі чистого прибутку за триваючим видами діяльності з урахуванням очікуваної зміни поточних операційних активів та зобов'язань, оцінки змін амортизаційної політики. Це дозволяє розробляти на основі прогнозу прибутків і збитків та зміни статей бухгалтерського балансу. Такий підхід кращий за горизонтах прогнозування, що перевищують один рік, коли розробити достовірні операційні кошторису не представляється можливим.

Прогноз прибутків і збитків формується на основі попередньої оцінки та подальшої інтеграції фінансових результатів господарської діяльності за основним операційним сегментам (триваючим видами діяльності).

Оцінка результатів передбачає проведення перспективного аналізу обсягів продажу, цін реалізації та умов продажу, стану та рівня завантаження виробничих потужностей, планових витрат та витрат на продаж, включаючи комерційні та управлінські витрати, результатами яких є розробка операційних кошторисів.

Крім основних видів діяльності необхідно прогнозувати доходи і витрати від інших видів діяльності, включаючи результати від інвестування коштів в капітал залежних і дочірніх товариств (доходи від участі), результати очікуваних нетипових операцій (наприклад, продаж частини активів).

Прогноз дозволяє оцінювати перспективи зміни ефективності операційної діяльності, чисту маржу від продажів, можливості організації формувати дивіденди (доходи засновників) та інвестувати частину прибутку на збільшення вартості власного капіталу.

Прогнозний баланс розробляється у вигляді динамічної моделі стану основних груп активів і зобов'язань організації (на кінець попереднього періоду по відношенню до планового), досягнутого завдяки прогнозованим результатами поточної (операційної) та інвестиційної діяльності (активи) і змін джерел фінансування господарської діяльності (пасиви балансу) організації.

Ці зміни відбуваються внаслідок:

планованого зміни вартості позаоборотних активів (амортизації, надходження або вибуття в результаті проведеної політики нарощення або ліквідації виробничих потужностей) або впливу процесів їх знецінення (подорожчання);

- руху основних груп оборотних активів - запасів і витрат незавершеного виробництва, дебіторської заборгованості;

- зміни непроцентних зобов'язань (кредиторської заборгованості) у результаті планованих господарських операцій;

- рефінансування частини прогнозованого прибутку від операційної та інших видів діяльності;

- залучення та погашення позикових та інших джерел фінансування.

Прогнозний баланс дозволяє діагностувати раціональність параметрів і пропорцій розвитку компанії з позицій джерел фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Якщо активи та зобов'язання оцінюються за ринковою вартістю, з'являється можливість попередньої оцінки вартості бізнесу.

Прогнозна фінансова звітність формується в агрегованому (класифікованому і ущільненому вигляді фінансової моделі, що забезпечує її обозримость, дозволяє наочно оцінювати вплив реалізації запланованих управлінських рішень на ключові фінансові індикатори стану компанії. Відправною точкою для прогнозування, як правило, є: показники звітних років; тенденції, що виявляються в процесі аналізу їх динаміки; експертні оцінки стану економічного середовища; плановані зміни параметрів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності організації.

Процес формування та оцінки прогнозної фінансової документації передбачає чотири етапи (рис. 8.1).

I етап - якісний аналіз. На цьому етапі з'ясовують, в яких умовах буде відбуватися розвиток компанії в майбутньому; визначають напрями зміни пріоритетів; формулюють планові цілі та прогнози розвитку організації.

II етап - кількісний аналіз. На цьому етапі використовуються інформація ретроспективного аналізу діяльності організації за минулі періоди, гіпотези і плани, сформульовані на I етапі. У результаті дається оцінка параметрів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що представляє прогноз ключових показників розвитку компанії.

III етап - уточнення і узгодження параметрів розвитку компанії та формування основних фінансових документів.

IV етап - оцінка ефективності за умови реалізації різних сценаріїв розвитку організації. На цьому етапі проводиться аналіз поведінки основних фінансових індикаторів діяльності компанії. Для цього застосовується аналіз чутливості, який передбачає оцінку змін ключових показників прогнозної звітності з урахуванням ймовірних змін станів внутрішньої і зовнішньої середовища. При проведенні сценарного аналізу поряд з фінансовими показниками доцільно також використовувати нефінансові індикатори ефективності.

Етапи фінансового прогнозування

Рис. 8.1. Етапи фінансового прогнозування

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Прогнозування і планування у фінансовому управлінні підприємством
Фінансове планування і прогнозування
Фінансове планування і прогнозування
Моделі і методи, що використовуються при прогнозуванні фінансової звітності
Фінансове планування і прогнозування на підприємстві
Формування прогнозних форм фінансової звітності
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Завдання і зміст аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
Цілі і завдання аналізу фінансової звітності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси