Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок формування Журналів операцій і Головної книги

Дані перевірених і прийнятих до обліку первинних облікових документів систематизуються по датах здійснення операцій (у хронологічному порядку) і відображаються накопичувальним способом в наступних регістрах бюджетного обліку.

Журнал операцій по рахунку "Каса".

Застосовується для обліку руху коштів у касі установи. Записи в зазначеному реєстрі проводяться щоденно на підставі звіту касира.

Журнал операцій з безготівковими коштами, який є регістром обліку руху коштів на особовому рахунку установи.

Журнал операцій розрахунків з підзвітними особами.

У ньому облік ведеться лінійним способом по кожній підзвітній особі в сумі виданого авансу, виробленого витрати, зданого до каси залишку невикористаного авансу. Записи в цьому реєстрі проводяться на підставі авансових звітів.

Журнал операцій розрахунків з постачальниками і підрядниками формується за кожним договором з постачальниками та підрядниками і призначений для аналітичного обліку вироблених з ними розрахунків в поєднанні з синтетичним обліком. Реєстр ведеться на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних на отримання матеріальних цінностей, рахунків на оплату виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-здачі виконаних робіт і наданих послуг по кожному постачальнику і підрядчику.

Журнал операцій розрахунків з дебіторами за доходами застосовується для обліку операцій з нарахування доходів.

Журнал операцій розрахунків з оплати праці складається на підставі зведених розрахунково-платіжних відомостей з доданими до них первинними документами (табель обліку робочого часу, накази керівника і ін).

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів використовується для списання з бюджетного обліку та внутрішньогосподарського переміщення об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, для обліку сум нарахованої за звітний період амортизації. Бухгалтерські записи в даному регістрі складаються на підставі відповідних актів про списання нефінансових активів та накопиченою на дату списання суми амортизації, відображеної в інвентарних картках.

Журнал по санкціонування

Журнал по іншим операціям

У ньому враховуються фінансово-господарські операції, які не знайшли відображення в інших Журналах.

Всі Журнали операцій мають однакову форму. Для того щоб у Головній книзі було видно, з якого Журналу операцій занесені показники, кожному з них присвоюється порядковий номер, що повинно знайти відображення в наказі установи "Про облікову політику". Журнали операцій повинні бути підписані головним бухгалтером установи, а також виконавцем, який склав Журнал операцій, із зазначенням посади.

Щомісяця обороти за рахунками із Журналів операцій записуються в Головну книгу в наступній послідовності:

1) всі обороти з Журналу операцій з безготівковими коштами переносяться в Головну книгу;

2) з Журналу операцій по рахунку "Каса" у Головну книгу переносять всі обороти. Виняток становлять отримання готівкових грошових коштів з особового рахунку в касу установи та внесення готівкових грошових коштів з каси установи на особовий рахунок;

3) з Журналу операцій розрахунків з підзвітними особами в Головну книгу не переносяться обороти по видачі і повернення підзвітних сум, відображені в Журналі операцій по рахунку "Каса";

4) з Журналу операцій розрахунків з постачальниками і підрядниками переносяться ті обороти, які не включають операції по оплаті, відображені у відповідних Журналах операцій;

5) з Журналу операцій розрахунків з дебіторами за доходами переносяться обороти, які включають операції з нарахування доходів адміністраторами надходжень до бюджету на підставі первинних документів по нарахуванню та надходженню доходів, розрахунками, що надаються органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету;

6) з Журналу операцій розрахунків з оплати праці переносяться всі обороти, за винятком операцій з безготівковими і готівковими коштами;

7) з Журналу операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів і Журналу за іншими операціями у Головну книгу переносяться звороти, які не були перенесені в неї з попередніх Журналів операцій.

Правильність відображення у Головній книзі оборотів з Журналів операцій перевіряється наступним чином:

- сума залишків на початок відповідного періоду по дебету всіх рахунків має дорівнювати сумі залишків за кредитом усіх рахунків на початок цього періоду;

- сума оборотів по дебету всіх рахунків за відповідний період повинна дорівнювати сумі оборотів по кредиту всіх рахунків.

Зберігання документів

При організації зберігання документів про діяльність установи крім Закону про бухгалтерському обліку необхідно керуватися положеннями НК РФ і наказом Мінкультури Росії від 25 серпня 2010 року № 558 "Про затвердження Переліку типових управлінських архівних документів, що утворюються в процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та організацій, із зазначенням строків зберігання", де вказані терміни їх зберігання.

Наприклад, згідно вищеназваного документу статути, положення організації (типові та індивідуальні) повинні зберігатися:

а) за місцем розробки і/або затвердження - постійно;

б) в інших організаціях - 3 роки (після заміни новими).

До документів постійного зберігання (до моменту ліквідації організації) відносяться: зведена річна звітність, аналітичні документи до неї; передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси; зведені річні звіти про виконання бюджетної кошторису; звіти по перерахуванню грошових сум у державні позабюджетні фонди; документи про переоцінку основних засобів та оцінки вартості майна; річні податкові декларації.

Особові рахунки працівників з розрахунку заробітної плати та документи, що підтверджують застосування пільг, підлягають зберіганню протягом 75 років.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Книги, монографії, словники, газети, журнали та інші друковані джерела інформації
Структура книги "Ідеї до філософії історії людства"
Журнал господарських операцій
Санкціонування видатків бюджету
Оцінка конкурентоспроможності в рамках споживчої експертизи, організованої журналом "Споживач"
Облік бюджетних зобов'язань та операцій, санкціонування видатків бюджету
Журнал господарських операцій
Оцінка конкурентоспроможності в рамках споживчої експертизи, організованої журналом "Споживач"
Книги, монографії, словники, газети, журнали та інші друковані джерела інформації
Роздільне зберігання товарів підвищеного і зниженого споживчого попиту
Документообіг та порядок зберігання документів
Договір страхування цінностей, прийнятих банком на зберігання (цінних паперів, дорогоцінних металів і каменів, інших дорогоцінних речей та документів)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси