Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проходження державної цивільної служби

Проходження державної служби передбачає здійснення державним службовцем покладених на нього завдань, функцій, прав і обов'язків. Воно включає: а) призначення на посаду; б) присвоєння класного чину, про атестацію або кваліфікаційний іспит; в) переведення і переміщення цивільного службовця; г) заохочення службовця за успіхи в службовій діяльності; д) застосування до службовця заходів юридичної відповідальності за вчинені дисциплінарні проступки; е) звільнення з цивільної служби та інші передбачені законодавством юридичні факти.

Професійна службова діяльність громадянського службовця здійснюється відповідно до посадовим регламентом, який затверджується представником наймача. Посадовий регламент є складовою частиною адміністративного регламенту державного органу. Він включає: 1) кваліфікаційні вимоги до рівня і характеру знань і навичок, що пред'являються до цивільного службовця, особі відповідну посаду цивільної служби, а також до освіти, стажу цивільної служби (державної служби інших видів) або стажу, досвіду роботи за фахом; 2) посадові обов'язки, права і відповідальність громадянського службовця за невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків відповідно до адміністративним регламентом державного органу, завданнями і функціями структурного підрозділу державного органу та функціональними особливостями замещаемой в ньому посади цивільної служби; 3) перелік питань, по яких цивільний службовець має право або зобов'язаний самостійно приймати управлінські та інші рішення; 4) перелік питань, по яких цивільний службовець має право або зобов'язаний брати участь при підготовці проектів нормативних правових актів і проектів управлінських та інших рішень; 5) строки та процедури підготовки, розгляду проектів управлінських та інших рішень, порядок узгодження і ухвалення даних рішень; 6) порядок службового взаємодії громадянського службовця у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків з цивільними службовцями того ж державного органу, цивільними службовцями інших державних органів, іншими громадянами, а також з організаціями; 7) перелік державних послуг, що надаються громадянам та організаціям згідно з адміністративним регламентом державного органу; 8) показники ефективності та результативності професійної службової діяльності громадянського службовця.

Переклад цивільного службовця

Переклад цивільного службовця на іншу посаду цивільної служби у тому самому державному органі, або переклад цивільного службовця на іншу посаду цивільної служби в іншому державному органі, або переклад цивільного службовця в іншу місцевість разом з державним органом допускається з письмової згоди громадянського службовця. Службовцю, який за станом здоров'я згідно з медичним висновком не може виконувати посадові обов'язки за замещаемой посади цивільної служби, надається відповідна його кваліфікації і не протипоказана за станом здоров'я іншу посаду цивільної служби. У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду цивільної служби або відсутності такої посади в тому самому державному органі службовий контракт припиняється, цивільний службовець звільняється від замещаемой посади цивільної служби та звільняється з цивільної служби.

Не є переведенням на іншу посаду цивільної служби і не вимагає згоди громадянського службовця переміщення його па іншу посаду цивільної служби без зміни посадових обов'язків, встановлених службовим контрактом і посадовим регламентом.

У разі службової необхідності представник наймача має право переводити працівника на строк до одного місяця на не обумовлену службовим контрактом посаду громадянської служби у тому самому державному органі з оплатою купа але тимчасово замещаемой посади цивільної служби, але не нижче встановленого раніше розміру оплати праці. Такий переклад допускається метою: а) запобігання катастрофи, виробничої аварії або усунення наслідків катастрофи, виробничої аварії або стихійного лиха; б) запобігання нещасних випадків, тимчасової припинення професійної службової діяльності з причин економічного, технологічного, технічного або організаційного характеру; в) знищення або псування майна; г) заміщення тимчасово відсутнього громадянського службовця. При цьому службовець не може бути переведений на іншу посаду цивільної служби, протипоказану йому за станом здоров'я. Тривалість переведення для заміщення тимчасово відсутнього громадянського службовця не може перевищувати одного місяця протягом календарного року.

При реорганізації державного органу або зміну його структури державно-службові відносини з цивільними службовцями, що заміщають посади цивільної служби в цьому державному органі, можуть бути припинені у разі скорочення посад цивільної служби.

При ліквідації державного органу державно-службові відносини з цивільним службовцям можуть бути продовжені в разі: 1) надання службовця з урахуванням рівня його кваліфікації, професійної освіти та стажу цивільної служби або роботи (служби) за спеціальністю можливості заміщення іншої посади цивільної служби в державному органі, якому передані функції ліквідованого державного органу, або в іншому державному органі; 2) напрями цивільного службовця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації.

У разі відмови цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби, в тому числі в іншому державному органі, або від професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації службовець звільняється від замещаемой посади цивільної служби та звільняється з цивільної служби.

При скороченні посад цивільної служби державно-службові відносини зі службовцям, замещающим сокращаемую посаду цивільної служби, продовжуються у разі: 1) надання службовця з урахуванням рівня його кваліфікації, професійної освіти та стажу цивільної служби або роботи (служби) за спеціальністю можливості заміщення іншої посади цивільної служби у тому самому державному органі або в іншому державному органі;

2) напрямки цивільного службовця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації.

При скороченні в державному органі посад цивільної служби представник наймача за два місяці до скорочення повідомляє про це у письмовій формі цивільним службовцям. Протягом зазначеного строку в державному органі може проводитися позачергова атестація державних службовців. За результатами позачергової атестації цивільним службовцям, що мають переважне право на заміщення посади цивільної служби, можуть бути надані для заміщення інші посади цивільної служби, в тому числі в іншому державному органі.

Переважне право па заміщення посади цивільної служби надається цивільному службовцю, який має: а) більш високі кваліфікацію та рівень професійної освіти; б) більшу тривалість стажу цивільної служби або роботи за спеціальністю; в) більш високі результати професійної службової діяльності. Представник наймача з письмової згоди громадянського службовця має право розірвати з ним службовий контракт без попередження про звільнення від замещаемой посади цивільної служби за два місяці.

При звільненні з державної служби у зв'язку з реорганізацією державного органу або зміною його структури, ліквідацією державного органу або скороченням посад цивільної служби службовцю виплачується компенсація в розмірі чотиримісячного грошового утримання. При цьому вихідна допомога не виплачується.

Закон про державної громадянської службі допускає можливість відсторонення службовця від замещаемой посади. Представник наймача зобов'язаний відсторонити від замещаемой посади (не допускати до виконання посадових обов'язків) цивільного службовця, який: 1) з'явився на службі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; 2) не пройшов у встановленому порядку навчання і перевірку знань і навичок в галузі охорони професійної службової діяльності (охорони праці); 3) притягнуто як обвинуваченого, щодо якого судом винесено постанову про тимчасове відсторонення від посади відповідно до федеральним кримінально-процесуальним законодавством.

Представник наймача має право відсторонити від замещаемой посади цивільної служби (не допускати до виконання посадових обов'язків) цивільного службовця у період врегулювання конфлікту інтересів. При цьому службовця зберігається грошове утримання на весь час відсторонення від замещаемой посади цивільної служби.

Представник наймача відсторонює від замещаемой посади цивільної служби службовця на весь період до усунення обставин, що були підставою для відсторонення від замещаемой посади цивільної служби з вини цивільного службовця. У період відсторонення від замещаемой посади цивільної служби цивільного службовця грошове утримання йому не нараховується, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.

Порядок проведення атестації та кваліфікаційного іспиту в період проходження державним службовцем державної служби врегульовано Законом про державної громадянської службі, Указами Президента РФ "ПРО проведення атестації державних цивільних службовців Російської Федерації" і "Про порядок здачі кваліфікаційного іспиту державними цивільними службовцями Російської Федерації та оцінки їх знань, навичок та вмінь (професійного рівня)" [69. Ст. 48, 49; 238; 239].

Припинення державної служби

Закон про державної громадянської службі встановив загальні і єдині підстави припинення службового контракту, звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби. Такими підставами є: 1) угода сторін службового контракту; 2) закінчення терміну дії термінового службового контракту; 3) розірвання службового контракту з ініціативи громадянського службовця; 4) розірвання службового контракту з ініціативи представника наймача; 5) переклад цивільного службовця на його прохання чи з його згодою, в інший державний орган чи на державну службу іншого виду; 6) відмова цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби або від професійної перепідготовки або підвищення кваліфікації у зв'язку зі скороченням посад цивільної служби, а також при ненаданні йому в цих випадках інший посади цивільної служби; 7) відмова службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби у зв'язку із зміною істотних умов службового контракту; 8) відмова цивільного службовця від переведення на іншу посаду цивільної служби за станом здоров'я відповідно до медичного висновку або відсутність такої посади в тому самому державному органі; 9) відмова цивільного службовця від переведення в іншу місцевість разом з державним органом; 10) обставини, не залежні від волі сторін службового контракту; 11) порушення встановлених федеральними законами обов'язкових правил укладання службового контракту, якщо це порушення виключає можливість заміщення посади цивільної служби; 12) вихід цивільного службовця з громадянства Російської Федерації; 13) недотримання обмежень і невиконання зобов'язань, встановлених федеральними законами про службу; 14) порушення заборон, пов'язаних з цивільною службою, передбачених Законом про державної громадянської службі; 15) відмова службовця від заміщення колишньої посади цивільної служби при незадовільному результаті випробування.

Припинення службового контракту, звільнення від замещаемой посади державної цивільної служби та звільнення з цивільної служби оформляються правозастосовних актом державного органу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вступ на державну службу, її проходження та припинення
Нормативні засади проходження цивільної служби
Державна громадянська служба як адміністративна влада
Технологія проходження цивільної служби
Проходження державної служби
Вступ на державну службу, її проходження та припинення
Підстави для припинення державної служби
Державна громадянська служба як адміністративна влада
Основи кадрової роботи в державній і муніципальної службі в Російській Федерації
Девіантні шляхи розвитку державної цивільної служби
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси