Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз структури та динаміки собівартості продукції

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, можуть групуватися постатейно і поелементно. Перелік статей витрат і методи розподілу за видами продукції визначаються методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від характеру і структури виробництва. Виділяються наступні елементи витрат: матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші витрати.

В елементі "Матеріальні витрати" відображається вартість придбаних з боку сировини і матеріалів, покупних матеріалів, запчастин, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми підприємствами, природної сировини, палива всіх видів, покупної енергії, а також втрат від недостачі надійшли матеріальних ресурсів у межах норм природного убутку. З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, виключається вартість поворотних відходів, під якими розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу і внаслідок цього використовуються з підвищеними витратами або зовсім не застосовуються по прямому призначенню.

В елементі "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, стимулюючі і компенсуючі виплати, а також витрати на оплату праці не складаються в штаті підприємства працівників, ком в основній діяльності.

В елементі "Відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормам органам державного соціального страхування, Пенсійного фонду, фондів медичного страхування від витрат на оплату праці працівників, що включаються у собівартість продукції, але елементу "Витрати на оплату праці".

В елементі "Амортизація" відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, обчислена виходячи з балансової вартості та затверджених у встановленому порядку норм, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, вироблену відповідно до законодавства.

До елементу "Інші витрати" належать податки, збори, платежі (включаючи обов'язкові види страхування), платежі за викиди забруднюючих речовин, витрати на оплату відсотків за отриманими кредитами, оплата послуг зв'язку та ін.

Аналіз структури витрат на виробництво починається з визначення питомої ваги окремих елементів витрат у загальній сумі витрат та їх зміни за звітний період. У таблиці 8.2 наведені дані про витрати на виробництво продукції за економічними елементами на підприємстві ВАТ "Альфа" за минулий та звітний роки.

Дані табл. 8.2 дають можливість виявити динаміку витрат і суми відхилень по кожному елементу. Так, виробничі витрати звітного року вище витрат минулого року на 39 319 тис. руб. Приріст відбувся за всіма видами витрат. При цьому змінилася і структура витрат: збільшилася частка витрат на оплату праці на 4,48% та інших витрат на 4,26%, а частка матеріальних витрат і амортизації зменшилася у загальній сумі витрат на 8,90 і 0,62% відповідно.

Таблиця 8.2. Дані про витрати на виробництво продукції за економічними елементами

Елементи витрат

Сума, тис. руб.

Відхилення

Структура витрат, %

Відхилення

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

Матеріальні витрати

67 951

85 954

18 003

73,20

64,93

-8,90

Витрати на оплату праці

12 063

23 087

11 024

12,96

17,44

4,48

Відрахування на соціальні потреби

6 075

8 607

2 532

6,53

6,5

-0,30

Амортизація

2 270

2 405

135

2,44

1,82

-0,62

Інші витрати

4 704

12 329

7 625

5,50

9,31

4,26

Разом за елементами витрат

93 063

132 382

39 319

100,00

100,00

-

Дані табл. 8.2 дають можливість виявити динаміку витрат і суми відхилень по кожному елементу. Так, виробничі витрати звітного року вище витрат минулого року на 39 319 тис. руб. Приріст відбувся за всіма видами витрат. При цьому змінилася і структура витрат: збільшилася частка витрат на оплату праці на 4,48% та інших витрат на 4,26%, а частка матеріальних витрат і амортизації зменшилася у загальній сумі витрат на 8,90 і 0,62% відповідно.

Щоб зробити правильні висновки про стан витрат, необхідно проаналізувати їх за рівнями керування та об'єктами витрат, тобто визначити витрати на виробництво конкретної продукції і комплексні витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва. З цією метою проводиться аналіз за статтями витрат (калькуляційними статтями).

У таблиці 8.3 наведені дані про витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями на аналізованому підприємстві.

Цей напрямок аналізу дозволяє виявити структуру витрат за статтями, виявити відхилення, проаналізувати структуру собівартості, її зміна за суміжні звітні періоди. Очевидно, що частина статей витрат пов'язана з обсягом виробництва, значить, можна розрахувати вплив даного чинника на рівень витрат (сировина і матеріали, паливо, енергія, витрати на оплату праці, відрахування), які мають значну питому вагу в собівартості продукції (приблизно 80%). В звітному році, але порівняно з минулим дані витрати зросли на 14 437 тис., 19,03 тис., 16,67 тис., 11,024 тис., 25,32 тис. руб. відповідно. Лише витрати на воду у звітному році знизилися на 4 тис. руб. Частка ж названих витрат у собівартості знижується. Структура витрат, наведена в табл. 8.3, свідчить, що рівень умовно-постійних витрат в собівартості становить близько 20% і відхилення по роках незначні.

Таблиця 8.3. Дані про витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями

Статті витрат

Сума, тис.

руб.

Структура витрат, %

минулий рік

звітний рік

відхилення

минулий рік

звітний рік

відхилення

Матеріальні витрати:

сировина і матеріали,

61 033

75 470

14 437

65,58

57,01

-8,57

покупні вироби,

комплектуючі,

спецодяг,

спецоснастка

паливо

2 339

4 242

1 903

2,51

3,20

0,69

енергія

4 557

6 224

1 667

4,9

4,70

-0,2

вода

22

18

-4

0,02

0,01

-0,01

Витрати на оплату праці

12 063

23 087

11 024

12,96

17,44

4,48

Страхові внески в державні позабюджетні фонди

6 075

8 607

2 532

6,54

6,5

-0,04

Амортизація ОС

2 270

2 403

133

2,44

1,82

-0,62

Амортизація нематеріальних активів

-

2

2

-

0,01

0,01

Орендна плата

-

-

-

-

-

-

Добові і підйомні

376

69

-307

0,40

0,05

-0,35

Податки і збори, включені в собівартість

1 640

3 723

2 083

1,76

2,81

1,05

(без страхових внесків)

Оплата послуг сторонніх

2 688

8 537

5 849

2,89

6,45

3,56

організацій

Разом витрат на виробництво і реалізацію продукції

93 063

132 382

39 319

100,00

100,00

Щоб провести факторний аналіз собівартості продукції, випущеної або реалізованої, традиційною методикою витрат на виробництво продукції передбачається наступне напрямок. Зміна загальної суми витрат залежить від обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції, суми постійних витрат. Дані для розрахунку впливу цих факторів приведені в табл. 8.4. З неї видно, що в зв'язку із збільшенням випуску товарної продукції в умовно-натуральному вираженні сума витрат зросла на 4037 тис. руб.(97 100 - 93 063 = 4037).

Таблиця 8.4. Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції

Витрати

Сума,

тис. руб.

Чинники зміни витрат

про б'ємо

випуску

продукції

структура

продукції

змінні

витрати

постійні

витрати

По базису на базисний

93 063

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

випуск продукції

По базису, перерахованим

на звітний обсяг виробництва продукції

97 100

Звітний рік

Минулий рік

Минулий рік

Минулий рік

По базисному рівню

100 050

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Минулий рік

на звітний випуск

продукції

Звітні при базисному

120 200

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Минулий рік

рівні постійних

витрат

Звітні

132 382

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

Звітний рік

За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат зросла на 2950 тис. руб.(100 050 - 97 100 = 2950). Це свідчить про те, що в загальному випуску продукції збільшилася частка затратоемкой продукції. Через підвищення рівня питомих змінних витрат перевитрата на виробництво продукції склав 20 150 тис. руб.(120 200 - 100 050 = 20 150). Таким чином, загальна сума витрат вище значення минулого періоду на 39 319 тис. руб.(132 382 -- 93 063 = 39 319), у тому числі за рахунок зростання випуску продукції та зміни її структури вона зросла на 6 987 тис. руб.(100 050 - 93 063 = 6 987), а за рахунок збільшення собівартості продукції - на 32 332 тис. руб.(132 382 - 100 050 = 32 332). Отже, фактична собівартість всієї виробленої продукції у звітному році вище відповідного значення минулого року на 32 332 тис. руб. або на 32,32%.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз витрат і собівартості продукції
Оцінка динаміки собівартості видавничої продукції
Склад і структура собівартості видавничої продукції
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Визначення оптимальної величини собівартості продукції з використанням методів операційного аналізу
Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції
Аналіз якості продукції
Аналіз асортименту і структури продукції
Аналіз складу, структури, динаміки і стану основних засобів
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси