Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. Аналіз ресурсів ефективності використання трудових ресурсів

Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових ресурсів

Трудові ресурси - найважливіша складова частина ресурсного забезпечення організації (рис. 9.1), так як саме їх наявність забезпечує перетворення матеріальних ресурсів з допомогою засобів праці в готову продукцію, роботи, послуги.

Через трудові ресурси управлінські впливи передаються на засоби праці і матеріальні ресурси.

До основних завдань аналізу трудових ресурсів належать:

o вивчення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів персоналом за кількісними та якісними параметрами;

o оцінка екстенсивності, інтенсивності та ефективності використання персоналу на підприємстві;

o оцінка використання робочого часу та фонду оплати праці;

o виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Взаємодія ресурсного забезпечення організації></p>

<p><strong>Рис</strong>. <strong>9.1. Взаємодія ресурсного забезпечення організації</strong></p>

<p>Джерелами інформації для аналізу служать:</p>

<p>o план по праці;</p>

<p>o штатний розклад, трудові договори і контракти, накази по особовому складу, особові картки;</p>

<p>o форми статистичної звітності;</p>

<p>o табель обліку робочого часу, матеріали фотографій робочого дня і хронометражів;</p>

<p>o оперативна звітність структурних підрозділів. Аналіз трудових ресурсів проводиться за такими ключовими напрямками:</p>

<p>o аналіз використання робочого часу;</p>

<p>o аналіз продуктивності праці;</p>

<p>o аналіз витрат фонду оплати праці і заробітної плати;</p>

<p>o аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати;</p>

<p>o резерви поліпшення використання трудових ресурсів і фонду оплати праці.</p>

<h2><a name= Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами

Достатність трудових ресурсів - головна умова успішної роботи організації, яка забезпечує підвищення ефективності її діяльності, сприяє досягненню цілей діяльності.

По кожній категорії персоналу розраховується планова чисельність

Визначається по кожній категорії персоналу.

З метою підвищення ефективності обліку, аналізу і контролю персонал групується за різними ознаками (рис. 9.2).

Групування персоналу за різними ознаками

Рис. 9.2. Групування персоналу за різними ознаками

Групування персоналу по категоріям дозволяє розподілити обов'язки в організації. Виробничий персонал поділяється на такі основні категорії:

o основні робітники;

o допоміжні робітники;

o молодший обслуговуючий персонал;

o охорона;

o керівники;

o фахівці;

o інші службовці.

Групування за професіями дозволяє розподіляти обов'язки і диференціювати оплату праці. Визначається виходячи зі специфіки діяльності організації.

Групування персоналу по кваліфікації забезпечує відповідність рівня кваліфікації персоналу до складності виконуваних робіт. Визначається на основі тарифної системи.

Групування персоналу по віку, трудового стажу та підлозі сприяє оцінці соціального і психологічного стану трудового колективу. Сприяє підвищенню ефективності управління персоналом в частині застосування психологічних методів.

Рівень забезпеченості трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної наявності трудових ресурсів з планової потребою як в цілому, так і за окремими категоріями.

Розглянемо аналіз структури персоналу та забезпеченості трудовими ресурсами за категоріями персоналу (табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Аналіз чисельності, структури і рівня забезпеченості персоналом

Аналіз чисельності, структури і рівня забезпеченості персоналом

В цілому в порівнянні з планом рівень забезпеченості персоналом становить 97,3%, тобто зниження чисельності в цілому становить 7 чол. Найбільша нестача спостерігається за категоріями "основні робітники", "допоміжні робітники", "фахівці".

Негативно оцінюється як нестача, так і надлишок трудових ресурсів. Нестача трудових ресурсів може призвести до невиконання виробничої програми, неотримання виручки від продажів і прибутку. Негативними наслідками надлишку трудових ресурсів стають зниження продуктивності праці, перевитрата фонду заробітної плати, зниження прибутку і рентабельності.

До кількісних характеристик трудових ресурсів належать:

o спискового складу персоналу, в тому числі за категоріями - наймані працівники всіх категорій, пов'язані з роботодавцем трудовим контрактом, у тому числі сумісники і тимчасові працівники. Характеризує загальне число працюючих на певну дату;

o штатний склад персоналу - весь обліковий склад, крім сумісників, тимчасових працівників, а також працівників, які перебувають у тривалих неоплачуваних відпустках;

o середньооблікова чисельність працюючих визначається за даними відділу кадрів розрахунковим шляхом двома способами:

спосіб 1

спосіб 2 (зазвичай використовується для розрахунку продуктивності праці)

Якісними характеристиками трудових ресурсів служать показники середнього тарифного розряду працюючих та середнього тарифного розряду робіт.

Середній тарифний коефіцієнт робітників характеризує середній рівень кваліфікації

де до( - тарифний коефіцієнт 1-го розряду; Ч. - чисельність робітників, які мають *-й тарифний розряд; Ч - загальна чисельність робітників.

Середній тарифний коефіцієнт робіт характеризує середній рівень складності виконуваних робіт

де 0.раб1 - обсяг робіт з 1-го тарифного розряду, нормо-год; <Зраб - загальний обсяг робіт, нормо-год.

Середній тарифний розряд робітників (робіт)

де гм - менший тарифний розряд з двох суміжних, між якими знаходиться значення середнього тарифного коефіцієнта; картрабоч (робіт) - середній тарифний коефіцієнт робітників або робіт; км 6 - тарифний коефіцієнт відповідно меншого і більшого із двох суміжних розрядів.

Розглянемо якісні характеристики трудових ресурсів на прикладі табл. 9.2.

Розрахунки показали, що середній тарифний коефіцієнт робітників та середній тарифний коефіцієнт робіт збігаються. Це значить, що фактичний рівень кваліфікації робітників відповідає складності виконуваних робіт.

Ситуація, коли середній тарифний розряд робочих нижче, ніж середній тарифний розряд робіт, що свідчить про невідповідність рівня кваліфікації персоналу складності виконуваних робіт і може призвести до зниження якості продукції, робіт, послуг. Перевищення середнього тарифного коефіцієнта робочих над середнім тарифним коефіцієнтом робіт призводить до того, що більш кваліфі-

Таблиця 9.2. Аналіз якісного складу трудових ресурсів

Аналіз якісного складу трудових ресурсів

цированные робітники виконують роботу нижче своєї кваліфікації, що веде до перевитрати фонду заробітної плати, зниження продуктивності праці і в цілому нераціонального використання трудових ресурсів.

Рівень кваліфікації фахівців і службовців оцінюється індивідуально за відповідністю кожного фахівця вимогам штатного розкладу.

Оскільки трудові ресурси весь час перебувають в русі, для її оцінки використовуються такі показники:

o коефіцієнт обороту по прийому

o коефіцієнт обороту з вибуття

o коефіцієнт плинності кадрів

o коефіцієнт сталості складу

Всі показники вивчаються в динаміці. Розглянемо показники руху трудових ресурсів (табл. 9.3).

Розрахунки показують, що в звітному році спостерігається зростання всіх показників руху і відповідно зниження коефіцієнта сталості складу. Особливу увагу необхідно приділяти оцінці динаміки коефіцієнта плинності кадрів. У нашому прикладі спостерігається зростання цього показника (+0,03). Причинами плинності кадрів можуть бути: низький рівень оплати праці, важкі умови праці, недостатній рівень соціальної інфраструктури, психологічний клімат у трудовому колективі. Висока плинність кадрів може призвести до виникнення проблем із забезпеченістю організації трудовими ресурсами.

Таблиця 9.3. Аналіз руху персоналу

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+,-)

Темп зростання, %

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

250

253

+3

101,2

Чисельність прийнятих, чол.

28

30

+2

107.1

Чисельність звільнених всього, чол.

35

43

+8

122,9

У тому числі:

- за власним бажанням, чол.

20

28

+ 8

140,0

- за порушення трудової дисципліни, осіб

3

2

-1

66,7

Чисельність персоналу, що складався в обліковому складі весь рік, чол.

228

225

-3

98,7

Коефіцієнт обороту по прийому, частки од.

0,11

0,12

o 0,1

109,1

Коефіцієнт обороту з вибуття, частки од.

0,14

0,17

+ 0,03

121,4

Коефіцієнт плинності кадрів, частки од.

0,09

0,12

+ 0,03

133,3

Коефіцієнт постійності складу, частки од.

0,91

0,89

-0,02

97,8

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Аналіз трудових ресурсів
Зміст, завдання і інформаційні джерела аналізу трудових ресурсів
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу матеріальних ресурсів
Джерела інформації для аналізу
Аналіз трудових ресурсів
Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси