Меню
Головна
 
Головна arrow Медицина arrow Фізична культура
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Програмно-нормативні основи навчальної дисципліни, організація навчальної роботи

Навчальні заняття є основною формою фізичного виховання у вузі. Вони включаються в навчальні плани і розклад занять за всіма спеціальностями.

Свої освітні і розвиваючі функції фізична культура найбільш повно здійснює в цілеспрямованому педагогічному процесі фізичного виховання (рис. 1.1). Включене в систему освіти та виховання, починаючи з дошкільних закладів, воно характеризує основу фізичної підготовленості людей - придбання фонду життєво важливих рухових умінь і навичок, різнобічний розвиток фізичних здібностей.

Програмою з фізичної культури передбачені наступні розділи: теоретичний, практичний і контрольний.

Мета теоретичного розділу - сформувати світоглядну систему науково-практичних знань в області фізичної культури.

Практичний розділ складається з двох підрозділів: методико-практичного, забезпечує оволодіння методами і способами фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення навчальних, професійних і життєвих цілей особистості, та навчально-тренувального, яке сприяє набуттю досвіду творчої практичної діяльності, розвитку спеціалізації у фізичній культурі і спорті в цілях досягнення фізичної досконалості, підвищення рівня функціональних і рухових здібностей, спрямований на формування якостей і властивостей особистості.

Рис. 1.1. Фізичне виховання як педагогічний процес

Контрольний розділ визначає диференційований і об'єктивний облік процесу і результатів навчальної діяльності студентів. Контрольні заняття, заліки забезпечують оперативну, поточну і підсумкову інформацію про ступінь освоєння теоретичних і методичних знань-умінь, стан і динаміки фізичного розвитку, фізичної і професійно-прикладної підготовленості кожного студента.

Розподіл студентів за навчальним відділенням для практичних занять. Для проведення занять по фізичному вихованню всі студенти за результатами медичного обстеження розподіляються на три навчальних відділення: основне, спеціальне спортивне (рис. 1.2). Розподіл проводиться на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної і спортивно-технічної підготовленості, інтересів студента. На основі цих показників кожен студент потрапляє в одну з трьох відділень для проходження обов'язкового курсу фізичного виховання. Кожне відділення має певний зміст і цільову спрямованість занять.

В основне навчальне відділення зараховуються студенти, віднесені за результатами медичного обстеження до основної (не мають відхилень у стані здоров'я) і підготовчої (що мають незначні відхилення у стані здоров'я або слабко фізично підготовлені) медичним групам.

В спеціальне навчальне відділення зараховуються студенти, віднесені за результатами медичного обстеження в спеціальну групу, тобто мають певні відхилення в стані здоров'я, і лікувальну, куди зараховуються студенти, які мають тяжкі форми хронічних захворювань і студенти-інваліди.

Рис. 1.2. Розподіл студентів за навчальним відділенням

У спортивне відділення (групи курсу спортивного вдосконалення з видів спорту) зараховуються студенти основної медичної групи, які показали хорошу загальну фізичну і спортивну підготовленість і бажання поглиблено займатися і вдосконалювати свою майстерність в одному з видів спорту.

Студентам основного навчального відділення надано право вибору спеціалізації за видами спорту на конкурсній основі. Така форма проведення навчальних занять є найбільш прогресивною. Студент стає активним учасником навчального процесу. Підвищується ефективність занять.

Спортивно орієнтована програма для студентів основного навчального відділення, спрямована на поглиблене вивчення окремих видів спорту та сучасних рухових комплексів (аеробіка, атлетизм, футбол, баскетбол, плавання та ін), дозволяє отримувати результати від виду діяльності в умовах змагань, контрольних тестів, формувати стійку потребу в регулярних заняттях обраним видом фізичних вправ. Вона виправдана для студентів, які практично здорові, але недостатньо підготовлені для занять у відділенні спортивного вдосконалення, де ведеться підготовка кваліфікованих спортсменів. Це зовсім не означає, що спортивно-орієнтована програма перетворює проведення навчальних занять виключно спортивне тренування в обраному виді. Ефект фізичного виховання досягається завдяки правильно організованій фізичної активності, яка включає і загальнорозвиваючі вправи, і специфічні вправи в обраному виді спорту.

У багатьох вузах функціонують спортивні секції з різних видів спорту, в яких займаються студенти курсу спортивного вдосконалення. Щоб бути прийнятим в спортивну секцію, недостатньо тільки особистого бажання молодих людей. Тут необхідна певна попередня підготовленість або обдарованість для занять обраним видом спорту. Адже, як правило, з цими групами студентів займаються професійні тренери.

Тренувальні навантаження для студентів, які займаються в спортивних секціях, значно вище і по обсягу, і по інтенсивності. Такі систематичні тренування вимагають додаткових витрат часу. Тому загальний обсяг тренувального часу у студентів-спортсменів може становити 10-15 год в тиждень і вище. Студенти курсу спортивного вдосконалення не звільняються від теоретичних і методико-практичних занять, виконують обов'язкові вимоги і нормативи (тести), встановлені для основного відділення. Окремі студенти, які мають високу спортивну кваліфікацію, можуть бути переведені на індивідуальний графік занять обраним видом спорту зі здачею обов'язкових залікових вимог і тестів у встановлені терміни.

Студенти спеціального відділення в залежності від характеру захворювання діляться на чотири групи: А, Б, В і лікувальну.

Група А комплектується з студентів із захворюваннями серцево-судинної, дихальної та центральної нервової системи.

Група Б формується з студентів із захворюваннями органів травлення, печінки, нирок, статевих органів, ендокринної системи. В цю групу входять і студенти з ослабленим зором.

Група складається з учнів з порушенням опорно-рухового апарату.

Лікувальна група комплектується з студентів з яскраво вираженими, істотними відхиленнями в стані здоров'я, в тому числі інвалідів. Заняття з цією групою будуються за програмою адаптивної фізичної культури за індивідуальними лікувальних комплексів з урахуванням конкретних захворювань. Для виборчого лікувально-профілактичного впливу фізичних вправ місця занять оснащуються сучасними спортивними тренажерами. Заняття проводяться при строгому лікарсько-педагогічному контролі.

Переведення студентів з одного навчального відділення до іншого здійснюється за їх бажанням тільки після успішного закінчення семестру або навчального року. Переведення студентів на спеціальне навчальне відділення за медичним висновком може проводитися в будь-який час навчального року.

Форма підсумкового контролю. Студенти, які виконали навчальну програму, в кожному семестрі здають залік по фізичній культурі, який передбачає виконання наступних вимог:

- відвідування навчальних занять;

- здача теоретичного і методико-практичного розділів програми;

- здача обов'язкових контрольних нормативів (весняний семестр) - біг 100 м, крос 3 км для юнаків та 2 км для дівчат, підтягування для хлопців і піднімання-опускання тулуба з положення лежачи на спині для дівчат (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Обов'язкові тести визначення фізичної підготовленості

Характеристика

спрямованості

тестів

Жінки

Чоловіки

Оцінка в балах

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Тест на швидкісно-силову підготовленість:

біг 100 м, сек.

15,7

16,0

17,0

17,9

18,7

13,2

13,8

14,0

14,3

14,6

Тест на силову підготовленість:

піднімання і опускання тулуба (дівчата), кількість разів за 1 хв

60

50

40

30

20

підтягування на перекладині (юнаки), кількість разів

15

12

9

7

5

Тест на загальну витривалість:

біг 2000 м (дівчата), хв, сек

10,15

10,50

11,15

11,50

12,15

біг 3000 м (юнаки), хв, сек

12,00

12,35

13,10

13,50

14,00

Студенти спеціальної медичної та лікувальної груп складають спеціальні контрольні нормативи, розроблені з урахуванням специфіки захворювань (табл. 1.2). Студенти, звільнені від практичних занять, складають теоретичний розділ, пишуть і захищають реферати.

Таблиця 1.2

Контрольні вправи для оцінки фізичної підготовленості студентів спеціального навчального відділення

Семестр

Вправи

Вимоги

1-6

Підтягування (хлопці).

Згинання і випрямляння рук в упорі (юнаки).

Віджимання в упорі на колінах (дівчата).

Стрибки через скакалку. Вправи з гантелями (юнаки 3 кг, дівчата, 2 кг).

Прес: піднімання тулуба (сед) з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги закріплені (дівчата).

Тест Купера.

Плавання (100 м без урахування часу)

Позитивна індивідуальна динаміка результатів контрольних вправ

Якщо студент має видатні спортивні досягнення, він може бути звільнений від практичних навчальних занять при офіційному клопотанні тренера та за погодженням зі спортивним клубом за умови проходження медичного огляду, здачі контрольних нормативів і теоретичного розділу. Відвідування оздоровчих груп не звільняє студента від навчальних занять.

Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту

Правову основу фізичної культури і спорту в Російській Федерації складають нормативні акти, закони, укази та постанови, що регулюють її діяльність. Особливе місце серед них займає Конституція Російської Федерації (ст. 41), у якій закріплено право російських громадян на заняття фізичною культурою і спортом.

Основним законодавчим документом в сфері фізичної культури і спорту є Федеральний закон від 4 грудня 2007 року № 329-ΦЗ "ПРО фізичну культуру і спорт в Російській Федерації". Цей документ спрямований на те, щоб забезпечити всебічний розвиток людини, утвердити здоровий спосіб життя, сформувати потребу у фізичному і моральному вдосконаленні, створити умови для занять будь-якими видами фізичної культури і спорту, профілактики захворювань, шкідливих звичок та правопорушень.

Законом гарантуються права громадян займатися фізичною культурою і спортом, об'єднуватися у фізкультурно-спортивні організації. Система фізичної культури, як зазначено в законі, повинна бути спрямована на те, щоб організувати фізичне виховання населення з урахуванням інтересів кожної людини.

Фізичне виховання в освітніх навчальних закладах повинно проходити на основі державних освітніх програм і позанавчальної фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. З які навчаються, мають відхилення у розвитку, заняття повинні проводитися в рамках індивідуальної програми реабілітації.

Адміністрація установ, підприємств зобов'язана створювати працівникам умови для реалізації їх права на заняття фізичною культурою, включаючи реабілітаційні, професійно-прикладних занять в режимі робочого дня, послетрудовое відновлення, профілактичні заняття.

Муніципальні органи повинні створювати умови для занять фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Працівники фізичної культури і спорту зобов'язані дотримуватися норм і правил безпеки при проведенні занять, не завдавати шкоди здоров'ю, не проявляти жорстокості і насильства.

До професійної педагогічної діяльності в галузі фізичної культури і спорту допускаються особи, які мають документи встановленого зразка про професійну освіту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД". ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
Психологія соціальної роботи як навчальна дисципліна
Кримінально-процесуальне право як навчальна дисципліна
Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
Організація роботи з нормативними правовими документами в установах соціального захисту
Організація фізичної культури і спорту, правові засади управління і регулювання в цій області
Фізична культура і спорт у вільний час
Соціальна роль, функції фізичної культури і спорту
Методичні основи виробничої фізичної культури
СПОРТ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ВИДІВ СПОРТУ АБО СИСТЕМ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси