Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу

До суб'єктів маркетингової діяльності відносяться:

• виробник товарів або обслуговуюча організація, тобто підприємства, які надають транспортні, складські, інформаційно-аналітичні, логістичні та інші послуги;

• кінцевий споживач, тобто підприємства, які купують товари для особистого некомерційного споживання;

• проміжний споживач - організації або підприємства, які купують в основному сировина для використання у своїй діяльності (переробні підприємства);

• оптова торгівля - підприємства, які купують товари для перепродажу роздрібної торгівлі або організаціям-споживачам;

• роздрібна торгівля - підприємства, які займаються продажем товарів кінцевим споживачам.

У кожного суб'єкта маркетингової діяльності свої функції та завдання в реалізації маркетингових заходів. При цьому жоден суб'єкт не в змозі виконувати всі маркетингові функції, оскільки не має для цього достатніми фінансовими ресурсами.

Крім того, при організації маркетингової діяльності необхідно врахувати, що кожна галузь має свої особливості. З урахуванням цього виділяють шість основних галузей маркетингової діяльності:

1. Виробничий маркетинг (промисловий, будівельний, аграрний і т. д.). Його головними цілями є: пошук ринку збуту; оцінка його ємності; обґрунтування виробничо-інвестиційної програми; розроблення нового продукту; оцінка конкурентоспроможності товарів і послуг і т. д.

2. Торговельно-збутовий маркетинг. Головними цілями цього виду є: формування каналів товароруху; організація збуту та продажу товарів; переміщення і складування товарів (логістика); вивчення і прогнозування купівельного попиту; створення системи торговельного та післяпродажного сервісу.

3. Маркетинг сфери послуг. У ньому поєднуються цілі виробничого і торговельного маркетингу. Особливістю цього виду маркетингової діяльності є нематеріальність послуг, тобто нездатність послуг до зберігання і т. п.

4. Маркетинг інтелектуального продукту. Предметом цього виду маркетингу є інформаційний продукт та інформаційні технології, т. е. при цьому виді маркетингу використовуються особливі форми його реалізації і сервісу.

5. Між народний маркетинг. Предметом цього виду маркетингу є міжнародний ринок і зовнішньоекономічна діяльність.

6. Маркетинг фінансово-кредитного продукту та страхової справи. Предметом цього виду маркетингу є цінні папери, різні форми біржової і фінансової діяльності.

Крім того, існує маркетинг деяких специфічних ринків, зокрема ринку праці та ринку освіти, сфери політичних і соціально-економічних відносин, мистецтва, культури і т. п.

Так само як і в економіці (мікроекономіка, макроекономіка та міжнародна економіка), у маркетингу виділяють три рівня:

• микромаркетинг, тобто маркетингова діяльність окремого підприємства. На цьому рівні виділяють внутрішній маркетинг (організація діяльності персоналу власної маркетингової служби) і зовнішній маркетинг (доведення товару до споживачів, організація зв'язку з клієнтами та торговими посередниками, вивчення ринку);

• макромаркетинг, тобто маркетингова діяльність на рівні національної економіки. На цьому рівні розглядають участь державних установ, галузевих і регіональних структур в управлінській, регулюючої та дослідницької діяльності ринку;

• глобальний (міжнародний маркетинг), тобто маркетингова діяльність на світовому ринку при організації зовнішньоторговельної діяльності. На цьому рівні виділяють особливу форму - мегамаркетинг, тобто діяльність транснаціональних компаній по проникненню на ринок будь-якої країни.

Сучасна концепція маркетингу виділяє дев'ять основних елементів формування та задоволення попиту, які взаємопов'язані між собою: нужда, потреба, запит, товар, обмін, угода, ринок, маркетинг і управління маркетингом (попитом).

1. Нестаток - почуття, що відчувається людиною нестачі чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні; всі вони походять від природи конкретної людини. Укрупнено всі потреби об'єднують у три групи:

• фізіологічні потреби (в їжі, одязі, теплі і безпеці);

• соціальні потреби (в духовній близькості, впливі і прихильності);

• особисті потреби (в знаннях і самовираженні).

Якщо потреба незадоволена, людина відчуває себе скривдженим і переживає відсутність можливості задовольнити її. Незадоволений людина або займеться пошуками об'єкта, здатного задовольнити нестаток, або спробує заглушити її.

2. Потреба - нужда, що прийняла специфічну форму у відповідності з культурним рівнем і особистістю індивіда. Потреби виражаються в об'єктах, здатних задовольнити потребу у той спосіб, який притаманний укладу життя конкретної людини і економічним рівнем розвитку даного суспільства. У міру розвитку суспільства зростають і потреби людей, а ресурси для їх задоволення обмежені. Коли людина не в змозі задовольнити якусь потребу, він або замінює її, або знижує рівень своїх запитів.

Виробники, в свою чергу, роблять цілеспрямовані дії, з одного боку, для стимулювання зростання цих потреб, а з іншого - для їх задоволення. Товар пропагують як засіб задоволення потреб. Можливості людей, на жаль, не завжди відповідають зростаючим потребам.

Завдання маркетингу полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати ресурси для того, щоб забезпечити задоволення потреб. Оскільки потреби людей практично безмежні, а ресурси і можливості людини для їхнього задоволення обмежені, то він буде вибирати ті товари, які доставлять їй найбільше задоволення з урахуванням його фінансових можливостей.

3. Запит - потреба, підкріплена купівельною спроможністю. При обмежених ресурсних можливостях люди задовольняють свої потреби в першу чергу шляхом придбання товарів, які приносять їм найбільшу користь і задоволення. На зміну вибору того чи іншого товару можуть впливати такі фактори, як зміна цін, якості товарів, рівня доходів населення, моди, смаків і т. д.

4. Товар - це все те, що може задовольнити потребу людини у відповідності з його купівельною здатністю, тобто запитом. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше задоволення за дану ціну, з обліком своїх специфічних потреб і ресурсів. При виборі товару люди орієнтуються на ті товари, які забезпечують їм одержання кращого набору вигод за свої гроші.

Основними інструментами маркетингу при просуванні товару є: грамотна рекламна кампанія; налагоджений збут; ефективне обслуговування; міцні зв'язки з громадськістю; гнучка політика цін.

5. Обмін - спосіб отримання бажаного для себе продукту (товару) замість іншого продукту або товару. Обмін є одним з базових понять маркетингу. Для здійснення обміну необхідно, щоб виконувалися наступні умови:

• сторін повинно бути як мінімум дві;

• кожна сторона повинна розташовувати чимось, що могло б представляти цінність для іншої сторони;

• кожна сторона повинна бажати зробити обмін з іншою стороною;

• кожна сторона повинна бути вільною у виборі - вступати в обмін чи ні;

• кожна сторона повинна бути в змозі здійснювати комунікацію і доставку свого продукту.

Дотримання цих умов робить обмін можливим, а відбудеться він чи ні - залежить від того, чи прийшли сторони до угоди і чи готові вони укласти угоду.

32

6. Угода - комерційний обмін цінностями між двома сторонами, тобто це угода між двома сторонами про умови, терміни і місце реалізації товару. Існують два види угод:

• грошова угода, коли товари обмінюються на гроші;

• бартерна угода, коли один товар обмінюється на інший. Така угода передбачає наявність двох сторін принаймні двох товарів, що представляють інтерес для взаємного обміну, а також узгоджених умов, часу і місця її здійснення.

7. Ринок - це місце, де відбуваються угоди, тобто на ринку вироблений продукт і витрачений на нього праця доводять свою цінність і значимість для споживачів. Ринок складається з таких обов'язкових елементів:

• конкретні люди (домашні господарства) зі своїми потребами;

• підприємства різних форм власності;

• держава з потребами для задоволення держпотреб;

• купівельна сила (зазвичай гроші);

• відповідна можливість і бажання придбати;

• наявність продавців, які бажають і мають можливість продати.

8. Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і потреб населення і суспільства в цілому шляхом обміну товарів і надання послуг. Цей елемент концепції сучасного маркетингу реалізується як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих регіонів.

9. Управління маркетингом - це аналіз, планування, втілення в життя та контроль проведення заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних цілей організації (одержання прибутку, зростання обсягу збуту тощо).

Економічний зміст концепції сучасного маркетингу полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності товарів, їх модернізації, своєчасному створенні нових товарів і прискоренні їх просування на ті ринки, де може бути досягнутий максимальний комерційний ефект.

Головне в концепції сучасного маркетингу - це цільова орієнтація на ринку і комплексний підхід до вирішення маркетингових завдань. Комплексний підхід означає, що ефективність маркетингової діяльності забезпечується тільки в тому випадку, якщо він використовується одночасно і в сфері виробництва, і в сфері обігу товарів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вибір концепції маркетингу та основні види маркетингової діяльності
Маркетингова діяльність на підприємстві
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Маркетингова діяльність та її основні види
Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства
Вихідні поняття маркетингу. Еволюція маркетингових концепцій
Концепція маркетингу в комерційній діяльності
Основні концепції маркетингу та їх особливості
Ринок та елементи маркетингової середовища
Маркетингова діяльність видавництва
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси