Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 2. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ

Сутність інвестиційного ризику та його види

Інвестиції, так само як і вся підприємницька діяльність, завжди пов'язані з ризиком. Інвестиційний ризик є частиною загального фінансового ризику і являє собою загрозу втрати вкладених коштів або недоодержання очікуваних доходів. Найчастіше інвестиційний ризик виникає внаслідок існування невизначеності інформації, властивій ринковій економіці. Ринкова економіка, функціонування якої базується на конкуренції та комерційної таємниці, вже тому не може надати всю необхідну інформацію для прийняття точного рішення. Тому невизначеність існує у формі незнання всього того, що може вплинути на результати діяльності окремого суб'єкта. Ці результати може вплинути і абсолютно випадковий фактор: поломка обладнання в критичний момент, непомічена помилка при розрахунках та ін. Передбачити, відбудеться збій в процесі інвестування чи ні, - неможливо. Можливо і непередбачувану поведінку конкурентів і замовників, коли в ході здійснення інвестиційного процесу вони під впливом кон'юнктурних причин починають змінювати умови договору, затримують постачання матеріалів та ін. Звідси і виникає можливість ризику.

Інвестиційні ризики виникають, якщо допущені помилки в проектних розрахунках, не врахований ризик відмови обладнання. Нічим хорошим не закінчується неточність інформації про майбутніх компаньйонах з інвестиційної діяльності, про їх фінансове становище і діловій репутації: в цьому випадку хтось може підвести інших учасників інвестиційного процесу, зірвавши договірні зобов'язання, не сплативши під час рахунка та ін. Може негативно вплинути на процес, створивши ризикову ситуацію, і зовнішня по відношенню до цього процесу середа: політичні зміни в країні, природно-кліматичні катаклізми, зміна економічного законодавства.

Таким чином, фактор невизначеності, пов'язаний не тільки з неможливістю знати все про сьогодення, але і з неповним і неточним уявленням про майбутнє і навіть про минуле. Саме тому виникають ризикові ситуації. Під інвестиційним ризиком розуміється ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат внаслідок невизначеності умов вкладення інвестицій. Ризик виникає внаслідок подій, які можуть настати, а можуть і не настати. Ця подія може негативно вплинути на інвестора, а може дати і додатковий прибуток. В окремих випадках можлива ситуація, коли інвестор навіть не відчує подію, воно не вплине на нього. Таким чином, можливі три економічних результату: інвестор отримає збиток, програш, тобто негативний результат; подія ніяк не позначиться на його економічні результати (нульовий або нейтральний результат) або він може отримати додаткову вигоду, прибуток (позитивний результат).

Ризики виникають на різних рівнях господарювання під впливом безлічі показників, але особливістю їх існування є те, що вони часто обумовлюють один одного, і один і той же чинник може викликати різні ризики. Існує точка зору, що ризики утворюють самостійну систему, всі елементи якої взаємозумовлені. У зв'язку з цим обставиною створити цілісну систему класифікації інвестиційних ризиків дуже складно. Зазвичай окремі види визначаються залежно від цікавлять інвестора критеріїв.

Залежно від можливого результату ризики можна розділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні. Чисті ризики призводять до підлога вченню негативного або нульового результату, а спекулятивні - до отримання позитивного або негативного результату. Усередині цих груп також йде своя класифікація ризиків.

У групі чистих ризиків виділяють природно-природні ризики, які пов'язані з природними катаклізмами: повені, пожежі, землетруси, урагани та ін. Можливе погіршення екологічної ситуації в даному регіоні може викликати додаткові витрати, які обертаються прямими втратами для інвестора або недоотриманням їм прибутку. У цьому випадку мова йде про екологічні ризики. В сучасних умовах все частіше виникають соціально-політичні ризики, пов'язані зі станом політичної обстановки в країні і діяльністю уряду. Завжди негативно впливає на будь-яку підприємницьку діяльність політична і соціальна напруженість в країні. У разі виникнення будь-яких конфліктів виникає ризик не тільки зменшення прибутку, але і втрати вкладеного капіталу. До таких же результатів може привести неясність і непередбачуваність економічної політики держави, зміни в законодавстві. До групи виробничих ризиків відносять також майнові і транспортні ризики. Під першими мається на увазі втрата майна внаслідок дії третіх осіб (крадіжка, халатність, вихід з ладу обладнання, що не підлягає ремонту та ін.), під другими - можливий збиток, також завдану третіми особами, яким доручено транспортування вантажів (втрата, пошкодження та ін. в процесі перевезення).

До спекулятивних ризиків відносяться всі види ризиків, властиві підприємницької та інвестиційної діяльності. Підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком, а інвестиції як найважливіша складова успішності цієї діяльності особливо. Ризик тут полягає не тільки в тому, що невідомі результати інвестицій, але і в тому, що невідомі навіть витрати: дуже часто виникають ситуації, які потребують додаткових вкладень. Класифікацій видів інвестиційних ризиків багато, ми розглянемо найбільш часто зустрічаються ризики.

По об'єкту інвестування виділяють фінансові і виробничі ризики. Поділ йде в залежності від сфери вкладення капіталу. Інвестиції, пов'язані з вкладеннями у фінансові активи (цінні папери, валюту та ін.) схильні фінансового ризику. Рівень фінансового ризику визначається показниками стійкості емітента, його платоспроможністю і можливістю банкрутства. У випадках використання позик і кредитів як засобу збільшення капіталу виникає різновид фінансового ризику - кредитний ризик. Він підрозділяється на дві складові: ризик недоотримання процентних виплати ризик неповернення позички. У будь-якому випадку рівень цих ризиків визначається загальним економічним та фінансовим станом позичальника.

Друга група ризиків - виробничі ризики. Так, наприклад, інвестиції в реконструкцію виробництва можуть не дати бажаних результатів, якщо порушені терміни введення в дію оновлених виробничих потужностей, якщо неякісно виконаний монтаж обладнання та ін. Втрати від цих ризиків можуть бути різні. Під впливом зміни власної прибутковості, яка виникає внаслідок помилок при плануванні, або зміни відносної прибутковості фінансового ринку під впливом різних факторів виникає ризик зниження прибутковості інвестицій порівняно з планованої.

Зовнішні фактори можуть викликати до життя ще один інвестиційний ризик - ризик упущених можливостей. Змінилася ситуація на ринку може зробити плановані інвестиції менш ефективними у порівнянні з іншими можливими вкладеннями капіталу. Рішення про інвестиції завжди приймається в якийсь конкретний момент, і з усіх можливих варіантів вибирається найбільш ефективний. Але в ході здійснення вкладень виявляється, що змінилися внутрішні або зовнішні обставини створили нові умови на ринку і виникають більш ефективні варіанти вкладень. Але ці варіанти виявляються недосяжними для інвестора, так як в здійснюваний проект вже вкладено значні кошти.

В ході здійснення проекту завжди можливий ризик прямих фінансових втрат. Він виникає внаслідок недоотримання прибутку (а іноді і взагалі при її відсутності) або прямих втрат при виникненні непередбачених витрат, тобто коли доходи і витрати не відповідають запланованим. Причинами виникнення такого ризику можуть бути як зовнішні (збільшення вартості матеріалів, зниження попиту на продукцію, що випускається), так і внутрішні фактори (погана організація робіт).

Всі три види виробничих ризиків, як правило, діють одночасно. Це викликано тим, що прямі фінансові втрати неминуче викликають зниження прибутковості, так само як виникнення альтернативних, більш вигідних варіантів інвестування веде до зниження відносної прибутковості проекту. Причому в даному випадку діють як прямі, так і зворотні взаємозв'язки.

Інвестиційні ризики можна класифікувати і залежно від рівня економічної системи, благо вона визначає специфічні умови функціонування, які нетипові для інших рівнів. У зв'язку з цим виділяють мікроекономічні ризики, тобто ризики, які можуть виникати в одного окремого суб'єкта економіки, ризики на рівні окремих галузей або сфер діяльності (мезоекономічні), ризики економічної системи (макроекономічні) і мегаэкомические ризики, тобто ризики на рівні світового господарства. Це не означає, що ризики охоплюють всю сферу діяльності, вони стосуються тільки інвестицій, а виникають під впливом особливостей функціонування даного економічного рівня.

На макроекономічному рівні можливо кілька ситуацій, а залежно від яких виникають специфічні інфляційні ризики. Насамперед, це інфляційний ризик, коли в інвестора виникають додаткові труднощі під впливом зміни рівня інфляції. Під впливом зростання цін зростають витрати на здійснення інвестиційного проекту, кредит стає недоступним, накопичуються заборгованості по неплатежах, змінюється оподаткування та ін., тобто всі наслідки інфляції носять негативний характер, і знижується можливість ефективного використання коштів. Валютний ризик, що виникає внаслідок зміни валютних курсів, призводить до небажаної зміни цін на вироблену продукцію, зміни вартості імпортних факторів виробництва. Найбільш часто цей ризик виникає у підприємців, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. З наростанням кризових явищ в економіці виникає де прес іонний ризик, викликаний економічним спадом і депресією. У цьому випадку найбільше страждають галузі, які випускають засоби виробництва і товари тривалого користування. Але в той же час цей період є оптимальним для початку інвестицій, оскільки вартість запозичених коштів буває найбільш низькою.

Постійне вдосконалення структури національного господарства, перелив капіталів з однієї галузі в іншу провокують структурний ризик Найбільш часто він проявляється у фінансових інвестиціях, коли під впливом структурних змін змінюються вартість цінних паперів, і ряд фінансових інструментів стають неефективними.

До виникнення певних ризиків може призвести також зміна податкової, амортизаційної, грошово-кредитної, цінової політики держави, політики в області формування доходів населення.

Всі ризики поділяються на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх ризиків найчастіше відносять виробничі ризики, виникнення яких пов'язане з особливостями діяльності окремого підприємства. Зовнішні ризики бувають передбачувані і невизначені. До передбачуваним ризикових ситуацій відносять несподівані зміни в державній економічній політиці та регулюванні економіки. Такі зміни назрівають поступово, про них можна здогадуватися, але коли вони відбудуться - невідомо, тому тут є певний ризик. До такого ж типу ризиків відносяться і можливі природні катастрофи: кожен рік можливі затоплення окремих регіонів, зливи, посуха, нарешті, просто сильні морози взимку. Крім цього, є сейсмонебезпечні райони, де можливі землетруси, лавиноопасные та ін. Але все це можна передбачити.

Крім цього існують умови, про які всі знають, але передбачити їх неможливо. Це зміни кон'юнктури ринку, зміни валютних курсів, неочікувана інфляція та ін. Вони формують непередбачувані ситуації.

Але можливості страхування існують ризики страхують і нестрахуемые. Застрахувати можна прямий збиток від пожеж, повеней, крадіжки, пошкодження майна та ряду інших факторів, але окремі можливі умови виникнення ризикових ситуацій не страхуються.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Ризик і прибутковість міжнародних інвестиційних проектів
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Взаємозв'язок ризику і прибутковості. Дії компанії на фондовому ринку
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ЯКОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Сутність інвестиційного проекту, класифікація і життєвий цикл
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси