Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. Доходи, рівень та якість життя населення

Сутність та зміст доходів населення

Ринкова економіка вимагає теоретичного переосмислення процесів, що відбуваються у сфері розподільних відносин. Це відноситься насамперед до перебудови підходів, застосовуваних у рамках економічної теорії, до визначення поняття та змісту доходів населення, їх диференціації та породжуваного нею розшарування населення, до простеження тенденцій зміни рівня життя населення, до розгляду питань формування і зростання доходів у контексті проведення адекватної державної політики доходів.

У наявних наукових дослідженнях проблема доходів, як правило, розглядається в розрізі формування доходів населення при різних його моделях або в аспекті розподілу доходів при різних умовах господарювання. Найчастіше це питання досліджується у взаємозв'язку тільки з бідністю, злиднями, соціальною захистом населення. Кількісні та якісні зміни розмірів доходів і перетворення розподільних принципів повинні досліджуватися у взаємозв'язку з теоретичними положеннями, що відносяться як до економіки, так і, що дуже суттєво, до сфери теорії доходів.

У цьому контексті важливо відзначити взаємозв'язок понять "дохід" і "багатство". На нашу думку, поняття "багатство" ширше. Доходи складаються з запасів грошей, благ і послуг членів суспільства на даний момент і не завжди пов'язані з їх використанням через споживання. Дохід становить основу формування багатства і визначається за якийсь проміжок часу, зазвичай за рік. Не завжди зростання доходів та збільшення багатства змінюються в одному і тому ж напрямку.

Але в цілому доходи і багатство населення є основою задоволення матеріальних і духовних потреб людей і виступають найважливішим чинником зростання суспільного добробуту.

У сучасній економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності доходів населення і, виходячи з рівня їх дослідження, трактуються по-різному. Узагальнюючи ці підходи, можна зазначити, що їх дослідження проведено за двома основними напрямками. В рамках першого напряму, відбитого в "Экономиксе", розглядаються кількісні взаємозв'язки, тобто доходи населення визначаються "сума грошових надходжень або готівкових грошей в одиницю часу". Суть дослідження полягає у вивченні кількісних характеристик доходів, які розглядаються як певна сума грошей, що впливає на попит і пропозицію і сама в свою чергу визначається співвідношенням попиту та пропозиції на фактори виробництва.

Доходи населення - це сукупність грошових та натуральних надходжень, одержуваних окремою особою або сім'єю (домогосподарством) з різних джерел протягом певного періоду і які витрачаються на споживання, накопичення, різні збори і податки. У даному визначенні доходів, на наш погляд, не враховані безкоштовні послуги, які також входять до складу доходів населення.

Ю. П. Кокін вважає, що "сукупний дохід є основним показником матеріальної забезпеченості населення, включає всі види грошових доходів, а також вартість натуральних надходжень, отриманих від особистого підсобного господарства і використаних на особисте (домашнє) споживання". Розгляд доходів населення без включення в їх склад безкоштовних послуг, що надаються різними суб'єктами господарювання і державою, звужує рамки дослідження, так як їх роль у відтворенні доходів низькодохідних груп населення значуща.

Так, визначальними чинниками формування доходів, на наш погляд, виступають особисті характеристики та трудові досягнення працівників, результати діяльності підприємств, організацій, установ, де зайнятий працівник, і рівень розвитку економіки в цілому. Доходи населення також залежать від розміру знову створеної вартості як джерела їх формування, від рівня продуктивності праці, податкової і соціальної політики держави та ін. На різних етапах життєдіяльності людини роль кожного з факторів, що впливають на розміри доходів населення, різні і перебільшення або зменшення їх значення в формуванні доходів в цілому, принаймні, методологічно некоректно.

В умовах ринкової економіки зберігається важливість аналізу доходів як економічних форм реалізації відносин власності. Відносини власності є основою будь-якої економіки, на якій будується структура господарства і система управління. В умовах трансформаційного періоду, коли агенти економічних відносин є відособленими один від одного, передумовою обміну виступає належність благ суб'єктам економічних відносин. Власник, вступаючи в ринкові відносини, визначає, як і на яких умовах економічне благо буде передано іншій особі, яка є об'єктом права користування, володіння, розпорядження, управління. Форма власності виступає в якості головного чинника, що визначає форми одержання доходів. Визначення доходу як економічної форми реалізації відносин власності дозволяє розкрити його якісну визначеність. Такий підхід дозволяє показати глибинні соціально-економічні відносини в суспільстві.

Доходи населення як економічна категорія являють собою сукупність відносин, що виникають між господарюючими суб'єктами і державою, з одного боку, домогосподарствами та індивідами, з іншого, з приводу привласнення, розподілу і перерозподілу частини знову створеної вартості.

Сутність доходів найбільш повно відображається в їх функціях. Виділені такі основні функції доходів населення: відтворювальна, статусна, стимулююча, що формує платоспроможний попит і як фактор підвищення добробуту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розподіл доходів і нерівність
Економічні показники рівня і якості життя населення
Фактори та система показників, які визначають рівень життя населення
Рівень життя населення
Рівень життя населення
Види, структура та джерела доходів населення
Розподіл доходів і нерівність
Національний дохід
Доходи населення: поняття, роль і призначення
Державне регулювання доходів населення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси